Az EU és Svájc közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Megállapodás az Európai Közösség és Svájc között a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről

2002/309/EK, Euratom határozat a Svájccal létrejött hét megállapodás megkötéséről

MI A MEGÁLLAPODÁS ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

A kölcsönös elismerésről szóló megállapodás* célja az Európai közösség (ma az EU) és Svájc közötti árucsereforgalom előmozdítása a technikai akadályok felszámolásával. A kétoldalú megállapodás szerint, amelyet az uniós országok 1999. június 21-én hagytak jóvá, az EU és Svájc elfogadják a mindkét fél által elvégzett, különböző ipari termékkel kapcsolatos megfelelőségértékelések* eredményeit. Ez Svájc jogszabályainak az uniós jogszabályokkal való egyenértékűségén alapuló átfogó megállapodás. A megállapodás a termékek származásától függetlenül kiterjed a megfelelőségértékelésekre, a gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatának (Good Manufacturing Practice – GMP) ellenőrzésére és tételbizonylatolására vonatkozó 15. fejezet kivételével. A kölcsönös elismerési megállapodások (MRA-k) ezen típusát általában „Kibővített MRA”-nak nevezik. Svájc esete azonban továbbra is meglehetősen egyedi.

A határozat a kölcsönös elismerési megállapodást a Svájccal kötött 7 megállapodásból álló csomag részeként fogadja el.

FŐBB PONTOK

A megállapodás a következő termékágazatokra terjed ki:

A megállapodás fő jellemzői:

Ez a megállapodás csak az EU és Svájc között létrejött mind a 7 alábbi megállapodás ratifikálását követően lépett hatályba:

MIKORTÓL HATÁLYOS A MEGÁLLAPODÁS?

A megállapodás 2002. június 1-jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

1989. december 21-i állásfoglalásukban az uniós kormányok megállapodtak az MRA-k alapelveiről. 1992. szeptember 21-én felhatalmazták az Európai Bizottságot, hogy az EU nevében tárgyalásokat folytasson egyes nem uniós országokkal a kölcsönös elismerésről szóló megállapodásokról.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Kölcsönös elismerésről szóló megállapodás: egy olyan nemzetközi megállapodás, amelyben két vagy több ország elismeri egymás megfelelőségértékelési eredményeit.
Megfelelőségértékelés: az az eljárás, amely folyamán egy terméket a piacra dobás előtt tesztelnek, megvizsgálnak és hitelesítenek, biztosítva, hogy az megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak.
Megfelelőségértékelő testületek: értékelik, hogy egy termék megfelel-e a vonatkozó rendeleti, illetve jogszabályi követelményeknek.
Kijelölő hatóság: olyan hatóság, amely jogosult megfelelőségértékelő testületek kijelölésére vagy kijelölésük felfüggesztésére, visszavonására vagy felfüggesztésük megszüntetésére.

FŐ DOKUMENTUMOK

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről – Záróokmány – Együttes nyilatkozatok – Tájékoztatás a Svájci Államszövetséggel kötött hét, a személyek szabad mozgásáról, a légi közlekedésről, a közúti és vasúti személy- és áruszállításról, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről, a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről, a közbeszerzések egyes vonatkozásairól, valamint a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás hatályba lépéséről (HL L 114., 2002.4.30., 369–429. o.)

A megállapodás későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Tanács és – a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében – a Bizottság 2002/309/EK, Euratom határozata (2002. április 4.) a Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről (2002/309/EK, Euratom) (HL L 114., 2002.4.30., 1–5. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között a személyek szabad mozgásáról – Záróokmány – Együttes nyilatkozatok – Tájékoztatás a Svájci Államszövetséggel kötött hét, a személyek szabad mozgásáról, a légi közlekedésről, a közúti és vasúti személy- és áruszállításról, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről, a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről, a közbeszerzések egyes vonatkozásairól, valamint a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás hatályba lépéséről (HL L 353., 2009.12.31., 71–90. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a légi közlekedésről – Záróokmány – Együttes nyilatkozatok – Tájékoztatás a Svájci Államszövetséggel kötött hét, a személyek szabad mozgásáról, a légi közlekedésről, a közúti és vasúti személy- és áruszállításról, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről, a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről, a közbeszerzések egyes vonatkozásairól, valamint a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás hatályba lépéséről (HL L 114., 2002.4.30., 73–90. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a vasúti és közúti áru- és személyszállításról – Záróokmány – Együttes nyilatkozatok – Tájékoztatás a Svájci Államszövetséggel kötött hét, a személyek szabad mozgásáról, a légi közlekedésről, a közúti és vasúti személy- és áruszállításról, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről, a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről, a közbeszerzések egyes vonatkozásairól, valamint a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás hatályba lépéséről (HL L 114., 2002.4.30., 91–131. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről – Záróokmány – Együttes nyilatkozatok – Tájékoztatás a Svájci Államszövetséggel kötött hét, a személyek szabad mozgásáról, a légi közlekedésről, a közúti és vasúti személy- és áruszállításról, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről, a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről, a közbeszerzések egyes vonatkozásairól, valamint a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás hatályba lépéséről (HL L 114., 2002.4.30., 132–368. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről – Záróokmány – Együttes nyilatkozatok – Tájékoztatás a Svájci Államszövetséggel kötött hét, a személyek szabad mozgásáról, a légi közlekedésről, a közúti és vasúti személy- és áruszállításról, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről, a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről, a közbeszerzések egyes vonatkozásairól, valamint a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás hatályba lépéséről (HL L 114., 2002.4.30., 369–429. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a közbeszerzések egyes vonatkozásairól – Záróokmány – Együttes nyilatkozatok – Tájékoztatás a Svájci Államszövetséggel kötött hét, a személyek szabad mozgásáról, a légi közlekedésről, a közúti és vasúti személy- és áruszállításról, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről, a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről, a közbeszerzések egyes vonatkozásairól, valamint a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás hatályba lépéséről (HL L 114., 2002.4.30., 430–467. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója (1986–1994) – 1. melléklet – 1A melléklet – Megállapodás a kereskedelem technikai akadályairól (WTO-GATT 1994) (HL L 336., 1994.12.23., 86–99. o.)

Megállapodás az Európai Gazdasági Térségről – Záróokmány – Együttes nyilatkozatok – Az EK-tagállamok és az EFTA-államok kormányainak nyilatkozata – Megegyezések – Kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv – Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egy vagy több szerződő fele által tett nyilatkozatok (HL L 1., 1994.1.3., 3–522. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács állásfoglalása (1989. december 21.) a megfelelőségértékelés globális megközelítéséről (HL C 10., 1990.1.16., 1–2. o.)

Megállapodás a Svájci Államszövetség és az Európai Gazdasági Közösség között – 1. jegyzőkönyv az egyes termékekre alkalmazható kezelésekről – 2. jegyzőkönyv a bennük feldolgozott mezőgazdasági termékek költségeiben fennálló különbségek figyelembevétele érdekében különleges intézkedések hatálya alá tartozó termékekről – 3. jegyzőkönyv a „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről – 4. jegyzőkönyv egyes, Írországra vonatkozó rendelkezésekről – 5. jegyzőkönyv a kötelező tartalékok létrehozására szolgáló rendszer hatálya alá tartozó egyes termékek behozatala tekintetében Svájc által alkalmazható elbánásról – Záróokmány – Együttes nyilatkozatok – Egyoldalú nyilatkozatok (HL L 300., 1972.12.31., 189–280. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 24.07.2018