Kohéziós politika az Európa 2020 stratégia megvalósítása érdekében (2014-2020)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Közlemény (COM (2015) 639 final) — Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke – gazdasági, társadalmi és területi kohézió

MI A KÖZLEMÉNY, ILLETVE AZ EUMSZ 174. CIKKÉNEK CÉLJA?

A közlemény ismerteti az uniós országok és partnereik, valamint az Európai Bizottság között az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) partnerségi megállapodásairól és programjairól folytatott tárgyalások eredményeit.

Egyenesen az 1303/2013/EU rendeletből következik, amely számos kulcsfontosságú reformot vezetett be az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) 2014-2020 időszakra vonatkozó programjai tekintetében. A legfőbb alapul szolgáló uniós célkitűzés a különböző régiók közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése a kohéziós politikáján keresztül, amely az esb-alapokat az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósítása érdekében használja fel.

Az elért eredményekről szóló jelentés a következő információkat foglalja össze:

a reformok végrehajtása első évének elemzése alapján.

Az EUMSZ 174. cikke úgy rendelkezik, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében az Unió célja, hogy csökkentse a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségekek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradását.

FŐBB PONTOK

2023-ra több mint 500 esb-alapokból finanszírozott program várhatóan 637 milliárd eurót meghaladó összegű beruházást biztosít az uniós országokban a hosszútávú fenntartható növekedés és a polgárok életminőségének javítása érdekében, a következő felülvizsgált prioritások mellett:

Az esb-alapokból finanszírozott programok az állami beruházások jelentős részét képviselik, és ezekből az EU minden régiója és országa részesül. Négy fő növekedésgeneráló ágazatra koncentrál:

Az európai szemeszterrel és az uniós országspecifikus ajánlásokkal összhangban az esb-alapokból finanszírozott beruházások célja, hogy megfelelő feltételeket teremtsenek a minőségi projektek számára a gazdaság felvirágoztatása, a felelősségteljes kormányzás előmozdítása és a közigazgatás javítása érdekében, ami lehetővé teszi a vállalkozások számára a boldogulást. Céljuk továbbá, hogy javítsák az emberek mindennapi életét, amelyek mind egy új kezdethez vezetnek Európában a 2014-2020 időszakra vonatkozó jobb jogi kerettel, amely a reform keretében kiváló minőségű beruházásokat biztosít.

A közlemény bemutatja a programok egyes uniós országokban elvárt eredményeit.

Eredményjelentések

HÁTTÉR

Lásd még:

FŐ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye — Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások – Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása (COM(2015) 639 final, 14.12.2015).

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész – Az Unió belső politikái és tevékenységei – XVIII. cím – Gazdasági, társadalmi és területi kohézió – 174. cikk (az EKSz. korábbi 158. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 127. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának — A 2014-2020 közötti európai strukturális és beruházási alapok — A program éves végrehajtási jelentéseiről szóló 2016. évi összefoglaló jelentés a 2014–2015. évi végrehajtásra vonatkozóan (COM(2016) 812 final, 2016.12.20.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának — Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – az első három év (COM(2016) 646 final, 2016.10.4.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1017/EU rendelete (2015. június 25.) az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 2015.7.1., 1–38. o.)

Az (EU) 2015/1017 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának — „Zöld foglalkoztatás” kezdeményezés: a zöld gazdaság munkahely-teremtési potenciáljának kiaknázása (COM(2014) 446 final, 2014.7.2.)

A Bizottság 215/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi végrehajtási rendeletre vonatkozó szabályoknak az európai strukturális és beruházási alapokat illetően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás módszerei, az eredményességmérési keretben foglalt mérföldkövek és célok meghatározása, valamint a beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra tekintetében történő megállapításáról (HL L 69., 2014.3.8., 65–84. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 7.) az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről (HL L 74., 2014.3.14., 1–7. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája (COM(2010) 2020 végleges, 2010.3.3.)

utolsó frissítés 16.05.2018