A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelős kereskedelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

(EU) 2017/821 rendelet a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany importőreire vonatkozó kötelezettségek megállapításáról

MI A RENDELET CÉLJA?

Az uniós rendelet célja:

FŐBB PONTOK

A politikailag instabil területeken az ásványok, például az ón, tantál, volfrám és az arany kereskedelme felhasználható fegyveres csoportok finanszírozására, kényszermunkát és az emberi jogokkal való visszaélés egyéb formáit eredményezheti, továbbá elősegítheti a korrupciót és pénzmosást.

Ezeket az úgynevezett konfliktusövezetből származó ásványokat ilyenformán hétköznapi termékekben, például mobiltelefonokban és autókban, illetve ékszerekben használják fel.

Kellő gondosság elve

A kellő gondosság kifejezés kellő körültekintéssel való eljárást jelent, illetve azt, hogy döntéshozatal előtt megvizsgáljuk az adott kérdést. Ez egy olyan folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, amelynek révén a vállalatok rendszereket és folyamatokat vezetnek be az ellátási láncukban rejlő kockázatok azonosítása, kezelése és bejelentése érdekében.

A rendelet hatálya alá tartozó ásványok esetében ez azt jelenti, hogy a vállalatok kötelesek ellenőrizni, hogy amit megvásárolnak, azt felelősségteljesen szerezték-e be, és nem járul-e hozzá konfliktusokhoz vagy egyéb kapcsolódó illegális tevékenységekhez.

A kellő gondosság elvét követő vállalatok először ellenőrzik, hogy mennyire kockázatos nyersanyagokat egy törékeny vagy konfliktussal érintett területről beszerezni. Felmérik, hogy mennyire valószínű, hogy az érintett nyersanyagok konfliktust finanszíroznak, kényszermunkát vagy a rendeletben meghatározott egyéb kockázatokat eredményeznek. Ellátási láncaik ellenőrzésével biztosíthatják e kockázatok felelősségteljes kezelését.

A rendelet a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc nemzetközi normáit meghatározó OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatására (2011), valamint „A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzése: Az integrált uniós megközelítés kialakítása felé” (2014) című közös közleményre épül.

A rendelet értelmében az ásványok uniós importőrei kötelesek:

Az uniós országok illetékes hatóságai ellenőrzéseket végeznek annak biztosítására, hogy az ásványok és fémek uniós importőrei teljesítsék a kellő gondosságra vonatkozó kötelezettségeiket.

A kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott rendszerek

A kellő gondosságra vonatkozó rendszereket működtető kormányok, ipari szövetségek és az érdekelt szervezetek csoportosulásai kérelmezhetik az Európai Bizottságtól a rendszereik elismerését.

A Bizottság létrehozza a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos elismert rendszerek nyilvántartását, amely az interneten nyilvánosan hozzáférhető, továbbá létrehozza a globális felelősségteljes kohók és finomítók jegyzékét.

Útmutatások

A Bizottság az Európai Külügyi Szolgálattal és az OECD-vel konzultálva kézikönyvet állít össze a vállalkozások számára, amely információkat tartalmaz a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek azonosítására vonatkozóan.

Felülvizsgálat

A Bizottság 2023. január 1-jéig, majd azt követően háromévenként felülvizsgálja az új rendszer működését és hatékonyságát, valamint annak hatását, és új intézkedésekre tesz javaslatot a felelősségteljes globális ásványellátási lánc fenntartásának biztosítása érdekében.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

Az uniós importőröknek 2021. január 1-jétől kell teljesíteniük a rendelet által meghatározott kötelezettségeket, azonban az Európai Bizottság a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi vállalatot arra ösztönöz, hogy már e dátum előtt kezdje meg a kellő gondosság elvének alkalmazását.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Kohó és finomító: természetes vagy jogi személy, aki vagy amely kohászati kitermelést hajt végre, amely különböző feldolgozási szakaszokat foglal magában annak érdekében, hogy ásványból fémet állítsanak elő.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/821 rendelete (2017. május 17.) a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról (HL L 130., 2017.5.19., 1–20. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzése – Az integrált uniós megközelítés kialakítása felé (JOIN(2014) 8 final, 2014.3.5.)

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Nyersanyag-politikai kezdeményezés: az Európai gazdasági növekedés és foglalkoztatás kritikus szükségleteinek kielégítése (COM(2008) 699 végleges, 2008.11.4.)

utolsó frissítés 07.12.2017