A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/2102 irányelv a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a közszférabeli szervezetek honlapjai és mobilalkalmazásai „akadálymentesebbek” legyenek (különösen a fogyatékossággal élő személyek számára) azok „érzékelhetővé, kezelhetővé, érthetővé és stabilabbá” tételével. Az akadálymentesítési szabványt az EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) harmonizált európai szabvány tartalmazza. A szabvány ezen irányelv szempontjából releváns részeit a szabvány A. melléklete sorolja fel.

A közszférabeli szervezetek rendszeresen részletes, érthető és világos akadálymentesítési nyilatkozatot tesznek honlapjaik és mobilalkalmazásaik ezen irányelvnek való megfeleléséről, amely az alábbiakat tartalmazza:

Az (EU) 2018/1523 végrehajtási határozat (egy végrehajtási jogi aktus, amelyet az Európai Bizottság fogadott el) tartalmazza a hozzáférhetőségi nyilatkozat mintáját.

A tagállamok továbbá kötelesek:

A tagállamok ezen irányelv minimumkövetelményeinél szigorúbb jogszabályi rendelkezést is elfogadhatnak vagy hatályban tarthatnak.

Kizárások

Az irányelv nem vonatkozik a közszolgálati műsorszolgáltatókra és azon nem kormányzati szervezetekre, amelyek nem nyújtanak a lakosság vagy kifejezetten a fogyatékossággal élő személyek számára alapvető szolgáltatásnak minősülő szolgáltatásokat. Nem vonatkozik továbbá a következő tartalmi elemekre:

A tagállamok kizárhatják ezen irányelv alkalmazásából az iskolák, az óvodák és a bölcsődék honlapjait és mobilalkalmazásait, az alapvető online adminisztratív funkciókkal kapcsolatos tartalmak kivételével.

Ellenőrzés

A tagállamok kötelesek ellenőrizni a megfelelést a Bizottság által 2018. október 11-én elfogadott módszertan alkalmazásával. Az (EU) 2018/1524 végrehajtási határozat által előírt módszertan az alábbiakat foglalja magában:

Jelentéstétel

2021. december 23-ig bezárólag, majd azt követően háromévente a tagállamok a Bizottságnak jelentést nyújtanak be, amely bemutatja az ellenőrzés eredményét és a végrehajtási eljárás igénybe vételéről szóló információkat. Az első jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a következőket:

Az összes jelentés tartalmát akadálymentes formában közzé kell tenni. A Bizottság 2022. június 23-ig felülvizsgálja az irányelv alkalmazását.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2016. december 22. óta hatályos, és a tagállamok nemzeti jogába 2018. szeptember 23-ig kellett átültetni. A tagállamok ezeket az intézkedéseket a következőképpen kötelesek alkalmazni:

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1–15. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2021/1339 végrehajtási határozata (2021. augusztus 11.) az (EU) 2018/2048 végrehajtási határozatnak a honlapokra és mobilalkalmazásokra vonatkozó harmonizált szabvány tekintetében történő módosításáról (HL L 289., 2021.08.12., 53–55. o.)

A Bizottság (EU) 2018/2048 végrehajtási határozata (2018. december 20.) a honlapokra és mobilalkalmazásokra vonatkozó, az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatására kidolgozott harmonizált szabványról (HL L 327., 2018.12.21., 84–86. o.)

Az (EU) 2018/2048 végrehajtási határozat későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság (EU) 2018/1523 végrehajtási határozata (2018. október 11.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti akadálymentesítési mintanyilatkozat létrehozásáról (HL L 256., 2018.10.12., 103–107. o.)

A Bizottság (EU) 2018/1524 végrehajtási határozata (2018. október 11.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti ellenőrzési módszertan és tagállami jelentéstételi szabályok kidolgozásáról (HL L 256., 2018.10.13., 108–116. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 27.10.2021