Statisztikák – a közös agrárpolitika alá tartozó állatállomány és húsok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1165/2008/EK rendelet – az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikák

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet a következőkre vonatkozó statisztikákra terjed ki:

Az irányelv kiterjed továbbá a marha-, borjú-, sertés-, juh- és kecskehúsra vonatkozó hústermelési előrejelzések összeállítására.

Az állatállományra vonatkozó statisztikák

Lefedettség és kategóriák

Az uniós országok statisztikákat állítanak össze a területükön található gazdaságokban tartott szarvasmarhák, sertések, juhok és kecskék számáról. A mintavételes felméréseket végző országok a felmérést annyi gazdaságra terjesztik ki, amennyi elegendő a gazdaságszerkezet legutóbbi felmérése alapján meghatározott állatállomány legalább 95%-ának számbavételéhez. Az állatállományról készített statisztikákat a II. mellékletben megállapított kategóriák alkalmazásával kell összeállítani.

A felmérés gyakorisága és a referencia-időszak

A juh- és kecskeállományra vonatkozó statisztikákat évente egyszer kell elkészíteni, míg a szarvasmarha- és sertésállományra vonatkozó statisztikákat évente kétszer. Kivételt képeznek azon tagállamok, amelyeknél az adott állat állománya nem ér el egy meghatározott küszöböt. Ezeknél nem készülnek statisztikák a juh- és kecskeállományra, a szarvasmarha- és sertésállományra vonatkozóan pedig évente egyszer készülnek statisztikák.

Pontosság

A mintavételes felmérést végző tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti felmérés megállapított eredményei megfeleljenek a III. mellékletben meghatározott pontossági követelményeknek.

Amennyiben az országok adminisztratív forrás használata mellett döntenek, a használni kívánt módszerről és az adatok minőségéről tájékoztatják az Európai Bizottságot (Eurostat).

A felmérésektől eltérő források használata esetén a kapott információ minőségének legalább ugyanolyannak kell lennie, mint a statisztikai felmérésekből származó információké.

Adattovábbítási határidők

A rendelet határidőket állapít meg, amely határidőkig az uniós országoknak továbbítaniuk kell a Bizottságnak az állatállományra vonatkozó előzetes adatokat.

Regionális statisztikák

A november–decemberi statisztikákat az 1059/2003/EK rendeletben meghatározott NUTS 1 és NUTS 2 területi egységek szerinti bontásban kell elkészíteni, és Németország és az Egyesült Királyság (1) NUTS 1 területi egységek szerinti lebontásban is összeállíthatja a statisztikákat. Amennyiben e területi egységek együttesen az érintett állatok tagállami állományának 5%-át vagy annál kisebb részét képezik, ez nem kötelező azon területi egységek esetében, ahol:

Vágási statisztikák

Lefedettség és kategóriák

Valamennyi uniós ország statisztikákat készít a területén található vágóhidakon levágott azon szarvasmarhák, sertések, juhok, kecskék és baromfifélék számáról és hasított súlyáról, amelyek húsát emberi fogyasztásra alkalmasnak minősítették. Emellett becsléseket készít a vágóhídon kívüli vágások mértékéről is annak érdekében, hogy a statisztikák tartalmazzák a területükön levágott összes szarvasmarhát, sertést, juhot és kecskét. A vágási statisztikákat a IV. mellékletben megállapított kategóriák alkalmazásával kell összeállítani.

Gyakoriság és adattovábbítás

A vágóhídon végzett vágásokról a statisztikákat havonta kell elkészíteni, és 60 napon belül kell az Eurostatnak továbbítani.

Hústermelésre vonatkozó előrejelzések

Lefedettség

Az uniós országok az állatállományra és vágásra vonatkozó statisztikák, valamint más rendelkezésre álló információk alapján előrejelzéseket készítenek a hústermelésről a szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecskeállományukra vonatkozóan. A bruttó hazai termelésként kifejezett termelési mutató az összes levágott szarvasmarha, sertés, juh és kecske számából, valamint ezen élő állatoknak az EU-n belül, illetve az onnan kifelé irányuló kereskedelme egyenlegéből tevődik össze. Az előrejelzéseket az V. mellékletben megállapított kategóriák alkalmazásával kell összeállítani.

Gyakoriság, a referencia-időszak és adattovábbítási határidők

A rendelet az előrejelzésekre vonatkozó gyakoriságot és referencia-időszakokat az állatok típusa és azon határidők szerint állapítja meg, amely határidőig az uniós országoknak továbbítaniuk kell a hústermelésre vonatkozó adatokat az Eurostatnak.

Általános szabályok

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2009. január 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Szarvasmarha: a Bos taurus és a Bubalus bubalis fajhoz tartozó háziállat, beleértve a hibrideket is, mint például a Beefalo.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 321., 2008.12.1., 1–13. o.)

Az 1165/2008/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1–41. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 15.01.2018(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.