Az orvostechnikai eszközök biztonságának és teljesítményének biztosítása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az (EU) 2017/745 rendelet az orvostechnikai eszközökről

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Hatály

A rendelet hatálya az orvostechnikai eszközök mellett bizonyos nem orvosi rendeltetésű termékcsoportokra is kiterjed. Ilyenek például a színezett kontaktlencsék (vagyis azok, amelyek nem korrigálják a látást) és a zsírleszívásra szolgáló berendezések. E termékek jegyzékét a rendelet XVI. melléklete tartalmazza.

Osztályozás

Az orvostechnikai eszközöket a rendeltetésük és a velük összefüggő kockázatok szerint sorolják osztályokba (a VIII. mellékletben meghatározott I., IIa., IIb. és III. osztályba).

Bejelentett szervezetek

Klinikai adatok

A gyártók és más gazdasági szereplők kötelezettségei

Nyomonkövethetőség

A rendelet bevezet egy rendszert, amely az eszközök és a gyártók, az importőrök és a meghatalmazott képviselők regisztrációjára szolgál, és egyedi eszközazonosítóval biztosítja az eszközök nyomonkövethetőségét a teljes ellátási láncban. Ez garantálja, hogy problémák felmerülése esetén gyorsan lehessen intézkedéseket hozni.

Egyszer használatos eszközök

Ezeket az eszközöket csak akkor lehet újrafeldolgozni (tisztítani, fertőtleníteni, vizsgálni, tesztelni, műszaki és működési biztonságosságukat helyreállítani, sterilizálni), ha a nemzeti jog ezt engedélyezi, és ha az eszközök megfelelnek az e rendeletben meghatározott bizonyos feltételeknek. A gyártók kötelezettségei alkalmazandók minden olyan magánszemélyre vagy jogi személyre, aki vagy amely egyszer használatos eszköz újrafeldolgozását végzi, hogy azt további felhasználásra alkalmassá tegye. Bizonyos esetekben a tagállamok engedélyezhetnek az általános szabályok alóli kivételeket, amennyiben az egyszer használatos eszköz újrafeldolgozása és felhasználása egy egészségügyi intézményen belül történik, és amennyiben a rendeletben meghatározott bizonyos egyedi követelmények teljesülnek.

Váratlan események bejelentése

A rendelet – amellett, hogy előírja, hogy a gyártók kötelesek jelenteni a súlyos váratlan eseményeket és a nem súlyos váratlan események tendenciáit – kötelezi a tagállamokat arra, hogy ösztönözzék az egészségügyi szakembereket, a felhasználókat és a betegeket arra (illetve tegyék lehetővé a számukra), hogy a feltételezett váratlan eseményeket nemzeti szinten, szabványosított formában jelenthessék.

Piacfelügyelet

Az illetékes uniós hatóságok felelősek annak biztosításáért, hogy a nem biztonságos vagy nem megfelelő eszközök ne kerüljenek forgalomba, illetve, ha a forgalomba hozatal után derül fény arra, hogy nem biztonságosak, kivonják őket a forgalomból.

Eudamed

Létrehoznak egy központosított rendszert, az orvostechnikai eszközök európai adatbázisát (Eudamed), amely a tagállamok, a gazdasági szereplők, a betegek, az egészségügyi szakemberek és a nyilvánosság számára nyújt tájékoztatást az Unióban rendelkezésre álló orvostechnikai eszközökről.

Implantátumkísérő kártya

A beültethető eszközök esetében a gyártóknak a betegeket el kell látniuk a legfontosabb információkkal, az eszközzel együtt leszállított implantátumkísérő kártyán. Ez a következőkre terjed ki:

Végrehajtási jogi aktusok

Az (EU) 2017/745 rendelet végrehajtási jogi aktusainak teljes listája itt található.

A hatályos jogszabályok hatályon kívül helyezése (90/385/EGK és 93/42/EGK irányelv)

Az (EU) 2020/561 rendelettel módosított rendelet 2021. május 26-tól kezdődően hatályon kívül helyezi a 90/385/EGK irányelvet és a 93/42/EGK irányelvet, és a 120. és 122. cikkben különleges átmeneti szabályokat és bizonyos kivételeket állapít meg.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A rendelet 2017. május 25-én lépett hatályba, és az (EU) 2020/561 rendelet módosítását követően 2021. május 26-tól (vagyis az eredetileg tervezettnél egy évvel későbbi dátumtól) kezdődően alkalmazandó. A rendelet egyes cikkei esetében azonban az alkalmazás kezdő időpontja eltérő lehet, és ezeket a módosított 120., 122. és a 123. cikkek részletezik.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Orvostechnikai eszköz. Termékek széles körét lefedő kifejezés, amelyeket például az alábbi célokra használnak:

Az ilyen termék elsődleges kívánt hatását nem farmakológiai, immunológiai eszközökkel vagy anyagcsere útján éri el, de működésében ilyen hatásmechanizmusok segíthetik. Példái a kötszerektől a csípőprotézisen át a szívritmusszabályzóig terjednek. Az orvostechnikai eszköz fogalmának teljeskörű meghatározását az (EU) 2017/745 rendelet 2. cikkének (1) bekezdése tartalmazza.

Klinikai vizsgálat. Egy vagy több ember bevonásával végzett szisztematikus vizsgálat, amely egy eszköz biztonságosságának vagy teljesítőképességének értékelését szolgálja.
Invazív orvostechnikai eszköz. Olyan eszköz, amely testnyíláson vagy a testfelületen keresztül részben vagy teljesen behatol a test belsejébe.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 1–175. o.)

Az (EU) 2017/745 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/746 rendelete (2017. április 5.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5, 176–332. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 27.01.2022