Az agrár-élelmiszerláncra vonatkozó uniós szabályok végrehajtása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

(EU) 2017/625 rendelet — az agrár-élelmiszerláncot érintő hatósági ellenőrzések

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Agrár-élelmiszerlánc

A rendelet valamennyi élelmiszer- és takarmányipari vállalkozást érintő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat felöleli – az elsődleges termelőktől kezdve a kiskereskedőkig és vendéglátókig, a növénytermesztőket/állattenyésztőket, gazdálkodókat és kereskedőket is beleértve.

Hatály

Kockázatalapú rendszer

Állatjólét

Együttműködés a tagállamok között

Átláthatóság

A nemzeti hatóságoknak éves jelentést kell közzétenniük.

Finanszírozás

A hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos díjak kiszámítására vonatkozó szabályok biztosítják, hogy a tagállamok megfelelőképpen finanszírozzák ellenőrzési rendszereiket, illetve hogy a díjak ne haladják meg a hatósági ellenőrzések elvégzésének költségét.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A rendelet 2019. december 14-én lépett hatályba a rendelet cikkei többségét, többek között hatályát, fogalommeghatározásait, az illetékes hatóságokra vonatkozó szabályokat, a hatósági ellenőrzések finanszírozását, és az illetékes hatóságok végrehajtási intézkedéseit illetően.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1–142. o.).

Az (EU) 2017/625 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti dokumentumba. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2021/405 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Európai Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeiről, összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 végrehajtási rendeletével (HL L 114., 2021.3.31., 118–150. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság (EU) 2020/466 végrehajtási rendelete (2020. március 30.) a koronavírus-betegség (COVID-19) következtében a tagállamok ellenőrzési rendszereinek működésében tapasztalt súlyos zavarok fellépése során az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok megfékezésére bevezetendő átmeneti intézkedésekről (HL L 98., 2020.3.31., 30–33. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság (EU) 2019/1014 végrehajtási rendelete (2019. június 12.) a határállomásokra és az azokon létesített ellenőrző központokra vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a határállomások és ellenőrző pontok jegyzékbe vételéhez alkalmazandó formátum, kategóriák és rövidítések részletes szabályainak megállapításáról (HL L 165., 2019.6.21., 10–22. o.).

A Bizottság (EU) 2019/1012 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ellenőrző pontok kijelölésére vonatkozó szabályoktól, valamint a határállomásokra vonatkozó minimumkövetelményektől való eltéréssel történő kiegészítéséről (HL L 165., 2019.6.21., 4–7. o.).

A Bizottság (EU) 2019/1081 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 8.) a bizonyos fizikai ellenőrzéseknek a határállomásokon történő elvégzéséért felelős személyzet képzésére vonatkozó különös követelményekkel kapcsolatos szabályok megállapításáról (HL L 171., 2019.6.26., 1–4. o.).

A Bizottság (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. február 8.) a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különös szabályokról (HL L 131., 2019.5.17., 1–17. o.).

A Bizottság (EU) 2018/631 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 7.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növénykárosítókkal foglalkozó uniós referencialaboratóriumok létrehozása révén történő kiegészítéséről (HL L 105., 2018.4.25., 1–2. o.).

A Bizottság (EU) 2018/329 végrehajtási rendelete (2018. március 5.) az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpont kijelöléséről (HL L 63., 2018.3.6., 13–14. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1–208. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1–32. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1–29. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1–50. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1–33. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 1099/2009/EK rendelete (2009. szeptember 24.) az állatok leölésük során való védelméről (HL L 303., 2009.11.18., 1–30. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 2008/120/EK irányelve (2008. december 18.) a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat) (HL L 47., 2009.2.18., 5–13. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 2008/119/EK irányelve (2008. december 18.) a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat) (HL L 10., 2009.1.15., 7–13. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 2007/43/EK irányelve (2007. június 28.) a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról (HL L 182., 2007.7.12., 19–28. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1–16. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 2005/1/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelete módosításáról (HL L 3., 2005.1.5., 1–44. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 1999/74/EK irányelve (1999. július 19.) a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 203., 1999.8.3., 53–57. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről (HL L 221., 1998.8.8., 23–27. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 28.10.2021