Egységes vasúti hálózat Európában

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2012/34/EU irányelv az egységes európai vasúti térség létrehozásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A 2012/34/EU irányelv célja az uniós vasúti ágazatra vonatkozó jogszabályok egyértelműsítése a következők érdekében:

Ez az irányelv az „első vasúti csomag” három irányelvét egyesíti és helyezi hatályon kívül. E három irányelv a következőket érinti:

Az (EU) 2016/2370 irányelv a 2012/34/EU irányelvet a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében módosítja.

FŐBB PONTOK

Javul a minőség a verseny ösztönzése révén

A 2012/34/EU irányelv:

Pályahálózat-működtetők *

Belföldi személyszállítási szolgáltatások

Az (EU) 2016/2370 módosító irányelve gondoskodik arról, hogy minden vasúti társaságnak egyenlő hozzáférése legyen a pályákhoz és az állomásokhoz. Az uniós országok azonban a személyszállítási szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogot korlátozhatják adott kiindulási állomás és adott célállomás között, amennyiben egy vagy több közszolgáltatási szerződés ugyanazt az útvonalat fedi le. Ez a helyzet akkor is, amikor egy alternatív útvonalat egy vagy több közszolgáltatási szerződés fed le, amennyiben e jog gyakorlása veszélyeztetné az érintett közszolgáltatási szerződés vagy szerződések gazdasági egyensúlyát.

Igazgatási ellenőrzés

Vasútfinanszírozás

Az illetékes hatóságoknak hosszabb távra szóló befektetési stratégiákat kell kialakítaniuk, hogy nagyobb stabilitást biztosítsanak a pályahálózat-működtető számára, a befektetési döntések meghozatala és a munkák megtervezése során, valamint nagyobb biztonságot a befektetők számára, hogy ösztönözzék a vállalkozásokat az infrastruktúra korszerűsítésére irányuló befektetésekre. Ezeknek a stratégiáknak legalább 5 éves időszakot kell lefedniük, és meghosszabbíthatóknak kell lenniük.

A végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása

Az Európai Bizottság egy sor végrehajtási jogi aktust fogadott el, amelyek a 2012/34/EU irányelvet egészítik ki és a következőket érintik.

2017-ben a Bizottság elfogadta az (EU) 2017/2075 felhatalmazáson alapuló határozatot, amely a 2012/34/EU irányelv VII. mellékletét váltja fel. Ez a vasúti infrastruktúra-kapacitás kiosztási folyamatának ütemtervére vonatkozik.

Covid19-világjárvány

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ AZ IRÁNYELV?

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Pályahálózat-működtető: bármely szerv vagy cég, amely egy hálózatban a vasúti infrastruktúra működéséért, karbantartásáért és megújításáért, valamint az annak fejlesztésében való részvételért felel, amint azt az uniós ország saját infrastruktúra-fejlesztési és -finanszírozási politikájában meghatározza.
Alapvető funkciók: döntéshozatal a következőkről:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról (HL L 343., 2012.12.14., 32–77. o.)

A 2012/34/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1429 rendelete (2020. október 7.) a Covid19-járványra tekintettel a fenntartható vasúti piacot célzó intézkedések megállapításáról (HL L 333., 2020.10.12., 1–5. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/698 rendelete (2020. május 25.) a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról (HL L 165., 2020.5.27., 10–24. o.)

A Bizottság (EU) 2018/1795 végrehajtási rendelete (2018. november 20.) a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke szerinti gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról (HL L 294., 2018.11.21., 5–14. o.)

A Bizottság (EU) 2017/2177 végrehajtási rendelete (2017. november 22.) a kiszolgáló létesítményekhez és a vasúthoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről (HL L 307., 2017.11.23., 1–13. o.)

A Bizottság (EU) 2017/2075 felhatalmazáson alapuló határozata (2017. szeptember 4.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv VII. mellékletének felváltásáról (HL L 295., 2017.11.14., 69–73. o.)

A Bizottság (EU) 2016/545 végrehajtási rendelete (2016. április 7.) a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról szóló keretmegállapodásokra vonatkozó eljárások és kritériumok megállapításáról (HL L 94., 2016.4.8., 1–11. o.)

A Bizottság (EU) 2015/1100 végrehajtási rendelete (2015. július 7.) a vasúti piac nyomon követése keretében fennálló tagállami jelentéstételi kötelezettségekről (HL L 181., 2015.7.9., 1–26. o.)

A Bizottság (EU) 2015/909 végrehajtási rendelete (2015. június 12.) a vasúti szolgáltatások működtetésével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek kiszámításának módjairól (HL L 148., 2015.6.13., 17–22. o.)

A Bizottság (EU) 2015/429 végrehajtási rendelete (2015. március 13.) a zajhatásokból eredő költség felszámítása során alkalmazandó szabályok meghatározásáról (HL L 70., 2015.3.14., 36–42. o.)

A Bizottság (EU) 2015/171 végrehajtási rendelete (2015. február 4.) a vasúti társaságok engedélyezésére irányuló eljárás egyes vonatkozásairól (HL L 29., 2015.2.5., 3–10. o.)

A Bizottság (EU) 2015/10 végrehajtási rendelete (2015. január 6.) a vasútiinfrastruktúra-kapacitás kérelmezőire vonatkozó kritériumokról és a 870/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 3., 2015.1.7., 34–36. o.)

A Bizottság (EU) 869/2014 végrehajtási rendelete (2014. augusztus 11.) új vasúti személyszállítási szolgáltatásokról (HL L 239., 2014.8.12., 1–10. o.)

utolsó frissítés 25.01.2021