Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti megállapodás a személyes adatok védelméről

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/920 határozat az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak az aláírásáról

Megállapodás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről

MI A HATÁROZAT ÉS A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Hatály

Adatvédelem

A megállapodás többirányú védelmet biztosít a személyes adatoknak a rendőrség és a büntető igazságszolgáltatási hatóságok közötti cseréjére vonatkozóan, például a következők tekintetében:

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT ÉS A MEGÁLLAPODÁS?

A határozat 2016. május 20-án lépett hatályba. A megállapodást 2016. június 2 -án írta alá az EU és az USA.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Érintett személy: az a személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács (EU) 2016/920 határozata (2016. május 20.) az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 154., 2016.6.11., 1–2. o)

Megállapodás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről (HL L 336. 2016.12.10. 3–13. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o)

utolsó frissítés 23.01.2017