A személyes adatok védelme a rendőri és büntető igazságszolgáltatási szervek általi használatuk során (2018-tól)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/680 irányelv – a személyes adatoknak a rendőri és büntető igazságszolgáltatási szervek általi kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az irányelv előírja, hogy a bűnüldöző szervek által gyűjtött adatok:

Határidők

Az EU-s országok határidőket állapítanak meg a személyes adatok törlésére vagy tárolásuk szükségességének rendszeres felülvizsgálatára.

Az érintett egyének („érintettek”)

Az irányelv előírja a bűnüldöző szervek számára, hogy tegyenek világos különbséget az érintettek különböző kategóriáinak személyes adatai között az alábbiak szerint:

Az érintettek rendelkezésére bocsátott vagy általuk elérhető információk

Az egyéneknek jogukban áll, hogy bizonyos információkat a bűnüldöző (azaz adatvédelmi) szervek a rendelkezésükre bocsássanak, ideértve:

Biztonság

A nemzeti hatóságok kötelesek meghozni a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, hogy garantálják a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot. Automatizált adatkezelés esetén számos intézkedést kell végrehajtani, így például:

Hatályon kívül helyezés

Az irányelv 2018. május 6-tól felváltja a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló 2008/977/IB kerethatározatot.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2016. május 5-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2018. május 6 -ig kell átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve 2016. április 27. a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 2016. április 27. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.)

A (EU) 2016/679 rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 23.01.2017