A személyes adatok védelme (2018-tól)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/679 rendelet – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A polgárok jogai

Az általános adatvédelmi rendelet megerősíti a hatályos jogokat, új jogokról rendelkezik, és fokozza a polgárok személyes adataik feletti rendelkezését. Ide tartoznak többek között a következők:

A vállalkozásokra vonatkozó szabályok

Az általános adatvédelmi rendelet célja, hogy üzleti lehetőségeket teremtsen és élénkítse az innovációt például a következő intézkedések révén:

Felülvizsgálat

Az Európai Bizottság 2020. május 25 -ig köteles jelentést előterjeszteni a rendelet értékeléséről és felülvizsgálatáról.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

Az általános adatvédelmi rendelet 2018. május 25 -én lép hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd a következő forrásokat:

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o.)

utolsó frissítés 25.05.2020