Az élelmiszerekkel és az állati takarmánnyal kapcsolatos tájékoztatásra irányuló uniós kiadások

Ezen európai uniós (EU) jogszabály alapvető célja, hogy a versenyképesség és a munkahelyteremtés támogatása mellett hozzájáruljon az emberek, állatok és növények jó egészségéhez az élelmiszerlánc valamennyi szakaszában, magas szintű védelmet biztosítson a fogyasztók és a környezet számára, valamint felszámolja a károsítókat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen európai uniós (EU) jogszabály alapvető célja, hogy a versenyképesség és a munkahelyteremtés támogatása mellett hozzájáruljon az emberek, állatok és növények jó egészségéhez az élelmiszerlánc valamennyi szakaszában, magas szintű védelmet biztosítson a fogyasztók és a környezet számára, valamint felszámolja a károsítókat.

MI A RENDELET CÉLJA?

Naprakésszé teszi az állat- és növény-egészségügyi, valamint az élelmiszer-termelési politikák finanszírozását biztosító keretet.

FŐBB PONTOK

A rendelet a következő területeket érintő uniós kiadások áttekintésére irányul:

A rendelet meghatározza a nemzeti programok tartalmának, benyújtásának, értékelésének és jóváhagyásának, valamint a fizetési kérelmeknek a határidejét. Az Európai Bizottság (EB) felelős az uniós pénzügyi hozzájárulásban részesülő intézkedések hatékony végrehajtásának felülvizsgálatáért. Megfelelően kell tájékoztatni a nyilvánosságot az EU-nak az intézkedések végrehajtásában játszott szerepéről.

A rendelet tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek a maximálisan megengedett költségvetéseket és a támogatások maximális arányát egyértelműsítik; e támogatások rendes esetben nem haladhatják meg a támogatható költségek 50%-át. Ez az arány a következőképpen növelhető:

Biztosítható uniós finanszírozás az állat- és növény-egészségügyi vészhelyzetek kezelésére is. A vészhelyzeti intézkedések keretében támogatható betegségek a rendelet mellékletében vannak felsorolva. Az EB az új kockázatok figyelembevétele céljából naprakésszé teheti a jegyzéket.

Az EU kivételes jelleggel az uniós országok egyéb sürgős intézkedések elvégzésekor felmerült költségeit is fedezheti; ilyenek lehetnek például a fokozott biológiai biztonsági intézkedések járvány kitörése vagy károsítók jelenléte esetén, az állati tetemek ártalmatlanításának költsége, valamint a vakcinázás következtében nyújtott kártérítés.

Az EB 2017. június 30-ig félidős értékelést nyújt be - adott esetben - jogalkotási javaslatokkal kísérve, 2022. június 30-ig pedig a rendelet hatékonyságáról szóló további jelentést nyújt be.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2014. június 30-tól.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának a pénzügyi keretre vonatkozó 652/2014/EU rendeletről szóló oldalát.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

652/2014/EU rendelet

2014.6.30.

-

HL L 189., 2014.6.27., 1-32. o.

utolsó frissítés 25.08.2015