A munkavállalók elektromágneses terek által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó korlátozások (2016 júliusától)

Az irányelv a munkavállalók elektromágneses terek által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményeket határoz meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/35/EU irányelve (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jogszabály a 89/391/EGK irányelv keretén belüli egyedi irányelv. A munkavállalók biztonságának és egészségének a javítását ösztönző intézkedéseket vezet be. A 2004. évi (2004/40/EK) irányelv helyébe lép, amely - a rendelkezései végrehajtásából eredő, különösen az egészségügyi ágazatban felmerült problémák miatt - soha nem lépett hatályba.

Az irányelv hatálya

Az irányelv a munkavállalók elektromágneses terek által okozott, valamennyi ismert rövid távú, közvetlen és közvetett káros egészségügyi hatásokkal szembeni védelmére irányuló intézkedéseket ír elő. Nem érinti a lehetséges hosszú távú hatásokat, ha azonban tudományosan megalapozott bizonyíték válik azokra vonatkozóan elérhetővé, az Európai Bizottság megvizsgálja, hogy milyen intézkedéseket ajánljon.

Az intézkedések az EU valamennyi munkavállalója számára minimális alapvédelmet ír elő, miközben a tagországok számára szabad teret biztosít a szigorúbb követelmények fenntartására vagy megállapítására. Az irányelvet 2016. július 1-jéig kell a tagországoknak nemzeti jogrendszerükbe átültetniük.

Fogalommeghatározások

A jogszabály a közvetlen biofizikai hatásokra vonatkozik. Az ilyen hatások az elektromágneses térben való jelenlét közvetlen eredményeként jelentkeznek az emberi szervezetben. Ide tartoznak a szövet-felmelegedéshez hasonló termikus hatások, valamint az olyan nem termikus hatások, mint amilyen az izmok, az idegek vagy az érzékszervek stimulációja.

A jogszabály azokat a közvetlenhatásokat is lefedi, amelyeket egyes tárgyak, például szívritmus-szabályozó vagy egyéb beültethető eszközök elektromágneses térben való jelenléte okoz, és amelyek biztonsági vagy egészségügyi veszélyt okozhatnak.

Az irányelv - biofizikai és biológiai megfontolások alapján - expozíciós határértékeket határoz meg a munkavállalók káros egészségügyi és érzékelési hatásokkal szembeni védelme érdekében. Ezenkívül annak meghatározására irányuló beavatkozási szinteket is tartalmaz az irányelv, hogy mikor kell az előírt védelmi vagy megelőző intézkedéseket életbe léptetni.

A munkáltatók kötelezettségei

Az irányelv különböző kötelezettségeket ír elő a munkáltatók számára. Biztosítaniuk kell, hogy a munkavállalók elektromágneses tereknek való expozíciója az irányelvben meghatározott határértékeken belül marad. E határértékek túllépése esetén a munkáltatóknak azonnali megelőző intézkedést kell életbe léptetniük. Léteznek azonban ez alól olyan mentességek, amely esetekben az előírt szintek rendkívül szigorú feltételek mellett meghaladhatók.

Általánosságban a munkáltatóknak biztosítaniuk kell az elektromágneses terekből eredő munkahelyi kockázatok megszüntetetését vagy a lehető legkisebbre csökkentését. A kockázatoknak és az expozíciónak a rendszeres értékelése, valamint gyakorlati útmutatók segíthetnek ennek biztosításában.

A munkavállalók egészségét érintő kockázatok megállapításának esetére a munkáltatóknak védelmi és megelőző intézkedéseket tartalmazó cselekvési tervvel kell rendelkezniük. Ebbe - főképp a különösen veszélyeztetett munkavállalókra irányuló - műszaki és/vagy szervezési intézkedések is beletartozhatnak.

A jogszabály előírja az egészségi állapot nyomon követését is a káros egészségügyi hatások megelőzése, illetve korai diagnosztizálása érdekében. Túlzott expozíció észlelése esetén a munkáltatóknak - a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban - biztosítaniuk kell a megfelelő orvosi vizsgálatokat, illetve az érintett személy egészségi állapotának nyomon követését.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2013/35/EU irányelv

2013.6.29.

2016.7.1.

HL L 179., 2013.6.29., 1-21. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (Hivatalos Lap L 183., 1989.6.29., 1-8. o.).

16.10.2014