A Horizont 2020: részvételi és terjesztési szabályok (2014-2020)

Ez a rendelet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának részvételi szabályait, valamint az eredmények hasznosítására és terjesztésére vonatkozó szabályokat állapítja meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1290/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet a következőkre terjed ki:

A finanszírozás formái

A finanszírozási formák többek között a következők:

Támogatható jogalanyok

Az alapvető szabály szerint bármely jogalany, azaz természetes vagy jogi személy (székhelyétől függetlenül) vagy nemzetközi szervezet részt vehet bármely cselekvésben az e rendeletben, a vonatkozó munkaprogramban és felhívásban megállapított feltételek teljesülése mellett. Azaz a minimumfeltételek szerint különböző uniós országokban vagy társult országokban székhellyel rendelkező, legalább három különálló jogalany vehet részt valamely cselekvésben, eltérések vagy további feltételek azonban esetlegesen megállapíthatók.

Támogatási pályázatok

A pályázatokat - főszabály szerint - azon felhívások közzétételét követően írják ki, amelyek meghatározzák azokat az időkorlátokat és határidőket, ameddig a pályázókat tájékoztatni kell a pályázatuk elbírálásának eredményéről, valamint a támogatási megállapodások aláírásának tervezett időpontját (a támogatás odaítéléséhez szükséges idő összesen a végleges leadási határidőt követő 8 hónapra korlátozódik, kivéve megfelelően alátámasztott esetekben). Az EU-n kívüli országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel közösen finanszírozott projektekre irányuló közös pályázati felhívások is kiadhatók a közös érdekű, prioritást jelentő és várhatóan kölcsönös előnyökkel járó területeken - amennyiben egyértelmű az Unió számára jelentett hozzáadott érték. Ezen túlmenően egyedi támogatást biztosítanak a kkv-k részére a célzott kkv-támogató eszköz alapján kiadott felhívások révén.

Támogatási értékelés

Elsősorban a kutatási és egyetemi közösségek független szakértői értékelik a benyújtott pályázatokat a kiválóság, a hatás, valamint a végrehajtás minősége és hatékonysága alapján. Rangsort állítanak fel, amely alapján a kiválasztást elvégzik. A bizottságok összetételének a készségek, a tapasztalat és a szaktudás, valamint az állampolgárság és nemek tekintetében változatosnak kell lennie. A Bizottság módszeresen felülvizsgálja az etikai kérdéseket felvető pályázatokat.

A támogatási megállapodás és a megvalósítás

A finanszírozásra kiválasztott résztvevők mindkét fél jogait és kötelezettségeit előíró támogatási megállapodást kötnek. A résztvevőkkel folytatott bármely kommunikáció - ideértve a támogatási megállapodások megkötését - a Bizottság vagy az érintett finanszírozó szerv által létrehozott elektronikus információcsere-rendszeren keresztül történik.

A résztvevők valamennyi cselekvést a támogatási megállapodással összhangban hajtanak végre a szükséges erőforrások és eszközök felhasználásával, ideértve - szükség esetén - harmadik felek és alvállalkozók bevonását, illetve igénybevételét. Konzorcium esetén a konzorcium egyik tagját koordinátornak jelölik ki, aki az elsődleges kapcsolattartó pont a konzorcium és a Bizottság között.

A cselekvések finanszírozása

A rendelet a támogatások tekintetében megállapítja, hogy - az EU költségvetési rendeletében meghatározottak szerint (126. cikk) - a cselekvés finanszírozásának összege nem haladhatja meg az összes támogatható költségnek a cselekvés bevételeivel csökkentett összegét. Az uniós hozzájárulás változó, az összes támogatható költség 70-100% között mozoghat.

Az eredmények felhasználása

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1290/2013/EU rendelet

2013.12.23.

-

HL L 347., 2013.12.20., 81-103. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 347., 2013.12.20., 104-173. o.).

A Tanács 2013/743/EU határozata (2013. december 3.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 347., 2013.12.20., 965-1041. o.).

Utolsó frissítés: 25.06.2014