Az európai területi együttműködés megerősítése

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1299/2013/EU rendelet - az európai területi együttműködés támogatása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet rögzíti a 2014-2020 között időszakra vonatkozó Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) az európai területi együttműködésre (ETE) - az EU regionális politikája egyik célkitűzésére - fordítható támogatások céljait, kritériumait és a rendelkezésre álló forrásokat.

FŐBB PONTOK

Átfogó célok

Az európai területi együttműködés (ETE) a regionális politika egyik alapvető célkitűzése, amelyet az ERFA finanszíroz. A rendelet leírást ad az ETE háttéréről és alapelveiről, valamint meghatározza az ERFA hatályát az európai területi együttműködési célkitűzés vonatkozásában a 2014-2020 közötti időszakban.

Az ETE célja, hogy a különböző uniós országokban található régiókat és városokategyüttműködésre és egymástól való tanulásra ösztönözze közös programok, projektek és hálózatok révén.

Az ETE programjainak három típusa van:

határon átnyúló együttműködés: közös projektek finanszírozása, amelyek közvetlenül az EU belső határai mentén valósulnak meg, például egymással határos szárazföldi vagy tengeri határrégiókban, vagy legalább egy uniós országbeli régió és egy EU-n kívüli ország között, amely az EU külső határain helyezkedik el. Az EU-n kívüli országok e régiói nem feltétlenül tartoznak az Unió külső pénzügyi eszközei által biztosított programok hatálya alá;

transznacionális együttműködési programok: nemzeti, regionális és helyi partnerek bevonásával nagyobb együttműködési területen, mint például a Balti-tengeri régió;

interregionális együttműködés: valamennyi uniós ország részt vehet ezekben a típusú projektekben. A különböző országok regionális és helyi testületei közötti tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréjére irányuló projektekre és hálózatokra terjed ki. Ezeknek a projekteknek a célja, hogy biztosítsák a kohéziós politika forrásainak hatékony felhasználását.

A programok irányítása

Az ETE-programokban uniós országok egy csoportja vesz részt időnként az EU-n kívüli országokkal kiegészülve, és a részt vevő országok által közösen kijelölt testület irányítása alatt valósulnak meg.

Jelentéstétel

A 2015/207/EU rendelet meghatározza azokat a részletes szabályokat, amelyeket az irányító hatóságoknak be kell tartaniuk az éves és záró végrehajtási jelentések kidolgozása tekintetében.

Költségvetés

Az ERFA-n belül az ETE-re fordítható költségvetés 8,9 milliárd EUR a 2014-2020 közötti időszakban. A programok három fő típusa közötti megoszlás az alábbiak szerint alakul:

határokon átnyúló együttműködés: 6,6 milliárd EUR

transznacionális együttműködés: 1,8 milliárd EUR

interregionális együttműködés: 500 millió EUR.

Együttműködési programok jegyzéke

A Bizottság 2014/366/EU végrehajtási határozata állapítja meg az együttműködési programok jegyzékét és az egyes programokra előirányzott ERFA-támogatást.

HÁTTÉR

Az ERFA az öt európai strukturális és beruházási alap egyike, amelyek közös célja a gazdasági, társadalmi és területi kohézió támogatása, valamint az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 uniós stratégia célkitűzéseinek elérése.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1299/2013/EU rendelet

2013.12.21.

-

HL L 347., 2013.12.20., 259-280 o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320-469. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 289-302. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az európai területi együttműködési csoportosulásról (HL L 210., 2006.7.31., 19-24. o.) - Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 3.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 5-44. o.) - Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 4.) az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 45-50. o.)

A Bizottság 288/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 25.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés operatív programjaira vonatkozó modell tekintetében alkalmazandó szabályokról és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, az európai területi együttműködési célkitűzés együttműködési programjaira vonatkozó modell tekintetében alkalmazandó szabályokról (HL L 87., 2014.3.22., 1-48 o.)

A Bizottság 2014/366/EU végrehajtási határozata (2014. június 16.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az európai területi együttműködési célkitűzés keretében a 2014 és 2020 közötti időszakra létrehozott együttműködési programok jegyzékéről és az egyes programoknak nyújtott teljes támogatás globális összegéről (HL L 178., 2014.6.18., 18-25. o.) - Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2014/388/EU végrehajtási határozata (2014. június 16.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az „európai területi együttműködés” célkitűzés határon átnyúló és transznacionális alkotóeleme alapján a 2014-2020-as időszakra nyújtott támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékének felállításáról (HL L 183., 2014.6.24., 75-134. o.)

A Bizottság 184/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 25.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU rendelet szerint a tagállamok és a Bizottság közötti elektronikus adatcsere-rendszerekre alkalmazandó feltételeinek meghatározásáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatással kapcsolatos beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra elfogadásáról (HL L 57., 2014.2.27., 7-20. o.)

A Bizottság 821/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 28.) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a program-hozzájárulások utalására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok, a pénzügyi eszközökről szóló jelentéstétel, a műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések technikai jellemzői, valamint az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer tekintetében történő megállapításáról (HL L 223., 2014.7.29., 7-18 o.)

A Bizottság 2015/207/EU végrehajtási rendelete (2015. január 20.) az előrehaladási jelentések mintája, a nagyprojektekre vonatkozó információk benyújtásának formátuma, a közös cselekvési terv mintája, a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája, a vezetői nyilatkozat, az auditstratégia, az auditvélemény és az éves kontrolljelentés mintája, a költség-haszon elemzés módszertana, valamint az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az európai területi együttműködési célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája tekintetében az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 38., 2015.2.13., 1-122. o.)

utolsó frissítés 12.10.2015