Az Egységes Felügyeleti Mechanizmusról szóló keretrendelet

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

468/2014/EU rendelet – az EU bankfelügyeleti mechanizmusa (SSM-keretrendelet)

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az SSM az EU bankuniójának* két pillére közül az egyik (a másik az Egységes Szanálási Mechanizmus*, SRM).

A rendelet kiegészíti az SSM mechanizmusát létrehozó – SSM-rendeletként ismert – 1024/2013/EU rendeletet. Az SSM az EKB-t és a részt vevő uniós országok illetékes nemzeti hatóságait tömöríti.

Hatály: a rendelet hatálya az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködés gyakorlati szabályaira, valamint szervezeti kérdésekkel, közigazgatási eljárásokkal és szankciókkal kapcsolatos részletes szabályokra is kiterjed. Ide tartoznak többek között a következők:

Az SSM-keretrendelet kulcsfontosságú része a felügyeleti szervek értékelésének és ellenőrzésének a módszertana, a szervezetek jelentős vagy kevésbé jelentős státuszának a meghatározása, valamint az ebből az értékelésből származó szabályok.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2014. május 15-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

* Egységes Felügyeleti Mechanizmus: az EU bankfelügyeleti rendszere, amelynek az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok képezik részét. E mechanizmus az uniós országokban székhellyel rendelkező, az SSM-ben részt vevő bankok feletti közvetlen felügyeleti hatáskörrel ruházza fel az EKB-t.

* Az EU bankuniója: a 2008. évi pénzügyi válság nyomán jött létre az uniós bankok felügyeletének megerősítése érdekében.

* Egységes Szanálási Mechanizmus: a csődbe jutott bankok hatékony kezelésére létrehozott uniós rendszer.

* Kijelölt nemzeti hatóságok: az egyes uniós országokban kijelölt olyan illetékes hatóságok, amelyek az EKB-val együtt dolgoznak az SSM-rendelet végrehajtásán; ezek sokszor a nemzeti központi bankok, de lehetnek a nemzeti pénzügyi felügyeleti hatóságok is.

JOGI AKTUS

Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1–50. o.)

utolsó frissítés 27.04.2020