Fedélzeti e-segélyhívó rendszer - típusjóváhagyás

2015/758/EU rendelet - fedélzeti e-segélyhívó rendszer

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/758/EU rendelete (2015. április 29.) a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

2018. március 31-től az EU-ban valamennyi új típusú személy- és tehergépjárművet fedélzeti segélyhívó technológiával szerelnek fel a sürgősségi segélyszolgálatok súlyos baleset esetén történő értesítése érdekében.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a 112-es hívószámú (Európa-szerte alkalmazott segélyhívó szám) fedélzeti e-segélyhívó rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyására* vonatkozó általános uniós követelményeket határozza meg.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya a következőkre terjed ki:

személygépjárművek (M1 kategóriába tartozó gépjárművek - a vezetői ülésen kívül legfeljebb nyolc ülést tartalmazó személyszállító gépjárművek);

könnyű haszongépjárművek (N1 kategóriába tartozó gépjárművek - a 3,5 tonnát nem meghaladó súlyú, áruk szállítására használt gépjárművek).

A gyártók kötelezettségei

A fent említett gépjárművek új típusainak a következő feltételeknek kell eleget tenniük:

állandó jelleggel beépített 112-es fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel kell felszerelni őket;

úgy kell őket megépíteni, hogy amikor a gépjármű érzékelői vagy processzorai súlyos balesetet érzékelnek, az e-segélyhívás a 112-es segélyhívó számra automatikusan elinduljon;

manuálisan is kezelhető e-segélyhívó berendezéssel is el kell látni őket;

a járműben utazó személyeket figyelmeztessék, ha olyan kritikus rendszerhiba lép fel, amely miatt nem tudják használni az e-segélyhívó rendszert;

az e-segélyhívó rendszerekben található vevők kompatibilisek legyenek a Galileo és az EGNOS műholdas navigációs rendszerekkel.

A magánélet és az adatok védelme

Az e-segélyhívó rendszeren keresztül feldolgozott személyes adatoknak meg kell felelniük az EU adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó szabályainak. A rendelet számos egyedi szabályt is meghatároz, többek között a következőkre vonatkozóan:

a személyes adatok felhasználására csak a vészhelyzet kezelése céljából kerül sor, azokat addig őrzik csak meg, amíg a vészhelyzet kezeléséhez szükség van rájuk, majd ezt követően törlésre kerülnek;

a gyártók gondoskodnak arról, hogy a rendszer ne legyen visszakövethető, folyamatos nyomon követése ne legyen lehetséges;

a rendszer belső memóriájában található adatokat folyamatosan és automatikusan törlik;

a személyes adatok felhasználásával kapcsolatos információkat a vezetői kézikönyvbe foglalják.

2018. március 31-től az uniós típusjóváhagyást csak az e rendeletnek megfelelő gépjárművekre és e-segélyhívó rendszerekre adják meg.

Értékelés

A Bizottságnak 2021. március végére értékelő jelentést kell készítenie a rendszer eredményeiről. A jelentés azt vizsgálja meg, hogy a rendelet hatályát ki kell-e terjeszteni egyéb gépjármű-kategóriákra is, például a nehéz tehergépjárművekre, az autóbuszokra, illetve a mezőgazdasági traktorokra.

További információkért lásd az e-segélyhívók: Megtakarított idő = megmentett életek című részt az Európai Bizottság honlapján.

KULCSFOGALMAK

*Típusjóváhagyás: azt jelöli, hogy a vonatkozó szabályozási, műszaki és biztonsági követelmények teljesülésének biztosítása érdekében teszteket végeztek el.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2015/758/EU rendelet

2015.6.8.

-

HL L 123., 2015.5.19., 77-89. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (HL L 263., 2007.10.9., 1-160. o.)

utolsó frissítés 17.09.2015