A bűncselekményből származó jövedelem befagyasztása és elkobzása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2014/42/EU irányelv a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az EU-n belüli befagyasztásáról és elkobzásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy megkönnyítse a nemzeti hatóságok számára a bűncselekményből származó jövedelemnek* és a bűncselekmény elkövetési eszközeinek* az EU-n belüli elkobzását és visszaszerzését.

FŐBB PONTOK

Minimumszabályokat határoz meg a bűncselekményből származó jövedelem és az elkövetési eszközök befagyasztására és az azt követő elkobzására vonatkozóan.

Az érintett bűncselekmények az irányelv 3. cikkében felsorolt különféle uniós jogi eszközök hatálya alá eső bűncselekmények.

A bűncselekményből származó jövedelem és az elkövetési eszközök, vagy azok értékének (büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet követő) elkobzása mellett a 4. cikk lehetővé teszi a bűncselekményből származó jövedelemnek és az elkövetési eszközöknek az érintett személy szökése vagy betegsége esetén történő elkobzását (amikor a gyanúsított vagy vádlott hosszabb ideig nem tud megjelenni a büntetőeljáráson, aminek értelmében az eljárás rendes feltételek mellett nem folytatható, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet meghozatalára pedig nincs lehetőség).

Az 5. cikk egyértelműbb szabályokat határoz meg az elkobzás kiterjesztett hatályáról, ily módon egyszerűbbé teszi az elkobzást abban az esetben, ha a bíró úgy véli, hogy az elítélt személy más bűncselekmény során szerezte meg a szóban forgó vagyont.

Az irányelv 6. cikke lehetővé teszi az elkobzást abban az esetben, amennyiben a gyanúsított a vagyont harmadik félre ruházza, vagy a vagyont közvetlenül harmadik fél szerzi meg, akinek feltehetőleg tudomása van arról, hogy az bűncselekményből származik.

A 10. cikk értelmében az uniós országoknak megfelelően kell kezelniük a befagyasztott vagyont (például vagyonkezelő hivatalok létrehozásával) annak érdekében, hogy a tényleges elkobzást megelőzően ne veszítse el gazdasági értékét.

Írország részt vesz ezen irányelv alkalmazásában, az Egyesült Királyság (1) és Dánia azonban nem.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2014. május 19-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2016. október 4-ig kell átültetni nemzeti jogukba.

KULCSFOGALMAK

* Bűncselekményből származó jövedelem: bűncselekményből származó bármely jövedelem.

* Elkövetési eszközök: bűncselekmény elkövetéséhez használt bármely eszköz (például kábítószer szállítására használt hajó).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EK irányelve (2014. április 3.) a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról (HL L 127., 2014.4.29., 39–50. o.)

A 2014/42/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 07.01.2016(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.