A pénzügyi rendszerekkel pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás céljából történő visszaélések megelőzéséről

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

(EU) 2015/849 irányelv – a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az irányelv a következőkre alkalmazandó:

Az irányelv a következő tevékenységeket részletezi:

Az irányelv hatálya alá tartozók kötelesek:

Az (EU) 2015/849 irányelv módosítása

A 2016-os európai terrortámadásokat követően 2018-ban elfogadták az (EU) 2015/849 irányelvet módosító (EU) 2018/843 irányelvet (ötödik pénzmosási irányelv). A tagállamok nemzeti jogába 2020. május 10-ig kellett a módosító irányelv rendelkezéseit átültetni. Az új irányelv több tekintetben is szigorítja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen létrehozott uniós szabályokat, ideértve a következőket:

Az (EU) 2015/849 irányelv kiegészítése

Az (EU) 2019/758 felhatalmazáson alapuló rendelet további intézkedéseket határoz meg, ideértve azokat a minimális intézkedéseket is, amelyeket a hitelintézeteknek és a pénzügyi intézményeknek meg kell hozniuk annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljék a pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának a kockázatát, abban az esetben, ha egy nem uniós ország törvénye nem engedélyezi az egész csoportra kiterjedő politikáknak és eljárásoknak a csoport részét képező és harmadik országbeli székhelyű fióktelepek vagy többségi tulajdonú leányvállalatok szintjén történő végrehajtását.

Az (EU) 2015/849 irányelv módosítása

Az (EU) 2019/2177 irányelv módosítja az (EU) 2015/849 irányelvet, hogy figyelembe vegye az Európai Bankhatóság létrehozásáról szóló (EU) 1093/2010 rendelet módosításait (lásd az összefoglalót) — új felhatalmazást ad a pénzügyi rendszer pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás céljára történő felhasználásának megakadályozására, valamint az összes uniós pénzügyi szolgáltató és illetékes hatóság erőfeszítéseinek irányításában, összehangolásában és nyomon követésében ezen a területen, 2020. január 1-től kezdődően.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ AZ IRÁNYELV?

Az (EU) 2015/849 irányelv 2015. június 25. óta hatályos, és a tagállamokban eredetileg 2017. június 26-ig kellett törvénybe foglalni. Ezt a határidőt azonban számos módosítással meghosszabbították, különös tekintettel az (EU) 2018/843 irányelvre, melyet 2020. január 10-ig teljes mértékben át kellett ültetni a tagállamok nemzeti jogába.

HÁTTÉR

Az irányelv része a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését célzó uniós jogalkotási intézkedés csomagnak, amely magában foglalja a pénzátutalások nyomonkövethetőségéről szóló (EU) 2015/847 rendeletet (lásd öszefoglaló. Részét képezi továbbá a pénzügyi bűncselekményekkel szembeni fellépésre irányuló átfogó uniós stratégiának is, amely kiterjed az alábbi szervezetek munkájára:

További információk:

KULCSFOGALMAK

Pénzmosás: A bűncselekményekből származó jövedelmek látszólag tiszta eredetű forrássá alakítása, általában a pénzügyi rendszereken keresztül, például a pénz forrásának elkendőzésével, formájának átalakításával vagy olyan helyre történő átmozgatásával, ahol kevésbé kelthet figyelmet.
Terrorizmusfinanszírozás: A pénzeszközök rendelkezésre bocsátása vagy gyűjtése azzal a szándékkal, hogy azokat terrorcselekmények végrehajtására használják fel.
Tényleges tulajdonos: Az a személy, aki a vállalat végső tulajdonosa vagy irányítója.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, az (EU) 648/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73–117. o.)

Az (EU) 2015/849 irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2020/1039 ajánlása (2020. július 14.) az uniós vállalkozásoknak nyújtott állami pénzügyi támogatásnak a nem együttműködő országokkal és területekkel való kapcsolatok hiányától való függővé tételéről (HL L 227., (2020.7.16.), 76–79. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a határokon átnyúló tevékenységekhez kapcsolódó és a belső piacot érintő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokról (COM(2019) 370 final, 2019.7.24.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a pénzügyi információs egységek közötti együttműködés keretének értékeléséről (COM(2019) 371 final, (2019.7.24.).

A Bizottság (EU) 2019/758 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. január 31.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a hitelintézetek és pénzügyi intézmények által bizonyos harmadik országokban a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat csökkentése érdekében hozandó minimális intézkedésekre és kiegészítő intézkedések típusaira vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 125., 2019.5.14., 4–10. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a határokon átnyúló tevékenységekhez kapcsolódó és a belső piacot érintő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokról (COM(2017) 340 final, 2017.6.26.)

A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 254., 2016.9.20., 1–4. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete (2015. május 20.) a pénzátutalásokat kísérő adatokról és a 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 1–18. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU)1093/2010 rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12–47. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 27.10.2021