Konzuli védelem az EU-ban: megfelelőbb védelem a külföldön tartózkodó uniós polgárok számára

ÖSSZEFOGLALÓ

Közel 7 millió európai uniós polgár utazik az EU-n kívüli olyan helyekre, vagy él az EU-n kívüli olyan helyeken, ahol országának nem működik nagykövetsége vagy konzulátusa.

Tartózkodási idejük alatt konzuli hatósági segítségre szorulhatnak, például ha útlevelük eltűnik vagy ellopják, ha baleset áldozatai lesznek vagy ha olyan politikai válság közepén találják magukat, amelyből ki kell menekíteni őket.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv azt határozza meg, hogy a nem uniós országban bajba jutott uniós polgároknak - saját országuk képviselete hiányában - mikor és milyen módonvan joguk más uniós országok nagykövetségeinek vagy konzulátusainak a védelmét élvezni .

FŐBB PONTOK

Megkülönböztetésmentes konzuli védelem

A képviselettel nem rendelkező uniós polgárok számára más uniós országok kötelesek bármilyen olyan segítséget megadni, amit saját polgáraiknak adnának; többek között a következők tartoznak ide:

segítségnyújtás haláleset kapcsán;

segítségnyújtás súlyos baleset vagy betegség kapcsán;

segítségnyújtás letartóztatás vagy fogva tartás kapcsán;

segítségnyújtás bűncselekmény áldozatainak;

segítségnyújtás és hazaszállítás vészhelyzet esetén.

Az irányelv ezenkívül azt is tisztázza, hogy az EU-n kívüli országokból származó családtagok milyen mértékű segítségnyújtásban részesülhetnek.

Koordinációs és együttműködési intézkedések

Az új irányelv a segítségnyújtás uniós országok közötti koordinálására vonatkozó szabályokat, valamint az uniós küldöttségek szerepét is egyértelműsíti.

A polgárok uniós származási országával konzultálni fog az az ország, ahonnan az adott polgár segítséget kér, és a származási ország bármikor dönthet úgy, hogy gondoskodik saját polgárairól, még akkor is, ha a szóban forgó országban nem rendelkezik nagykövetséggel vagy konzulátussal (például telefonos tájékoztatás, a család vagy barátok megkeresése vagy online konzuli szolgáltatások révén).

Az uniós polgárok hatékony védelmének biztosítása érdekében a polgár kérelmét az egyik nagykövetség egy másikhoz továbbíthatja, mivel az adott országban jelen lévő uniós országok helyi szinten megállapodhatnak arról, hogy ki kiről fog gondoskodni. Az ilyen megállapodásokat nyilvánosságra kell hozni.

A polgárok a szóban forgó ország uniós küldöttségével való kapcsolatfelvétel útján kaphatnak tájékoztatást az elérhető segítségnyújtásról és a konzulátusok között létrejött megállapodásokról.

Válsághelyzetek

Az irányelv meghatározza azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy válsághelyzetben a képviselettel nem rendelkező polgárokat megfelelő módon figyelembe vegyék és minden segítséget megadjanak számukra. Az ilyen esetekben az egyértelmű feladatmegosztás és koordináció elengedhetetlen ahhoz, hogy az uniós polgárok figyelmen kívül hagyása elkerülhető legyen.

Pénzügyi eljárások

Amennyiben a segítségnyújtás költségekkel és díjak kifizetésével jár, a képviselettel nem rendelkező uniós polgároknak nem kell többet fizetniük, mint az őket segítő uniós ország polgárainak.

Azokat a polgárokat, akik nem tudják kifizetni ezeket a költségeket a helyszínen, egy formanyomtatvány aláírására kérik meg, amellyel vállalják, hogy ezeket a költségeket visszafizetik saját hatóságaiknak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

2018. május 1.

HÁTTÉR

Az uniós szerződések valamennyi uniós polgár számára egyenlő bánásmódot biztosítanak bármely ország diplomáciai vagy konzuli hatóságai által olyankor nyújtott védelem tekintetében, amikor az EU területén kívülre utaznak vagy ott élnek és a saját országuk nem rendelkezik ott képviselettel (lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke (2) bekezdésének (c) pontját és 23. cikkét; az EU Alapjogi Chartájának 46. cikkét).

Az előző jogrendszerben az uniós országoknak maguk között kellett a szükséges szabályokat meghatározniuk. Ez egy tanácsi határozatban öltött testet (a képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelméről szóló 95/553/EK tanácsi határozatban).

Az új irányelv 2018. május 1-jétől hatályon kívül helyezi a 95/553/EK határozatot. A cél a konzuli hatóságok közötti együttműködés és koordináció további előmozdítása és az uniós polgárok konzuli védelemhez való jogának a megerősítése.

További információkért lásd még:

JOGI AKTUS

A Tanács 2015. április 20-i (EU) 2015/637 irányelve a harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő koordinációs és együttműködési intézkedésekről és a 95/553/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

(EU) 2015/637 tanácsi irányelv

2015.5.4.

2018.5.1.

HL L 106., 2015.4.24., 1-13. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

95/553/EK: A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozat (1995. december 19.) az Európai Unió polgárainak diplomáciai és konzuli képviseletek általi védelméről (HL L 314., 1995.12.28., 73-76. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - Az uniós polgárok konzuli védelme harmadik országokban: A jelenlegi helyzet és a további teendők (COM(2011) 149 végleges, 2011. március 23.)

utolsó frissítés 19.08.2015