A nemzetközi ügyletekben részt vevő felek közötti joghatósági megállapodások

A nemzetközi jogi ügyletekben részt vevő európai uniós (EU-s) vállalkozások számára biztosítani kell joghatósági megállapodásaik tiszteletben tartását, valamint a kikötött bíróság által hozott ítélet nemzetközi elismerését.

JOGI AKTUS

A Tanács 2014/887/EU határozata (2014. december 4.) a joghatósági megállapodásokról szóló, 2005. június 30-i Hágai Egyezménynek az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A nemzetközi jogi ügyletekben részt vevő európai uniós (EU-s) vállalkozások számára biztosítani kell joghatósági megállapodásaik tiszteletben tartását, valamint a kikötött bíróság által hozott ítélet nemzetközi elismerését.

MI AZ EGYEZMÉNY CÉLJA?

Az egyezmény biztosítja azon kereskedelmi ügyletekből származó jogvitákban született ítéletek elismerhetőségét és végrehajthatóságát, amely ügyletek tekintetében a részt vevő felek a kizárólagos joghatóságot egy általuk választott bíróságra ruházták. Az egyezményben részes felek közé uniós és EU-n kívüli országok is tartoznak.

A joghatósági megállapodásokról szóló egyezményt 2005. június 30-án kötötték meg a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia égisze alatt.

FŐBB PONTOK

Az egyezmény a nemzetközi polgári és kereskedelmi ügyekben kötött kizárólagos joghatósági megállapodásokra vonatkozik, bizonyos ügyletek azonban nem tartoznak a hatálya alá, így például:

Kizárólagos joghatósági megállapodást 2 vagy több fél köthet, amelyben kijelölnek egy adott jogi kapcsolatból eredő jogviták rendezésére jogosult, 1 szerződő állam területén illetékes 1 vagy több konkrét bíróságot. A megállapodás kizárólagosnak tekintendő, hacsak a szerződő felek erről másképp nem rendelkeznek.

A kikötött bíróság az egyetlen olyan bíróság, amely a joghatósági megállapodás hatálya alá eső jogviták tárgyalásában illetékes, kivéve, ha határozata szerint a megállapodás saját országának jogszabályai alapján nem érvényes. A szerződő államok bármely más bírósága (nem kikötött bíróság) köteles felfüggeszteni vagy megszüntetni a joghatósági megállapodás megsértése ügyében indított eljárásokat, kivéve a következő esetekben:

A szerződésben részes többi ország köteles a kikötött bíróság végrehajtható ítéletét elismerni és végrehajtani.

A szerződésben részes többi ország elhalaszthatja az ítélet végrehajtását akkor, ha az felülvizsgálat alatt áll, a felülvizsgálati időszak lejártáig. Az egyezmény megállapítja továbbá az ítélet elismerésének és végrehajtásának megtagadására jogosító egyéb körülményeket. Ugyanakkor felsorolja az elismerés és végrehajtás iránti kérelemhez szükséges dokumentumokat is.

Az egyezmény lehetővé teszi, hogy a részes felek bizonyos ügyeket kizárjanak az egyezmény hatálya alól. Az EU az egyezmény megkötéséhez való hivatalos hozzájárulásakor kinyilvánította, hogy annak hatálya nem fog kiterjedni bizonyos biztosítási ügyletekre.

Az egyezményt az EU 2009-ben írta alá, és 2015. június 11-én ratifikálta. Ennek következtében (Dánia kivételével) az EU valamennyi országa kötelező erejűnek ismeri el.

Az 1215/2012/EU (Brüsszel I.) rendelet megújította a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó uniós szabályokat - összhangba hozva azokat az egyezménnyel.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/887/EU tanácsi határozat

2014.12.4.

-

HL L 353., 2014.12.10., 5-8. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Hivatalos Lap L 351., 2012.12.20., 1-32. o.).

utolsó frissítés 13.05.2015