Az Európai Unió menekültügyi eljárásai

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2013/32/EU irányelv – a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárások

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Kik az érintettek?

Az irányelv kiterjed (Dánia, Írország és az Egyesült Királyság (1) kivételével) az uniós országokban benyújtott, nemzetközi védelem iránti valamennyi kérelemre, ideértve a határon, a felségvizeken vagy a tranzitzónákban benyújtott kérelmeket is.

Hogyan?

Alapgaranciák

Vizsgálati eljárás

Mielőtt a megfelelő hatóság döntést hozna, a kérelmező személyes meghallgatásra jogosult, amelynek során lehetőséget kell biztosítani számára kérelmének teljes körű indokolására. A meghallgatást lefolytató személynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy figyelembe vegye a kérelmező személyes körülményeit és az eset általános körülményeit. Az uniós országoknak biztosítaniuk kell az egyedi kérelmekkel kapcsolatos információk titokban tartását.

Sajátos garanciák a kiszolgáltatottak számára

Az ismételt kérelmezés megelőzése

Az uniós országoknak új lehetőségek állnak rendelkezésére arra az esetre, ha ugyanazon személy ismételt kérelmet nyújtana be. Azok a személyek, akiknek nincs szükségük védelemre, többé nem kerülhetik el a visszaküldést országukba azzal, hogy folyton új kérelmeket nyújtanak be.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60–95. o.)

A 2013/32/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve (2011. december 13.) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (HL L 337., 2011.12.20., 9–26. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 180., 2013.6.29., 1–30. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 31–59. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 96–116. o.)

utolsó frissítés 25.05.2020(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.