A biológiai sokféleség védelme az idegenhonos inváziós fajokkal szemben

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 1143/2014/EU rendelet

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az idegenhonos inváziós fajok* EU területére való betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzését és kezelését szolgáló szabályokat határozza meg.

A jogszabály az idegenhonos inváziós fajok által az EU biológiai sokféleségére, ökológiai rendszereire, továbbá az emberi egészségre és a gazdaságra gyakorolt káros hatások minimálisra csökkentésére és enyhítésére törekszik.

FŐBB PONTOK

Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzéke

Engedély

Az uniós országok engedélyt adhatnak az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékében szereplő fajok kutatására, ex situ megőrzésére és orvosi felhasználására. Ettől eltérő felhasználásra az engedélyt kiadni kívánó uniós országoknak bizottsági felhatalmazást kell kérnie.

Az adott idegenhonos inváziós fajt zárt tartásban kell tartani és kezelni, a szállítást pedig a faj kiszabadulását lehetetlenné tevő körülmények között kell végezni.

Nemzeti cselekvési tervek

A fajok jegyzékbe foglalásától számított 3 éven belül az uniós országoknak cselekvési terveket kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk a kiemelt útvonalakra vonatkozóan. Ennek célja az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok területükre történő nem szándékos behurcolásának és terjedésének a megelőzése.

Regionális szinten veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok és őshonos fajok

Egy adott uniós régióból származó idegenhonos inváziós fajok problémát jelenthetnek egy másik uniós régióban. A Bizottság itt annak biztosításával lép közbe, hogy az érintett uniós országok együttműködjenek a probléma megoldásában.

Felügyeleti rendszer

Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékének elfogadását követő 18 hónapon belül az uniós országoknak felügyeleti rendszert kell létesíteniük a környezetben megtalálható idegenhonos inváziós fajok előfordulására vonatkozó adatok gyűjtésére és rögzítésére.

Az újonnan megjelenő idegenhonos inváziós fajok korai észlelése és gyors kiirtása

A jegyzékben szereplő idegenhonos inváziós fajok bármely uniós országban vagy annak egy részén való új megfigyelése (első megfigyelés vagy a kiirtást követő első megfigyelés) a gyors kiirtás kötelezettségét vonja maga után. A kiirtás történhet letális vagy nem letális intézkedésekkel.

A széles körben elterjedt idegenhonos inváziós fajok kezelése

A fajok jegyzékbe foglalásától számított 18 hónapon belül az uniós országoknak kezelési intézkedéseket kell hoznia a területükön már széles körben elterjedt idegenhonos inváziós fajokra vonatkozóan a káros hatások minimálisra csökkentése érdekében.

Ezek az intézkedések lehetnek letálisak vagy nem letálisak, a környezetre gyakorolt hatásukkal arányosnak kell lenniük, és az uniós ország sajátos körülményeinek megfelelőnek kell lenniük.

A sérült ökológiai rendszerek helyreállítása

Az uniós országoknak intézkedéseket kell hozniuk az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok által legyengített, károsított vagy tönkretett ökológiai rendszerek helyreállítása érdekében.

Átmeneti intézkedések

Az állatok kedvtelésből való tartása az alábbi feltételekkel megengedett:

A jegyzékbe való felvétel utáni első évben a gazdasági társaságok és más kereskedelmi vállalkozások a raktárkészlet kimerüléséig folytathatják egy adott faj értékesítését. A jegyzékbe való felvételük utáni második évben azonban az érintett fajokat el kell adni vagy át kell adni egy engedéllyel rendelkező intézménynek vagy humánus módon gyéríteni kell. Az ilyen műveletek azzal a feltétellel megengedettek, hogy megtesznek minden szükséges lépést annak érdekében, hogy az érintett fajok ne szabadulhassanak ki és ne szaporodhassanak.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2015. január 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Idegenhonos inváziós fajok: a természetes előfordulási területükön kívüli területre az ember által (szándékosan vagy nem szándékosan) betelepített vagy behurcolt állat- vagy növényfajok. Míg e fajok egy része nem él túl, amelyik igen, az inváziós jellegéből fakadóan jelentős ökológiai és gazdasági kárt okoz.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35–55. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 2017/1263/EU végrehajtási rendelete (2017. július 12.) az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében létrehozott, az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajoknak az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet szerinti jegyzéke naprakésszé tételéről (HL L 182., 2017.7.13., 37–39. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/2031/EU rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4–104. o.)

A Bizottság 2016/1141/EU végrehajtási rendelete (2016. július 13.) az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról (HL L 189., 2016.7.14., 4–8. o.)

Az (EU) 2016/1141 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság 2016/145/EU végrehajtási rendelete (2016. február. 4.) az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos tevékenységek intézmények általi folytatásának lehetővé tételére a tagállamok illetékes hatóságai által az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott engedélyhez bizonyítékul szolgáló dokumentum formátumának meghatározásáról (HL L 30., 2016.2.5., 1–6. o.)

utolsó frissítés 11.10.2017