A nem közúti mozgó gépek kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/1628 rendelet – a belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire vonatkozó követelményekről

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet meghatározza a különböző teljesítménytartományú és alkalmazású motorral rendelkező nem közúti mozgó gépek (lásd alább) szennyezőanyag-kibocsátási határértékeit a kibocsátások fokozatos csökkentése és a leginkább szennyező motorokkal rendelkező berendezések felszámolása érdekében.

FŐBB PONTOK

A nem közúti mozgó gépek (NRMM) a gépek nagyon széles skáláját lefedik, rendeltetésük jellemzően a terepen való használat. Ezek lehetnek:

A rendelet hatálya nem terjed ki bizonyos alkalmazású gépekre, ideértve például a következőket:

Típusjóváhagyás

Kipufogógáz-kibocsátás

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2017. január 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Típusjóváhagyás: az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa megfelel bizonyos jogszabályi követelményeknek.

Motorcsalád: a gyártó által csoportosított motorok olyan együttese, amelyek tervezésük folytán hasonló szennyezőanyag-kibocsátási jellemzőkkel bírnak, és megfelelnek az alkalmazandó kibocsátási határértékeknek.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 53–117. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) (HL L 316., 2012.11.14., 1–11. o.)

A 1024/2012/EU rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU rendelete (2013. február 5.) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 1–51. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 25.01.2017