Nagykereskedelmi villamosenergia- és földgázpiacok – uniós felügyeleti szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1227/2011/EU rendelet – a nagykereskedelmi energiapiacok integritása és átláthatósága

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a nagykereskedelmi energiapiacok* nyomonkövetési keretét hozza létre. Célja a bennfentes kereskedelemhez* és piaci manipulációhoz* hasonló visszaélések tilalma.

FŐBB PONTOK

A rendelet megerősíti az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (Ügynökség) szerepét. A következők tartoznak az Ügynökség feladatai közé:

a nagykereskedelmi energiapiacon folytatott kereskedelmi tevékenységek nyomon követése. Ezt a piaci szereplők európai nyilvántartásának a nemzeti hatóságok által nyújtott információk alapján történő létrehozása révén éri el;

éves jelentés küldése tevékenységéről az Európai Bizottságnak. A jelentés – többek között – a következőket foglalhatja magában:

ajánlások azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a piaci szabályokat hatékonyabban végrehajtani az átláthatóság és az integritás fokozása érdekében;

értékelés arról, hogy a szervezett piacokra vonatkozó minimumkövetelmények képesek-e növelni az átláthatóságot.

Piaci manipuláció

Az Ügynökség létrehozásával a rendelet a piaci manipuláció – következőkhöz hasonló – előfordulásait kívánja megelőzni:

hamis megbízások adása;

hamis információk terjesztése;

hamis információk adása az árbecsléseket végzőknek vagy a piaci jelentések készítőinek, ami az ezen információk alapján eljáró piaci szereplők félrevezetésével jár;

annak állítása, hogy a rendelkezésre álló villamosenergia-termelési kapacitás*, villamosenergia-átviteli kapacitás* vagy földgázmennyiség eltér attól, ami ténylegesen rendelkezésre áll. Ez ugyanis befolyásolhatja a villamos energia és a földgáz árát.

Résztvevők

A piaci szereplőkre a következő kötelezettségek vonatkoznak:

nyilvántartásba kell venni őket valamely nemzeti szabályozó hatóságnál;

az Ügynökségnek és a nemzeti szabályozó hatóságnak információkat kell szolgáltatniuk, hogy mindkét szerv nyomon tudja követni kereskedelmi tevékenységeiket;

megfelelő időben nyilvánosságra kell hozniuk a bennfentes információkat*, köztük a villamos energia, a földgáz vagy cseppfolyós gáz (LNG) termelésére, tárolására, fogyasztására vagy átvitelére, illetve szállítására szolgáló létesítmények kapacitására és használatára vonatkozó adatokat.

Szankciók

A rendeletnek való megfelelőség hiányát az uniós országoknak szankcionálniuk kell. A szankcióknak arányosnak kell lenniük és tükrözniük kell:

a szabálysértés súlyosságát;

a fogyasztók számára okozott kár mértékét;

a bennfentes információ* és piaci manipuláció alapján történő cselekvésből származó esetleges kereskedelmi hasznot.

KULCSFOGALMAK

* Nagykereskedelmi energiapiacok: az energiakereskedelemmel foglalkozó kiskereskedők (például a villamosenergia-vállalatok), beruházási bankok és a nagy ipari energiafogyasztók (például acélművek) ezeken a piacokon kereskednek az energiával.

* Bennfentes kereskedelem: amikor valaki még nem nyilvános információ (bennfentes információ) alapján próbál meg valamely termékkel kapcsolatban kereskedelmi haszonra szert tenni. Ezen információ nélkül a többi kereskedő hátrányban van.

* Piaci manipuláció: a piac tisztességes működésének szándékos megzavarása. Ez valamely termékkel kapcsolatos kínálat vagy kereslet terén való hamis vagy megtévesztő jelzések létrehozását is jelentheti, ami befolyásolja a termék árának alakulását.

* Villamosenergia-termelési kapacitás: villamos energia termelésére rendelkezésre álló kapacitás.

* Átviteli kapacitás: valamely rögzített infrastruktúra, például elektromos távvezetékek kapacitása villamos energia szállítására.

* Bennfentes információ: valamely termékkel kapcsolatos, nyilvánosságra még nem hozott információ. Ha az adott információt nyilvánosságra hoznák, az befolyásolhatná a szóban forgó termék árát.

HÁTTÉR

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2011. december 28.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1–16. o.)

utolsó frissítés 26.10.2015