A fogyasztói jogviták alternatív rendezése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2013/11/EU irányelv a kereskedők és fogyasztók közötti jogviták alternatív rendezéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

2013. július 8 -dika óta hatályos. Az uniós országoknak 2015. július 9-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Kereskedő: terméket vagy szolgáltatást értékesítő személy vagy vállalkozás.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013.május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) (HL L 165., 2013.6.18., 63–79. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL L 364., 2004.12.9., 1–11. o.)

A 2006/2004/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve (2009. április 23.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (HL L 110., 2009.5.1., 30–36. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól (HL L 136., 2008.5.24., 3–8. o.)

utolsó frissítés 17.10.2016