Utazási csomagok — fogyasztói jogok (2018-tól)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2015/2302 irányelv – utazási csomagok és utazási szolgáltatásegyüttesek

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Egységes, magas szintű fogyasztóvédelem bevezetése az utazási csomagokra* és az utazási szolgáltatásegyüttesekre* vonatkozó szerződések tekintetében, az internetes foglalás egyre növekvő használatának figyelembevételével.

FŐBB PONTOK

Tájékoztatás

A szerződések aláírását megelőzően az utazásszervezőknek vagy utazásközvetítőknek a következőkről kell tájékoztatást nyújtaniuk:

A szerződésről szóló visszaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

Az utazásszervezőnek az utazási csomag megkezdése előtt kellő időben az utazó rendelkezésére kell bocsátania a szükséges nyugtákat, utalványokat, menetjegyeket, valamint az utazásra vonatkozó szükséges információkat.

Áremelés

Áremelésre (a legtöbb esetben legfeljebb 8%) kizárólag akkor van lehetőség, ha a szerződésben kifejezetten fenntartották az ilyen áremelés lehetőségét (amely esetben árcsökkentés is igényelhető), és amennyiben azok közvetlenül az alábbi költségekre vezethetők vissza:

Az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt legalább 20 nappal értesíti az utazót az áremelésről.

A szerződés felmondása

Amennyiben az utazásszervező jelentős mértékben módosítja a szerződést, vagy 8%-ot meghaladó áremelést hajt végre, az utazó az utazási csomag megkezdését megelőzően elfogadhatja a módosításokat, vagy elfogadhat egy másik (azonos vagy magasabb színvonalú) csomagot, vagy jogosult felmondani a szerződést bármely kifizetett összeg 14 napon belüli visszatérítésével.

Az utazó az utazási csomag megkezdését megelőzően bármikor felmondhatja a szerződést (lemondási díj ellenében).

Az utazó (lemondási díj megfizetése nélkül) felmondhatja a szerződést, amennyiben a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utasoknak a célállomásra való szállítását. Ez esetben az utazók a befizetett teljes összeg visszafizetésére jogosultak, de további kártérítésre nem.

Teljesítés

Az utazási csomag szervezője felelős a szerződésben szereplő utazási szolgáltatások teljesítéséért, abban az esetben is, ha a szolgáltatásokat egyéb szolgáltatók nyújtják. A nem teljesítésre, a felmondásra és a kártérítésre a következő szabályok vonatkoznak:

Az uniós országok gondoskodnak arról, hogy az utazó közvetlenül az utazásközvetítőhöz intézhesse üzeneteit, kéréseit, illetve panaszait, és hogy az utazásközvetítő haladéktalanul közvetítse ezeket az utazásszervezőnek.

Az utazásszervező fizetésképtelensége esetén az utazók fokozott védelemben részesülnek. A nemzetközi együttműködés ösztönzése céljából az uniós országokban központi kapcsolattartó pontok hálózatának létrehozására kerül sor.

Az irányelv nem alkalmazandó azon utazási csomagokra és szolgáltatásegyüttesekre:

Az uniós országok általában nem vezethetnek be olyan rendelkezéseket, amelyek ezen irányelvtől eltérő szintű védelmét biztosítanak. Az új intézkedések 2018. július 1-jétől alkalmazandók.

Ezen irányelv 2018. július 1-jétől hatályon kívül helyezi a 90/314/EGK irányelvet.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az uniós országoknak 2018. január 1-jéig kell átültetniük nemzeti jogukba. Az irányelv 2018. július 1-jétől lesz alkalmazandó.

Az irányelvet 2017. szeptember 22-én belefoglalták az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Csomag: általában egyetlen értékesítési helyen megvásárolt, legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás (pl. repülőút vagy vasúti utazás és/vagy szállás) kombinációja ugyanazon utazás vagy üdülés részeként. A szolgáltatások kiválasztása még az előtt megtörténik, hogy fizetési megállapodás jön létre az utazóval, és összesített ár fejében kínálják vagy csomagként hirdetik.
Utazási szolgáltatásegyüttes: ugyanazon utazáshoz vásárolt legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás, amely az egyes utazási szolgáltatókkal külön szerződések megkötését eredményezi. A következő esetekben alkalmazandó:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (2015. november 25.) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 326., 2015.12.11., 1–33. o.)

utolsó frissítés 06.06.2016