Többéves uniós költségvetés (2014–2020)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 1311/2013/EU, EURATOM rendelete – az EU 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerete

MI A RENDELET CÉLJA?

Meghatározza azokat a maximális éves összegeket, amelyek az EU különféle szakpolitikai területein a 2014–2020-as időszak alatt elkölthetők.

FŐBB PONTOK

Az EU 2013 decemberében fogadta el a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó hétéves tervet. A többéves pénzügyi keret a hétéves időszakra vonatkozóan – 2011. évi változatlan árakban kifejezve – 960 milliárd euró értéknek megfelelő kötelezettségvállalást (azaz – meghatározott feltételek teljesítése mellett – finanszírozás biztosítására vonatkozó jogi ígéretet) és 908,4 milliárd euró kifizetést (azaz a kedvezményezettek részére történő tényleges átutalást) jelent.

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet felső határokat (maximumösszegeket) határoz meg a szóban forgó időszakra az uniós kiadások valamennyi kategóriája tekintetében. Az EU éves költségvetéseinek egyeztetése során ezeket figyelembe kell venni.

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret fejezetekre bontva csoportosítható, a következők szerint:

piechart

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret középpontjában a növekedés és a foglalkoztatás áll. A „versenyképesség” 1a. alfejezetére elkülönített összeg a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerethez képest 37%-kal magasabb, ami e politikai prioritás jelentőségét tükrözi. Mivel azonban számos uniós országra határon belüli költségvetési nyomás nehezedik, az új többéves pénzügyi keret kisebb az előző időszakra vonatkozó keretnél.

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet olyan speciális eszközökről is rendelkezik, amelyek segítségével az EU reagálni tud meghatározott, előre nem látható körülményekre. Ezen eszközök révén lehetővé válik az olyan pontosan meghatározott kiadások finanszírozása, amelyeket egy vagy több más fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni; e speciális eszközök nevezetesen a következők:

Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás is létrejött. E megállapodás észszerűsíti az éves költségvetési eljárást, továbbá kiegészíti a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet.

A 2014. évi fel nem használt kötelezettségvállalások ismételt előirányzása

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet előírja, hogy a strukturális és beruházási alapok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap, a Menekültügyi és Migrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap megosztott igazgatással végrehajtott programjainak elfogadása esetén 2014. január 1-jét követően a 2014-ben fel nem használt összegek következő évekre történő átvitele céljából a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára van szükség.

Ennek eredményeképp a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet felülvizsgálták, hogy lehetővé váljon a 2014. évi fel nem használt kötelezettségvállalások átvitele: 16,5 milliárd euró 2015-re, 4,5 milliárd euró 2016-ra és 0,1 milliárd euró 2017-re. Ez annak volt köszönhető, hogy a fenti uniós alapok által érintett területeken 645 uniós programból 300 programot késve fogadtak el.

Az EU többéves pénzügyi keretének felülvizsgálata fenntartja az összes kiadásra vonatkozó határokat, valamint nem rendelkezik további forrásbevonásról.

Felülvizsgálat

A többéves pénzügyi keretet legkésőbb 2016-ig felül kellett vizsgálni, hogy a (2014-ben megválasztott) Európai Parlament, a Tanács és a (2014-ben kinevezett) Bizottság számára lehetővé tegye a hátralévő évek prioritásainak újraértékelését. Erre az értékelésre az akkori gazdasági helyzetre, valamint a legfrissebb makroökonómiai előrejelzésekre figyelemmel került sor.

A félidős felülvizsgálatot követően az 1311/2013/EU, EURATOM rendeletet 2017-ben módosította az (EU, EURATOM) 2017/1123 rendelet. A felülvizsgált többéves pénzügyi keret a 2017–2020 közötti időszakra vonatkozóan 6,01 milliárd euróval megemeli az EU fő prioritásaira elkülönített forrásokat a következők szerint:

Minden évben, a következő évi költségvetési eljárás előtt a Bizottság technikai kiigazításokat hajt végre a többéves pénzügyi kereten az EU bruttó nemzeti jövedelmével és áraival összhangban. A 2018. évre vonatkozó kiigazítások eredményeit először 2017 májusában közölte az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. Ezeket az eredményeket azonban később felülvizsgálták, hogy azok figyelembe vegyék az 1311/2013/EU, EURATOM rendelet 2017-es módosítását, és azokat 2017 szeptemberében közölték az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2014. január 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1311/2013/EU, EURATOM rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884–891. o.)

Az 1311/2013/EU, EURATOM rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek A – pénzügyi keret kiigazítása 2018-ra vonatkozóan a GNI (ESA 2010) változásaival összhangban (a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU tanácsi rendelet 6. cikke) a COM(2017) 220 final közlemény aktualizálásáról és felváltásáról (COM(2017) 473 final, 2017.9.15)

Intézményközi megállapodás (2013. december 2.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (HL C 373., 2013.12.20., 1–11. o.)

utolsó frissítés 29.11.2017