Mezőgazdaság az EU-ban – finanszírozási, irányítási és monitoringszabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

Az 1306/2013/EU rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról

MI A RENDELET CÉLJA?

Mivel ez a rendelet az Unió közös agrárpolitikájának (a továbbiakban: KAP) alap-jogiaktusa, meghatározza a két fő KAP-alapra vonatkozó finanszírozási, igazgatási és monitoringszabályokat.

A rendeletet többször módosították, legutóbb az (EU) 2017/2393 rendelettel.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

A rendelet meghatározza a következőkre vonatkozó szabályokat:

A KAP-ot finanszírozó alapok

Kormányzási struktúra

Pénzügyi irányítás

A rendelet mindkét alap pénzügyi irányítása tekintetében meghatározza a szabályokat, ideértve:

Számlaelszámolás

Ellenőrzés

Szankciók

A rendelet értelmében nemfizetés vagy a kifizetés visszavonása esetén az uniós országoknak igazgatási szankciókat kell alkalmazniuk azokra a kedvezményezettekre vonatkozóan, akik nem felelnek meg a támogathatósági követelményeknek, kötelezettségeknek vagy kötelezettségvállalásoknak.

Kölcsönös megfeleltetés

Valamennyi közvetlen kifizetés, bizonyos vidékfejlesztési kifizetések és bizonyos szőlőre vonatkozó kifizetések előfeltétele a következőkkel kapcsolatos számos jogi alapkövetelménynek való megfelelés:

Mezőgazdasági tanácsadó rendszer

Ahhoz, hogy tanácsadást nyújthassanak a kedvezményezettek számára a földgazdálkodásra és a mezőgazdasági üzemvezetésre vonatkozóan, az uniós tagállamoknak létre kell hozniuk egy mezőgazdasági tanácsadó rendszert.

A rendszer számos elemre terjed ki, köztük a következőkre:

Közös szabályok

A rendelet továbbá számos közös szabályt is megállapít, amelyek olyan kérdésekre vonatkoznak, mint például:

COVID-19 világjárvány

A COVID-19 járvány kitörését követően az (EU) 2020/531 rendelet lehetővé teszi, hogy az uniós országok magasabb összegű előlegeket fizessenek a kedvezményezetteknek a 2020-as évre. Ennek célja a támogatási kifizetésekben jelentkező esetleges késedelmek kompenzálása az ebből adódó kivételes adminisztratív nehézségek miatt, amelyek késleltetik az ellenőrzések elvégzését.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2014. január 1. óta van hatályban.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549–607. o.)

Az 1306/2013/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámkontingensek kezelésével összefüggésben letétbe helyezett biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 185., 2020.6.12., 1–23. o.)

A Bizottság (EU) 2020/761 végrehajtási rendelete (2019. december 17. ) az 1306/2013/EU, az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött vámkontingensek kezelési rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 185., 2020.6.12., 24–252. o.)

A Bizottság (EU) 2020/531 végrehajtási rendelete (2020. április 16.) a közvetlen kifizetésekből és a területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos vidékfejlesztési intézkedésekből folyósított előlegek szintje tekintetében az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől, valamint a közvetlen kifizetések tekintetében az említett rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől való, a 2020-as igénylési évet érintő eltérésről (HL L 119., 2020.4.17., 1–2. o.)

A Bizottság 908/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 6.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 255., 2014.8.28., 59–124.o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69–124. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 181., 2014.6.20., 48–73. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 906/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervencióhoz kapcsolódó kiadások tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 1–17. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 18–58. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487–548. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608–670. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671–854. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

A Bizottság 906/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervencióhoz kapcsolódó kiadások tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 1–17. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 18–58. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 14.08.2020