A mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen uniós kifizetésekre vonatkozó szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1307/2013/EU rendelet – a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet meghatározza mezőgazdasági termelők támogatására az EU közös agrárpolitikája (KAP) keretében nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályokat. E kifizetések feltétele, hogy a mezőgazdasági termelők szigorú szabályokat teljesítsenek az emberek és állatok egészsége és jólléte, a növényegészségügy és a környezet területén – amelyek kölcsönös megfeleltetésként ismertek.

A rendelet hatályon kívül helyezi a 73/2009/EK rendeletet, amely tartalmazta a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre irányadó korábbi szabályokat, és amely módosult a KAP 2013-as reformját követően. Hatályon kívül helyezi továbbá a 637/2008/EK rendeletet, amely a gyapotágazattal foglalkozott.

2017 decemberében az EU elfogadta az (EU) 2017/2393 rendeletet, amely módosítja az 1307/2013/EU rendeletet, valamint a KAP-pal kapcsolatos egyéb jogszabályokat (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap létrehozásáról szóló 1305/2013/EU, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU és az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 652/2014/EU rendeletek).

FŐBB PONTOK

A mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen támogatások kifizetésére valamennyi uniós országban támogatási rendszereken keresztül kerül sor.

Az uniós országok kötelesek a KAP-támogatás bizonyos hányadát kötelező támogatási rendszerekre elkülöníteni:

Vannak opcionális támogatásrendszerek is. Az uniós országok választhatják a következőket is:

2018. január 1-jétől az (EU) 2017/2393 rendeletben megállapított új szabályok életbe léptek, és ezek többek között a következők:

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

Az 1307/2013/EU rendelet 2015. január 1. óta hatályos. Az (EU) 2017/2393 rendelettel bevezetett szabályok 2018. január 1. óta hatályosak.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608–670. o.)

Az 1307/2013/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487–548. o)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549–607. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671–854. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1310/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a(z) 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és a(z) 1307/2013/EU, a(z) 1306/2013/EU és a(z) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról (HL L 347, 2013.12.20., 865–883. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 15.06.2018