02014R0215 — HU — 13.03.2021 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. március 7.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi végrehajtási rendeletre vonatkozó szabályoknak az európai strukturális és beruházási alapokat illetően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás módszerei, az eredményességmérési keretben foglalt mérföldkövek és célok meghatározása, valamint a beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra tekintetében történő megállapításáról

(HL L 069, 2014.3.8., 65. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 1232/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. november 18.)

  L 332

5

19.11.2014

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/276 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. február 23.)

  L 54

4

24.2.2018

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/439 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 3.)

  L 85

149

12.3.2021
▼B

A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. március 7.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi végrehajtási rendeletre vonatkozó szabályoknak az európai strukturális és beruházási alapokat illetően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás módszerei, az eredményességmérési keretben foglalt mérföldkövek és célok meghatározása, valamint a beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra tekintetében történő megállapításárólI.

FEJEZET

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK TÁMOGATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ MÓDSZEREK AZ ESB-ALAPOK MINDEGYIKE TEKINTETÉBEN

(Az 1303/2013/EU rendelet 8. cikkének harmadik albekezdése értelmében adott meghatalmazás)

1. cikk

Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap általi támogatásának kiszámítására alkalmazott módszerek

(1)  

Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekre az ERFA és a Kohéziós Alap által felhasználandó támogatási összegek kiszámítását két lépésben, a következőképpen kell elvégezni:

a) 

az e rendelet I. mellékletében az 1. táblázatban meghatározott együtthatókat a beavatkozási területre vonatkozó kódokkal az e kódokra vonatkozóan bejelentett pénzügyi adatokra kell alkalmazni;

b) 

azon beavatkozási területre vonatkozó kódokhoz bejelentett pénzügyi adatokat illetően, amelyek együtthatója nulla, amennyiben az e rendelet I. mellékletének 5. táblázatában meghatározott 04 és 05 kódokhoz pénzügyi adatok kerültek rögzítésre a tematikus célkitűzési dimenzión belül, úgy az adatokat 40 %-os együtthatóval kell súlyozni az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez való hozzájárulás tekintetében.

(2)  
Az e rendelet I. mellékletében foglalt 1. táblázat alapján alkalmazott éghajlatváltozással kapcsolatos együtthatók az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján létrehozott európai területi együttműködési célkitűzés keretében a vonatkozó kategóriákra is alkalmazandó.
(3)  
Az ESZA által az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekre fordított támogatás kiszámítása „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony gazdaság felé való elmozdulás támogatása” elnevezésű 01 kód dimenziója keretében bejelentett pénzügyi adatok azonosításával a „Kódok a másodlagos téma dimenziója alapján az ESZA keretében” elnevezésű 6. dimenzióval összhangban az e rendelet I. mellékletének 6. táblázatában foglaltak szerint történik.

2. cikk

Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések az EMVA általi támogatásának kiszámítására alkalmazott módszerek

(1)  
Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez az EMVA által valamennyi programban felhasználandó támogatás indikatív összegét az 1303/2013/EU rendelet 27. cikke (6) bekezdésében említettek szerint az e rendelet II. mellékletében meghatározott együtthatóknak az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdésének h) pontjában említett finanszírozási tervben feltüntetett tervezett kiadásokra történő alkalmazásával kell kiszámítani az 1305/2013/EU rendelet 5. cikke (3) bekezdésének b) pontjában, (4) és (5) bekezdésében, valamint (6) bekezdésének b) pontjában említett prioritások és kiemelt területek vonatkozásában.
(2)  
Az 1303/2013/EU rendelet 50. cikke (4) és (5) bekezdésével összhangban tett éves végrehajtási jelentésben foglalt, az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez felhasznált támogatásról szóló jelentés alkalmazásában az (1) bekezdésben említett együtthatókat az 1305/2013/EU rendelet 75. cikkének (2) bekezdésében említett kiadásokra vonatkozó információkra kell alkalmazni.

3. cikk

Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések az ETHA általi támogatásának kiszámítására alkalmazott módszerek

(1)  
Az éghajlatváltozáshoz való ETHA általi hozzájárulás mértékét az ETHA által támogatott főbb intézkedések mindegyikéhez való hozzárendeléssel kell kiszámítani, ezáltal feltüntetve valamennyi intézkedés éghajlatváltozáshoz való kapcsolatát.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések ETHA általi támogatását az alábbi információk alapján kell kiszámítani:

a) 

az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekre az ETHA által felhasználandó támogatás indikatív összege valamennyi programban az 1303/2013/EU rendelet 27. cikkének (6) bekezdésében foglaltak szerint;

b) 

az ETHA által támogatott főbb intézkedésekre létrehozott együtthatók az e rendelet III. mellékletében foglaltak szerint;

▼M1

c) 

a tagállamok általi jelentéstétel a pénzügyi előirányzatokról és az egyes intézkedésekre lebontott kiadásokról az 1303/2013/EU rendelet 50. cikkének (4) és (5) bekezdése, valamint az 508/2014/EU rendelet 114. cikkének (2) bekezdése szerinti éves végrehajtási jelentésekben;

d) 

a tagállamok által az 508/2014/EU rendelet 97. cikkének (1) bekezdésének a) pontja és 107. cikkének (3) bekezdése értelmében finanszírozásra kiválasztott műveletekről nyújtott tájékoztatás és adatok.

▼B

(2)  
A tagállamok operatív programjukban javasolhatják, hogy egy 40 %-os együtthatót rendeljenek az e rendelet III. mellékletében foglalt 0 %-os együtthatóval súlyozott intézkedéshez, feltéve, hogy a tagállam bizonyítani tudja ezen intézkedésnek az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz történő alkalmazkodáshoz való relevanciáját.II.

FEJEZET

AZ EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERETBEN FOGLALT MÉRFÖLDKÖVEK ÉS CÉLOK MEGHATÁROZÁSA ÉS ELÉRÉSÜK ÉRTÉKELÉSE

(Az 1303/2013/EU rendelet 22. cikke (7) bekezdése ötödik albekezdésének megfelelő felhatalmazás)

4. cikk

A programokat előkészítő szervek által rögzítendő információk

(1)  
A programokat előkészítő szervek rögzítik az eredményességmérési keretre vonatkozó mutatók kiválasztására alkalmazott módszerekkel és kritériumokkal kapcsolatos információkat annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő mérföldkövek és célok eleget tegyenek az 1303/2013/EU rendelet II. mellékletének (3) bekezdésében valamennyi, az ESB-alapok által támogatott program és prioritás, továbbá az 1304/2013/EU rendelet ( 2 ) 16. cikkében említett ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre allokált egyedi források vonatkozásában meghatározott feltételeknek, az 1303/2013/EU rendelet II. mellékletének (1) bekezdésében meghatározott kivételek függvényében.
(2)  

A programokat előkészítő szervek által rögzített információk lehetővé teszik az 1303/2013/EU rendelet II. mellékletének (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzését a mérföldkövek és célok tekintetében. Ez az alábbiakat foglalja magában:

a) 

a mérföldkövek és célok értékének becsléséhez használt adatok vagy bizonyítékok és a kiszámítási módszer, például az egységköltségekre, referenciaértékekre, a végrehajtás általános vagy korábbi arányára vonatkozó adatok, szakértői tanácsok és az előzetes értékelés következtetései;

b) 

a műveletek által képviselt pénzügyiforrás-elosztás részesedésére vonatkozó információk, amelyeknek megfelelnek az eredményességmérési keretben meghatározott kimeneti mutatók és a kulcsfontosságú végrehajtási lépések, valamint ezen részesedés kiszámításának magyarázata;

c) 

arra vonatkozó információk, miként kerültek alkalmazásra a partnerségi megállapodásban az 1303/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdése b) pontjának iv. alpontjával összhangban meghatározott eredményességmérési keret működésében a konzisztencia biztosítását szolgáló módszerek és mechanizmusok;

d) 

az eredménymutatók vagy a kulcsfontosságú végrehajtási lépések kiválasztásának indoklása, amennyiben ezek bekerültek az eredményességmérési keretbe.

(3)  
A programokat előkészítő szervek által rögzített, az eredményességmérési kerethez mutatók kiválasztására és megfelelő mérföldkövek és célok meghatározására alkalmazott módszerekre és kritériumokra vonatkozó információkat a Bizottság kérésére rendelkezésre kell bocsátani.
(4)  
Az e cikk (1)–(3) bekezdésében említett követelményeket az 1303/2013/EU rendelet 30. cikkével összhangban a mérföldkövek és célok felülvizsgálatára is alkalmazni kell.

5. cikk

A mérföldkövek és célok kialakítása

(1)  
A 7. cikkben említett eseteket kivéve a mérföldköveket és célokat a prioritás szintjén kell meghatározni. Az eredményességmérési keretben meghatározott kimeneti mutatók és a kulcsfontosságú végrehajtási lépések a szóban forgó prioritásra fordított pénzügyi forráselosztás több mint 50 %-ának felelnek meg. Az említett összeg meghatározásának alkalmazásában az egy mutatóra vagy kulcsfontosságú végrehajtási lépésre fordított forráselosztást csak egyszer lehet számításba venni.

▼M1

(2)  
Valamennyi ESB-alap tekintetében – az EMVA kivételével – a pénzügyi mutatóra vonatkozó mérföldkő és cél az igazoló hatóság számviteli rendszerébe bevezetett és a hatóság által az 1303/2013/EU rendelet 126. cikke a) pontjának megfelelően igazolt támogatható kiadások teljes összegére utal.

Az EMVA esetében a mérföldkő és a cél a közös monitoring- és értékelési rendszerbe bevitt megvalósult teljes közkiadásokra utal.

▼M2

(3)  
A kimeneti mutatóra vonatkozó mérföldkő és cél az olyan műveletek vonatkozásában elért értékekre utal, amelyek esetében valamennyi eredményre vezető intézkedés teljes mértékben végrehajtásra került, de elképzelhető, hogy nem minden rájuk vonatkozó kifizetés valósult meg, vagy az olyan műveletek vonatkozásában elért értékekre, amelyek már elkezdődtek, de az eredményre vezető egyes intézkedések még folyamatban vannak, vagy mindkét lehetőségre.

▼B

(4)  
A kulcsfontosságú végrehajtási lépés egy prioritás szerinti művelet végrehajtásának lényeges lépéseként került meghatározásra, amelynek befejezése ellenőrizhető és százalékponttal is kifejezhető. E rendelet 6. és 7. cikke alkalmazásában a kulcsfontosságú végrehajtási lépéseket mutatóként kell kezelni.
(5)  
Az eredménymutató kizárólag szükség esetén és a támogatott szakpolitikai beavatkozásokkal szoros kapcsolatban alkalmazható.
(6)  
Amennyiben az e rendelet 4. cikke (2) bekezdésében említett információkat a célok és mérföldkövek alul- vagy felülbecsléséhez vezető téves feltételezéseken alapulónak ítélték, úgy az az 1303/2013/EU rendelet II. mellékletének 5. pontja értelmében megfelelően indokolt esetnek tekinthető.

6. cikk

A mérföldkövek és célok teljesítése

(1)  
A mérföldkövek és célok teljesítését a prioritás szintjén az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének (8) bekezdése értelmében – leszámítva a 7. cikkben említett eseteket – meghatározott eredményességmérési keretben foglalt valamennyi mutatószám és kulcsfontosságú végrehajtási lépés figyelembevételével kell értékelni.
(2)  
A prioritáshoz kapcsolódó mérföldkövek és célok akkor minősülnek teljesítettnek, ha a kapcsolódó eredményességmérési keretben foglalt valamennyi mutatószám 2018 végéig a mérföldkő értékének legalább 85 %-át vagy 2023 végéig a célérték legalább 85 %-át teszi ki. amennyiben az eredményességmérési keret legalább három mutatót tartalmaz, a prioritáshoz kapcsolódó mérföldkövek és célok akkor minősülnek teljesítettnek, ha egy kivételével valamennyi mutatószám 2018 végéig a mérföldkő értékének 85 %-át vagy 2023 végéig a célérték 85 %-át teszi ki. Az a mutatószám, amely nem teljesíti a mérföldkő vagy a cél értékének 85 %-át, nem teljesíthet a mérföldkő vagy a cél értékének 75 %-ánál kevesebbet.
(3)  
Azon prioritás tekintetében, amelynek eredményességmérési kerete nem tartalmaz két mutatószámnál többet, a mérföldkő-érték legalább 65 %-ának 2018 végéig történő teljesítésének elmulasztása súlyos mulasztásnak minősül a mérföldkövek teljesítését illetően. A célérték legalább 65 %-ának 2023 végéig történő teljesítésének elmulasztása – e mutatószámok bármelyike tekintetében – súlyos mulasztásnak minősül a célértékek teljesítését illetően.
(4)  
Azon prioritás tekintetében, amelynek eredményességmérési kerete több mint két mutatószámot tartalmaz, a mérföldkő-érték legalább 65 %-ának 2018 végéig történő teljesítésének elmulasztása súlyos mulasztásnak minősül a mérföldkövek teljesítését illetően. A célérték legalább 65 %-ának 2023 végéig történő teljesítésének elmulasztása – e mutatószámok közül legalább kettő tekintetében – súlyos mulasztásnak minősül a célértékek teljesítését illetően.

7. cikk

Az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett prioritásokra vonatkozó eredményességmérési keret és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést integráló prioritási tengelyek

(1)  
Az eredményességmérési kerethez kiválasztott mutatókat és kulcsfontosságú végrehajtási lépéseket, mérföldköveiket és céljaikat, valamint teljesítési értékeiket alaponként vagy régiókategóriánként kell lebontani az ERFA és az ESZA tekintetében.
(2)  
Az e rendelet 4. cikke (2) bekezdésében kért információkat az alap és szükség esetén a régiókategória határozza meg.
(3)  
A mérföldkövek és célok elérését a prioritáson belül külön kell értékelni valamennyi alap és régiókategória tekintetében, figyelembe véve a mutatószámokat, az azokhoz kapcsolódó mérföldköveket és célokat, valamint teljesítési értékeiket alaponként vagy régiókategóriánként lebontva. Az eredményességmérési keretben meghatározott kimeneti mutatók és a kulcsfontosságú végrehajtási lépések az alapra és szükség esetén a régiókategóriára fordított pénzügyi forráselosztás több mint 50 %-ának felelnek meg. Az említett összeg meghatározásának alkalmazásában az egy mutatóra vagy kulcsfontosságú végrehajtási lépésre fordított forráselosztást csak egyszer lehet számításba venni.

▼M2

(4)  
Amennyiben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre fordított forrásokat egy prioritási tengely részeként az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkének c) pontjával összhangban programozzák, úgy az eredményességmérési keretet külön meg kell határozni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre, és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozóan meghatározott mérföldkövek és célok teljesítését a prioritási tengely többi részétől külön kell értékelni.

▼BIII.

FEJEZET

AZ ERFA, AZ ESZA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP BEAVATKOZÁSI KATEGÓRIÁIRA VONATKOZÓ NÓMENKLATÚRA A NÖVEKEDÉST ÉS MUNKAHELYTEREMTÉST SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁSOK KERETÉBEN

8. cikk

Az ERFA-ra, az ESZA-ra és a Kohéziós Alapra vonatkozó beavatkozási kategóriák

(Az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelő felhatalmazás)

(1)  
Az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra meghatározását az e rendelet I. mellékletének 1–8. táblázata tartalmazza. Az e táblázatokban meghatározott kódok az ERFA-ra alkalmazandók a „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” elnevezésű cél, a Kohéziós Alap, az ESZA és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés vonatkozásában, az e cikk (2)–(3) bekezdésében meghatározottak szerint.
(2)  
Az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott 001–101 kódok kizárólag az ERFA-ra és a Kohéziós Alapra alkalmazandók.

Az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott 102–120 kódok kizárólag az ESZA-ra alkalmazandók.

Kizárólag az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott 103 kód alkalmazandó az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre.

Az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott 121, 122 és 123 kódok az ERFA-ra, a Kohéziós Alapra és az ESZA-ra alkalmazandók.

(3)  
Az e rendelet I. mellékletének 2–4., 7. és 8. táblázatában meghatározott kódok az ERFA-ra, az ESZA-ra, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre és a Kohéziós Alapra alkalmazandók.

Az e rendelet I. mellékletének 5. táblázatában meghatározott kódok kizárólag az ERFA-ra és a Kohéziós Alapra alkalmazandók.

Az e rendelet I. mellékletének 6. táblázatában meghatározott kódok kizárólag az ESZA-ra és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre alkalmazandók.IV.

FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

E rendelet 3. cikke és III. melléklete az ETHA-rendelet hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLETEK I

Az Alapok ( 3 )beavatkozási kategóriáira vonatkozó nómenklatúra a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás célkitűzés és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében1. TÁBLÁZAT:  KÓDOK A BEAVATKOZÁSI TERÜLET DIMENZIÓJA ALAPJÁN

1.  BEAVATKOZÁSI TERÜLET

Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatási összegeinek kiszámítására vonatkozó együttható

I.  Termelő beruházás

001  A kis-és középvállalkozásokba–(kkv-k) való általános termelő beruházás

0  %

002  Kutatási és innovációs folyamatok a nagyvállalatokban

0  %

003  Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasághoz kapcsolódó nagyvállalatokba való termelő beruházás

40  %

004  A nagyvállalatok és a kkv-k közötti együttműködéshez kapcsolódó termelő beruházás az információs és kommunikációs technológiával (IKT) összefüggő termékek és szolgáltatások, valamint e-kereskedelem továbbfejlesztése és az IKT iránti kereslet fokozása céljából

0  %

II.  Alapvető szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúra és a kapcsolódó beruházások:

Energia-infrastruktúra

 

005  Villamos energia (tárolás és átvitel)

0  %

006  Villamos energia (TEN-E tárolás és átvitel)

0  %

007  Földgáz

0  %

008  Földgáz (TEN–E)

0  %

009  Megújuló energia: szél

100  %

010  Megújuló energia: napenergia

100  %

011  Megújuló energia: biomassza

100  %

012  Egyéb megújuló energia (ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra energiaellátását)

100  %

013  A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs projektek és támogatási intézkedések

100  %

014  A meglévő lakásállomány energiahatékony felújítása, demonstrációs projektek és támogatási intézkedések

100  %

015  Kis- és közepes feszültségű intelligens energiaelosztó-rendszerek (ideértve az intelligens energiahálózatokat és IKT-rendszereket)

100  %

016  Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés és távfűtés

100  %

Környezeti infrastruktúra

 

017  Háztartási hulladékok kezelése (ideértve a minimalizálásra, a válogatásra és az újrahasznosításra irányuló intézkedéseket)

0  %

018  Háztartási hulladékok kezelése (ideértve a mechanikai, biológiai kezelést, a hőkezelést, az égetést és a hulladéklerakással kapcsolatos intézkedéseket)

0  %

019  Kereskedelmi, ipari vagy veszélyes hulladékok kezelése

0  %

020  Emberi fogyasztásra szánt víz biztosítása (kinyerési, kezelési, tárolási és elosztási infrastruktúra)

0  %

021  Vízgazdálkodás és az ivóvízkészletek védelme (ideértve a vízgyűjtő-gazdálkodást, a vízellátást, az éghajlatváltozáshoz való különleges alkalmazkodási intézkedéseket, a távfogyasztásmérést, a díjszabási rendszereket és a szivárgás visszaszorítását)

40  %

022  Szennyvízkezelés

0  %

023  Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére és/vagy elkerülésére irányuló környezetvédelmi intézkedések (ideértve a metángáz kezelését és tárolását és a komposztálást)

100  %

Közlekedési infrastruktúra

 

024  Vasút (TEN-T törzshálózat)

40  %

025  Vasút (TEN-T átfogó)

40  %

026  Egyéb vasút

40  %

027  Mozgó vasúti tárgyi eszközök

40  %

028  TEN-T autópályák és -utak — törzshálózat (új építésű)

0  %

029  TEN-T autópályák és -utak — átfogó hálózat (új építésű)

0  %

030  Másodrendű útkapcsolat a TEN-T úthálózathoz és csomópontokhoz (új építésű)

0  %

031  Egyéb nemzeti és regionális utak (új építésű)

0  %

032  Helyi úthálózat (új építésű)

0  %

033  TEN-T felújított vagy javított út

0  %

034  Egyéb felújított vagy javított út (autópálya, nemzeti, regionális vagy helyi)

0  %

035  Multimodális közlekedés (TEN–T)

40  %

036  Multimodális közlekedés

40  %

037  Repülőterek (TEN-T) (1)

0  %

038  Egyéb repülőterek (1)

0  %

039  Tengeri kikötők (TEN-T)

40  %

040  Egyéb tengeri kikötők

40  %

041  Belvízi utak és kikötők (TEN-T)

40  %

042  Belvízi utak és kikötők (regionális és helyi)

40  %

Fenntartható közlekedés

 

043  A tiszta városi közlekedési infrastruktúra és annak elősegítése (ideértve a felszerelést és a járműveket)

40  %

044  Intelligens szállítási rendszerek (ideértve a szükségletkezelés, az úthasználatidíj-rendszerek bevezetését, az IT-monitoring ellenőrzési és információs rendszereket)

40  %

Információs és kommunikációs technológiák (TEN-ICT) infrastruktúrája

 

045  IKT: Gerinc-/felhordóhálózat

0  %

046  IKT: Nagysebességű szélessávú hálózat (hozzáférés/helyi hurok; >/= 30 Mbps)

0  %

047  IKT: Rendkívül nagysebességű szélessávú hálózat (hozzáférés/helyi hurok; >/= 100 Mbps)

0  %

048  IKT: Az IKT-infrastruktúra egyéb típusai/nagyszabású számítógépes erőforrások/berendezések (ideértve az e-infrastruktúrát, az adatközpontokat és szenzorokat; valamint az egyéb infrastruktúrába, például kutatási létesítményekbe, környezeti és szociális infrastruktúrába beépült típusokat)

0  %

III.  Szociális, egészségügyi és oktatási infrastruktúra és a kapcsolódó beruházás:

049  A felsőoktatáshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra

0  %

050  A szakképzéshez, képzéshez és a felnőttkori tanuláshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra

0  %

051  Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra (alapfokú és általános középfokú oktatás)

0  %

052  A koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz kapcsolódó infrastruktúra

0  %

053  Egészségügyi infrastruktúra

0  %

054  Lakás-infrastruktúra

0  %

055  A regionális és helyi fejlesztésekhez hozzájáruló egyéb szociális infrastruktúra

0  %

IV.  Endogén potenciál fejlesztése:

Kutatás, fejlesztés és innováció

 

056  Infrastruktúrára, kapacitásokra és berendezésekre irányuló beruházások a kkv-kben, a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban

0  %

057  Infrastruktúrára, kapacitásokra és berendezésekre irányuló beruházások a nagyvállalatokban, a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban

0  %

058  Kutatási és innovációs infrastruktúra (állami)

0  %

059  Kutatási és innovációs infrastruktúra (magánszférabeli, ideértve a tudományos parkokat)

0  %

060  Kutatási és innovációs tevékenységek az állami kutatóközpontokban és kompetenciaközpontokban, ideértve a hálózatépítést

0  %

061  Kutatási és innovációs tevékenységek a magán-kutatóközpontokban, ideértve a hálózatépítést

0  %

062  Technológiatranszfer és az egyetemek-vállalatok közötti olyan együttműködés, amelynek előnyeiből elsősorban a kkv-k részesülnek

0  %

063  Csoportos támogatás és üzleti hálózatok elsősorban a kkv-k támogatására

0  %

064  Kutatási és innovációs folyamatok a kkv-kben (ideértve az utalványprogramokat, a folyamat-, a formatervezési, a szolgáltatás-innovációt és a szociális innovációt)

0  %

065  Kutatási és innovációs infrastruktúra, folyamatok, technológiatranszfer és együttműködés az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség fokozására összpontosító vállalkozások között

100  %

Vállalkozásfejlesztés

 

066  Fejlett támogatási szolgáltatások a kkv-k és kkv-csoportok számára (ideértve a menedzsment-, marketing- és tervezési szolgáltatásokat)

0  %

067  Kkv-vállalkozásfejlesztés, a vállalkozói készség és inkubáció támogatása (ideértve a hasznosító (spin-off) és induló (spin-out) folyamatokat)

0  %

068  Energia-hatékonysági és demonstrációs projektek a kkv-kben és támogatási intézkedések

100  %

069  A környezetbarát gyártási eljárások és az erőforráshatékonyság támogatása a kkv-kben

40  %

070  Az energiahatékonyság előmozdítása a nagyvállalkozásokban

100  %

071  Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasághoz és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességhez hozzájáruló szolgáltatások nyújtására szakosodott vállalkozások fejlesztése és népszerűsítése (ideértve az ilyen szolgáltatásoknak nyújtott támogatást is)

100  %

072  Vállalati infrastruktúra a kkv-k számára (ideértve az ipari parkokat és telephelyeket)

0  %

073  A szociális vállalatok támogatása (kkv-k)

0  %

074  Kereskedelmi turisztikai eszközök fejlesztése és népszerűsítése a kkv-kben

0  %

075  Kereskedelmi turisztikai szolgáltatások fejlesztése és népszerűsítése a kkv-kben vagy a kkv-k részére

0  %

076  Kulturális és kreatív javak fejlesztése és népszerűsítése a kkv-kben

0  %

077  Kulturális és kreatív szolgáltatások fejlesztése és népszerűsítése a kkv-kben vagy a kkv-k részére

0  %

Információs és kommunikációs technológia (IKT) — keresletserkentés, alkalmazások és szolgáltatások

 

078  Elektronikus kormányzati szolgáltatások és alkalmazások (ideértve az elektronikus közbeszerzést, a közigazgatási reformot támogató IKT-intézkedéseket, a kiberbiztonsággal, a bizalommal és a magánélettel kapcsolatos intézkedéseket, az e-igazságszolgáltatást és az e-demokráciát)

0  %

079  A közszféra információihoz való hozzáférés (ideértve a nyitott adatokat, az e-kultúrát, a digitális könyvtárakat, az e-tartalmat és e-turizmust)

0  %

080  Az e-inklúzióval, e-hozzáféréssel, e-tanulással és e-oktatással kapcsolatos szolgáltatások és alkalmazások, digitális jártasság

0  %

081  Az aktív és egészséges idősödés kihívásait kezelő IKT-megoldások és e-egészségügyi szolgáltatások és alkalmazások (ideértve az e-ápolást és a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését)

0  %

082  IKT-szolgáltatások és -alkalmazások a kkv-k számára (ideértve az e-kereskedelmet, az e-üzletvitelt és a hálózatos üzleti folyamatokat), az élő laboratóriumokat, az internetes vállalkozókat és az IKT-vállalkozások indítását

0  %

Környezet

 

083  Levegőminőségi intézkedések

40  %

084  A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC).

40  %

085  A biodiverzitás védelme és javítása, természetvédelem és zöld infrastruktúra

40  %

086  A Natura 2000 területek védelme, helyreállítása és fenntartható felhasználása

40  %

087  Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat

100  %

088  Kockázat-megelőzés és a nem az éghajlattal kapcsolatos természeti kockázatok (pl. földrengések), valamint az emberi tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok (pl. technológiai balesetek) kezelése, ideértve a társadalmi tudatosság fokozását, a polgári védelmet és a katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat

0  %

089  Ipari területek és szennyezett talaj rehabilitációja

0  %

090  Kerékpárutak és gyalogutak

100  %

091  A természeti területek turizmuspotenciáljának fejlesztése és népszerűsítése

0  %

092  Az állami turisztikai eszközök védelme, fejlesztése és népszerűsítése

0  %

093  Az állami turisztikai szolgáltatások fejlesztése és népszerűsítése

0  %

094  Az állami kulturális javak és örökség védelme, fejlesztése és népszerűsítése

0  %

095  Az állami kulturális szolgáltatások és örökség fejlesztése és népszerűsítése

0  %

Egyéb

 

096  A közigazgatóságok intézményi kapacitása és az ERFA végrehajtásához vagy az ESZA intézményi kapacitási kezdeményezéseit támogató intézkedésekhez kapcsolódó közszolgáltatások

0  %

097  Közösségi irányítású, helyi fejlesztési kezdeményezések városi és vidéki területeken

0  %

098  A legkülső régiók: a megközelítési nehézségeknek és a területi széttagozódásnak tulajdonítható bármilyen külön költség megtérítése

0  %

099  A legkülső régiók: különleges intézkedések a piac méretéből adódó tényezők miatti külön költségek megtérítésére

0  %

100  A legkülső régiók: támogatás az éghajlati viszonyokból és a domborzati nehézségekből adódó külön költségek megtérítésére

40  %

101  Keresztfinanszírozás az ERFA keretében (a művelet ERFA-részének és a közvetlenül ahhoz kapcsolódó részének kielégítő végrehajtásához szükséges ESZA-típusú tevékenységek támogatása)

0  %

V.  A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása:

102  A munkakeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése, ideértve a tartósan munkanélküli és a munkaerőpiactól távol eső személyeket, a helyi foglalkoztatást érintő kezdeményezések és a munkaerő mobilitásának támogatása révén

0  %

103  A fiataloknak fenntartható munkaerő-piaci integrációja, különösen azoké, akik nem vesznek részt a foglalkoztatásban, az oktatásban vagy a képzésben, ideértve a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginális helyzetű közösségekből származó fiatalokat, többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén

0  %

104  Önfoglalkoztatás, vállalkozás és vállalatalapítás, ideértve az innovatív mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat

0  %

105  A nemek közötti egyenlőség minden területen, többek között a foglalkoztatáshoz való hozzáférés és a munkahelyi előmenetel terén, a munka és a magánélet összeegyeztetése és az „azonos munkáért azonos bér” elvének előmozdítása

0  %

106  A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez

0  %

107  Tevékeny és egészséges időskor

0  %

108  A munkaerő-piaci intézmények, pl. az állami és magánszférabeli munkaügyi hivatalok modernizálása és a munkaerő-piaci szükségletek összehangolásának javítása, egyebek mellett olyan intézkedések révén, amelyek ösztönzik a munkaerő transznacionális mobilitását és mobilitási rendszerek révén, valamint az intézmények és a kapcsolódó érdekelt felek közötti eredményesebb együttműködés révén

0  %

VI.  A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és bárminemű megkülönböztetés elleni fellépés:

109  Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében

0  %

110  A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja

0  %

111  A megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem és az esélyegyenlőség előmozdítása

0  %

112  A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat

0  %

113  A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása

0  %

114  Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák

0  %

VII.  Az oktatásba, a képzésbe és a szakképzésbe történő beruházás a készségek és az egész életen át tartó tanulás céljábóL:

115  A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is

0  %

116  A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára

0  %

117  Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén

0  %

118  Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – létrehozása és továbbfejlesztése

0  %

VIII.  A közhatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatás:

119  Azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása

0  %

120  Az oktatással, az egész életen át tartó tanulással és a képzéssel foglalkozó politikák, valamint a foglalkoztatási és szociálpolitika kidolgozásában érintett valamennyi érdekelt kapacitásának kiépítése többek között a nemzeti, regionális és helyi szintű reformok ösztönzését célzó ágazati és területi paktumok révén

0  %

IX.  Technikai segítségnyújtás:

121  Előkészítés, végrehajtás, monitoring és ellenőrzés

0  %

122  Értékelés és tanulmányok

0  %

123  Tájékoztatás és kommunikáció

0  %

(1)   

A környezetvédelemmel kapcsolatos beruházásokra korlátozva vagy a kedvezőtlen környezeti hatásának enyhítéséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kíséretében.2. TÁBLÁZAT:  KÓDOK A FINANSZÍROZÁS FORMÁJÁNAK DIMENZIÓJA ALAPJÁN

2.  FINANSZÍROZÁSI FORMA

01  Vissza nem térítendő támogatás

02  Visszatérítendő támogatás

03  Támogatás pénzügyi eszközökkel: kockázati és saját tőke vagy azzal egyenértékű eszköz révén

04  Támogatás pénzügyi eszközökkel: hitel vagy azzal egyenértékű eszköz révén

05  Támogatás pénzügyi eszközökkel: kezességvállalás vagy azzal egyenértékű eszköz révén

06  Támogatás pénzügyi eszközökkel: kamattámogatás, garanciadíj-támogatás, technikai támogatás vagy azzal egyenértékű támogatás révén

07  Jutalom3. TÁBLÁZAT:  KÓDOK A TERÜLETI DIMENZIÓ ALAPJÁN

3.  TERÜLET TÍPUSA

01  Nagyméretű városi területek (sűrűn lakott > 50 000 fős lakosság)

02  Kisméretű városi területek (közepes népsűrűség > 5 000 fős lakosság)

03  Vidéki területek (ritkán lakott)

04  Makro-regionális együttműködési terület

05  Együttműködés a nemzeti és regionális programterületek terén nemzeti összefüggésben

06  ESZA transznacionális együttműködés

07  Nem alkalmazható4. TÁBLÁZAT:  KÓDOK A TERÜLETI VÉGREHAJTÁSI MECHANIZMUSOK DIMENZIÓ ALAPJÁN

4.  TERÜLETI VÉGREHAJTÁSI MECHANIZMUSOK

01  Integrált területi beruházás— városi

02  A fenntartható városfejlesztés egyéb integrált megközelítései

03  Integrált területi beruházás— egyéb

04  A fenntartható vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései

05  A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései

06  Közösségvezérelt helyi fejlesztési kezdeményezések

07  Nem alkalmazható5. TÁBLÁZAT:  KÓDOK A TEMATIKUS CÉLKITŰZÉS DIMENZIÓ ALAPJÁN

5.  TEMATIKUS CÉLKITŰZÉS (ERFA és a Kohéziós Alap)

01  A kutatás, technológiai fejlesztés és az innováció erősítése

02  Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása

03  Kis- és közép-vállalkozások (kkv-k) versenyképességének növelése

04  Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

05  Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és –kezelés támogatása

06  A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

07  A fenntartható közlekedés előmozdítása és a kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban

08  A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása

09  A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység és bárminemű megkülönböztetés elleni fellépés

010  Beruházások az oktatás, a képzés és szakképzés, valamint a képességfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás területén

011  A közhatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatás

012  Nem alkalmazható (csak technikai segítségnyújtás)

▼M3

013  A Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítése

▼B6. TÁBLÁZAT:  KÓDOK A MÁSODLAGOS TÉMA DIMENZIÓJA ALAPJÁN AZ ESZA KERETÉBEN

6.  ESZA MÁSODLAGOS TÉMA

Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatási összegeinek kiszámítására vonatkozó együttható

01  Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony gazdaság felé való elmozdulás támogatása

100  %

02  Társadalmi innováció

0  %

03  A kkv-k versenyképességének fokozása

0  %

04  A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése

0  %

05  Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása

0  %

06  Megkülönböztetésmentesség

0  %

07  Nemek közötti egyenlőség

0  %

08  Nem alkalmazható

0  %7. TÁBLÁZAT:  KÓDOK AZ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIMENZIÓJA ALAPJÁN

7.  GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG

01  Mezőgazdaság és erdészet

02  Halászat és akvakultúra

03  Élelmiszerek és italok gyártása

04  Textíliák és textilipari termékek előállítása

05  Szállítóeszközök gyártása

06  Számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása

07  Egyéb, nem meghatározott gyártási tevékenység

08  Építőipar

09  Bányászat és kőfejtés (ideértve az energiahordozók bányászatát)

10  Villamosenergia-, gáz-, gőz-, forróvízellátás és légkondicionálás

11  Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

12  Szállítás és raktározás

13  Információs és kommunikációs tevékenységek, ideértve a távközlést, az informatikai szolgáltatási tevékenységeket, a számítógépes programozást, a tanácsadást és a kapcsolódó tevékenységeket

14  Nagy- és kiskereskedelem

15  Turizmus, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

16  Pénzügyi és biztosítási tevékenység

17  Ingatlannal, bérlettel kapcsolatos és üzleti tevékenységek

18  Közigazgatás

19  Oktatás

20  Humán-egészségügyi ellátás

21  Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások

22  A környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek

23  Művészet, szórakoztatás, kreatív iparágak és szabadidős tevékenységek

24  Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások8. TÁBLÁZAT:  KÓDOK AZ ELHELYEZKEDÉS DIMENZIÓJA ALAPJÁN

8.  HELY (2)

Kód

Elhelyezkedés

 

A régió vagy terület kódja, ahol a műveletet végrehajtják az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt statisztikai célú területi egységek osztályozása (NUTS) szerint (1)

(1)   

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).
II. MELLÉKLET

Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitőzésekre vonatkozó támogatási összegek kiszámításához használt együtthatók az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap esetében a 2. cikk értelmébenAz 1305/2013/EU rendelet (1) cikke

Prioritás / kiemelt terület

Együttható

5. cikk, (3) bekezdés, b) pont

A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzés és -kezelés támogatása

40  %

5. cikk, (4) bekezdés

A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása (valamennyi kiemelt terület)

100  %

5. cikk, (5) bekezdés

Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban (valamennyi kiemelt terület)

100  %

5. cikk, (6) bekezdés, b) pont

A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben

40  %

(1)   

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

▼M1
III. MELLÉKLET

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap esetében az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekre fordított támogatási összegek 3. cikk értelmében történő kiszámításához használandó együtthatókAz 508/2014/EU rendelet cikke

Az intézkedés megnevezése

Együttható

I. FEJEZET

A halászat fenntartható fejlesztése

26. cikk

Innováció (+ 44. cikk [Belvízi halászat], (3) bekezdés)

0 %* (1)

27. cikk

Tanácsadási szolgáltatások (+ 44. cikk [Belvízi halászat], (3) bekezdés)

0 %

28. cikk

A tudományos szakértők és a halászok közötti partnerségek (+ 44. cikk [Belvízi halászat], (3) bekezdés)

0 %*

29. cikk, (1) és (2) bekezdés

A humán tőke, a munkahelyteremtés és a társadalmi párbeszéd előmozdítása – képzés, hálózatépítés, társadalmi párbeszéd; házastársak és élettársak támogatása (+ 44. cikk [Belvízi halászat], (1) bekezdés, a) pont)

0 %*

29. cikk, (3) bekezdés

A humán tőke, a munkahelyteremtés és a társadalmi párbeszéd előmozdítása – gyakornokok kisüzemi part menti halászatot folytató halászhajókon/társadalmi párbeszéd

0 %*

30. cikk

Diverzifikáció és új jövedelemformák (+ 44. cikk [Belvízi halászat], (4) bekezdés)

0 %*

31. cikk

Vállalkozásindítási támogatás fiatal halászok számára (+ 44. cikk [Belvízi halászat], (2) bekezdés)

0 %

32. cikk

Egészségvédelem és biztonság (+ 44. cikk [Belvízi halászat], (1) bekezdés, b) pont)

0 %

33. cikk

A halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése

40 %

34. cikk

A halászati tevékenységek végleges beszüntetése

100 %

35. cikk

Kölcsönös kockázatkezelési alapok a kedvezőtlen időjárási jelenségek és környezeti balesetek kockázatának kezelésére

40 %

36. cikk

A halászati lehetőségek elosztására szolgáló rendszerek számára nyújtott támogatás

40 %

37. cikk

A védelmi intézkedések megtervezéséhez és végrehajtásához és a regionális együttműködéshez nyújtott támogatás

0 %

38. cikk

A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának korlátozása és a halászatnak a fajok védelméhez igazítása (+ 44. cikk [Belvízi halászat], (1) bekezdés, c) pont)

40 %

39. cikk

A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innováció (+ 44. cikk [Belvízi halászat], (1) bekezdés, c) pont)

40 %

40. cikk, (1) bekezdés, a) pont

A tengeri biológiai sokféleség védelme és helyreállítása – az elvesztett halászeszközök és a tengeri hulladék eltávolítása

0 %

40. cikk, (1) bekezdés, b)–g) pont i) pont

A tengeri biológiai sokféleség védelme és helyreállítása – hozzájárulás a jobb gazdálkodáshoz vagy védelemhez; statikus vagy mozgó létesítmények építése, telepítése vagy korszerűsítése; a Natura 2000 területekhez és a különleges védett területekhez kapcsolódó védelmi és gazdálkodási tervek készítése; a védett tengeri területek (köztük a Natura 2000 területek) kezelése, helyreállítása és monitoringja; környezettudatosság; a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartását és előmozdítását célzó egyéb tevékenységekben való részvétel (+ 44. cikk [Belvízi állat- és növényvilág], (6) bekezdés)

40 %

40. cikk, (1) bekezdés, h) pont

A tengeri biológiai sokféleség védelme és helyreállítása – az emlősök és madarak által okozott károkkal kapcsolatos kártérítési rendszerek

0 %

41. cikk, (1) bekezdés, a), b) pont c) pont

Energiahatékonyság javítása és az éghajlatváltozás mérséklése – fedélzeti beruházások; energiahatékonysági auditok és programok; az alternatív meghajtórendszereknek és hajótest-kialakításnak a halászhajók energiahatékonyságához való hozzájárulását vizsgáló tanulmányok (+ 44. cikk [Belvízi halászat], (1) bekezdés, d) pont)

100 %

41. cikk, (2) bekezdés

Energiahatékonyság javítása és az éghajlatváltozás mérséklése – főhajtómű vagy a segédhajtóművek cseréje vagy korszerűsítése

100 %

42. cikk

Többletérték, termékminőség és a nem szándékos fogások felhasználása (+ 44. cikk [Belvízi halászat], (1) bekezdés, e) pont)

0 %

43. cikk, (1) + (3) bekezdés

Halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek – a halászkikötők és árverési csarnokok infrastruktúrájának fejlesztésébe történő, illetve a kirakodóhelyekkel és menedékekkel kapcsolatos beruházások; menedékek építése a halászok biztonságának javítása érdekében (+ 44. cikk [Belvízi halászat], (1) bekezdés, f) pont)

40 %

43. cikk, (2) bekezdés

Halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek – a minden fogás kirakodására vonatkozó kötelezettség teljesítésének megkönnyítésére irányuló beruházások

0 %

II. FEJEZET

Az akvakultúra fenntartható fejlesztése

47. cikk

Innováció

0 %*

48. cikk (1) bekezdés, a)–d), f), g) pont h) pont

Az akvakultúrába való termelő beruházások

0 %*

48. cikk, (1) bekezdés, e), i) pont j) pont

Az akvakultúrába való termelő beruházások – erőforrás-felhasználás hatékonysága, a víz és a vegyszerek használatának csökkentése, a vízhasználatot csökkentő visszaforgatásos rendszerek

0 %*

48. cikk, (1) bekezdés, k) pont

Az akvakultúrába való termelő beruházások – az energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások

40 %

49. cikk

Gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások akvakultúra-gazdaságok számára

0 %*

50. cikk

A humán tőke és a hálózatépítés előmozdítása

0 %*

51. cikk

Az akvakultúra-telepek potenciáljának növelése

40 %

52. cikk

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése

0 %

53. cikk

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttérés

0 %*

54. cikk

Környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra

0 %*

55. cikk

Közegészségügyi intézkedések

0 %

56. cikk

Állat-egészségügyi és állatjóléti intézkedések

0 %

57. cikk

Akvakultúra-állományok biztosítása

40 %

III. FEJEZET

A halászati területek fenntartható fejlesztése

62. cikk, (1) bekezdés, a) pont

Előkészítő támogatás

0 %

63. cikk

Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása (beleértve a működési költségeket és szervezési tevékenységeket)

40 %

64. cikk

Együttműködési tevékenységek

0 %*

IV. FEJEZET

A piaci értékesítéssel és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések

66. cikk

Termelési és piaci értékesítési tervek

0 %*

67. cikk

Tárolási támogatás

0 %

68. cikk

Piaci értékesítési intézkedések

0 %*

69. cikk

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása

0 %*

V. FEJEZET

A halászati és akvakultúra-termékek tekintetében felmerülő többletköltségek ellentételezése a legkülső régiókban

70. cikk

Ellentételezési rendszer

0 %

VI. FEJEZET

A megosztott irányítású közös halászati politikát szolgáló kísérő intézkedések

76. cikk

Ellenőrzés és végrehajtás

0 %

77. cikk

Adatgyűjtés

0 %*

VII. FEJEZET

Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

78. cikk

Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

0 %

VIII. FEJEZET

A megosztott irányítás keretében finanszírozott, az integrált tengerpolitikára vonatkozó intézkedések

80. cikk, (1) bekezdés, a) pont

A tengerfelügyelet integrálása

0 %*

80. cikk, (1) bekezdés, b) pont

A tengeri környezet védelmének előmozdítása és a tengeri és part menti erőforrások fenntartható felhasználása

40 %

80. cikk (1) bekezdés c) pont

A tengeri környezet állapotával kapcsolatos ismeretek javítása

40 %

(1)   

A 3. cikk (2) bekezdésével összhangban a táblázatban *-gal jelölt intézkedésekhez 40 % súlyozás rendelhető.( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1299/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és a 181/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).

( 3 ) Európai Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap és Európai Szociális Alap.