02015R0046 — HU — 28.12.2023 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/46 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. január 14.)

a diklazuril brojlercsirkék, hízópulykák, valamint hízó- és tenyészgyöngytyúkok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Huvepharma NV.)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 009, 2015.1.15., 5. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2733 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE  (2023. december 7.)

  L 

1

8.12.2023
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/46 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. január 14.)

a diklazuril brojlercsirkék, hízópulykák, valamint hízó- és tenyészgyöngytyúkok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Huvepharma NV.)

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Engedélyezés

A „kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok” adalékanyag-kategóriába tartozó diklazuril (CAS-szám: 101831-37-2) takarmány-adalékanyagként való felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLETAz adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb mennyiség

Legnagyobb mennyiség

További rendelkezések

Az engedély lejárta

Maradékanyag-határértékek (MRL) az adott állati eredetű élelmiszerben

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok

51775

Huvepharma NV.

Diklazuril 0,5 g/100 g (Coxiril)

Az adalékanyag összetétele

Diklazuril: 5 g/kg.

Keményítő: 15 g/kg.

Búzadara: 700 g/kg.

Kalcium-karbonát: 280 g/kg.

A hatóanyag jellemzése

Diklazuril, C17H9Cl3N4O2, (±)-4-klór-fenil[2,6-diklór-4- (2,3,4,5-tetrahidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-il)fenil]acetonitril,

CAS-szám: 101831-37-2.

D-szennyező (1): ≤ 0,1 %.

Minden egyéb szennyező külön-külön: ≤ 0,5 %.

Összes szennyeződés: ≤ 1,5 %.

Analitikai módszerek (2)

A diklazuril meghatározása a takarmányban: fordított fázisú, nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC) 280 nm-en végzett UV-detektálással (152/2009/EK rendelet (3)).

Brojlercsirkék

Hízópulykák

Hízó- és tenyészgyöngytyúkok

0,8

1,2

1.  Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő a takarmánykeverékbe.

2.  A diklazurilt tilos egyéb kokcidiosztatikumokkal keverni.

3.  Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése kötelező.

4.  Az engedély jogosultja forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési programot hajt végre a baktériumrezisztenciára és az Eimeria spp. elleni rezisztenciára vonatkozóan.

2025. február 4.

►M1

 37/2010/EU rendelet 

(4)  ◄

— 1 500 μg diklazuril/kg nedves máj,

— 1 000 μg diklazuril/kg nedves vese,

— 500 μg diklazuril/kg nedves izom,

— 500 μg diklazuril/kg nedves bőr/zsír.

(1)   

Európai Gyógyszerkönyv, 1718. monográfia (A diklazuril állatgyógyászati felhasználása).

(2)   

Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(3)   

A Bizottság 2009. január 27-i 152/2009/EK rendelete a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 54., 2009.2.26., 1. o.).

(4)   

A Bizottság 37/2010/EU rendelete (2009. december 22.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról (HL L 15., 2010.1.20., 1. o.).