02011D0235 — HU — 17.10.2022 — 012.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 2011/235/KKBP HATÁROZATA

(2011. április 12.)

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

(HL L 100, 2011.4.14., 51. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A TANÁCS 2011/670/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. október 10.)

  L 267

13

12.10.2011

►M2

A TANÁCS 2012/168/KKBP HATÁROZATA (2012. március 23.)

  L 87

85

24.3.2012

►M3

A TANÁCS 2012/810/KKBP HATÁROZATA (2012. december 20.)

  L 352

49

21.12.2012

►M4

A TANÁCS 2013/124/KKBP HATÁROZATA (2013. március 11.)

  L 68

57

12.3.2013

 M5

A TANÁCS 2014/205/KKBP HATÁROZATA (2014. április 10.)

  L 109

25

12.4.2014

►M6

A TANÁCS (KKBP) 2015/555 HATÁROZATA (2015. április 7.)

  L 92

91

8.4.2015

►M7

A TANÁCS (KKBP) 2016/565 HATÁROZATA (2016. április 11.)

  L 96

41

12.4.2016

 M8

A TANÁCS (KKBP) 2017/689 HATÁROZATA (2017. április 11.)

  L 99

21

12.4.2017

 M9

A TANÁCS (KKBP) 2018/568 HATÁROZATA (2018. április 12.)

  L 95

14

13.4.2018

 M10

A TANÁCS (KKBP) 2019/562 HATÁROZATA (2019. április 8.)

  L 98

17

9.4.2019

►M11

A TANÁCS (KKBP) 2020/512 HATÁROZATA (2020. április 7.)

  L 113

22

8.4.2020

►M12

A TANÁCS (KKBP) 2021/585 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. április 12.)

  L 124I

7

12.4.2021

►M13

A TANÁCS (KKBP) 2021/595 HATÁROZATA (2021. április 12.)

  L 125

58

13.4.2021

►M14

A TANÁCS (KKBP) 2022/596 HATÁROZATA (2022. április 11.)

  L 114

68

12.4.2022

►M15

A TANÁCS (KKBP) 2022/1956 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. október 17.)

  L 269I

9

17.10.2022
▼B

A TANÁCS 2011/235/KKBP HATÁROZATA

(2011. április 12.)

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről1. cikk

(1)  
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a mellékletben felsorolt, az emberi jogok Iránban történő súlyos megsértéséért felelős személyeknek és a velük kapcsolatban álló személyeknek a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását.
(2)  
Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való beutazást.
(3)  

Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamnak nemzetközi jogi kötelezettsége áll fenn, nevezetesen:

a) 

valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országa;

b) 

az Egyesült Nemzetek Szervezete által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országa;

c) 

valamely kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján; vagy

d) 

az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény alapján.

(4)  
A (3) bekezdés rendelkezéseit azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.
(5)  
A Tanácsot értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés értelmében mentességet ad.
(6)  
A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy kormányközi értekezleteken való részvétel indokolja, beleértve az Unió által támogatott, vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket, amennyiben ott az iráni demokráciát, emberi jogokat és jogállamiságot közvetlenül elősegítő politikai párbeszéd zajlik.
(7)  
Az a tagállam, amely a (6) bekezdésben meghatározott mentességet kíván biztosítani, írásban értesíti erről a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Azonban abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.
(8)  
Azokban az esetekben, amikor a (3), a (4), a (6) vagy a (7) bekezdésnek megfelelően egy tagállam engedélyezi a mellékletben felsorolt személyeknek a területére való beutazását vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

2. cikk

(1)  
Be kell fagyasztani a mellékletben felsorolt, az emberi jogok Iránban történő súlyos megsértéséért felelős személyekhez, valamint a velük kapcsolatban álló személyekhez és szervezetekhez tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.
(2)  
A mellékletben felsorolt személyek és szervezetek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – nem bocsátható pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás.
(3)  

A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, miután megállapította, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) 

a mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzálog, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közműdíjak költségeit;

b) 

kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) 

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és kezelési díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) 

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)  

Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) 

a pénzeszközök vagy a gazdasági források az (1) bekezdésben felsorolt személy vagy szervezet mellékletbe történő felvételének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozaton alapuló zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) 

a pénzeszközöket vagy a gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) 

a zálogjog vagy a határozat nem a mellékletben felsorolt személy vagy szervezet javát szolgálja, valamint

d) 

a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5)  
Az (1) bekezdés nem akadályozza meg a felsorolt személyt vagy szervezetet abban, hogy a mellékletbe történő felvételének időpontja előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.
(6)  

A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a) 

kamatokra vagy egyéb hozamokra; vagy

b) 

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, illetve amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák az (1) és a (2) bekezdésben előírt intézkedések hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdésben előírt intézkedések hatálya alá tartoznak.

▼M2

2a. cikk

Tilos mindazon felszerelések vagy szoftverek értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, amelyek elsődlegesen az iráni mobil-, illetve vezetékes hálózatokon keresztüli internethasználatnak vagy telefonbeszélgetéseknek az iráni rezsim általi vagy a nevében történő ellenőrzésére vagy lehallgatására szolgálnak, tilos továbbá az ilyen felszerelések vagy szoftverek beüzemeléséhez, működtetéséhez vagy frissítéséhez nyújtott segítség.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

2b. cikk

(1)  
A tagállamok állampolgárai részéről, illetve a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő vízi vagy légi járművet használva tilos belső elnyomás céljára felhasználható felszereléseket értékesíteni, szolgáltatni, átadni vagy exportálni Irán számára, függetlenül attól, hogy az adott felszerelés a tagállamok területéről származik-e.
(2)  

Tilos továbbá:

a) 

közvetlenül vagy közvetve bármely iráni természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy az Iránban való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett felszerelésekhez vagy azok rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítséget, közvetítői szolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani;

b) 

közvetlenül vagy közvetve bármely iráni természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy az Iránban való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett felszerelésekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az említett felszerelések értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást.

▼M3

(3)  
Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó az olyan felszerelések értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, amelyek kizárólag az Unió és tagállamai Iránban tartózkodó személyzetének védelmét szolgálják, és nem alkalmazandó az ilyen felszerelésekhez kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás, illetve finanszírozás és pénzügyi támogatás nyújtására sem, amennyiben azt az érintett illetékes hatóság előzetesen jóváhagyta.

▼B

3. cikk

(1)  
Valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján a Tanács összeállítja és módosítja a mellékletben foglalt jegyzéket.
(2)  
A Tanács – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – közli döntését és a jegyzékbe vétel okait az érintett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve e személy vagy szervezet számára, hogy észrevételeket tegyen.
(3)  
Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett személyt vagy szervezetet.

4. cikk

(1)  
A mellékletnek tartalmaznia kell az érintett személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait.
(2)  
A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében pedig a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

▼M2

4a. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása a 2a. és 2b. cikkben említett tilalmak megkerülése.

▼B

5. cikk

Ebben a határozatban meghatározott intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el hasonló korlátozó intézkedéseket.

▼M2

6. cikk

(1)  
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

▼M14

(2)  
Ezt a határozatot 2023. április 13-ig kell alkalmazni. A határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat célkitűzései nem valósultak meg, azt meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.

▼B
MELLÉKLET

Az 1. és 2. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke

▼M11Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indokolás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

▼M14

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Születési hely: Tehran (Iran)

Születési idő: 1961

Nem: férfi

2021. szeptember 20. óta a Honvédelmi Egyetem és Kutatási Főintézet (University and Higher National Defence Research Institute) igazgatója. Korábban a fegyveres erők (Armed Forces) vezérkari főnökének biztonsági ügyekért felelős vezető tanácsadója. 2005-től 2015 elejéig az Iráni Nemzeti Rendőrség (Iran’s National Police) vezetője. 2011. januártól 2015 elejéig az (uniós jegyzékbe vett) iráni kiberrendőrség (Cyber Police) vezetője is. A parancsnoksága alatt álló erők brutális támadásokat hajtottak végre békés tüntetőkkel szemben, valamint 2009. június 15-én erőszakos éjszakai támadást intéztek a Teheráni Egyetem (Tehran University) kollégiumai ellen. Korábban a jemeni népet támogató iráni központ (Iran’s Headquarters in support of the Yemeni People) vezetője.

2011.4.12.

▼M11

2.

ALLAHKARAM Hossein

Születési hely: Nadzsafábád (Irán)

Születési idő: 1945

Nem: férfi

Az Ansar-e Hezbollah koordinációs tanácsának vezetője és az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) korábbi vezérezredese. Az Ansar-e Hezbollah egyik alapítója. Ez a katonai jellegű erő felel az 1999-ben, 2002-ben és 2009-ben diákok és egyetemek ellen végrehajtott erőszakos fellépés során alkalmazott szélsőséges erőszakért.

Továbbra is vezető szerepet tölt be egy olyan szervezetben, amely kész a lakossággal szemben emberi jogi jogsértéseket elkövetni, így többek között támogatja a nők ellen az öltözetük miatt elkövetett erőszakot.

2011.4.12.

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

Nem: férfi

Rangja: dandártábornok

Az IRGC dandártábornoka. A fegyveres erők vezérkara biztonsági részlegének vezetője. Korábban az IRGC szárazföldi erői vezetőjének helyettese. Közvetlen, személyes felelőssége volt a tüntetések leverésében 2009 nyara folyamán.

2011.4.12.

▼M13

4.

FAZLI Ali

Nem: férfi

Rangja: dandártábornok

Az Imám Hosszein kadétiskola (Imam Hossein Cadet College) korábbi vezetője (2018-tól 2020 júniusáig). A Baszidzs (Basij) korábbi alparancsnoka (2009–2018), az IRGC Seyyed al-Shohada hadtestének (Seyyed al-Shohada Corps) (Teherán tartomány vezetője (2010 februárjáig). A Seyyed al-Shohada hadtest felel Teherán tartomány biztonságáért, és 2009-ben kulcsszerepet töltött be a tüntetők durva elnyomásában.

2011.4.12.

▼M7 —————

▼M11

6.

JAFARI Mohammad-Ali (más néven: „Aziz Jafari”)

Születési hely: Jazd (Irán)

Születési idő: 1957.9.1.

Nem: férfi

A Hazrat-e Baqiatollah társadalmi és kulturális központ igazgatója. Az IRGC korábbi parancsnoka (2007. szeptember – 2019. április). Az IRGC és a Mohammad-Ali (Aziz) Jafari vezérezredes parancsnoklása alatt álló Sarollah támaszpont kulcsszerepet játszott a 2009-es elnöki választásokba való illegális beavatkozásban: politikai aktivistákat tartóztattak le és tartottak fogva, valamint tüntetőkkel csaptak össze az utcákon.

2011.4.12.

7.

KHALILI Ali

Nem: férfi

Az IRGC parancsnoka, a Sarollah támaszponton vezető szerepet tölt be. Aláírta azt a 2009. június 26-án kelt, az Egészségügyi Minisztériumnak címzett levelet, amely megtiltja, hogy a választásokat követő események során megsérült, illetve kórházba került személyek kézhez kaphassák az őket érintő dokumentumokat és egészségügyi dokumentációt.

2011.4.12.

▼M13

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Nem: férfi

Az Imám Hosszein Egyetem (Imam Hossein University) (A Forradalom Őrei [Guardians of the Revolution]) oktatószemélyzetének tagja. A Hadseregparancsnoki és Katonatiszti Főiskola (Army Command and General Staff College, DAFOOS) korábbi vezetője. Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) Seyyed al-Shohada hadtestének (Seyyed al-Shohada Corps) (Teherán tartomány) korábbi vezetője. A Seyyed al-Shohada hadtest kulcsszerepet töltött be a 2009-es tüntetések elnyomásának megszervezésében.

2011.4.12.

▼M11

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Születési hely: Nedzsef (Irak)

Születési idő: 1952 körül.

Nem: férfi

Rangja: dandártábornok

Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) helyettes koordinátora. Az IRGC kulturális és szociális ügyekért felelős korábbi helyettes vezetője. Korábban a Baszidzs parancsnoka (2009–2016). Az IRGC Baszidzs erőjének parancsnokaként Naqdi felelt a Baszidzs által 2009 végén elkövetett visszaélésekért, vagy pedig közreműködött azokban, ideértve a 2009. decemberi Ashura-napi tüntetések elleni erőszakos fellépést, amelynek következtében 15 személy meghalt, és tüntetők százait tartóztatták le. A Baszidzs parancsnokává való 2009. októberi kinevezése előtt Naqdi a Baszidzs hírszerzési részlegének vezetője volt, így ő felelt a választásokat követő erőszakos fellépések során letartóztatott személyek kihallgatásáért.

2011.4.12.

10.

RADAN Ahmad-Reza

Születési hely: Iszfahán (Irán)

Születési idő: 1963

Nem: férfi

A Nemzeti Rendőrséghez kapcsolódó Iráni Bűnüldöző Erők Stratégiai Tanulmányi Központjának vezetője. 2014 júniusáig az Iráni Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője. Radan 2008-tól volt az Iráni Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője, és ilyen minőségében felelt a rendőrség által a tüntetőkkel szemben elkövetett verésekért, gyilkosságokért, önkényes letartóztatásokért és fogva tartásokért. Jelenleg az IRGC-nek az iraki „terroristaellenes” erők kiképzéséért felelős parancsnoka.

2011.4.12.

▼M13

11.

RAJABZADEH Azizollah

Nem: férfi

2014 óta a Városrendészeti Parancsnokság (Urban Order Headquarters) parancsnoka. Korábban a Teheráni Katasztrófaenyhítő Szervezet (Tehran Disaster Mitigation Organisation, TDMO) vezetője (2010–2013). A teheráni rendőrség (Tehran Police) vezetőjeként (2010. januárig) felelősség terheli a tüntetők és a diákok ellen elkövetett erőszakos rendőri támadásokért. Nagy-Teherán bűnüldöző erőinek (Law Enforcement Forces) parancsnokaként ő volt a legmagasabb rangú személy, akit a Kahrizak börtönben (Kahrizak Detention Centre) 2009 decemberében történt visszaélések kapcsán vád alá helyeztek.

2011.4.12.

▼M11

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Nem: férfi

Rendőrségi műveleti parancsnokhelyettes. Korábban a Teheráni Rendőrség vezetője, az Iráni Nemzeti Rendőrség korábbi helyettes vezetője, aki a rendőri műveletekért felel. Az iráni fővárosban a tüntetések leverésére irányuló műveletek koordinálásáért felel a Belügyminisztérium nevében.

2011.4.12.

13.

TAEB Hossein

Születési hely: Teherán (Irán)

Születési idő: 1963

Nem: férfi

2009 októberétől az IRGC hírszerzési szervezetének vezetője. Feladatkörét 2019 májusában kiterjesztették az IRGC stratégiai hírszerzése helyettesi hivatalának és az IRGC hírszerzési szervezetének összevonásával. A Baszidzs parancsnoka 2009 októberéig. A parancsnoksága alá tartozó erők részt vettek békés tüntetők tömeges megverésében, meggyilkolásában, fogva tartásában és kínzásában.

2011.4.12.

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

Nem: férfi

A Legfelsőbb Bíróság 28. szekciójának tanácsadója és tagja. A Meshedi Bíróság vezetője 2014. szeptemberig. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben, és az ítéleteket erővel vagy kínzással kikényszerített vallomásokra alapozták. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

2011.4.12.

▼M13

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Születési hely: Najafabad (Iran)

Születési idő: 1950.12.3.

Nem: férfi

A Szakértők Közgyűlésének (Assembly of Experts) tagja, valamint a legfelsőbb vezető képviselője Markazi (középső) tartományban (Markazi [»Central«] Province). A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Supreme Administrative Court) vezetője. Irán főügyésze 2009. szeptemberig, valamint korábbi hírszerzési miniszter, Khatami elnöksége alatt. Irán főügyészeként ő rendelte el és felügyelte a választások utáni első tüntetéseket követő kirakatpereket, ahol a vádlottaktól megtagadták jogaik gyakorlását, és ügyvédet sem biztosítottak számukra.

2011.4.12.

▼M13 —————

▼M11

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Nem: férfi

Az Iszlám Propagandaszervezet vezetője Razavi Horászán tartományban. A Meshedi Forradalmi Bíróság bírája 2013-ig. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

2011.4.12.

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Nem: férfi

Korábbi bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság. Részt vett a tüntetők ügyeivel kapcsolatos tárgyalásokon. A bíróság meghallgatta a Kahrizak börtönben történt visszaélések kapcsán. Döntő szerepe volt a Kahrizak börtönbe való bebörtönzések elrendelésében 2009-ben. 2014. novemberben az iráni hatóságok hivatalosan elismerték, hogy szerepe volt a fogvatartottak halálában.

2011.4.12.

▼M13

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Születési hely: Yazd (Iran)

Születési idő: 1953

Nem: férfi

2019. április 29. óta tanácsadó a Bírák Legfelsőbb Fegyelmi Bíróságán (Supreme Disciplinary Court of Judges). Teherán korábbi főügyésze (2009. augusztus – 2019. április). Dolatabadi hivatala nagy számú tüntetőt helyezett vád alá, köztük olyan személyeket, akik 2009 decemberében részt vettek az Ásúrá-napi tüntetéseken. 2009 szeptemberében elrendelte Karroubi hivatalának bezárását és több reformpolitikus letartóztatását, 2010 júniusában pedig betiltott két reformpárti politikai pártot. Hivatala a Muharebeh vádjával (Istennel való szembeszegülés) vádolt meg tüntetőket, amely halálbüntetést von maga után, és e személyektől megtagadta a jogszerű eljárás biztosítását. A politikai ellenzékkel szembeni széles körű erőszakos fellépés részeként hivatala reformpárti személyeket, emberi jogi aktivistákat és a médiában dolgozókat is célba vett és letartóztatott.

2018 októberében nyilatkozatban közölte a médiával, hogy négy fogva tartott iráni környezetvédelmi aktivista ellen vádat emeltek amiatt, hogy „terjesztik a korrupciót a Földön”, ami halálbüntetést von maga után.

2011.4.12.

▼M14

20.

MOGHISSEH Mohammad (más néven: NASSERIAN)

Nem: férfi

2020 novembere óta a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) bírája. A Teheráni Forradalmi Bíróság (Tehran Revolutionary Court) korábbi vezetője (28. körzet). A bahái közösség tagjainak elítéléséért is felelősnek tartják. Választások utáni ügyekkel foglalkozott. Társadalmi és politikai aktivisták, valamint újságírók tisztességtelen bírósági eljárásaiban hosszú szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéleteket hozott, továbbá számos halálbüntetést kiszabó ítéletet tüntetők, valamint társadalmi és politikai aktivisták ellen.

2011.4.12.

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Születési hely: Ejiyeh (Iran)

Születési idő: 1956 körül

Nem: férfi

2021 júliusa óta főbíró. Az Egyeztető Tanács (Expediency Council) tagja. Irán főügyésze 2009 szeptemberétől 2014-ig. Korábban a bírói kar helyettes vezetője és szóvivője volt (2014–2021 júliusáig, illetve 2010–2019-ig). 2005 és 2009 között hírszerzési miniszter. Míg hírszerzési miniszter volt a 2009-es választások idején, az irányítása alá tartozó hírszerzési ügynököket felelősség terhelte több száz aktivista, újságíró, a rendszert bíráló személy és reformpárti politikus fogva tartásáért és kínzásáért, valamint belőlük hamis vallomások kikényszerítéséért. Emellett politikai szereplőket hamis vallomások megtételére kényszerítettek elviselhetetlen kihallgatások folyamán, amelyek részeként kínozták, bántották, zsarolták őket, és családtagjaikat megfenyegették.

2011.4.12.

22.

MORTAZAVI Said (más néven: MORTAZAVI Saeed)

Születési hely: Meybod, Yazd (Iran)

Születési idő: 1967

Nem: férfi

A szociális jóléti rendszer vezetője 2011-től 2013-ig. Teheráni főügyész 2009. augusztusig. Teheráni főügyészként olyan általános utasítást adott ki, amelyet aktivisták, újságírók és diákok százainak letartóztatására használtak fel. Egy parlamenti vizsgálat 2010 januárjában megállapította, hogy közvetlen felelősség terheli három olyan fogoly fogva tartásáért, akik az őrizet során később elhaláloztak. 2010 augusztusában felfüggesztették hivatalából, miután az iráni igazságügy vizsgálatot folytatott ellene azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepe volt a választások után az utasítására letartóztatott három férfi halálában.

2014 novemberében az iráni hatóságok hivatalosan elismerték, hogy szerepe volt a fogvatartottak halálában. Az iráni bíróság 2015. augusztus 19-én felmentette azon vádak alól, amelyek három fiatal férfinak a Kahrizak börtönben (Kahrizak detention centre) 2009-ben történt megkínzásához és halálához kapcsolódtak. 2017-ben börtönbüntetésre ítélték, és 2019 szeptemberében helyezték szabadlábra. 2021 augusztusában az iráni Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) Said Mortazavi számára teljes mértékben kedvező ítéletet hozott, eltörölve korábbi kétéves börtönbüntetését.

2011.4.12.

▼M11

23.

PIR-ABASSI Abbas

Nem: férfi

Büntetőtanácsi bíró. Korábbi bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság, 26. körzet. A választások utáni ügyekért felelt. Tisztességtelen bírósági eljárásokban hosszú szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéleteket hozott emberi jogi aktivisták ellen, valamint halálbüntetést kiszabó ítéleteket hozott számos tüntető ellen.

2011.4.12.

24.

MORTAZAVI Amir

Nem: férfi

A bírói kar szociális ügyekért és bűnmegelőzésért felelős egységének vezetőhelyettese Razavi Horászán tartományban. Meshedi helyettes ügyész legalább 2015-ig. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

2011.4.12.

▼M14

25.

SALAVATI Abdolghassem

Nem: férfi

2019 óta a pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó különleges bíróság (Special Court for Financial Crimes) bírája (4. körzet). A Teheráni Forradalmi Bíróság (Tehran Revolutionary Court) korábbi vezetője (15. körzet). A Teheráni Törvényszék (Tehran Tribunal) nyomozási bírája. A választások utáni ügyek felelőseként ő volt a 2009 nyarán lefolytatott kirakatperekben elnöklő bíró, halálra ítélt a kirakatperben megjelent két monarchistát. Több mint száz politikai foglyot, emberi jogi aktivistát és tüntetőt ítélt hosszú szabadságvesztés-büntetésre.

2018-as beszámolók szerint a későbbiekben is szabott ki hasonló büntetéseket, amelyek során nem biztosította a tisztességes bírósági eljárást.

2011.4.12.

▼M11

26.

SHARIFI Malek Adjar (más néven: SHARIFI Malek Ajdar)

Nem: férfi

A Legfelsőbb Bíróság bírája, a 43. körzet vezetője. A Kelet-Azerbajdzsáni Bíróság korábbi vezetője. Sakineh Mohammadi-Ashtiani tárgyalásáért felelős személy.

2011.4.12.

▼M14 —————

▼M14

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Nem: férfi

A Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) bírája, a 13. szekció vezetője. A Setad-e Dieh Alapítvány (Setad-e Dieh Foundation) vezérigazgató-helyettese. A Meshedi Forradalmi Bíróság (Mashhad Revolutionary Court) főbírája (2001-től 2011-ig). A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülések keretében megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot (2009 nyara és 2011 nyara között mintegy 550-et), a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

2011.4.12.

▼M11

29.

BOZORGNIA Mostafa

Nem: férfi

Az Evin börtön 350-es körletének vezetője. Több alkalommal indokolatlan erőszakot alkalmazott a foglyokkal szemben.

2011.4.12.

▼M14

30.

ESMAILI Gholam-Hossein (másd néven: ESMAILI Gholam Hossein)

Nem: férfi

2021 augusztusa óta Ebrahim Raisi iráni elnök kabinetfőnöke. 2019 áprilisától 2021 júliusáig a bírói kar szóvivője volt. A teheráni bírói kar korábbi vezetője. Az iráni börtönök szervezetének (Prisons Organisation) korábbi vezetője. E minőségében közreműködött politikai tüntetők tömeges őrizetbe vételében és a börtönrendszerben elkövetett visszaélések eltussolásában.

2011.4.12.

▼M11

31.

SEDAQAT (más néven: Sedaghat) Farajollah

Nem: férfi

A Teheráni Általános Börtönigazgatóság főtitkárhelyettese. A teheráni Evin börtön vezetője 2010. októberig; vezetősége idején kínzásokra került sor a börtönben. Őrként számos alkalommal megfenyegette a foglyokat, és nyomást gyakorolt rájuk.

2011.4.12.

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

Nem: férfi

Az Iráni Börtönök Szervezete vezetőjének vezető tanácsadójaként és az Iráni Börtönök Szervezetének helyettes vezetőjeként felelős a fogvatartottakkal szembeni súlyos emberi jogi jogsértésekért. Az irányítása alatt álló rendszerben a fogvatartottakkal szemben bántalmazást, kínzást és embertelen/megalázó bánásmódot alkalmaztak, valamint rendkívül rossz körülmények között tartották őket.

2011.4.12.

▼M14

33.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

Nem: férfi

Parlamenti képviselő (2020. február óta) és a parlament nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának (Committee for National Security and Foreign Affairs) elnöke. Korábban az iráni Emberi Jogi Főtanács (High Council for Human Rights) tanácsadója (2019-ig). Korábban az Emberi Jogi Főtanács titkára. Ilám tartomány (Ilam Province) korábbi kormányzója. A belügyminisztérium korábbi politikai igazgatója. A politikai pártok és csoportok tevékenységéről szóló törvény 10. cikke szerinti bizottság (Article 10 Committee of the Law on Activities of Political Parties and Groups) elnökeként ő felelt a tüntetések és más nyilvános rendezvények engedélyezéséért, valamint a politikai pártok bejegyzéséért.

2010-ben felfüggesztette két, Mir-Hossein Moussavihoz kapcsolható reformpárti politikai párt, az Iszlám Irán Részvételi Front (Islamic Iran Participation Front) és az Iszlám Forradalom Mudzsahedin Szervezete (Revolution Mujahedeen Organisation) tevékenységét. 2009-től kezdődően folyamatosan és következetesen betiltott miden nem kormányzati rendezvényt, megtagadva ezáltal a tüntetéshez való alkotmányos jogot, ami számos békés tüntető letartóztatásához vezetett, ez pedig sérti a gyülekezési szabadság jogát.

2009-ben megtagadta továbbá az ellenzéktől az elnökválasztás kapcsán tartott tüntetéseken meggyilkolt emberek gyászszertartásának megtartására vonatkozó engedélyt.

2011.10.10.

▼M13

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Nem: férfi

Az Iráni Kábítószer-felügyeleti Parancsnokság (Drug Control Headquarters) (más néven: Kábítószer Elleni Parancsnokság [Anti-Narcotics Headquarters]) korábbi főigazgatója. A teheráni rendőrség (Tehran Police) korábbi parancsnoka. Vezetése alatt a rendőri erők törvénytelen erőszakot alkalmaztak a gyanúsítottakkal szemben a letartóztatás és az előzetes fogva tartás során. A teheráni rendőrség 2009 júniusában részt vett továbbá a Teheráni Egyetem (Tehran University) kollégiumaival szembeni rajtaütésekben, amelyek során egy iráni madzslisz bizottság (Majlis commission) szerint a rendőrség és a Baszidzs (Basiji) miatt több mint 100 diák sérült meg. 2018-ig a vasúti rendőrség vezetője.

2011.10.10.

▼M14

35.

AKHARIAN Hassan

Nem: férfi

2015 óta az EU által jegyzékbe vett Rajaee Shahr börtön 5-ös körletének vezetője, felelősségi körébe tartozik a magánelzárás; 2010 júliusáig a Karadj-ban található Rajaee Shahr börtön 1-es körletének igazgatója volt. Több korábbi fogvatartott beszámolt az általa alkalmazott kínzásról, valamint arról, hogy parancsot adott annak megakadályozására, hogy a foglyok orvosi ellátásban részesüljenek. A Rajaee Shahr börtön egyik fogvatartottja beszámolójának átirata szerint az őrök Akharian tudtával valamennyien durván bántalmazták őt. Bejelentés érkezett továbbá legalább egy fogvatartottnak – Mohsen Beikvandnak – az Akharian igazgatósága alatti bántalmazásáról és haláláról. Beikvand 2010 szeptemberében hunyt el. Fogolytársai hiteles beszámolói szerint Hassan Akharian utasítására ölték meg.

2011.10.10.

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (más néven: AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Születési hely: Dezful (Iran)

Születési idő: 1956.5.20.

Nem: férfi

2021. augusztus 25-ig igazságügyi miniszter. A különleges nyomozó hivatal (special investigations office) korábbi igazgatója. 2016 júliusáig belügyminiszter-helyettes és az állami nyilvántartó szerv (Public Register) vezetője. 2014 áprilisában tanácsadó a Bírák Fegyelmi Bíróságán (Disciplinary Court for Judges). A teheráni bírói kar (Tehran Judiciary) korábbi elnöke. A teheráni bírói kar elnökeként felelősség terheli emberi jogi jogsértésekért, önkényes letartóztatásokért, a fogvatartottak jogainak megtagadásáért és nagyszámú kivégzésért.

2011.10.10.

▼M11

37.

BANESHI Jaber

Nem: férfi

2011. novembertől a Sirázi Fellebbviteli Bíróság 22. körzetének vezetője. Sirázi ügyész 2011. októberig. Ügyész volt a 2008-as sirázi pokolgépes merénylet ügyében, amelyet a rezsim arra használt fel, hogy más, az ügyhöz nem köthető személyeket halálra ítéljen. Halálbüntetéseket és más súlyos büntetéseket szabott ki kisebbségi csoportok tagjaira, amelyek többek között sértették olyan emberi jogaikat, mint a tisztességes eljáráshoz és az önkényes fogva tartással szembeni védelemhez való jog.

2011.10.10.

▼M14 —————

▼M13

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Nem: férfi

2020 júniusa óta a bíróságok felügyeleti ellenőrzésével és teljesítményértékelésével foglalkozó szerv (Inspection Supervision and Performance Evaluation of Courts) főigazgatója. Komi (Qom) főügyész (2008–2017), korábban a börtönökért felelős főigazgatóság (directorate general for prisons) vezetője. Felelősség terheli azért, mert Komban több tucat bűnelkövetőt tartóztattak le önkényesen és bántalmazták őket. Közreműködött a jogszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához, valamint ahhoz, hogy 2009-ben és 2010-ben ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.

2011.10.10.

40.

HABIBI Mohammad Reza

Nem: férfi

Iszfahán (Isfahan) főbírója. Korábban Iszfahán legfőbb ügyésze. Az igazságügyi minisztérium jazdi (Yazd) hivatalának korábbi vezetője. Iszfahán (Isfahan) korábbi helyettes ügyésze. Részt vett a vádlottaktól a tisztességes eljárást megtagadó eljárásokban; ilyen volt például Abdollah Fathi ügye, akit 2011 májusában azt követően végeztek ki, hogy Habibi a 2010. márciusi tárgyalásán figyelmen kívül hagyta a meghallgatáshoz való jogát és a mentális egészségi állapotát. Közreműködött tehát a jogszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult ahhoz, hogy 2011-ben ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.

2011.10.10.

▼M14 —————

▼M6 —————

▼M11

43.

JAVANI Yadollah

Nem: férfi

Az IRGC politikai ügyekért felelős helyettes parancsnoka. Számos kísérletet tett a szólásszabadság és a szabad közbeszéd elnyomására azáltal, hogy nyilvános felszólalásaiban támogatta a tüntetők és a másként gondolkodók letartóztatását és megbüntetését. Az egyik első magas rangú tisztviselő, aki 2009-ben kérte Moussavi, Karroubi és Khatami letartóztatását. Támogatta a tisztességes tárgyaláshoz való jogot sértő módszerek, így például a nyilvános vallomástétel alkalmazását, és több kihallgatás tartalmát még a tárgyalás előtt nyilvánosságra hozta. Bizonyítékok utalnak arra is, hogy szemet hunyt a tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszak felett, az IRGC fontos tagjaként pedig nagy valószínűséggel tudomása volt a vallomások kikényszerítése céljából alkalmazott durva kihallgatási módszerekről.

2011.10.10.

▼M13

44.

JAZAYERI Massoud

Nem: férfi

Rangja: dandártábornok

2018 áprilisa óta az iráni fegyveres erők (Armed Forces) közös kabinetfőnökének (Joint Chief of Staff) kulturális tanácsadója. Az iráni fegyveres erők (Armed Forces) közös katonai törzsén belül Massoud Jazayeri dandártábornok volt a kulturális és médiaügyekkel foglalkozó kabinet (más néven: Államvédelmi Propagandahivatal [State Defence Publicity HQ]) helyettes vezetője. E tisztségében tevékenyen részt vett a 2009-es tüntetések elnyomásában. Egy a Kayhannak adott interjúban figyelmeztetett, hogy Iránon belül és kívül már számos tüntetőt azonosítottak, akikkel szemben a megfelelő időben meg fogják tenni a szükséges lépéseket.

Nyíltan sürgette a külföldi médiaorgánumokkal és az iráni ellenzékkel szembeni kemény fellépést. 2010-ben arra kérte a kormányt, hogy hozzon szigorúbb törvényeket a külföldi médiával együttműködő irániakkal szemben.

2011.10.10.

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Születési hely: Yazd (Iran)

Születési idő: 1957

Nem: férfi

Jazd tartomány (Province of Yazd) parlamenti képviselője. Korábban a Forradalmi Gárda (Revolutionary Guards) parlamenti ügyekkel foglalkozó helyettes vezetője. 2011-től 2016-ig Jazd tartomány (Province of Yazd) parlamenti képviselője, továbbá a parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának (Committee for National Security and Foreign Policy) tagja. A Baszidzs erők hallgatói szervezetének (Student Basij Forces) korábbi parancsnoka. E minőségében tevékenyen részt vett a tüntetések elfojtásában, valamint gyermekek és fiatalok indoktrinálásában azzal a céllal, hogy tartósan elnyomja a szólásszabadságot és a másként gondolkodást. A parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának tagjaként nyilvánosan támogatta a kormányellenes megnyilvánulások elfojtását.

2011.10.10.

▼M14

46.

KAMALIAN Behrouz (más néven: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Születési hely: Tehran (Iran)

Születési idő: 1983

Nem: férfi

Az iráni rezsimmel kapcsolatban álló „Ashiyaneh” kibercsoport vezetője. A Behrouz Kamalian által alapított „Ashiyaneh” Digitális Biztonság („Ashiyaneh” Digital Security) elnevezésű csoportot felelősség terheli a belföldi ellenzékiek és reformpártiak, valamint a külföldi intézmények elleni kibertámadásokért. Kamalian „Ashiyaneh” szervezetének működése elősegítette a rezsim ellenzékkel szembeni fellépését, amely 2009-ben számos súlyos emberi jogi jogsértést foglalt magában. Mind Kamalian és az „Ashiyaneh” kibercsoport legalább 2021 decemberéig folytatta tevékenységeit.

2011.10.10.

47.

KHALILOLLAHI Moussa (más néven: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Születési hely: Tabriz (Iran)

Születési idő: 1963

Nem: férfi

Kelet-Azerbajdzsán (East Azerbaijan) tartomány főbírája. 2010-től 2019-ig Tabriz ügyésze. Részt vett Sakineh Mohammadi-Ashtiani ügyében, és közreműködött a jogszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében.

2011.10.10.

▼M13

48.

MAHSOULI Sadeq (más néven: MAHSULI, Sadeq)

Születési hely: Oroumieh (Iran)

Születési idő: 1959/1960

Nem: férfi

A Paydari Front (Iszlám Stabilitási Front [Front of Islamic Stability]) főtitkárhelyettese. Korábban Mahmoud Ahmadinejad iráni elnök tanácsadója, az Egyeztető Tanács (Expediency Council) korábbi tagja és az Ellenállási Front (Perseverance Front) korábbi helyettes vezetője. Népjóléti és társadalombiztosítási miniszter 2009 és 2011 között. Belügyminiszter 2009 augusztusáig. Belügyminiszterként Mahsouli felügyelete alá tartozott valamennyi rendőri erő, belügyminisztériumi biztonsági ügynök és titkosrendőr. Az irányítása alatt álló erőket terheli felelősség a 2009. június 14-én a Teheráni Egyetem (Tehran University) kollégiumaival szembeni támadásokért, valamint a hallgatóknak a minisztérium alagsorában (az alagsor hírhedt 4. szintjén) történő kínzásáért. Más tüntetőkkel szemben súlyos visszaéléseket követtek el a kahrizaki börtönben (Kahrizak Detention Centre), amelyet a Mahsouli ellenőrzése alatt álló rendőrség működtetett.

2011.10.10.

▼M11

49.

MALEKI Mojtaba

Nem: férfi

Az igazságügyi minisztérium helyettes vezetője Razavi Horászán tartományban. Korábbi kermanshahi ügyész. Szerepet játszott abban, hogy Iránban rendkívül sok halálos ítéletet szabtak ki, többek között hét olyan fogoly ügyében lefolytatott vádeljárás nyomán, akiket kábítószer-kereskedelemért elítéltek és még aznap – 2010. január 3-án – felakasztottak a kermanshahi központi börtönben.

2011.10.10.

50.

OMIDI Mehrdad (más néven: Reza; OMIDI Reza)

Nem: férfi

A rendőrség VI. részlegének (nyomozói osztály) vezetője. Az iráni rendőrség hírszerző szolgálatainak korábbi vezetője. Az iráni rendőrség számítástechnikai bűnözéssel foglalkozó osztályának korábbi vezetője. Felelős volt az internetet használó több ezer reformpárti személlyel és politikai ellenféllel szembeni vizsgálatokért és vádemelésekért. Felelős volt ezért a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő személyekkel szembeni, az emberi jogokat súlyosan megsértő kemény fellépések irányításáért a 2009-es Zöld Mozgalom idején és azt követően.

2011.10.10.

51.

SALARKIA Mahmoud

Nem: férfi

A teheráni „Persepolis” Futballklub korábbi igazgatója.

Teherán város benzin- és közlekedési bizottságának korábbi vezetője. A teheráni főügyész büntetés-végrehajtási ügyekkel foglalkozó helyettese a 2009-es erőszakos fellépések idején. A teheráni főügyész büntetés-végrehajtási ügyekkel foglalkozó helyetteseként közvetlenül felelős volt az ártatlan, békés tüntetőkkel és aktivistákkal szemben kiadott számos letartóztatási parancsért. Az emberijog-védők beszámolói szerint jóformán valamennyi letartóztatott személyt – az ő utasítása alapján – minden érintkezési lehetőségtől elzárva (nem léphetnek kapcsolatba az ügyvédjükkel és a családjukkal), vádemelés nélkül tartották fogva változó hosszúságú ideig, gyakran olyan körülmények között, hogy az erőszakos eltűnésnek is tekinthető. A családjukat gyakran nem is értesítették a letartóztatásról. Jelenleg ügyvédként dolgozik.

2011.10.10.

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Születési hely: Szelszele (Irán)

Születési idő: 1964

Nem: férfi

A nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottság tagja. Loresztán tartomány parlamenti képviselője. A parlament kül- és biztonságpolitikai bizottságának tagja. Az Evin börtön vezetője 2012-ig. Souri vezetése alatt a kínzás bevett gyakorlat volt az Evin börtönben. A 209. körletben számos aktivistát tartottak fogva a hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenységeik miatt.

2011.10.10.

▼M14

53.

TALA Hossein (más néven: TALA Hosseyn)

Születési hely: Tehran (Iran)

Születési idő: 1969

Nem: férfi

Eslamshahr polgármestere 2020-ig. Korábban iráni parlamenti képviselő. Teherán tartomány korábbi főkormányzója (Farmandar) 2010 szeptemberéig, felelősség terhelte a rendőri erők beavatkozásáért, és ezért a tüntetések elnyomásáért. 2010 decemberében kitüntetésben részesült a választásokat követő elnyomásban betöltött szerepéért.

2011.10.10.

▼M13

54.

TAMADDON Morteza (más néven: TAMADON Morteza)

Születési hely: Shahr Kord-Isfahan (Iran)

Születési idő: 1959

Nem: férfi

Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának (Public Security Council) korábbi vezetője. Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) tagja, Teherán tartomány korábbi főkormányzója. Kormányzóként, valamint Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának (Public Security Council) vezetőjeként átfogó felelősség terheli az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által Teherán tartományban elkövetett minden elnyomó tevékenységért, beleértve a 2009. júniusa óta zajló politikai tüntetések leverését is. Jelenleg a khajehi (Khajeh) Naszír ad-Dín Túszí Műszaki Egyetem (Nasireddin Tusi University of Technology) igazgatótanácsának tagja.

2011.10.10.

▼M14

55.

ZEBHI Hossein

Nem: férfi

A bírói kar első helyettes tanácsadója és a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) bírája (a Legfelsőbb Bíróság főként biztonsági bűncselekményekkel és kábítószerrel való visszaéléssel foglalkozó 41. körzetének vezetője). Az iráni főügyész helyettese (2007–2015). E minőségében felelősség terhelte a választásokat követő 2009-es tüntetések nyomán indított bírósági eljárásokért, amelyek lefolytatása során nem tartották tiszteletben az emberi jogokat. E szerepében túlzottan szigorú büntetéseket is jóváhagyott kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekért.

2011.10.10.

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

Nem: férfi

A közigazgatási bíróság vezetője 2021 áprilisáig. A fegyveres erők igazságszolgáltatási ágának vezetőjeként 2009-ben közreműködött a békés tüntetőkkel szembeni kemény fellépésekben.

2011.10.10.

▼M11

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz (más néven: Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Születési hely: Teherán (Irán)

Születési idő: 1948

Nem: férfi

Teherán tartomány büntetőbíróságának bírája. Miután 1971 óta a bíróságon dolgozott, a tüntetőkkel szemben indított eljárásokban több tárgyalásban is részt vett, például Abdol-Reza Ghanbari tanár ügyében, akit politikai tevékenysége miatt 2010 januárjában letartóztattak és halálra ítéltek.

2011.10.10.

58.

BAGHERI Mohammad – Bagher

Nem: férfi

2015 decembere óta a Legfelsőbb Bíróság bírája. Dél-Horászán tartomány igazságszolgáltatásának a bűnmegelőzéssel megbízott korábbi helyettes vezetője. Azon a 140 halálos ítéleten túl, amelyeknek a 2010 márciusa és 2011 márciusa között történt végrehajtását 2011 júniusában elismerte, ugyanezen időszakban Dél-Horászán tartományban további kb. száz kivégzésre került titokban sor, amelyekről sem az ügyvédeket, sem a családokat nem értesítették. Közreműködött tehát a jogszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a kivégzések nagy számához.

2011.10.10.

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Születési hely: Meshed (Irán)

Születési idő: 1952

Nem: férfi

A Khomeini Imám Segélyalapítvány elnöke (2019 júliusától). Reza imám síremléke őrzőjének korábbi helyettese. A Különleges Vallási Bíróság korábbi tisztségviselője. Korábbi igazságügy-miniszter 2009 és 2013 között. Igazságügy-minisztersége idején az iráni börtönviszonyok színvonala jócskán a nemzetközileg elfogadott normák szintje alá süllyedt, és a fogvatartottakkal szembeni rossz bánásmód általános gyakorlattá vált. Emellett kulcsszerepet játszott az iráni diaszpóra fenyegetésében és zaklatásában azáltal, hogy bejelentette egy olyan különleges bíróság felállítását, amely kizárólag az országhatárokon kívül élő irániakkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. Emellett az ő irányítása alatt hirtelen megugrott az Iránban végrehajtott kivégzések száma, beleértve a kormány által elhallgatott titkos kivégzéseket és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekért való kivégzéseket is.

2011.10.10.

▼M14

60.

HOSSEINI Dr. Mohammad (más néven: HOSSEYNI, Dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed és Sayyid)

Születési hely: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Születési idő: 1961.7.23.

Nem: férfi

2021 augusztusa óta parlamenti ügyekért felelős alelnök Ebrahim Raisi elnök mellett. Mahmoud Ahmadinejad elnök egykori tanácsadója és a YEKTA, egy keményvonalas politikai csoport szóvivője. Kulturális és iszlámügyi miniszter (2009–2013). A Forradalmi Gárda (IRGC) volt tagja, közreműködött újságírók elnyomásában.

2011.10.10.

▼M11

61.

MOSLEHI Heydar (más néven: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Születési hely: Iszfahán (Irán)

Születési idő: 1956

Nem: férfi

Az iráni fegyveres erők főparancsnoka ideológiai-politikai irodájának képviselője (2018 óta). Az IRGC legfelsőbb igazságszolgáltató szervének korábbi tanácsadója. A papság háborús szerepéről szóló kiadványokkal foglalkozó szervezet vezetője. Korábbi hírszerzési miniszter (2009–2013). A hírszerzési minisztérium az irányítása alatt folytatta a tüntetők és a rendszer bírálói önkényes fogva tartásának és üldözésének általános gyakorlatát. A hírszerzési minisztérium továbbra is fenntartja az evini börtön 209. körletét, ahol számos aktivistát tartanak fogva a hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenységeik miatt. A hírszerzési minisztérium vallatói a 209. körletben a foglyokkal szemben verést, lelki terrort és nemi erőszakot alkalmaztak.

2011.10.10.

▼M14

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Születési hely: Dezful (Iran)

Születési idő: 1959.7.22.

Nem: férfi

2021. augusztus 25. óta kulturális, kézműipari és idegenforgalmi miniszter. 2014 óta a Legfelsőbb Kibertér-tanács (Supreme Cyberspace Council) és a Kulturális Forradalom Tanácsa (Cultural Revolution Council) tagja. Az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) korábbi vezetője 2014 novemberéig. Az IRIB-nél betöltött tisztségében a programokat érintő összes döntésért felelős személy. Az IRIB 2009 augusztusában és 2011 decemberében fogvatartottak által kényszer alatt tett vallomásokat és számos kirakatpert sugárzott. Ez a tisztességes és jogszerű eljáráshoz való joggal kapcsolatos nemzetközi előírások egyértelmű megsértése.

2012.3.23.

▼M13

63.

TAGHIPOUR Reza

Születési hely: Maragheh (Iran)

Születési idő: 1957

Nem: férfi

A 11. iráni parlament képviselője (Teherán választókerület). A Legfelsőbb Kibertér-tanács (Supreme Cyberspace Council) tagja. A teheráni városi tanács (City Council of Teheran) tagja. Korábban információs és hírközlési miniszter (2009–2012).

Információs miniszterként a cenzúráért, valamint az internetes tevékenységeknek és a kommunikáció minden formájának (különösen a mobiltelefonos kommunikációnak) az ellenőrzéséért felelős egyik legmagasabb rangú tisztviselő volt. Politikai fogvatartottak kihallgatása során a kihallgatók a fogvatartottak személyes adatait, e-mailjeit és beszélgetéseit is felhasználják. A 2009-es elnökválasztás óta és az utcai demonstrációk idején számos alkalommal blokkolták a mobilhálózatok használatát és a szöveges üzenetküldést, zavarták a TV-csatornák műholdas adásait, az internet működését pedig helyi szinten felfüggesztették vagy legalábbis lelassították.

2012.3.23.

▼M14

64.

KAZEMI Toraj

Nem: férfi

Az EU által jegyzékbe vett kiberrendőrség nagy-teheráni körzetének vezetője 2020 júniusáig. E minőségében kormányzati hackereket toborzó kampányt indított annak érdekében, hogy hatékonyabban ellenőrizzék az internetes adatforgalmat, és gátolják a „kártékony” weboldalak működését.

2012.3.23.

65.

LARIJANI Sadeq

Születési hely: Najaf (Iraq)

Születési idő: 1960 vagy 1961. augusztus

Nem: férfi

2018. december 29. óta az Egyeztető Tanács (Expediency Council) vezetője. Az Őrök Tanácsának (Guardian Council) egykori tagja (2021 szeptemberéig). A bírói kar korábbi elnöke (2009-től 2019-ig). A bírói kar elnökének jóvá kell hagynia, illetve ellen kell jegyeznie minden olyan ítéletet, amelyet qisas (megtorlás), hodoud (Isten ellen elkövetett bűnök) és ta’zirat (az állam ellen elkövetett bűncselekmények) ügyében hoznak. Ez magában foglal halálbüntetést, korbácsolást, illetve amputálást kiszabó ítéleteket is. Ily módon a nemzetközi előírásokat megsértve személyesen ellenjegyzett számos halálos ítéletet, többek között megkövezéseket, akasztásokat, fiatalkorúak kivégzését és nyilvános kivégzéseket, amelyek során például több ezres tömegek előtt hidakra akasztottak fel fogvatartottakat. Ezzel hozzájárult számos kivégzés végrehajtásához. Engedélyezett továbbá testi fenyítést – például amputálást, illetve az elítélt szemébe sav csepegtetését – kimondó ítéleteket. Sadeq Larijani hivatalba lépése óta jelentősen megnőtt a politikai szereplők, az emberijog-védők és a kisebbséghez tartozó személyek körében végrehajtott önkényes letartóztatások száma. Sadeq Larijanit emellett felelősség terheli azért, hogy az iráni igazságszolgáltatási eljárásban rendszerszinten sérül a tisztességes eljáráshoz való jog.

2012.3.23.

▼M13

66.

MIRHEJAZI Ali

Nem: férfi

A legfelsőbb vezető belső köréhez tartozik, az egyik olyan személy, akit felelősség terhel a tiltakozások elfojtását szolgáló, 2009 óta alkalmazott tervek kidolgozásáért, továbbá kapcsolatban áll a tiltakozások elfojtásáért felelős személyekkel.

Felelősség terheli továbbá a 2017. decemberi/2018-as és a 2019. novemberi társadalmi zavargások elfojtását célzó tervek kidolgozásáért.

2012.3.23.

67.

SAEEDI Ali

Nem: férfi

A legfőbb vezető politikai ideológiával foglalkozó irodájának vezetője. Korábban a legfelsőbb vezető képviselője a Forradalmi Gárdánál (Pasdaran) (1995–2020), azt követően, hogy pályafutásának egészét a hadseregnél, konkrétan a Pasdaran hírszerzési részlegénél töltötte. Hivatali beosztása révén kulcsszerepet töltött be a legfelsőbb vezető hivatalától (Office of the Supreme LEADER) érkező parancsoknak a Pasdaran elnyomó gépezete felé történő közvetítésében.

2012.3.23.

▼M11

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Születési hely: Dezful (Irán)

Születési idő: 1954

Nem: férfi

A Nemzetközi Holokauszt Alapítvány főtitkára, amely szervezet 2006-ban, a holokauszt felülvizsgálatával foglalkozó nemzetközi konferencián jött létre. A konferenciát az iráni kormány nevében Ramin szervezte meg. Mivel 2013 decemberéig a sajtóért felelős miniszterhelyettes volt, elsődlegesen ő felel a cenzúráért. Közvetlenül felelős több reformpárti sajtóorgánum betiltásáért (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh stb.), a független újságírói szakszervezet megszüntetéséért, továbbá újságírók megfélemlítéséért, illetve letartóztatásáért.

2012.3.23.

▼M14

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Születési hely: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (South) – (Iran)

Születési idő: 1967

Nem: férfi

2021. szeptember 5. óta Irán végrehajtási ügyekért felelős alelnöke és az elnöki hivatal vezetője. 2019. szeptember 16-tól 2021 szeptemberéig a közvetlenül Ali Khamenei legfelsőbb vezető irányítása alatt álló Mostazafan Alapítvány (Mostazafan Foundation) ingatlanrészlegének a vezetője volt. 2019 novemberéig az Astan Qods Razavi Alapítvány (Foundation Astan Qods Razavi) teheráni szervezetének igazgatója. Irán második legnagyobb városának, Meshednek (Mashhad) a korábbi polgármestere, ahol rendszeresen végeznek nyilvános kivégzéseket. Korábban politikai ügyekért felelős belügyminiszter-helyettes, 2009-ben nevezték ki. E minőségében felelősség terhelte a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő személyekkel szembeni elnyomásért. Később a 2012-es parlamenti választások és a 2013-as elnökválasztás idejére az iráni választási bizottság (Iranian Election Committee) vezetőjévé nevezték ki.

2012.3.23.

▼M6 —————

▼M7 —————

▼M6 —————

▼M13

73.

FARHADI Ali

Nem: férfi

A teheráni igazságügyi minisztérium jogi kérdésekkel és hatósági ellenőrzésekkel foglalkozó felügyelőségének (Inspectorate of Legal Affairs and Public Inspection) helyettes vezetője. Korábban karadzsi (Karaj) ügyész. Felelősség terheli súlyos emberi jogi jogsértésekért, így például olyan büntetőjogi eljárásokban való vádemelésekért, amelyekben halálbüntetést szabtak ki. Ügyészi megbízatása idején nagy számban hajtottak végre kivégzéseket a karadzsi régióban (Karaj region).

2012.3.23.

▼M14

74.

REZVANMA-NESH Ali

Nem: férfi

A 2010–2016-os időszakban Karaj tartomány (Alborz régió) helyettes ügyésze volt. Felelősség terheli súlyos emberi jogi jogsértésekért, beleértve egy fiatalkorú kivégzésében való közreműködését is.

2012.3.23.

▼M11

75.

RAMEZANI Gholamhossein

Nem: férfi

2011 óta a védelmi minisztérium hírszerző szolgálatának vezetője; 2009. november – 2011. március: a Pasdaran hírszerzési részlegének parancsnoka; 2008. március – 2009. november: a Pasdaran hírszerzési részlegének alparancsnoka; 2006. április – 2008. március: a Pasdaran védelmi és hírszerzési részlegének vezetője. Közreműködött a véleménynyilvánítás szabadságának elfojtásában, többek között kapcsolatban állt olyan személyekkel, akik a bloggerek/újságírók 2004-es letartóztatásáért és megkínzásáért felelősek, és a híradások szerint szerepe volt a választásokat követő 2009-es tüntetések elfojtásában.

2012.3.23.

76.

SADEGHI Mohamed

Nem: férfi

Ezredes, a Forradalmi Gárda technikai hírszerzési és kiberhírszerzési szolgálatának parancsnokhelyettese, továbbá a Forradalmi Gárda elemző és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó központjának vezetője. Felelős bloggerek/újságírók letartóztatásáért és megkínzásáért.

2012.3.23.

77.

JAFARI Reza

Születési idő: 1967

Nem: férfi

2012 óta tanácsadó a Bírák Fegyelmi Bíróságán. A büntetendő webes tartalmak meghatározásával foglalkozó bizottság tagja, amely szerv a weboldalakért és a közösségi média cenzúrájáért felel. A számítástechnikai bűnözés üldözéséért felelős különleges egység korábbi vezetője 2007 és 2012 között. Részt vett a véleménynyilvánítás szabadságának elnyomásában, többek között felelős volt bloggerek és újságírók letartóztatásáért, fogva tartásáért és büntetőeljárás alá vonásáért. A számítástechnikai bűnözés gyanújával letartóztatott személyekkel rosszul bántak, és a velük szemben folytatott bírósági eljárás tisztességtelen volt.

2012.3.23.

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

Nem: férfi

Az egyik észak-teheráni rendes bíróság bírája. Korábban ellenőr a Teheráni Államügyészi Hivatalban. Teherán tartomány büntetés-végrehajtási ügyekkel foglalkozó hivatalának helyettes vezetője. Teherán korábbi ügyészhelyettese 2013-ig. Ő irányította az evini ügyészi hivatalt. Megtagadta a bebörtönzött emberijog-védők és a politikai fogvatartottak jogait, többek között a látogatáshoz való jogot és a fogvatartottak egyéb jogait.

2012.3.23.

▼M14

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Nem: férfi

A teheráni börtönök egészségügyi, korrekciós és oktatási igazgatóhelyettese. Korábban az evini börtön (Evin Prison) vezetője (2012–2015). Hivatali ideje alatt romlottak a börtönkörülmények, és a beszámolók szerint súlyosbodott a fogvatartottak bántalmazása. 2012 októberében, jogaik megsértése és a börtönőrök erőszakos fellépése elleni tiltakozásul kilenc női rab éhségsztrájkba kezdett.

2013.3.12.

80.

KIASATI Morteza

Nem: férfi

A Teheráni Forradalmi Bíróság (Revolutionary Court of Tehran) 54. körzete és az Ahwazi Forradalmi Bíróság (Ahwaz Revolutionary Court) (4. körzet) bírája; Halálra ítélt négy arab politikai foglyot, Taha Heidariant, Abbas Heidariant, Abd al-Rahman Heidariant (fivérek) és Ali Sharifit. A négy férfit letartóztatták, megkínozták és jogszerű eljárás nélkül felakasztották. Ezek az esetek és a jogszerű eljárás hiánya szerepelnek az ENSZ iráni emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges előadójának 2012. szeptember 13-i jelentésében és az ENSZ főtitkár Iránról szóló 2012. augusztus 22-i jelentésében.

2013.3.12.

▼M11

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher

Nem: férfi

Az Ahvázi Forradalmi Bíróság 2. körzetének bírája. 2012. március 17-én halálra ítélt öt ahvázi arab férfit, Mohammad Ali Amourit, Hashem Sha'bani Amourit, Hadi Rashedit, Sayed Jaber Alboshokát és Sayed Mokhtar Alboshokát, a „nemzetbiztonság ellen irányuló tevékenységekért” és „Istennel való szembeszegülésért”. A büntetéseket az iráni legfelsőbb bíróság 2013. január 9-én helybenhagyta. Az öt férfit több mint egy évig tartották fogva vádemelés nélkül, megkínozták és jogszerű eljárás nélkül ítélték el.

2013.3.12.

▼M13

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (más néven: Haj-agha Sarafraz)

Születési hely: Tehran (Iran)

Születési idő: 1963 körül.

Tartózkodási hely: Tehran

Nem: férfi

A Legfelsőbb Kibertér-ügyi Tanács (Supreme Cyberspace Council) korábbi tagja. Az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) korábbi elnöke (2014–2016). Az IRIB World Service és a Press TV műsorszolgáltatók korábbi vezetőjeként felelős volt a programokat érintő összes döntésért. Szoros kapcsolatban áll az állambiztonsági apparátussal. Irányítása alatt a Press TV és az IRIB együttműködött az iráni biztonsági szolgálatokkal és ügyészekkel a fogvatartottakból kikényszerített vallomások, így például az iráni–kanadai újságíró és filmes, Maziar Bahari vallomásának az Iran Today című, hetente jelentkező magazinműsorban való műsorra tűzése céljából. Az OFCOM független médiaszabályozó testület 100 000 GBP büntetést szabott ki az Egyesült Királyságban a Press TV-re Bahari kényszer hatása alatt tett, börtönben felvett 2011-es vallomásának közvetítéséért. Sarafraz tehát közreműködött a jogszerű és tisztességes eljáráshoz való jog megsértésében.

2013.3.12.

▼M14

83.

JAFARI Asadollah

Nem: férfi

Jelenleg legfőbb ügyész Isfahanban. E pozícióban erőszakos fellépést rendelt el azon tüntetőkkel szemben, akik 2021 novemberében vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak a vízhiány miatt. Egyes jelentések szerint Jafari bejelentette, hogy külön hivatalt hoz létre a letartóztatott tüntetőkkel kapcsolatos nyomozások lefolytatására.

Mazandaran tartomány (Mazandaran Province) egykori ügyészeként Jafari a halálbüntetés kiszabását ajánlotta általa folytatott vádhatósági eljárásokban, ami számos kivégzést eredményezett, beleértve a nyilvános kivégzéseket is, továbbá olyan körülményeket, ahol a halálbüntetés kiszabása ellentétes a nemzetközi emberi jogokkal, többek között azért, mert aránytalan és túlzó büntetés. Jafarit felelősség terhelte jogtalan letartóztatásokért és bahái fogvatartottak jogainak megsértéséért, a kezdeti letartóztatástól kezdve magánzárkában tartásukig a hírszerzés fogva tartó központjában.

2013.3.12.

▼M13

84.

EMADI, Hamid Reza (más néven: Hamidreza Emadi)

Születési hely: Hamedan (Iran)

Születési idő: 1973 körül.

Tartózkodási hely: Tehran

Munkahely: Press TV székhelye, Tehran

Nem: férfi

A Press TV hírigazgatója. Korábban a Press TV vezető producere.

Felelősség terheli fogvatartottak – köztük újságírók, politikai aktivisták, valamint a kurd, illetve az arab kisebbséghez tartozó személyek – kikényszerített vallomásainak felvételéért és közvetítéséért, megsértve ezzel a tisztességes és jogszerű eljáráshoz való, nemzetközileg elismert jogot. Az OFCOM független médiaszabályozó testület 100 000 GBP büntetést szabott ki az Egyesült Királyságban a Press Tv-re az iráni–kanadai újságíró és filmes, Maziar Bahari kényszer hatása alatt tett, börtönben felvett 2011-es vallomásának közvetítéséért. NGO-k beszámolói szerint más alkalommal is előfordult, hogy a Press TV műsorára tűzött kikényszerített vallomásokat. Emadi tehát megsértette a jogszerű és tisztességes eljáráshoz való jogot.

2013.3.12.

▼M11

85.

HAMLBAR Rahim

Nem: férfi

A Tebrizi Forradalmi Bíróság 1. körzetének bírája. Súlyos büntetéseket szabott ki az azeri etnikai kisebbség tagjaira, valamint munkajogi aktivistákra, azzal vádolva őket, hogy kémkedtek, a nemzetbiztonság ellen tevékenykedtek, az iráni rezsim elleni propagandát folytattak, vagy megsértették az iráni vezetőt. Nagy nyilvánosságot kapott az az ügy, amelyben a 2012. augusztusi iráni földrengést követően segíteni szándékozó húsz önkéntest ítélt börtönbüntetésre, mivel segíteni próbáltak a földrengés áldozatainak. A bíróság szerint az önkéntesek bűnösnek találtattak a nemzetbiztonság elleni bűnök elkövetésére irányuló szervezkedésben és összejátszásban.

2013.3.12.

▼M13

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

Születési hely: Jahrom (Iran)

Születési idő: 1964

Nem: férfi

A sirázi (Shiraz) Forradalmi Ügyészség (Revolutionary Prosecution) korábbi vezetője. Felelősség terheli politikai aktivisták, újságírók, emberijog-védők, baháiok és meggyőződésük miatt fogva tartott személyek jogellenes letartóztatásáért, illetve bántalmazásáért: zaklatták, kínozták és vallatták őket, továbbá megtagadták tőlük az ügyvédi segítséget és a jogszerű eljáráshoz való jogot. Musavi-Tabar bírósági határozatokat írt alá a hírhedt 100-as számú börtönben (No 100 Detention Centre) (férfi börtön), többek között egy olyan határozatot is, amellyel egy bahái női fogvatartottat, Raha Sabetet három év magánzárkában letöltendő szabadságvesztés-büntetésre ítéltek.

2013.3.12.

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Nem: férfi

Az igazságügyi felügyeletért felelős igazgatóhelyettes (2018. október 13. óta). A „büntetendő tartalmak felderítésével foglalkozó bizottság” („Commission to Determine the Instances of Criminal Content”) elnevezésű, az internetes cenzúráért és a kiberbűnözés elleni küzdelemért felelős kormányzati szerv korábbi elnöke. Vezetése alatt a bizottság a „kiberbűnözés” fogalmát néhány homályos kategóriával határozta meg, amelyek büntetendővé teszik a rezsim által nem megfelelőnek ítélt tartalmak létrehozását és megjelentetését. Felelősség terheli számos ellenzéki internetes oldalnak, elektronikus újságnak, blognak, az emberi jogok védelmével foglalkozó NGO-k internetes oldalainak, valamint 2012 szeptembere óta a Google-nek és a Gmailnek az elnyomásáért és blokkolásáért. Ő és a bizottság aktív szerepet játszott abban, hogy Sattar Beheshti blogger 2012 novemberében meghalt fogva tartása során. Így az általa vezetett bizottságot közvetlen felelősség terheli az emberi jogok rendszerszintű megsértéséért, különösen azáltal, hogy betilt bizonyos honlapokat, illetve azokhoz csak korlátozott hozzáférést biztosít a lakosság számára, és esetenként teljesen ellehetetleníti az internethez való hozzáférést.

2013.3.12.

▼M12

88.

SOLEIMANI Gholamreza

Születési hely: Farsan (Iran)

Születési idő: 1343 (iráni Hidzsri-naptár), 1964 vagy 1965 (Gergely-naptár szerint)

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC]) Baszidzs szervezetének vezetője (Head of the Basij Organization)

Gholamreza Soleimani az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps) Baszidzs szervezetének (Basij Organization) vezetője. A Baszidzs szervezet halálos erőt vetett be a 2019. novemberi iráni tüntetések leverésére, ezzel fegyvertelen tüntetők és más polgári személyek halálát és sebesülését okozva országszerte számos városban. A Baszidzs szervezet vezetőjeként Gholamreza Soleimanit felelősség terheli az iráni tüntetések erőszakos leveréséért és az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2021.4.12.

89.

SALAMI Hossein (más néven: SALAMI Hussain)

Születési hely: Vaneshan, Golpayegan (Iran)

Születési idő: 1339 (iráni Hidzsri-naptár), 1960 vagy 1961 (Gergely-naptár szerint)

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC])

főparancsnoka (Commander in Chief)

Rendfokozat: vezérőrnagy

Hossein Salami 2019 áprilisa óta – a Baszidzs milíciát (Basij militia) is magában foglaló – IRGC főparancsnoka, valamint a Nemzeti Biztonsági Tanács (National Security Council) tagja. Az IRGC reguláris erői és a Baszidzs milícia halálos erőt vetett be a 2019. novemberi iráni tüntetések leverésére, ezzel fegyvertelen tüntetők és más civilek halálát és sebesülését okozva országszerte számos városban. Hossein Salami a Nemzeti Biztonsági Tanács tagjaként részt vett azokon az üléseken, amelyek eredményeként elrendelték, hogy halálos erőt alkalmazzanak a 2019. novemberi tüntetések leverésére. Hossein Salamit ezért felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2021.4.12.

90.

KARAMI Hassan

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az iráni rendőrség (Iranian police force) különleges egységeinek parancsnoka (Commander of the Special Units)

Hassan Karami az iráni rendőrség (Iranian police force) különleges egységeinek parancsnoka (Commander of the Special Units). A különleges egységek halálos erőt vetettek be a 2019. novemberi iráni tüntetések leverésére, ezzel fegyvertelen tüntetők és más polgári személyek halálát és sebesülését okozva országszerte számos városban. A fegyvertelen tüntetők és más polgári személyek halálát és sebesülését okozó különleges egységek parancsonaként Hassan Karamit felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2021.4.12.

91.

PAKPOUR Mohammad (más néven: PAKPUR Mohammad)

Születési hely: Arak (Iran)

Születési idő: 1340 (iráni Hidzsri-naptár), 1961 (Gergely-naptár szerint)

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda szárazföldi erőinek főparancsnoka (Commander in Chief of the Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Ground Forces)

Rendfokozat: dandártábornok

Mohammad Pakpour 2010 márciusa óta az IRGC szárazföldi erőinek főparancsnoka. Az IRGC szárazföldi erői halálos erőt vetettek be a 2019. novemberi iráni tüntetések leverésére, ezzel fegyvertelen tüntetők és más polgári személyek halálát és sebesülését okozva országszerte számos városban. Az IRGC szárazföldi erőinek főparancsnokaként, amely erők halálos erőt vetettek be fegyvertelen tüntetők és más civilek ellen, Mohammad Pakpourt felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2021.4.12.

92.

ASHTARI Hossein

Születési hely: Isfahan (más néven: Esfahan, Ispahan)

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az iráni rendőrség (Iranian police force) főparancsnoka (Commander in Chief)

Hossein Ashtari 2015 márciusa óta az iráni rendőrség főparancsnoka, valamint a Nemzeti Biztonsági Tanács (National Security Council) tagja. A rendőrség magában foglalja a sürgősségi egységeket (Emdad Units) és a különleges egységeket (Special Units) is. Irán rendes rendőri erői, a sürgősségi egységek és a különleges egységek halálos erőt vetettek be a 2019. novemberi iráni tüntetések leverésére, ezzel fegyvertelen tüntetők és más polgári személyek halálát és sebesülését okozva országszerte számos városban. Hossein Ashtari a Nemzeti Biztonsági Tanács tagjaként részt vett azokon az üléseken, amelyek eredményeként elrendelték, hogy halálos erőt alkalmazzanak a 2019. novemberi tüntetések leverésére. Hossein Ashtarit ezért felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2021.4.12.

93.

ZIAEI Gholamreza

Nem: férfi

Tisztség: az evini börtön (Evin Prison) korábbi igazgatója (Director); egyéb börtönök korábbi igazgatója (Director)

2019 júliusa és 2020 júniusa között Gholamreza Ziaei volt az evini börtön igazgatója; ezen időszakban tovább romlottak a már korábban is rossz fogvatartási körülmények. A női foglyoktól megtagadták a gyermekeikkel való telefonos kapcsolattartást. A politikai foglyoktól megtagadták a családtagok általi heti látogatást, ami e foglyok számára csak kéthavonta volt engedélyezett. A 2009-es tüntetések során Ziaei a karizaki börtönt (Kahrizak Detention Center) igazgatta, ahol legalább öt, a 2009. évi teheráni tömeges utcai tüntetésekkel összefüggésben őrizetbe vett fogoly halt meg kínzást követően. 2017 és 2019 között, mielőtt átvette volna a Teheránban található evini börtön vezetését, a Teherántól nyugatra fekvő Karadzsban (Karaj) található Rajaee Shahr börtön (Rajaee Shahr Prison) igazgatója volt, ahol a politikai foglyok számos alkalommal tüntettek a bántalmazás és az embertelen életkörülmények miatt.

2021.4.12.

94.

SHAHVARPOUR Hassan

Születési hely: Safi Abad, south of Dezful, Khuzestan (Iran)

Nem: férfi

Útlevélszám: 2001624001 (nemzeti személyazonosító igazolvány száma)

Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard

Corps [IRGC]) Kuzesztán tartománybeli (Khuzestan Province) Vali Asr alakulatának (Vali Asr Corps) parancsnoka (Commander)

Rendfokozat: dandártábornok

2009 óta az IRGC kuzesztáni parancsnoka; ebbéli minőségében Hassan Shahvarpour –t felelősség terheli a szóban fogó erők tetteiért, amelyek a 2019. novemberi tüntetések során gépfegyvert használtak a tüntetőkkel és egyéb polgári személyekkel szemben Mahshahr városban. Az IGRC az ő parancsára ölt meg a menekülőket bekerítő páncélozott járművekből leadott gépfegyvertűzzel 148 olyan tüntetőt, akik a környező mocsárvidéken próbáltak menedéket keresni.

2021.4.12.

▼M14

95.

VASEGHI Leyla (más néven: VASEQI Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI Layla)

Születési hely: Sari, Mazandaran Province (Iran)

Születési idő: 1352 (iráni Hidzsri-naptár), 1972 vagy 1973 (Gergely-naptár szerint)

Nem: nő

Tisztség: Godzs (Shahr-e Qods) korábbi kormányzója (Governor) és a városi biztonsági tanács vezetője (Head of City Security Council)

Godzs (Shahr-e Qods) kormányzójaként és 2019 szeptemberétől 2021 novemberéig a városi biztonsági tanács (City Security Council) vezetőjeként Leyla Vaseghi arra utasított rendőri és egyéb fegyveres erőket, hogy használjanak halálos eszközöket a 2019. novemberi tüntetések során, fegyvertelen tüntetők és más polgári személyek halálát és sebesülését okozva. Godzs kormányzójaként és a városi biztonsági tanács vezetőjeként Leyla Vaseghit felelősség terheli súlyos emberi jogi jogsértésekért Iránban.

2021.4.12.

▼M15

96.

ROSTAMI CHESHMEH GACHI Mohammed (más néven: ROSTAMI, Mohammad)

محمد گچی چشمه رستمی

(más néven محمد رستمی)

Születési hely: Kermanshah (Iran)

Születési idő: 1976 vagy 1977

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 111936 (Iran)

Azonosító szám: 13821 (Iran)

Tisztség: Az Iráni Erkölcsrendészet (Iran’s Morality Police) vezetője

Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi az Iráni Erkölcsrendészet (Iran’s Morality Police) vezetője. 2014 elejétől 2019 elejéig a Kermánsáhi Közbiztonsági Rendőrség (Kermanshah Public Security Police) vezetője volt, és vezető beosztásokat töltött be az iráni hírszerző rendőrségen (Iranian intelligence police).

Az erkölcsrendészet Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) része és egy különleges rendőri egység, amely betartatja a nőkre vonatkozó – köztük a fejkendő kötelező viselését előíró – szigorú öltözködési szabályokat. Az erkölcsrendészet törvénytelen erőszakot alkalmazott nőkkel szemben az iráni hidzsábtörvények be nem tartása miatt, továbbá az alábbiakhoz folyamodott: szexuális és nemi alapú erőszak, önkényes letartóztatások és fogva tartások, túlzott erőszak és kínzás.

Az erkölcsrendészet 2022. szeptember 13-án önkényesen letartóztatta a 22 éves Mahsa Aminit Teheránban, a hidzsáb állítólag nem megfelelő viseléséért. Ezt követően Aminit „oktatási és iránymutatási kurzusra” az erkölcsrendészet parancsnokságára vitték. Megbízható beszámolók és tanúk szerint a fogva tartás során brutálisan megverték és bántalmazták, aminek következtében kórházba került, majd 2022. szeptember 16-án elhunyt. Az erkölcsrendészet nemcsak ebben az említett esetben követett el visszaélést, amiről széles körű dokumentáció tanúskodik.

Az iráni erkölcsrendészet vezetőjeként Rostami felelős az erkölcsrendészet tevékenységeiért. Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

97.

RAHIMI Hossein

حسین رحیمی

Születési hely: Dodhak village, Mahalat, Central province (Iran)

Születési idő: 1964

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Rendfokozat: dandártábornok

Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője Teheránban

Hossein Rahimi dandártábornok 2017. augusztus 7. óta Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője Teheránban.

A LEF különösen keményen reagált a 2022. szeptemberi teheráni tüntetésekre. A LEF által az említett tüntetések elfojtása céljából alkalmazott túlzott erőszak számos ember halálához vezetett.

A LEF teheráni vezetőjeként Rahimit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

98.

ABDI Abbas

عبدى عباس

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Rendfokozat: ezredes

Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője Divándarrében (Divandarreh)

Abbas Abdi ezredes Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) vezetője Divándarré körzetben.

A LEF különösen keményen reagált a 2022. szeptemberi divándarréi tüntetésekre. A LEF által az említett tüntetések elfojtása céljából alkalmazott túlzott erőszak számos ember halálához vezetett.

A LEF divándarréi vezetőjeként Abdit ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

99.

MIRZAEI Haj Ahmad (más néven: MIRZAEI, Hajahmad; MIRZAYI, Hajj Ahmad)

حاج احمد میرزایی

Születési hely: Tehran (Iran)

Születési idő: 1957. február 9.

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Azonosító szám: 4268935215 (Iran)

Rendfokozat: ezredes

Tisztség: Az Iráni Erkölcsrendészet (Iran’s Morality Police) vezetője Teheránban

Haj Ahmed Mirzaei ezredes 2018 óta az Iráni Erkölcsrendészet teheráni körzetének a vezetője.

Az erkölcsrendészet Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) része és egy különleges rendőri egység, amely betartatja a nőkre vonatkozó – köztük a fejkendő kötelező viselését előíró – szigorú öltözködési szabályokat. Az erkölcsrendészet törvénytelen erőszakot alkalmazott nőkkel szemben az iráni hidzsábtörvények be nem tartása miatt, továbbá az alábbiakhoz folyamodott: szexuális és nemi alapú erőszak, önkényes letartóztatások és fogva tartások, túlzott erőszak és kínzás.

Az erkölcsrendészet 2022. szeptember 13-án önkényesen letartóztatta a 22 éves Mahsa Aminit Teheránban, a hidzsáb állítólag nem megfelelő viseléséért. Ezt követően Aminit „oktatási és iránymutatási kurzusra” az erkölcsrendészet parancsnokságára vitték. Megbízható beszámolók és tanúk szerint a fogva tartás során brutálisan megverték és bántalmazták, aminek következtében kórházba került, majd 2022. szeptember 16-án elhunyt. Az erkölcsrendészet nemcsak z említett esetben követett el visszaélést, amiről széles körű dokumentáció tanúskodik.

Az erkölcsrendészet teheráni vezetőjeként Mirzaei felelős az erkölcsrendészet teheráni tevékenységeiért többek között annak parancsnokságán is, ahol Aminit megverték és bántalmazták. Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

100.

ZAREPOUR Issa

عیسی زارع پور

Születési hely: Eslamabad-e Gharb, Kermanshah Province (Iran)

Születési idő: 1980

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: információs és kommunikációs technológiákért felelős miniszter

Issa Zarepour 2021. augusztus 25. óta Irán információs és kommunikációs technológiákért felelős minisztere.

E tisztségében kulcsszerepet játszott az iráni kormány azon döntésében, hogy szisztematikusan megsérti az iráni emberek véleményalkotási és véleménynyilvánítási szabadságát azáltal, hogy korlátozza az internet-hozzáférést a 22 éves Mahsa Amini 2022. szeptember 16-i halálát követő tüntetések során.

Az említett intézkedés tovább csökkentette az iráni civil társadalmi szereplők – köztük az emberijog-védők – már egyébként is igen korlátozott mozgásterét arra, hogy objektív információkat gyűjtsenek és kommunikáljanak egymással, valamint a külvilággal.

Az internet lekapcsolása negatív következményekkel járt az emberi jogok gyakorlására nézve Iránban, mind közvetlenül (nevezetesen a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságára, valamint az objektív információk elérhetőségére gyakorolt hatás) és mind közvetett módon (nevezetesen nagyobb eséllyel nem kerül sor az emberi jogok megsértésének dokumentálására, ezáltal negatívan befolyásolja az emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatban az elszámoltathatóságot).

Az információs és kommunikációs technológiákért felelős miniszterként Zarepourt ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

101.

SEPEHR Mohammad-Hossein

محمدحسین سپهر

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az iráni fegyveres erők vezérkara központi kiképzőbázisának (Iranian Central Training Base of the General Staff of the Armed Forces) parancsnoka

Mohammad-Hossein Sepehr a fegyveres erők vezérkara teheráni központi kiképzőbázisának (Central Training Base of the General Staff of the Armed Forces) parancsnoka. Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) és a Basidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force) (az Iszlám Forradalmi Gárda keretében működő, Irán-szerte tagozatokkal rendelkező önkéntes félkatonai szervezet) tagja.

Sepehr felügyeli az iráni biztonsági erők tüntetésellenes kiképzéseit, és támogatja a tüntetőkkel szembeni elnyomó irányvonalat.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

102.

SAFARI Sayd Ali

صفرى سید علی

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Rendfokozat: ezredes

Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Saqqezben

Sayd Ali Safari ezredes Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Saqqezben.

A LEF különösen keményen reagált a 2022. szeptemberi saqqezi tüntetésekre. A LEF által a tüntetések elfojtása érdekében alkalmazott túlzott erőszak több ember halálához vezetett.

A LEF saqqezi vezetőjeként Safarit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

103.

ADYANI Seyed Alireza (más néven: ADIANI Hojjat al-Islam Seyyed Alireza)

ادیانی سید علیرضا

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az iráni rendőri erők ideológiai-politikai hivatalának vezetője

Seyed Alireza Adyani Irán Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces, LEF) ideológiai-politikai hivatalának a vezetője.

Adyani felelős a rendőri intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáért és végrehajtásáért. Kijelentette, hogy a LEF-nek „gyakorlatiasnak” és „hatékonynak” kell lennie, amikor ellenfelekkel szemben lép fel, és méltatta az erkölcsrendészetet azért, mert „fokozottan” látta el feladatát.

A LEF nagymértékű brutalitást alkalmazott a tüntetőkkel, köztük a Mahsa Amini halála után tüntetőkkel szemben.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

104.

AZADI Ali

آزادى علی

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Rendfokozat: másod-dandártábornok

Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Kurdisztánban

Ali Azadi másod-dandártábornok 2019 óta Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Kurdisztánban.

A 2022. szeptemberi tüntetések elnyomása során a Kurdisztánban parancsnoksága alatt álló erők tüntetőket lőttek le és több embert megöltek és megsebesítettek.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

105.

SHALIKAR Mohammed Zaman

شالیکار محمد زمان

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Rendfokozat: ezredes

Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Babolban, Mazandaran tartományban.

Mohammed Zaman Shalikar ezredes 2021 óta Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Bábolban (Babol), Mázandarán tartományban.

A Mahsa Amini halálát követő tüntetések során 2022. szeptemberében a parancsnoksága alatt álló erők a mázandaráni Bábolban lelőttek, megsebesítettek és meggyilkoltak tüntetőket.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

106.

HEIDARI Salman

حیدرى سلمان

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Rendfokozat: ezredes

Tisztség: Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Bukanban

Salman Heidari ezredes Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) a vezetője Bukanban.

A LEF különösen keményen reagált a 2022. szeptemberi bukani tüntetésekre. A LEF által a tüntetések elfojtása érdekében alkalmazott túlzott erőszak legalább egy gyermek halálához és több ember sérüléséhez vezetett.

A LEF bukani vezetőjeként Heidarit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

▼M4Szervezetek

 

Elnevezés

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe vétel időpontja

▼M13

1.

Kiberrendőrség (Cyber Police)

Székhely: Tehran (Iran)

Honlap:http://www. cyberpolice.ir

Az iráni kiberrendőrség (Cyber Police) az Iráni Iszlám Köztársaság Rendőrségének (Islamic Republic of Iran Police) egyik egysége. 2011 januárjában jött létre, vezetője pedig Vahid Majid. Megalakulásától 2015 elejéig a (jegyzékben szereplő) Esmail Ahmadi-Moqaddam volt a vezetője. Ahmadi-Moqaddam hangsúlyozta, hogy a kiberrendőrség felveszi a harcot azokkal a forradalomellenes és a rendszert bíráló csoportokkal, amelyek 2009-ben az internetes közösségi hálózatokat felhasználva tüntetéshullámot indítottak Mahmoud Ahmadinejad elnök újraválasztása ellen. A kiberrendőrség 2012 januárjában új iránymutatásokat bocsátott ki az internetkávézókra vonatkozóan, megkövetelve azt, hogy a felhasználók megadják személyes adataikat a kávézók tulajdonosainak, akiknek ezen adatokat a felkeresett webhelyek jegyzékével együtt fél éven át meg kell őrizniük. A szabályok azt is előírják, hogy a kávézók tulajdonosainak a kávézókban zárt láncú televíziós kamerákat (CCTV) kell felszerelniük, és a felvételeket fél éven át meg kell őrizniük. Ezen új szabályokkal olyan naplófájlok hozhatók létre, amelyeket a hatóságok felhasználhatnak aktivisták vagy bármely más, a rezsim szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek felkutatásához.

Az iráni média 2012 júniusában arról számolt be, hogy a kiberrendőrség szigorú fellépést készít elő a virtuális magánhálózatokkal (VPN-ek) szemben. A kiberrendőrség 2012. október 30-án (elfogatóparancs nélkül) letartóztatta Sattar Beheshti bloggert „a közösségi hálózatokon és a Facebookon folytatott, a nemzetbiztonság ellen irányuló tevékenységekért”. Sattar Beheshti a blogján kritikát fogalmazott meg az iráni kormánnyal szemben. A bloggert 2012. november 3-án holtan találták cellájában: a feltételezések szerint a kiberrendőrség kihallgató tisztjei halálra kínozták. A kiberrendőrséget felelősség terheli amiatt, hogy a 2019. novemberi országos tüntetések kapcsán letartóztatta a Telegram Csoport (Telegram Group) számos adminisztrátorát.

2013.3.12.

▼M12

2.

Evin Prison

Cím: Tehran Province, Tehran, District 2, Dasht-e Behesht (Iran)

Az evini börtönben az elmúlt években és évtizedekben politikai foglyokat tartottak fogva, akiket rendszeresen bántalmaztak és kínoztak, és akiknek súlyosan megsértették az emberi jogait. A 2019. novemberi tüntetések résztvevőit az evini börtönben tartották és – bizonyos számban – tartják továbbra is fogva politikai foglyokként. Az evini börtönben a fogvatartottakat megfosztják alapvető eljárási jogaiktól, olykor pedig magánzárkában vagy – rossz higiéniai körülmények között – túlzsúfolt cellákban tartják őket. Részletes jelentések készültek a börtönben alkalmazott testi és lelki kínzásról. A fogvatartottaktól megtagadják a családtagokkal és az ügyvédekkel való érintkezést, valamint a megfelelő egészségügyi ellátást.

2021.4.12.

3.

Fashafouyeh Prison (más néven: Greater Tehran Central Penitentiary, Hasanabad-e Qom Prison, Greater Tehran Prison)

Cím: Tehran Province, Hasanabad, Bijin Industrial Zone, Tehran, Qom Old Road (Iran)

Telefon: +98 21 5625 8050

A fashafouyehi börtön eredetileg kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek fogva tartására kijelölt börtön. Egy ideje politikai foglyokat is fogva tartanak itt, némelyiküket arra kényszerítve, hogy kábítószerfüggőkkel éljenek közös cellában. Az élet- és higiéniai körülmények nagyon rosszak, és hiányoznak az olyan alapvető szükségletek, mint a tiszta ivóvíz. A 2019. novemberi tüntetések során több tüntetőt – köztük fiatalkorúakat – is a fashafouyehi börtönben tartottak fogva. Beszámolók szerint 2019 novemberében a tüntetőket kínzásnak és embertelen bánásmódnak vetették alá a fashafouyehi börtönben, például oly módon, hogy forrásban lévő vízzel szándékosan megsebesítették őket, és megtagadták tőlük az orvosi kezelést. Az Amnesty International által a 2019. novemberi tüntetések leveréséről készített jelentés szerint a fashafouyehi börtönben akár 15 éves gyermekeket is együtt tartottak fogva felnőttekkel. Egy teheráni bíróság halálra ítélt három, jelenleg a fashafouyehi börtönben fogva tartott személyt, akik részt vettek a 2019. novemberi tüntetéseken.

2021.4.12.

4.

Rajaee Shahr Prison (más néven: Rajai Shahr Prison, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht Prison, Gohar Dasht Prison)

Cím: Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Moazzen Blvd (Iran)

Telefon: +98 26 3448 9826

Ismert tény, hogy a Rajaee Shahr börtönben (Rajaee Shahr Prison) az 1979. évi iszlám forradalom óta megfosztják a fogvatartottakat emberi jogaiktól, többek között súlyos testi és lelki kínzást alkalmaznak a politikai foglyokkal és a lelkiismereti foglyokkal szemben, valamint tisztességes eljárás lefolytatása nélkül tömeges kivégzéseket hajtanak végre. A 2019. novemberi tüntetéseket követően több száz foglyot – köztük gyermekeket – bántalmaztak súlyosan a Rajaee Shahr börtönben. Hiteles beszámolók szerint ebben a börtönben sokszor alkalmaztak kínzást és más kegyetlen büntetést, többek között kiskorúakkal szemben is.

2021.4.12.

▼M15

5.

Iráni Erkölcsrendészet

(Morality Police, más néven: Gasht-e-Ershad; Iszlám Iránymutató Őrjárat [Islamic Guidance Patrol]; Iránymutató Őrjárat [Guidance Patrols])

غشتى إرشاد

Cím: Vozara Street, corner of 25th Street, District 6, Tehran (Iran)

Az erkölcsrendészet Irán Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces, LEF) része és egy különleges rendőri egység, amely betartatja a nőkre vonatkozó – köztük a fejkendő kötelező viselését előíró – szigorú öltözködési szabályokat. Az erkölcsrendészet törvénytelen erőszakot alkalmazott nőkkel szemben az iráni hidzsábtörvények be nem tartása miatt, továbbá az alábbiakhoz folyamodott: szexuális és nemi alapú erőszak, önkényes letartóztatások és fogva tartások, túlzott erőszak és kínzás.

Az erkölcsrendészet 2022. szeptember 13-án önkényesen letartóztatta a 22 éves Mahsa Aminit Teheránban, a hidzsáb állítólag nem megfelelő viseléséért. Ezt követően Aminit „oktatási és iránymutatási kurzusra” az erkölcsrendészet parancsnokságára vitték. Megbízható beszámolók és tanúk szerint a fogva tartás során brutálisan megverték és bántalmazták, aminek következtében kórházba került, majd 2022. szeptember 16-án elhunyt. Az erkölcsrendészet nemcsak ebben az említett esetben követett el visszaélést, amiről széles körű dokumentáció tanúskodik.

Ennélfogva az erkölcsrendészetet felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

6.

Basidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force)

(más néven: Basij-e Mostazafan)

بسیج مستضعفین

 

A Basidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force) az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) keretében működő, Irán-szerte tagozatokkal rendelkező önkéntes félkatonai szervezet.

A biztonsági erők különösen keményen reagáltak a 2022. szeptemberi iráni tüntetésekre, ami több ember halálához vezetett. A Basidzs Ellenállási Haderő (Basij Resistance Force) egyike a kormány által a tüntetések elfojtására kirendelt erőknek. Több tüntetőt megsebesített és megölt.

A Basidzs Ellenállási Haderőt (Basij Resistance Force) közvetlen felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

7.

Az Iszlám Forradalmi Gárda Kibervédelmi Parancsnoksága

قرارگاه دفاع سایبرى

Cím: Tehran (Iran)

Telefon: +98 26 3448 9826

Az Iszlám Forradalmi Gárda Kibervédelmi Parancsnoksága megfigyeli politikai ellenfeleknek tekintett személyek honlapjait, e-mailjeit és online tevékenységeit.

A 2022. szeptemberi iráni tüntetések során a CDC aktív szerepet vállalt az iráni kormány elnyomó politikáiban, többek között azáltal, hogy tüntetőket azonosított és tartóztatott le.

A CDC-t közvetlen felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.

8.

Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) (más néven: NAJA; FARAJA)

فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران

Cím: Tehran (Iran)

Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) egyenruhás rendőri erőt alkotnak.

A LEF által elkövetett kirívó és súlyos emberi jogi jogsértéseket – például azt, hogy megkülönböztetés nélkül, éles lőszerrel békés tüntetőkre, köztük gyermekekre lőttek – széles körben dokumentálták azóta, hogy a Mahsa Amini halálát övező tüntetések 2022. szeptember közepén megkezdődtek. Több mint 70 tüntető vesztette életét, és több százan, köztük gyermekek is súlyosan megsebesültek. A tüntetések kezdete óta a rendőri erők emellett számos emberijog-védőt és újságírót önkényesen őrizetbe vettek.

A LEF-et ennélfogva közvetlen felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért Iránban.

2022.10.17.