02022R0092 — HU — 14.04.2024 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/92 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. január 21.)

az (EU) 2019/883 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a passzívan kihalászott hulladékokra vonatkozó nyomonkövetési adatokkal kapcsolatos módszertan, valamint a jelentéstétel formátuma tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 015, 2022.1.24., 16. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/917 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE  (2024. március 22.)

  L 917

1

25.3.2024
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/92 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. január 21.)

az (EU) 2019/883 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a passzívan kihalászott hulladékokra vonatkozó nyomonkövetési adatokkal kapcsolatos módszertan, valamint a jelentéstétel formátuma tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

(1)  
A passzívan kihalászott hulladék térfogatára és tömegére vonatkozó tagállami adatgyűjtési módszernek összhangban kell lennie az Eurostat hulladékstatisztikai kézikönyvével.
(2)  
A 2002/59/EK irányelv hatálya alá tartozó halászhajók esetében a passzívan kihalászott hulladékra vonatkozó adatgyűjtésnek az (EU) 2019/883 irányelv 6. cikke szerinti előzetes hulladékbejelentésben szereplő információkon kell alapulnia.
(3)  

A 2002/59/EK irányelv hatályán kívül eső halászhajók esetében a passzívan kihalászott hulladékra vonatkozó adatgyűjtés az Eurostat hulladékstatisztikai kézikönyvében leírt alábbi módszerek egyikén alapul:

a) 

felmérések;

b) 

közigazgatási vagy egyéb források;

c) 

statisztikai becslési eljárások;

d) 

az a), b) és c) pontban említett módszerek kombinációja.

2. cikk

(1)  
A passzívan kihalászott hulladékot a melléklet 1. táblázatában meghatározott összetevők szerinti bontásban kell bejelenteni.
(2)  
A passzívan kihalászott hulladék magában foglalhatja a hátrahagyott, elveszített vagy más módon a környezetbe juttatott halászeszközöket, amelyek más tengeri hulladéktól elkülönítve is bejelenthetők.
(3)  
A passzívan kihalászott hulladék bejelentésének kötelező és önkéntes elemeit a melléklet 2. táblázata tartalmazza.
(4)  
A passzívan kihalászott hulladékra vonatkozó jelentéstétel formátumát és az összesítés módszerét a melléklet 3. táblázata határozza meg.

3. cikk

(1)  
A passzívan kihalászott hulladék mennyiségét térfogatban és tömegben kell bejelenteni.
(2)  
Adott esetben a térfogat (V) tömegre (m) történő átváltását a következő képlettel kell kiszámítani:

m = ρV

Ahol „ρ” az anyag becsült sűrűsége (kgm-3), „m” a tömege (kg) és „V” a térfogata (m3).

▼M1

4. cikk

2024. január 1-jétől a tagállamok két naptári évre vonatkozóan jelentik az adatokat és információkat. A jelentéseket elektronikus úton kell benyújtani az adat- és információgyűjtés második tárgyévének végét követő 12 hónapon belül. Az első jelentést legkésőbb 2026. december 31-ig kell benyújtani.

▼B

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET1. táblázat

A passzívan kihalászott hulladék összetevői

1. szint

Műanyag

Fém

Gumi

Fa

Textíliák

Egyéb hulladék

2. szint

— Hálók

— Bóják

— Halasdobozok

— Kötél/zsinór

— Palackok

— Csomagolás

— Pántoló szalagok

— Hab

— Kannák

— Olajhordók

— Üvegszál

— Trágya- és takarmányzsákok

— Egyéb nagy tárgyak

— Olajhordók

— Huzal

— Festékdobozok

— Olajszűrők

— Egyéb tárgyak

— Kesztyűk

— Gumiabroncsok és övbetétek

— Csizmák

— Egyéb tárgyak

— Halászedények

— Rekeszek

— Raklapok

— Egyéb tárgyak

— Kötél

— Ruházat és cipő

— Egyéb tárgyak

— Üveg

— Gyógyászati hulladék

— Higiéniai hulladék

— Egyéb tárgyak2. táblázat

A jelentéstétel kötelező és önkéntes elemei

Kötelező vagy önkéntes

Leírás

A 3. táblázatból bejelentendő megfelelő mezők

Kötelező

Az összes passzívan kihalászott hulladék össztömege és teljes térfogata.

Az 1. sor 1. és 4. oszlopának cellái (félkövér betűvel)

Önkéntes

A passzívan kihalászott hulladék tömege és térfogata származása szerint összesítve: ALDFG (*1) és egyéb tengeri hulladék.

Az 1. sor összes cellája

Önkéntes

A passzívan kihalászott hulladék tömege és térfogata anyagtípusonként összesítve (műanyagok, fémek, gumi és egyéb hulladék).

Az 1. és 4. oszlop összes cellája

Önkéntes

A passzívan kihalászott hulladék tömege és térfogata származás és anyagtípus szerint összesítve

A 3. táblázat összes cellája

(*1)   

Hátrahagyott, elveszített vagy más módon a környezetbe juttatott halászeszközök.3. táblázat

A passzívan kihalászott hulladékra vonatkozó jelentéstétel formátuma

 

1

2

3

4

5

6

Össztömeg (tonna)

ALDFG (*1) (tonna)

Egyéb tengeri hulladék (tonna)

Teljes térfogat (m3)

ALDFG (*1) (m3)

Egyéb tengeri hulladék (m3)

1

Összesen

A1+A2

A1 = B1+C1+D1+E1

A2 = B2+C2+D2+E2

F1+F2

F1 = G1+H1+I1+J1

F2 = G2+H2+I2+J2

2

Műanyagok

B1+B2

B1

B2

G1+G2

G1

G2

3

Fémek

C1+C2

C1

C2

H1+H2

H1

H2

4

Gumi

D1+D2

D1

D2

I1+I2

I1

I2

5

Fa, textíliák és egyéb hulladék

E1+E2

E1

E2

J1+J2

J1

J2

(*1)   

Hátrahagyott, elveszített vagy más módon a környezetbe juttatott halászeszközök.