02022D1313 — HU — 27.07.2022 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS (KKBP) 2022/1313 HATÁROZATA

( ►C1  2022. július 26. ◄ )

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

(HL L 198, 2022.7.27., 17. o)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 204, 4.8.2022, o 16  (1313/2022)
▼B

A TANÁCS (KKBP) 2022/1313 HATÁROZATA

( ►C1  2022. július 26. ◄ )

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról1. cikk

A 2014/512/KKBP határozat 9. cikke (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  
Ezt a határozatot 2023. január 31-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.