9.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 208/12


AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA

246/06/COL

(2006. szeptember 6.)

a Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. része 39. pontjában szereplő jegyzékének módosításáról és a 2002. május 24-i 86/02/COL EFTA felügyeleti hatósági határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (1) és különösen annak 109. cikkére és 1. jegyzőkönyvére,

TEKINTETTEL az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra (2) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének d) pontjára, valamint 1. jegyzőkönyvére,

TEKINTETTEL az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete bevezető része (4B) bekezdésének (1) és (3) pontjára, valamint (5) pontja b) alpontjára,

TEKINTETTEL az EGT-megállapodás I. mellékletében és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésében említett ágazati kiigazítások által módosított és az EGT-megállapodáshoz igazított, az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 1.1.4. pontjában említett jogi aktusra (a Tanács 1997. december 18-i 97/78/EK irányelve (3) a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról),

TEKINTETTEL az EGT-megállapodás I. mellékletében és különösen annak 6. cikke (4) bekezdésében említett ágazati kiigazítások által módosított és az EGT-megállapodáshoz igazított, az EGT-megállapodás I. melléklete iI. fejezetének 1.1.5. pontjában említett jogi aktusra (a Tanács 1991. július 15-i 91/496/EGK rányelve (4) a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról és a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelvek módosításáról),

TEKINTETTEL az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 1.2.111. pontjában említett jogi aktus (a Bizottság 2001. november 21-i 2001/812/EK határozata (5) harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséért felelős állat-egészségügyi határállomások engedélyezési követelményeinek megállapításáról) módosított változatára és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére,

MIVEL az EFTA Felügyeleti Hatóság 1999. december 16-i 325/99/COL határozatával összeállította a Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére megadott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomások (BIP) jegyzékét,

MIVEL az EFTA Felügyeleti Hatóság 2002. május 24-i 86/02/COL határozatával hatályon kívül helyezte az EFTA Felügyeleti Hatóság 1999. december 16-i 325/99/COL határozatát és összeállította a Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére megadott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomások (BIP) új jegyzékét,

MIVEL az izlandi kormány azt kérte, hogy Eskifjörður, Njarðvík és Siglufjörður állat-egészségügyi határállomások kerüljenek le az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 1.2. részében szereplő jegyzékről,

MIVEL a norvég kormány azt kérte, hogy Stavanger és Trondheim állat-egészségügyi határállomások és Alta és Leirvika vizsgálati központok (Hammerfest állat-egészségügyi határállomáson belül), Bud (Kristiansund egészségügyi határállomáson belül), Dåfjord és Lenangen (Tromsø állat-egészségügyi határállomáson belül), Svartnes (Vadsø egészségügyi határállomáson belül) és Gangstøvika (Ålesund állat-egészségügyi határállomáson belül) kerüljenek le az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékről,

MIVEL az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 1.2. részének 39. pontjában szereplő 86/02/COL határozat melléklete 20. lábjegyzetének szövege: „kizárólag halliszt (beleértve a haltápot is)”,

MIVEL a lábjegyzetek számozását frissítették, és az izlandi kormány és a norvég kormány kérésére a határozat mellékletének 16. lábjegyzete kizárólag általánosabb utalásokat tartalmaz a hallisztre vonatkozóan és így szövege a következő: „kizárólag halliszt”,

MIVEL az EFTA Felügyeleti Hatóság 05/06/COL határozatával a munkáját segítő EFTA állat-egészségügyi bizottsághoz utalta az ügyet,

MIVEL az EFTA állat-egészségügyi bizottsághoz utalt határozattervezet javaslatokat tartalmazott egy új norvégiai vizsgálati központ felvételére, valamint újabb kiegészítéseket egyes norvégiai és izlandi állat-egészségügyi határállomások és vizsgálati központok besorolásához,

MIVEL az Európai Bizottsággal egyetértésben, az EFTA Felügyeleti Hatóság munkáját segítő EFTA állat-egészségügyi bizottsággal folytatott megbeszéléseket követően szükségesnek tartották, hogy a végleges határozat ne tartalmazza a határozattervezetben szereplő javaslatokat egy új norvégiai vizsgálati központ felvételére, valamint újabb kiegészítésekre egyes norvégiai és izlandi állat-egészségügyi határállomások és vizsgálati központok besorolásához, annak érdekében, hogy biztosítsák az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete bevezető része (4B) bekezdése (3) és (5) pontjának helyes alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1.

Az Izlandra és Norvégiába harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzését az illetékes nemzeti hatóság végzi az e határozat mellékletében felsorolt jóváhagyott állat-egészségügyi határállomásokon.

2.

Az Izlandra és Norvégiába harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. része 39. pontja kiigazításának szövegét frissítő és az 1999. december 16-i 325/99/COL EFTA felügyeleti hatósági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 24-i 86/02/COL EFTA felügyeleti hatósági határozat (6) hatályát veszti.

3.

Ez a határozat 2006. szeptember 6-án lép hatályba.

4.

Ennek a határozatnak Izland és Norvégia a címzettje.

5.

A határozat angol nyelven hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 6-án.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Bjørn T. GRYDELAND

elnök

Kristján A. STEFÁNSSON

testületi tag


(1)  A továbbiakban: EGT-megállapodás.

(2)  A továbbiakban: Felügyeleti és Bírósági Megállapodás.

(3)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

(4)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

(5)  HL L 306., 2001.11.23., 28. o.

(6)  HL L 69., 2003.3.13., 31. o.


MELLÉKLET

A JÓVÁHAGYOTT ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁSOK JEGYZÉKE

1

=

Megnevezés

2

=

Animo-kód

3

=

Típus

A

=

Repülőtér

F

=

Vasúti

P

=

Kikötő

R

=

Közúti

4

=

Vizsgálati központ

5

=

Termékek

HC

=

Emberi fogyasztásra szánt termékek

NHC

=

Egyéb termékek

NT

=

Nincsenek hőmérsékleti követelmények

T

=

Fagyasztott/hűtött termékek

T(FR)

=

Fagyasztott termékek

T(CH)

=

Hűtött termékek

6

=

Élő állatok

U

=

Patások: szarvasmarha, sertés, juh, kecske, vadon élő és háziasított páratlanujjú patások

E

=

Regisztrált lófélék (a 90/426/EGK tanácsi irányelvben meghatározottak szerint)

O

=

Egyéb állatok

5–6

=

Megjegyzések

(1)

=

Az ellenőrzés a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikke (3) bekezdésének végrehajtásában elfogadott 93/352/EGK bizottsági irányelv követelményeinek megfelelően történik

(2)

=

Kizárólag becsomagolt áruk

(3)

=

Kizárólag halászati termékek

(4)

=

Kizárólag állati fehérjék

(5)

=

Kizárólag gyapjú, nyersbőr és irha

(6)

=

Kizárólag folyékony zsírok, olajok és halolajok

(7)

=

Izlandi pónik (kizárólag áprilistól októberig)

(8)

=

Kizárólag lófélék

(9)

=

Kizárólag trópusi halak

(10)

=

Kizárólag macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlalakúak, élő halak, hüllők és madarak, a laposmellű futómadarakat kivételével

(11)

=

Kizárólag ömlesztett takarmány

(12)

=

Az (U) esetében páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; és az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok

(13)

=

Nagylak HU: Ez egy állat-egészségügyi határállomás (termékek számára) és határátkelőhely (élő állatok számára) a magyar-román határon, amelyre mind a termékek, mind az élő állatok esetében a csatlakozási szerződésben megtárgyalt és meghatározott átmeneti intézkedések vonatkoznak. Lásd 2003/630/EK bizottsági határozat

(14)

=

Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint

(15)

=

Kizárólag tenyésztett víziállatok

(16)

=

Kizárólag halliszt

Ország: IZLAND

1

2

3

4

5

6

Akureyri

1700499

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

1700299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Húsavík

1701399

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

1700399

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Repülőtér

1700799

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík

1700199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Þorlákshöfn

1701899

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 


Ország: NORVÉGIA

1

2

3

4

5

6

Borg

1501499

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

1501199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Hammerfest

1501099

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

1501799

P

Honningsvåg

HC-T(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

1502199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

1500299

P

Harøysund

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Måløy

1500599

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Moldøen

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

1500199

P

 

HC, NHC

 

Oslo

1501399

A

 

HC, NHC

U,E,O

Skjervøy

1502099

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

1501699

P

Andenes

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

1501299

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

1500999

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kaldfjord

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Senjahopen

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vannøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

1501599

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

1500699

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)