2021.9.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 383/6


Pályázati felhívás

Az Európai Beruházási Bank Intézete új EIBURS támogatási programot hirdet Tudásprogramja keretében

(2021/C 383/06)

Az Európai Beruházási Bank Intézetének Tudásprogramja különböző programokon keresztül folyósítja kutatási támogatásait, amelyek egyike

az EIBURS, az EBB egyetemi kutatásokat támogató programja (EIB University Research Sponsorship Programme)

Az EIBURS keretében európai uniós, tagjelölt és potenciális tagjelölt országokban működő, a Bank számára kiemelten fontos kutatási témákkal foglalkozó egyetemi tanszékek vagy egyetemekhez kapcsolódó kutatóközpontok részesülhetnek támogatásban. A három éven át folyósított, évi legfeljebb 100 000 euró összegű EIBURS-támogatásokat versenyeljárás keretében ítélik oda olyan érdeklődő egyetemi tanszékek, illetve egyetemekhez kapcsolódó kutatóközpontok számára, amelyek elismert szakértelemmel rendelkeznek a kiválasztott területen. A sikeres pályázatok különféle eredmények elérését célozzák, amelyeket az Európai Beruházási Bankkal kötendő szerződéses megállapodás rögzít majd.

A 2021/2022-es egyetemi tanévre az EIBURS program az alábbi új kutatási témával kapcsolatban vár pályázatokat:

Az európai tiszta technológiai ipar, az uniós zöld megállapodás és a kkv-k tőkeigénye

1.   Háttér

Az éghajlatváltozásról szóló 2015. évi Párizsi Megállapodás jóváhagyásával az Európai Unió ígéretet tett arra, hogy az európai zöld megállapodás részeként gazdaságát átvezeti a nulla szén-dioxid-kibocsátású jövő felé, célul tűzve ki a 2050-ig megvalósítandó teljes klímasemlegességet (uniós éghajlat-politikai célterv). 2020-ban az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyta a zöld megállapodást, megerősítve ezáltal a 2030-ig elérendő 55%-os köztes csökkentési célt (Európai Bizottság, 2020). A globális felmelegedés kiváltó oka a fosszilis tüzelőanyagok energiatermelés céljából történő elégetése. Ezért a zöld megállapodásnak alapvető része az európai energiarendszer teljes körű átalakítása. Az 55%-os kibocsátáscsökkentési cél eléréséhez szükséges energetikai beruházások becsült összege a 2021–2030 közötti időszakban évi 400 milliárd EUR.

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a zöld megállapodásban foglalt kibocsátáscsökkentési célok a 27 tagú Európai Unióban

Image 1

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) sokrétű szerepet töltenek be Európa szén-dioxid-semlegességre való átállásának elősegítésében: egyrészt a kis- és középvállalkozások – más energiafogyasztókhoz hasonlóan – várhatóan jelentős beruházásokat hajtanak végre az energiahatékonyság javítása és a kis volumenű megújulóenergia-termelés terén. Ezek a beruházások többek között a vállalati épületállomány korszerűsítéséhez vagy a tőkeállomány nagyobb mértékű pótlásához kapcsolódnak, ami az ipari termelési folyamat energiahatékonyságának javítását szolgálja.

Másrészről a kis- és középvállalkozások – az innováció motorjaiként – fontos szerepet fognak játszani az alaptechnológiák fejlesztésében, amelyek megkönnyítik a klímasemlegességre való európai átállást. Az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló technológiák fejlődése például fontos szerepet játszik az elhárítási határköltségek csökkentésében és Európa éghajlatvédelmi átállásának felgyorsításában. A tiszta technológiát alkalmazó vállalatok kulcsszerepet tölthetnek be az olyan innovatív megoldások biztosítása tekintetében, amelyek segítségével az Európai Unió 2050-re el tudja érni a célként kitűzött klímasemlegességet.

2.   Célkitűzések

A kutatási projekt célja az EU tiszta technológiai ágazatának jobb megértése. A projekt választ kíván adni arra a kérdésre, hogy miként járulnak hozzá a tiszta technológiát alkalmazó vállalatok az uniós szakpolitikai célok eléréséhez, és mit tehetnek a politikai döntéshozók az egészséges ökoszisztéma előmozdítása érdekében. Végezetül megvizsgálja, milyen következményekkel jár az uniós zöld megállapodás a kis- és középvállalkozások saját tőke iránti igényére.

3.   Módszertan

A kutatóknak olyan pályázatot kell benyújtaniuk, amely stratégiát tartalmaz a következő kutatási pillérek kezelésére:

A.

Az uniós tiszta technológiai ágazat átfogó feltérképezése, különös tekintettel a zöld megállapodás központi jelentőségű mérséklési célkitűzésére. A kutatókat határozottan ösztönözzük arra, hogy a feltérképezés kialakítása során helyezzék előtérbe az innovatív vizualizációs technikákat. A tárgyalandó alapvető elemek:

a tiszta technológiát alkalmazó vállalatok tipológiájának kialakítása, aminek során elvárás, hogy a kutatók az éghajlati célkitűzésen túlmenően kitérjenek az uniós zöld megállapodás valamennyi aspektusára.

a meglévő osztályozási módszerek – például a NACE ágazati osztályozási módszere és a fenntartható beruházások uniós taxonómiája – hiányosságainak megvitatása a tekintetben, hogy kiindulópontként szolgáljanak a tiszta technológiára irányuló technológiafejlesztés terén tevékenykedő vállalatok azonosításához.

az uniós tiszta technológiai ágazat múltbeli fejlődésének és jelenlegi méretének áttekintése.

az uniós tiszta technológiai vállalatok földrajzi eloszlásának elemzése, többek között az ágazat időbeli földrajzi fejlődésének dinamikájára összpontosítva.

a kis- és középvállalkozások szerepének kiemelt vizsgálata.

B.

A kis- és középvállalkozások által a tiszta technológia területén folytatott vállalkozói tevékenység környezeti hatásának ok-okozati elemzése, aminek keretében a kutatóknak javaslatot kell tenniük egy módszertanra, amely ok-okozati kapcsolatot igyekszik kialakítani az uniós kis- és középvállalkozások tiszta technológia terén végzett vállalkozói tevékenysége (például a tiszta technológiával kapcsolatos innovációk szabadalmaztatása, a tiszta technológiai kockázatitőke-befektetések, a tiszta technológiát alkalmazó induló innovatív vállalkozások stb.) és az uniós zöld megállapodás központi elemét képező kulcsfontosságú környezeti teljesítménymutatók között.

C.

Ok-okozati elemzés, amely a sajáttőke-finanszírozás szempontjára összpontosítva igyekszik azonosítani, mely tényezők támogatják a tiszta technológiai ökoszisztéma fejlődését. Az 1. kutatási pillérből levont következtetéseket figyelembe véve a kutatóknak javaslatot kell tenniük egy empirikus módszertanra, amely meghatározza azokat a szakpolitikai eszközöket, amelyek döntő szerepet játszanak a helyi tiszta technológiai ökoszisztémák fejlesztésében. Különös figyelmet kell fordítani a sajáttőke-finanszírozás szempontjára.

D.

Az uniós zöld megállapodás által a 2020–2030 közötti évtizedben a kis- és középvállalkozások tőkeigényére gyakorolt hatások vizsgálata. Az 1., 2. és 3. kutatási pillérből levont következtetésekre építve a projekt végső pillére azon tiszta technológiai területek és földrajzi területek azonosítására törekszik, ahol az uniós zöld megállapodáshoz kapcsolódó, függőben lévő szabályozási változások valószínűsíthetően a saját tőke iránti igény növekedését eredményezik. Felkérjük továbbá a kutatókat, hogy javasoljanak módszertant az implicit tőkeigény számszerűsítésére irányulóan.

4.   Leszállítandó anyagok

Elvárt leszállítandó anyagok

A.

Jelentés/cikk, amely tartalmazza az uniós tiszta technológiai vállalatok tipológiáját és az uniós tiszta technológiai ágazat feltérképezését

B.

Jelentés/cikk, amely felvázolja a tiszta technológia területén folytatott vállalkozói tevékenység és a zöld megállapodás központi elemét képező kulcsfontosságú környezeti teljesítménymutatók közötti kapcsolat számszerűsítésére irányuló módszertant és az elemzés eredményeit

C.

Jelentés/cikk, amely felvázolja a helyi tiszta technológiai ökoszisztémák fejlődését meghatározó tényezők azonosítására irányuló módszertant és az elemzés eredményeit.

D.

Jelentés/cikk, amely felvázolja a 2020–2030 közötti évtizedben a kis- és középvállalkozások zöld tőke iránti igényének számszerűsítésére irányuló módszertant és az elemzés eredményeit.

Ha úgy tűnik optimálisnak, megvitatható két (vagy több) leszállítandó anyag egyetlen jelentésben/cikkben történő összevonása.

A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani, közép-európai idő szerint 2021. november 15-én éjfélig. A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A pályázatokat e-mailben kell megküldeni az alábbi címre:

Events.EIBInstitute@eib.org

Az EIBURS kiválasztási folyamatával, valamint az EBB Intézettel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el az alábbi oldalra: http://institute.eib.org/