5.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 373/12


Pályázati Felhívás 2020 – EAC/A02/2019

Erasmus+ program

(2019/C 373/06)

1.   Célok és bevezetés

E pályázati felhívás alapja az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1), valamint az Erasmus+ 2019. és 2020. évi éves munkaprogramja. Az Erasmus+ program a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik. Az Erasmus+ program általános és konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az említett rendelet 4., 5., 11. és 16. cikke tartalmazza.

2.   Intézkedések

A pályázati felhívás keretében az Erasmus+ program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:

 

1. kulcsintézkedés – Egyéni tanulmányi mobilitás

Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén

Erasmus Mundus közös mesterképzések

 

2. kulcsintézkedés – Innovációs együttműködés és a helyes gyakorlatok cseréje

Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén

Európai egyetemek

Tudásfejlesztési szövetségek

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

Kapacitásépítés a felsőoktatás területén

Kapacitásépítés az ifjúságügy területén

 

3. kulcsintézkedés – A szakpolitikai reform támogatása

Az uniós ifjúsági párbeszéddel kapcsolatos projektek

 

A Jean Monnet program tevékenységei

Jean Monnet tanszékek

Jean Monnet oktatási modulok

Jean Monnet kiválósági központok

Jean Monnet társulások támogatása

Jean Monnet hálózatok

Jean Monnet projektek

 

Sport

Együttműködési partnerségek

Kisebb együttműködési partnerségek

Nonprofit európai sportrendezvények

3.   Pályázati feltételek

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.

A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében (2):

az Európai Unió tagállamai,

az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,

az EU-tagjelölt országok: Törökország, Észak-Macedónia és Szerbia.

Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezenfelül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak.

A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

A brit pályázók figyelmébe: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a támogathatóság feltételeinek a támogatás nyújtásának teljes időtartama alatt teljesülniük kell. Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az EU-ból és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit pályázók folyamatos jogosultsága, az uniós finanszírozás Önök számára való folyósítását meg kell szüntetni – amennyiben lehetséges, a projektben történő részvétel fenntartásával – vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően Önöknek ki kell lépniük a projektből.

4.   Költségvetés és a projektek időtartama

E pályázati felhívás végrehajtása a 2020-as költségvetésnek a költségvetési hatóság általi elfogadását követően a 2020-as költségvetési tervezetben meghatározott előirányzatok rendelkezésre állásától, vagy ha a költségvetés nem kerül elfogadásra, az ideiglenes tizenkettedek rendszerétől függ.

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 3 207,4 millió EUR:

Oktatás és képzés:

943,3 millió

EUR

Ifjúságügy:

191,9 millió

EUR

Jean Monnet:

14,6millió

EUR

Sport:

57,6 millió

EUR

A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása indikatív, és az Erasmus+ program éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy rendszeresen tekintsék meg az Erasmus+ program éves munkaprogramját és annak módosításait, melyek a következő oldalon olvashatók:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_hu

továbbá különösen a pályázati felhívás hatókörébe tartozó tevékenységek céljára rendelkezésre álló költségvetés alakulását.

Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.

5.   A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint értendők.

1. kulcsintézkedés:

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2020. február 5., 12:00

Egyéni mobilitás a felsőoktatás területén

2020. február 5., 12:00

Egyéni mobilitás a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén

2020. február 5., 12:00

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2020. április 30., 12:00

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2020. október 1., 12:00

Erasmus Mundus közös mesterképzések

2020. február 13., 17:00


2. kulcsintézkedés:

Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

2020. február 5., 12:00

Stratégiai partnerségek az oktatás és a képzés területén

2020. március 24., 12:00

Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

2020. április 30., 12:00

Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

2020. október 1., 12:00

Európai egyetemek

2020. február 26., 17:00

Tudásfejlesztési szövetségek

2020. február 26., 17:00

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

2020. február 26., 17:00

Kapacitásépítés a felsőoktatás területén

2020. február 5., 17:00

Kapacitásépítés az ifjúságügy területén

2020. február 5., 17:00


3. kulcsintézkedés:

Az uniós ifjúsági párbeszéddel kapcsolatos projektek

2020. február 5., 12:00

2020. április 30., 12:00

2020. október 1., 12:00


Jean Monnet intézkedések

Tanszékek, modulok, kiválósági központok, társulások támogatása, hálózatok, projektek

2020. február 20., 17:00


Sportügyi intézkedések

Együttműködési partnerségek

2020. április 2., 17:00

Kisebb együttműködési partnerségek

2020. április 2., 17:00

Nonprofit európai sportrendezvények

2020. április 2., 17:00

A pályázatok beadására vonatkozó részletes utasításokat lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

6.   További információk

A pályázati felhívás részletesebb feltételeit, ideértve a felhívás prioritásait is, lásd az Erasmus+ program útmutatójában, amely a következő internetes címen található:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_hu

Az Erasmus+ program útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 50. o.

(2)  A Jean Monnet program tevékenységei az egész világ intézményei előtt nyitva állnak.

(3)  Ez az összeg tartalmazza a felsőoktatás nemzetközi dimenziója tekintetében rendelkezésre álló pénzösszegeket (összesen 395 millió EUR).