6.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CA 191/1


NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS

EPSO/AD/374/19 – TANÁCSOS (AD 7) A KÖVETKEZŐ SZAKTERÜLETEKEN:

1. Versenyjog

2. Pénzügyi jog

3. A gazdasági és monetáris unió joga

4. Az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok

5. Az euróérmék hamisítás elleni védelme

(2019/C 191 A/01)

A regisztráció határideje: 2019. július 9., közép-európai idő szerint déli 12 óra

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát szervez az Európai Bizottsághoz tisztviselőként „ tanácsos ”beosztásba (AD besorolási csoportba) felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

A kiválasztási eljárások jogilag kötelező érvényű keretét ez a versenyvizsga-felhívás és mellékletei alkotják.

A nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzat a III. MELLÉKLETBEN található.

A keresett sikeres pályázók száma:

1. Versenyjog – 60

2. Pénzügyi jog – 33

3. A gazdasági és monetáris unió joga – 13

4. Az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok – 38

5. Az euróérmék hamisítás elleni védelme – 12

Ez a felhívás öt szakterületre vonatkozik. Minden pályázó csak ezek egyikére jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

MILYEN FELADATKÖRÖKRE LEHET SZÁMÍTANI?

1.   Versenyjog

Az elsősorban az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának (DG COMP) valamely egységéhez vagy a Jogi Szolgálathoz felvett ügyreferensnek vagy szakreferensnek azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására és – felettesei felügyelete mellett – részt kell vennie a versenyszabályok és -eljárások hatályos jogszabályi kerete alapján végzendő piacelemzéssel megbízott munkacsoportokban.

Munkája többek között a következő feladatokra terjed ki:

vizsgálatok lefolytatása: a piaci szereplőkkel folytatott interjúk készítése, piaci vizsgálati kérdőívek összeállítása és elemzése, belső dokumentumok felülvizsgálata,

jogi és gazdasági elemzések készítése,

határozatok és szakpolitikai javaslatok kidolgozása,

az egyes ügyek és javasolt irányvonalak ismertetése a felettesekkel és a biztossal,

az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának támogatása vagy képviselete az Európai Unió (EU) Bíróságai előtti jogvitákban,

különböző szakpolitikai kérdésekkel és jogalkotással foglalkozó munkacsoportokban való részvétel stb.

2.   Pénzügyi jog

Az elsősorban az Európai Bizottsághoz tartozó A Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatóságának (DG FISMA) valamely egységéhez vagy a Jogi Szolgálathoz felvett szakreferensnek azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására és – felettesei felügyelete mellett – a témához tartozó dokumentumokat kell kidolgoznia és az Európai Bizottság álláspontjának kifejtését/előmozdítását célzó, a tagállamokkal és más érdekelt felekkel tartandó üléseken kell részt vennie.

Az elsősorban a DG FISMA-hoz, a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósághoz (DG ECFIN) vagy a Jogi Szolgálathoz felvett pénzügyi jogásznak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására és – felettesei felügyelete mellett – jogszabálytervezeteket kell kidolgoznia, valamint ellenőriznie kell, hogy a szakterületén irányadó nemzeti jogszabályok összhangban állnak-e az uniós joggal. Egyes egységeknél határozatokat és munkadokumentumokat is ki kell dolgoznia. Feladatai közé tartozik továbbá az egység képviselete a Bizottság más szervezeti egységeivel való üléseken, valamint a nyilvánosság és az európai parlamenti képviselők kérdéseinek megválaszolása. A pénzügyi jogásznak közre kell működnie az illetékes biztosnak, főigazgatónak vagy igazgatónak szóló tájékoztatók kidolgozásában is.

3.   A gazdasági és monetáris unió (a továbbiakban: GMU) joga

Az elsősorban az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságához (DG ECFIN) vagy a Jogi Szolgálathoz felvett, a gazdasági és monetáris unióval kapcsolatos szabályozásra szakosodott jogásznak azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására és – felettesei felügyelete mellett – elsősorban a következő munkákat kell elvégeznie:

a gazdasági és monetáris unió működésével kapcsolatos jogszabályok kidolgozása és megtárgyalása,

annak értékelése, hogy a nemzeti jogszabályok megfelelnek-e az uniós keretrendszer követelményeinek,

kötelezettségszegési eljárások előkészítése és irányítása abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy bizonyos nemzeti intézkedések az uniós jogi előírásokba ütköznek,

az euróövezetbe való belépésre irányuló konvergenciajelentés GMU-val foglalkozó fejezetének előkészítése, valamint részvétel az uniós csatlakozási tárgyalások GMU-val foglalkozó fejezetével kapcsolatos vitákban,

értékelések, tájékoztatók és beszédvázlatok készítése a politikai és adminisztratív felettesei számára a saját szakterületén,

értékelések készítése az EU gazdasági és monetáris jogával kapcsolatos kérdésekről,

az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának támogatása vagy képviselete az Európai Unió (EU) Bíróságai előtti jogvitákban.

A sikeres pályázónak emellett a Bizottság más szervezeti egységeivel, a tagállamokkal, a központi bankokkal, az Európai Parlamenttel vagy bármely más érdekelt féllel tartott üléseken is képviselnie kell saját egységét vagy a Bizottságot.

4.   Az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok

Az elsősorban az Európai Bizottság Költségvetési Főigazgatóságához (DG BUDG) vagy a Jogi Szolgálathoz felvett, az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályokra szakosodott jogi referensnek azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására és – felettesei felügyelete mellett – a következő munkákat kell elvégeznie:

tanácsadás a Bizottság szervezeti egységeinek, az uniós intézményeknek és az uniós szerveknek a költségvetési rendelet és más ágazati egyedi programok (vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzések, pénzügyi eszközök, egyéb hozzájárulási formák, vagyonkezelői alapok, nemzetközi megállapodások stb.) végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatban,

képzések tartása, valamint az említett rendeletek alkalmazását segítő, továbbá a Bizottság szervezeti egységeinek, az uniós intézményeknek és az uniós szerveknek nyújtandó támogatást (ügyfélszolgálat) szolgáló eszközök és útmutatások kidolgozása,

segítségnyújtás a finanszírozási határozatok és (többek között az eGrant/e-közbeszerzés keretében) a szabványos szerződésminták előkészítéséhez,

jogi tanácsadás a projektek pénzgazdálkodásával kapcsolatos problémák megoldásához,

segítségnyújtás és tanácsadás a Bizottság szervezeti egységei számára a 2020 utáni kiadási programokra vonatkozó új alap-jogiaktusok megtárgyalásához és végrehajtásához,

az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának támogatása vagy képviselete az Európai Unió (EU) Bíróságai előtti jogvitákban.

5.   Az euróérmék hamisítás elleni védelme

Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága (DG ECFIN) elemzőjének azonnal képesnek kell lennie feladatai ellátására és különösen az Európai Műszaki és Tudományos Központban (CTSE) történő munkavégzésre.

Munkája a következő fő feladatokból áll:

a gyanús érmék megfelelő műszaki elemzésének elvégzése, a hamis euróérmék új típusainak osztályozása, valamint technikai segítségnyújtás a tagállami hatóságoknak,

a hamis euróérmékhez kapcsolódó, a bűnüldöző szervek által felhasználható információk összeállítása,

a hamis érmék kezelésére irányuló tagállami technikai és operatív képességek és szakértelem fejlesztésének biztosítása és nyomon követése,

javaslatok a tagállami és harmadik országbeli szakértőknek szóló képzési szemináriumokra és e szemináriumok megszervezése,

az euro csalás és hamisítás elleni védelmére vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának elősegítése,

a technikai tevékenységek tagállami nemzeti érmeszakértői központok (CNAC) közötti koordinálása,

a Bizottság és a CTSE képviselete a bizottságokban, a munkacsoportokban, valamint a más intézményekkel és a magánszektorral folytatott megbeszéléseken,

statisztikai és technikai jelentések, belső feljegyzések, tájékoztatók és egyéb vonatkozó dokumentumok előkészítése és megfogalmazása.

A szokásos feladatkörökről bővebb tájékoztatás az I. MELLÉKLETBEN található.

KIK PÁLYÁZHATNAK?

Az internetes jelentkezés határidejének lejártakor a pályázónak a következő általános és speciális feltételeknek kell MARADÉKTALANUL eleget tennie:

1)   Általános feltételek:

Az EU valamely tagállamának állampolgára, és állampolgári jogai maradéktalanul megilletik.

A katonai szolgálatra vonatkozó tagállami jogszabályokban előírt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

A betöltendő munkakör ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek megfelel.

2)   Speciális feltételek – nyelvismeret:

A pályázónak legalább két hivatalos uniós nyelvet – az egyiket legalább C1 szinten (alapos ismeret), a másikat pedig legalább B2 szinten (kielégítő ismeret) – kell ismernie.

Felhívjuk figyelmét, hogy a minimális szintekre vonatkozó előírásnak a jelentkezési lapon kért valamennyi nyelvi készség (beszéd, írás, olvasás, valamint hallás utáni értés) tekintetében teljesülnie kell. E készségek leírását a Közös Európai Referenciakeret (https://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/european-language-levels-cefr) tartalmazza.

Ebben a versenyvizsga-felhívásban az alábbi módon hivatkozunk a nyelvekre:

Első nyelv: a számítógépes feleletválasztós teszteknél használt nyelv.

Második nyelv: a képesítés szerinti kiválasztáson (Talent Screener), az értékelőközpontban lebonyolított vizsgákon, valamint az EPSO és az érvényes pályázatot benyújtó pályázók közötti kommunikáció során használt nyelv. Ez a nyelv nem lehet azonos az első nyelvvel.

A második nyelv kötelezően az angol, a francia, a német vagy az olasz.

Az e szakterületekre felvett sikeres pályázóknak kielégítő (legalább B2) szinten kell ismerniük az angol, a francia, a német vagy az olasz nyelvet. Bár a további nyelvek ismerete előnyt jelenthet, a Bizottság érintett szervezeti egységei korlátozott számú nyelvet használnak az elemző munka, a belső kommunikáció, valamint a határozatok, a jelentések és az egyéb dokumentumok megszövegezése során. Az említett szervezeti egységek kiterjedt kapcsolatokat tartanak fenn a tagállamokkal, a külső érdekelt felekkel és az érintett területeken tevékenykedő főbb intézményekkel (pl. EKB, EBB, EBH), amelyek elsősorban Belgiumban, Luxemburgban, Franciaországban és Németországban találhatók.

Konkrétabban: a közgazdasági, pénzügyi és versenypolitikai tevékenységek során gyakran kapcsolatba kell lépni a tagállamokkal (pl. az európai szemeszter keretében), a pénzügyi szolgáltatások és a tőkepiac ágazatával, valamint a gazdasági szereplőkkel, többek között a banki, a pénzügyi, a biztosítási és a gyártási tevékenységet folytató vállalkozásokkal (például az uniós versenyjog alkalmazása során, ideértve a helyszíni ellenőrzéseket is).

A nyelvismeretre vonatkozó követelmény szolgálatorientált célokat követ, mivel az említett területeken bizonyítottan a fenti nyelveket használják leginkább. E nyelvek némelyike különösen fontos a versenyvizsga által lefedett bizonyos területeken, következésképpen csak az képes azonnal ellátni a feladatait, aki – az első nyelve mellett – kielégítő szinten ismeri az angol, a francia, a német vagy az olasz nyelvet.

3)   Speciális feltételek – képesítés és szakmai tapasztalat:

1.   Versenyjog:

jogi oklevéllel igazolt, legalább négyéves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően a versenyszabályok és -eljárások alkalmazása területén szerzett legalább hatéves szakmai tapasztalat

vagy

jogi oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően a versenyszabályok és -eljárások alkalmazása területén szerzett legalább hétéves szakmai tapasztalat

vagy

más szakterületre vonatkozó oklevéllel igazolt, legalább négyéves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően a versenyszabályok és -eljárások alkalmazása területén szerzett legalább nyolcéves szakmai tapasztalat

vagy

más szakterületre vonatkozó oklevéllel igazolt, legalább hároméves , befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően a versenyszabályok és -eljárások alkalmazása területén szerzett legalább kilencéves szakmai tapasztalat.

2.   Pénzügyi jog:

jogi oklevéllel igazolt, legalább négyéves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően a pénzügyi szabályok és eljárások alkalmazása területén szerzett legalább hatéves szakmai tapasztalat

vagy

jogi oklevéllel igazolt, legalább hároméves , befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően a pénzügyi szabályok és eljárások alkalmazása területén szerzett legalább hétéves szakmai tapasztalat.

3.   A gazdasági és monetáris unió joga:

jogi oklevéllel igazolt, legalább négyéves , befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően a GMU-szabályok és GMU-eljárások alkalmazása területén szerzett legalább hatéves szakmai tapasztalat

vagy

jogi oklevéllel igazolt, legalább hároméves , befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően a GMU-szabályok és GMU-eljárások alkalmazása területén szerzett legalább hétéves szakmai tapasztalat.

4.   Az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok:

jogi oklevéllel igazolt, legalább négyéves , befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok és eljárások területén szerzett legalább hatéves szakmai tapasztalat

vagy

jogi oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok és eljárások területén szerzett legalább hétéves szakmai tapasztalat

vagy

más szakterületre vonatkozó oklevéllel igazolt, legalább négyéves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok és eljárások területén szerzett legalább nyolcéves szakmai tapasztalat

vagy

más szakterületre vonatkozó oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok és eljárások területén szerzett legalább kilencéves szakmai tapasztalat.

5.   Az euróérmék hamisítás elleni védelme:

oklevéllel igazolt, legalább négyéves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően az euro hamisítás elleni védelme területén szerzett legalább hatéves szakmai tapasztalat

vagy

oklevéllel igazolt, legalább hároméves , befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség és azt követően az euro hamisítás elleni védelme területén szerzett legalább hétéves szakmai tapasztalat.

A minimális képesítésekre példák a IV. MELLÉKLETBEN találhatók.

MI A KIVÁLASZTÁS MÓDJA?

1)   Jelentkezési eljárás

A jelentkezési lap kitöltésekor a pályázónak ki kell választania első és második nyelvét. Az első nyelv a 24 hivatalos uniós nyelv bármelyike, míg a második nyelv az angol, a francia, a német vagy az olasz lehet. A pályázónak továbbá meg kell erősítenie, hogy megfelel a választott szakterület pályázati feltételeinek, és a versenyvizsga választott szakterületével kapcsolatban további információkat kell megadnia (például: oklevelek, szakmai tapasztalat és a szakterülettel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok (Talent Screener)).

A jelentkezési lap a 24 hivatalos uniós nyelv bármelyikén kitölthető, kivéve a Talent Screener szakaszt, amelyet a pályázó második nyelvén kell kitölteni a következő okokból: a vizsgabizottság a Talent Screener alapján összehasonlító értékelést végez, a Talent Screenert referenciadokumentumként használja az értékelőközpontban zajló, szakterületre vonatkozó interjún, és a felvételi szolgálatok a versenyvizsga sikeres teljesítése esetén szintén felhasználják azt. A Talent Screenernek a pályázó második nyelvén való kitöltése tehát egyszerre szolgálati érdek és a pályázók érdeke.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vizsgabizottság (a versenyvizsga során) és az európai intézmények humánerőforrás-szolgálatai (a sikeres pályázók felvétele során) a pályázók teljes jelentkezési lapját értékelik, és ennek során korlátozott számú közvetítő nyelven járnak el.

A versenyvizsgát sikeresen teljesítő és tartaléklistára kerülő pályázók felkérést kapnak, hogy amennyiben jelentkezési lapjukat más nyelven töltötték ki, nyújtsanak be arról a második nyelven (angol, francia, német vagy olasz nyelven) készült fordítást a felvételi szolgálatok számára.

A jelentkezési lap érvényesítésével a pályázó igazolja a „Kik pályázhatnak?”szakaszban említett feltételek teljesülését. A jelentkezési lap érvényesítése után a megadott adatok már nem változtathatók meg. A pályázó maga felel azért, hogy jelentkezését az előírt határidőn belül befejezze és érvényesítse.

2)   Számítógépes feleletválasztós tesztek

Amennyiben a pályázók száma az egyes szakterületek tekintetében meghalad egy bizonyos , az EPSO igazgatója mint kinevezésre jogosult hatóság által megállapított létszámküszöböt , valamennyi pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette jelentkezési lapját, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.

A számítógépes feleletválasztós tesztekhez a pályázónak – eltérő rendelkezés hiányában – időpontot kell foglalnia az EPSO-tól kapott utasítások szerint. A pályázó általában több időpont és több helyszín közül választhat. Mind az időpont lefoglalására, mind a teszteken való részvételre korlátozott időszak áll rendelkezésre.

Amennyiben a pályázók száma nem éri el az említett létszámküszöböt , e tesztek elvégzése az értékelőközpontban (5. pont) történik.

A számítógépes feleletválasztós tesztek a következőképpen épülnek fel:

Teszt

Nyelv

Kérdések

Időtartam

Elérhető pontszám

Minimálisan elérendő pontszám

Szövegértési készség

Első nyelv

20 kérdés

35 perc

0–20 pont

10/20

Matematikai-logikai készség

Első nyelv

10 kérdés

20 perc

0–10 pont

Matematikai-logikai és absztrakciós készség együttesen: 10/20

Absztrakciós készség

Első nyelv

10 kérdés

10 perc

0–10 pont

Amennyiben e teszteken a pályázó nem éri el a minimálisan elérendő pontszámot, kiesik a versenyvizsgából. Továbbjutása esetén azonban az itt szerzett pontszáma nem adódik hozzá az értékelőközpontban lebonyolított többi vizsgán szerzett pontszámához.

3)   A pályázati feltételek teljesülésének ellenőrzése

A pályázó által az internetes jelentkezési lapon megadott adatok alapján ellenőrzésre kerül, hogy a pályázó megfelel-e a fenti „Kik pályázhatnak?”szakaszban meghatározott pályázati feltételeknek. Az általános pályázati feltételek teljesülését az EPSO, míg a speciális pályázati feltételek teljesülését – a pályázók internetes jelentkezésének „Tanulmányok”, „Szakmai tapasztalat”és „Nyelvismeret”szakaszában foglaltak alapján – a vizsgabizottság ellenőrzi.

Két eset lehetséges:

Amennyiben a számítógépes feleletválasztós tesztek lebonyolítására előzetesen kerül sor , a pályázati anyagok ellenőrzése az ott szerzett pontszám szerinti csökkenő sorrendben történik, és akkor fejeződik be, amikor a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók száma eléri az EPSO igazgatója mint kinevezésre jogosult hatóság által a teszteket megelőzően megállapított létszámküszöböt. A további anyagok ellenőrzésére nem kerül sor.

Amennyiben a számítógépes feleletválasztós tesztek lebonyolítására nem előzetesen kerül sor , valamennyi olyan pályázó anyaga ellenőrzésre kerül, aki a határidőn belül érvényesítette jelentkezési lapját.

4)   Képesítés szerinti kiválasztás (Talent Screener)

Annak érdekében, hogy a vizsgabizottság strukturált módon, tárgyilagosan hasonlíthassa össze a pályázók érdemeit, a versenyvizsga azonos szakterületére jelentkező pályázóknak a jelentkezési lap „Talent Screener”szakaszában ugyanazt a kérdéssort kell megválaszolniuk. A képesítés szerinti kiválasztásra kizárólag a 3. pont szerint a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók körében és kizárólag a „Talent Screener”szakaszban megadott információk alapján kerül sor. A „Talent Screener”válaszaiban ezért minden vonatkozó információt meg kell adni, még akkor is, ha azokat a pályázó a jelentkezési lap más szakaszában már feltüntette. A kérdések az e felhívásban felsorolt kiválasztási kritériumokon alapulnak.

A kritériumok felsorolása a II. MELLÉKLETBEN található.

A képesítés szerinti kiválasztás céljából a vizsgabizottság először minden kiválasztási kritériumot annak viszonylagos fontossága szerint 1-től 3-ig súlyoz, és a pályázó válaszait egyenként 0–4 ponttal értékeli. Ezután megszorozza a pontszámot az adott kritérium súlyával, majd az összpontszám alapján kiválasztja az adott feladatkör ellátására leginkább megfelelő pályázókat.

A következő szakaszba csak a képesítés szerinti kiválasztáson legmagasabb összpontszámokat elért pályázók léphetnek.

5)   Értékelőközpont (assessment centre)

Ebbe a szakaszba az egyes szakterületek tekintetében meghatározott sikeres pályázói létszám legfeljebb háromszorosának megfelelő számú pályázó kap meghívást. Az a pályázó, aki internetes jelentkezési lapján megadott adatai szerint megfelel a pályázati feltételeknek, és a képesítés szerinti kiválasztáson a legmagasabb összpontszámokat elérők közé tartozik, egy vagy két napig tartó értékelőközpontban való részvételre kap meghívást, amelyre a pályázó második nyelvén , nagy valószínűséggel Brüsszelben kerül sor.

Amennyiben a 2. pontban említett számítógépes feleletválasztós tesztek lebonyolítására nem előzetesen kerül sor, ezeket a teszteket is az értékelőközpontban kell elvégezni. Amennyiben e teszteken a pályázó nem éri el a minimálisan elérendő pontszámot, kiesik a versenyvizsgából. Továbbjutása esetén azonban a végleges összpontszáma kiszámításakor az itt szerzett pontszám nem adódik hozzá az értékelőközpontban lebonyolított többi vizsgán szerzett pontszámához.

Eltérő rendelkezés hiányában a pályázóknak magukkal kell hozniuk az értékelőközpontba egy pendrive-ot, amely tartalmazza az igazoló dokumentumaik szkennelt másolatát. Az EPSO az értékelőközpontban zajló vizsgák alatt letölti ezeket a fájlokat, és a pendrive-ot még aznap visszaszolgáltatja.

Az értékelőközpontban négy vizsgán (általános készségeket felmérő készségalapú interjú, szakterületre vonatkozó interjú, csoportgyakorlat és esettanulmány) nyolc általános készség, valamint az egyes szakterületek tekintetében előírt, szakterületre vonatkozó készségek felmérésére kerül sor az alábbi modellek szerint:

Készség

Vizsga

1.

Elemző- és problémamegoldó készség

Csoportgyakorlat

Esettanulmány

2.

Kommunikációs készség

Esettanulmány

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

3.

Minőségi és eredményes munkavégzés

Esettanulmány

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

4.

Tanulási és fejlődési képesség

Csoportgyakorlat

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

5.

Szervezőkészség, az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége

Csoportgyakorlat

Esettanulmány

6.

Munkabírás és rugalmasság

Csoportgyakorlat

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

7.

Együttműködési képesség

Csoportgyakorlat

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

8.

Vezetői készség

Csoportgyakorlat

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

Minimálisan elérendő pontszám: készségenként 3/10 és együttesen 40/80

Készség

Vizsga

Minimálisan elérendő pontszám

A szakterületre vonatkozó készségek

A szakterületre vonatkozó interjú

50/100

6)   Tartaléklista

A pályázók igazoló dokumentumainak és képesítéseinek (Talent Screener) ellenőrzése után a vizsgabizottság szakterületenként külön tartaléklistára veszi azon pályázók nevét, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek, valamennyi minimálisan elérendő pontszámot megszerezték és az értékelőközpont után a legmagasabb pontszámokkal rendelkeznek. A tartaléklistára vétel akkor fejeződik be, amikor a vizsgabizottság eléri a keresett sikeres pályázói létszámot. A tartaléklistán a nevek betűrendben szerepelnek.

A sikeres pályázók tartaléklistáit és a vizsgabizottság minőségi visszajelzését tartalmazó készséglapokat megküldjük az uniós intézményeknek, így azok felhasználhatják azokat a felvételi eljárás során, illetve a szakmai előmenetel meghatározása céljából. A tartaléklistára kerülés sem jogot, sem garanciát nem biztosít a felvételre.

ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS SPECIÁLIS VIZSGAKÖRÜLMÉNYEK

Az EPSO minden pályázónak ugyanolyan esélyeket, bánásmódot és hozzáférést biztosít.

Amennyiben a pályázó fogyatékossága vagy egészségi állapota befolyásolhatja a vizsgákon való részvételét, kérjük, jelezze ezt jelentkezési lapján, és közölje, hogy milyen típusú speciális vizsgakörülményeket igényel.

Esélyegyenlőségi politikánkról és a speciális vizsgakörülmények igénylésére vonatkozó eljárásról további információkat talál a honlapunkon (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_hu) és a felhívás mellékletét képező szabályzatban (lásd: 1.3. Esélyegyenlőség és speciális vizsgakörülmények).

MIKOR ÉS HOL LEHET JELENTKEZNI?

A jelentkezéshez először létre kell hoznia EPSO-fiókját. Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázó az EPSO-nak beküldött valamennyi jelentkezéséhez kizárólag egyetlen fiókot hozhat létre.

A versenyvizsgára az EPSO honlapján (http://jobs.eu-careers.eu) lehet jelentkezni

legkésőbb 2019. július 9-én, közép-európai idő szerint déli 12 óráig.


I. MELLÉKLET

A MUNKAKÖRÖK JELLEGE

1.   Versenyjog

Az Európai Bizottság az európai versenyjog (antitröszt, összefonódások és/vagy állami támogatások) terén alapos ismeretekkel és szakértelemmel, valamint a versenyszabályok és -eljárások alkalmazása terén igazolt tapasztalattal rendelkező szakreferenseket és ügyreferenseket keres. A pályázóknak igazoltan képesnek kell lenniük versenyjogi ügyek gazdasági szempontok megfelelő figyelembevételével történő elemzésére, a versenyszabályok és -eljárások szerinti jogi értékelésre, valamint jogi tervezetek készítésére.

Fő feladataik közé tartozik az európai antitröszt-, összefonódási és állami támogatási politikával és jogérvényesítéssel kapcsolatos elemzések elvégzése, valamint az uniós versenypolitikai tevékenységekhez kapcsolódó igazgatási, tanácsadói és felügyeleti feladatok ellátása.

A szakreferensek és ügyreferensek feladatai – attól függően, hogy az antitröszt, az összefonódások vagy az állami támogatások területén, illetve a Jogi Szolgálatnál dolgoznak-e – többek között a következők lehetnek:

annak értékelése, hogy a vállalkozások közötti konkrét magatartások vagy egyezségek jogsértésnek minősülnek-e az EUMSZ 101. vagy 102. cikke értelmében,

annak értékelése, hogy valamely bejelentett összefonódás a 139/2004/EK tanácsi rendelet (az összefonódás-ellenőrzési rendelet) 2. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a hatékony verseny jelentős akadályozásához vezetne-e, és hogy a felek által felajánlott kötelezettségvállalások megszüntetnék-e az összefonódás eredményeként azonosított versenyjogi aggályokat,

az ügyek élettartama során felmerülő joghatósági problémák értékelése, például hogy egy ügylet az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozó, uniós dimenziójú összefonódásnak minősül-e,

eljárási kérdések értékelése, többek között az iratbetekintéssel kapcsolatban,

annak értékelése, hogy egy intézkedés az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint állami támogatásnak minősül-e,

az állami támogatási intézkedések összeegyeztethetőségi értékelésének vizsgálata a rendelkezésre álló szabályokkal összhangban,

piacvizsgálatok lefolytatása, többek között kérdőívek és a piaci szereplőkkel készített interjúk útján,

belső feljegyzések, bizottsági határozatok és más eljárási dokumentumok (például kifogásközlések) előkészítése és szövegezése,

jogszabályok, bizottsági közlemények és más, az uniós antitröszt-, összefonódási és állami támogatási politikával kapcsolatos szakpolitikai dokumentumok előkészítése és szövegezése,

az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának támogatása vagy képviselete az Európai Unió Bíróságai előtti jogvitákban.

2.   Pénzügyi jog

Az Európai Bizottság a pénzügyi jog (elsősorban a bankszabályozás, a bankok helyreállítása és szanálása, a (fogyasztói) pénzügyi szolgáltatások joga, az értékpapírokra, a pénzügyi piaci infrastruktúrára, a kereskedés utáni szolgáltatásokra és a tőkepiacokra, a befektetési vállalkozásokra és alapokra alkalmazandó jog, a biztosítási és nyugdíjalapok joga, a fizetésképtelenségi jog, a társasági pénzügyi jog) területén alapos ismeretekkel és szakértelemmel, valamint az érintett szabályok alkalmazása vagy a szabályokkal kapcsolatos tanácsadás területén igazolt tapasztalattal rendelkező jogászokat keres.

A jogászoknak igazoltan képesnek kell lenniük jogi vélemények, jogi eszközök és dokumentumok kidolgozására, ügyek elemzésére, jogi értékelések készítésére és tanácsadásra.

A jogászok fő feladatai közé tartozik az uniós jogszabályok kidolgozása, szövegezése és megtárgyalása, e jogszabályok végrehajtásának/nemzeti jogba való átültetésének nyomon követése, tanácsadói, igazgatási és koordinációs feladatok ellátása, valamint a vonatkozó szakpolitikai területekkel foglalkozó nemzetközi fórumokon való részvétel. A jogászok feladatai – attól függően, hogy a pénzügyi jog melyik területén dolgoznak – többek között a következők lehetnek:

hozzájárulás a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós jogszabályok egyes területeire irányuló szakpolitika meghatározásához és fejlesztéséhez, valamint a döntéshozatal előkészítése, különösen jogi tanácsadás és hozzájárulás révén,

az európai uniós jogszabályok kidolgozása, különösen a pénzügyi jog különböző területeire vonatkozó bizottsági jogalkotási javaslatok megszövegezése, valamint az előterjesztett – részben az európai felügyeleti hatóságok által kidolgozott és az Európai Bizottság által jóváhagyott – jogi aktusok jogi megalapozottságának és koherenciájának biztosítása,

részvétel az uniós jogszabályok elfogadására irányuló intézményközi tárgyalásokon, valamint a Tanács és az Európai Parlament ülésein, jogalkotási javaslatok előterjesztése a nemzeti szabályozók, az érdekelt felek, az érdekcsoportok és más uniós intézmények részére,

kiterjedt uniós, nemzeti vagy nemzetközi jogi kutatások folytatása – az ítélkezési gyakorlatot is beleértve –, a kijelölt kérdések részletes elemzése, valamint a pénzügyi szolgáltatási szabályok és eljárások és egyéb vonatkozó jogi rendelkezések alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos jogi vélemények, jogi eszközök és dokumentumok kidolgozása,

a nemzeti jog uniós joggal való összhangjának figyelemmel kísérése (kapcsolattartás a nemzeti hatóságokkal, a polgárok, a vállalkozások és a hatóságok kérdéseinek megválaszolása, parlamenti kérdések, az Európai Parlamenthez intézett petíciók, dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek, panaszok és az európai uniós jog megsértése miatt indított peres eljárást megelőző szakaszok kezelése),

a peres eljárási szakaszokkal kapcsolatos feladatok ellátása, például az Európai Unió Bírósága vagy a Törvényszék előtti állásfoglalások/észrevételek kidolgozásának támogatása,

részvétel a nemzetközi megállapodásokról folytatott tárgyalásokon vagy hozzájárulás a nemzetközi standardok megalkotóinak (például a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, a Biztosításfelügyelők Nemzetközi Szövetsége, a Pénzügyi Stabilitási Tanács stb.) munkájához, különös tekintettel a szabályozási és felügyeleti keretek konvergenciájának biztosítására,

részvétel az előkészítő üléseken és kapcsolattartás a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszeréhez tartozó felügyeleti hatóságoknál működő megfelelő partnerekkel, hozzájárulás az egyéb érintett nemzetközi munkacsoportok munkájához, részvétel a pénzügyi szolgáltatásokról szóló jogszabályokkal kapcsolatos szemináriumokon és konferenciákon,

együttműködés az uniós intézményeken (Európai Bizottság, Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, Európai Központi Bank), a nemzeti hatóságokon és más érdekelt feleken belüli szakértőkkel és partnerekkel,

tájékoztatók és sajtóközlemények készítése, a Bizottság képviselete a tagállamokkal és az érdekelt felekkel (befektetők, iparág, szabályozók) folytatott megbeszéléseken,

az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának támogatása vagy képviselete az Európai Unió Bíróságai előtti jogvitákban.

3.   A gazdasági és monetáris unió joga

Az Európai Bizottság a gazdasági és monetáris unió jogi keretei terén komoly szakértelemmel és igazolt tapasztalattal rendelkező jogászokat keres.

A pályázóknak igazoltan képesnek kell lenniük a Szerződés GMU-val foglalkozó fejezete és/vagy az annak alapján elfogadott másodlagos jogi szabályozás végrehajtásából eredő jogi kérdések értékelésére. Képesnek kell lenniük arra, hogy hozzájáruljanak az e területre vonatkozó jogi javaslatok és elemzések előkészítéséhez, és a vezetőséget megfelelő tanácsokkal lássák el.

A sikeres pályázók feladatai többek között a következők lehetnek:

annak értékelése, hogy a központi bankok jogszabályai összeegyeztethetők-e a Szerződés előírásaival,

a Szerződés (EUMSZ) 140. cikkével létrehozott konvergenciajelentés jogi részének előkészítése,

annak jogi értékelése, hogy a nemzeti jogszabályok összeegyeztethetők-e az uniós kerettel az uniós csatlakozás szempontjából,

a GMU-t érintő kötelezettségszegési eljárásokhoz való hozzájárulások kezelése,

hozzájárulás a GMU-val kapcsolatos jogszabályok jogi szövegezéséhez és jogalkotási/kormányközi megtárgyalásához,

az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának támogatása vagy képviselete az Európai Unió Bíróságai előtti jogvitákban.

4.   Az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok

Az Európai Bizottság az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok és eljárások (elsősorban a költségvetési rendelet, a megosztott irányítás, a belső politikák vagy a külkapcsolatok hatálya alá tartozó uniós forrásokra alkalmazandó szektorális szabályok, az uniós költségvetésből finanszírozott pénzügyi eszközökre és költségvetési garanciákra vonatkozó szabályok, a csalás elleni küzdelemre vonatkozó szabályok, például a korai felismerési és kizárási rendszer) területén alapos ismeretekkel és szakértelemmel, valamint az érintett szabályok alkalmazása vagy a szabályokkal kapcsolatos tanácsadás területén igazolt tapasztalattal rendelkező jogi referenseket keres.

A jogi referenseknek igazoltan képesnek kell lenniük jogi vélemények, jogi eszközök és dokumentumok kidolgozására, ügyek elemzésére, jogi értékelések készítésére és tanácsadásra.

A jogi referensek fő feladatai közé tartozik az uniós jogszabályok kidolgozása, megszövegezése és megtárgyalása, e jogszabályok végrehajtásának/nemzeti jogba való átültetésének nyomon követése, tanácsadói, igazgatási és koordinációs feladatok ellátása, valamint a vonatkozó szakpolitikai területekkel foglalkozó nemzetközi fórumokon való részvétel. A jogi referensek feladatai – attól függően, hogy melyik jogterületen dolgoznak – többek között a következők lehetnek:

hozzájárulás az uniós költségvetésre alkalmazandó uniós pénzügyi szabályok és eljárások egyes területeire irányuló szakpolitika meghatározásához és kidolgozásához, valamint a döntéshozatal megkönnyítése, különösen jogi tanácsadás és hozzájárulás révén,

az európai uniós jogszabályok kidolgozása, különösen az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok különböző területeire vonatkozó bizottsági jogalkotási javaslatok megszövegezése, valamint az előterjesztett – részben más uniós intézmények, szervek, végrehajtó ügynökségek vagy köz-magán-társulások által kidolgozott – jogi aktusok jogi megalapozottságának és koherenciájának biztosítása,

tanácsadás az uniós költségvetés végrehajtására vonatkozó pénzügyi szabályokkal és eljárásokkal kapcsolatban, különös tekintettel a különböző jogi eszközök révén (közbeszerzés, vissza nem térítendő támogatások, pénzdíjak, közvetett irányítás – beleértve a hozzájárulási megállapodásokat –, pénzügyi eszközök és költségvetési garanciák) megvalósított kiadási programokra, valamint a csalás elleni küzdelemre vonatkozó szabályok (például a korai felismerési és kizárási rendszer) végrehajtásával kapcsolatban,

szabványos jogi dokumentumok (különösen szerződésminták és jogi levelezés), iránymutatások (útmutatók, körlevelek) kidolgozása és képzések tartása,

részvétel az uniós jogszabályok elfogadására irányuló intézményközi tárgyalásokon, valamint a Tanács és az Európai Parlament ülésein, továbbá jogalkotási javaslatok előterjesztése az érdekelt felek, érdekcsoportok és más uniós intézmények részére,

kiterjedt uniós, nemzeti vagy nemzetközi jogi kutatások folytatása – az ítélkezési gyakorlatot is beleértve –, a kijelölt kérdések részletes elemzése, valamint az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok területére vonatkozó szabályok és eljárások alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos jogi vélemények, jogi eszközök és dokumentumok kidolgozása,

annak nyomon követése, hogy a nemzeti és nemzetközi szabályok megfelelnek-e az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályoknak és eljárásoknak (kapcsolattartás a nemzeti hatóságokkal, a polgárok, a vállalkozások és a hatóságok kérdéseinek megválaszolása, parlamenti kérdések, az Európai Parlamenthez intézett petíciók, dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek kezelése, panaszok kezelése és az európai uniós jog megsértése miatt indított peres eljárást megelőző szakaszok kezelése),

a peres eljárási szakaszokkal kapcsolatos feladatok ellátása, például az Európai Unió Bírósága vagy a Törvényszék előtti állásfoglalások/észrevételek kidolgozásának támogatása,

részvétel a nemzetközi megállapodásokról folytatott tárgyalásokon, különösen az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályokkal való konvergencia biztosítása érdekében,

részvétel az előkészítő üléseken és kapcsolattartás az uniós intézményeknél, szerveknél, végrehajtó ügynökségeknél, a köz-magán-társulásoknál vagy a nemzetközi szervezeteknél működő megfelelő partnerekkel, részvétel az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályokkal kapcsolatos szemináriumokon és konferenciákon,

együttműködés az uniós intézményeknél, szerveknél, végrehajtó ügynökségeknél vagy a köz-magán-társulásoknál, a nemzetközi szervezeteknél, a nemzeti hatóságoknál és más érdekelt feleknél működő szakértőkkel és partnerekkel,

tájékoztatók és sajtóközlemények készítése, a Bizottság képviselete a tagállamokkal és az érdekelt felekkel folytatott megbeszéléseken,

az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának támogatása vagy képviselete az Európai Unió Bíróságai előtti jogvitákban.

5.   Az euróérmék hamisítás elleni védelme

Az Európai Bizottság az euróérmék hamisítás elleni védelme terén alapos ismeretekkel és szakértelemmel rendelkező elemzőket keres. A pályázóknak igazoltan képesnek kell lenniük a hamisgyanús euróérmék technikai elemzésének és osztályozásának elvégzésére. Előnyt jelent az euróhamisítás elleni küzdelem terén szerzett igazolt bűnüldözési tapasztalat.

A sikeres pályázók feladatai többek között a következők lehetnek:

a hamisgyanús euróérmék műszaki elemzése, valamint a hamis euróérmék új típusainak az 1338/2001/EK tanácsi rendelet szerinti osztályozása,

a hamis euróérmékhez kapcsolódó, a szakosodott bűnüldöző szervek által felhasználható információk összeállítása,

a nemzeti érmeszakértői központok (CNAC) támogatása és koordinálása a hamis euróérmék elemzése, valamint az euro csalás és hamisítás elleni védelmének megerősítése terén,

hozzájárulás az euro hamisítás elleni védelmét szolgáló bizottsági politika végrehajtásához, különösen a 331/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti „Periklész 2020” program keretében megvalósuló képzési tevékenységek szervezése és végrehajtása révén,

az 1210/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2182/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának elősegítése,

a pessac-i francia pénzverde érintett forrásainak koordinálása az (EU) 2017/1507 bizottsági határozatnak megfelelően,

együttműködés az uniós intézményekkel, a nemzeti hatóságokkal és más érdekelt felekkel az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló hatékony politika kialakítása érdekében,

az Érmehamisítási Szakértői Csoport és alcsoportja rendszeres üléseinek megszervezése és az azokon való részvétel,

az euróérmékre vonatkozó statisztikai és technikai jelentések, belső feljegyzések, tájékoztatók és egyéb vonatkozó dokumentumok előkészítése és megszövegezése,

a Bizottság és a CTSE képviselete a bizottságokban, a munkacsoportokban, valamint a más intézményekkel és a magánszektorral folytatott megbeszéléseken,

előadások tartása nemzetközi konferenciák és ülések keretében.

Az I. MELLÉKLET vége, vissza a főszöveghez


II. melléklet

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A képesítés szerinti kiválasztás során a vizsgabizottság a következő kritériumokat veszi figyelembe:

1.   Versenyjog

1.

Ügyvédi irodánál az uniós vagy tagállami versenyjogi szabályok és eljárások alkalmazása terén szerzett szakmai tapasztalat.

2.

Nemzeti vagy nemzetközi versenyhatóságnál az uniós vagy tagállami versenyjogi szabályok és eljárások alkalmazása terén szerzett szakmai tapasztalat.

3.

Az alábbiak egyikénél vagy mindkettőnél az uniós vagy tagállami versenyjogi szabályok és eljárások alkalmazása terén szerzett szakmai tapasztalat:

vállalatnál belső jogászként,

nemzeti vagy nemzetközi bíróságnál.

4.

Az uniós vagy tagállami versenyjogi szabályok és eljárások alkalmazása terén szerzett szakmai tapasztalat az alábbi szakterületeken:

összefonódások,

antitröszt,

állami támogatás,

kartellek.

5.

Ügyvédi irodánál, vállalatnál belső jogászként, nemzeti/nemzetközi közjogi szervnél vagy nemzeti/nemzetközi bíróságnál az alábbi területek egyikén szerzett szakmai tapasztalat:

kereskedelmi jog,

szerződési jog,

a szellemi alkotások joga,

tőkepiaci jog,

energiajog,

az összefonódások és felvásárlások joga,

adójog,

közbeszerzés.

6.

Stratégiai tanácsadó cégnél és/vagy gazdasági tanácsadó cégnél szerzett versenyjogi szakmai tapasztalat.

7.

A versenyjog területén szerzett szakirányú mesterképzési és/vagy PhD-oklevél.

8.

A versenyjog területéhez kapcsolódó tapasztalat (antitröszt: versenykorlátozó megállapodások, erőfölény, kartellek; összefonódások és/vagy állami támogatások) az alábbiak közül egy vagy több formában:

felsőoktatási intézménynél (záróvizsgán való részvételre feljogosító) teljes képzésben való oktatás legalább egy féléven keresztül,

lektorált tudományos folyóiratokban megjelentetett munkák,

konferenciákon és műhelytalálkozókon előadóként való részvétel.

2.   Pénzügyi jog

1.

Az alábbiak közül egy vagy több helyen szerzett, a munkakörök jellegéről szóló fejezetben ismertetett pénzügyi jogi szakmai tapasztalat:

a.

ügyvédi iroda;

b.

vállalkozás vagy üzleti szervezet;

c.

nemzeti közigazgatás;

d.

felügyeleti hatóság;

e.

nemzeti/nemzetközi bíróság vagy szervezet vagy szerv.

2.

Pénzügyi joggal kapcsolatos jogi aktusok, dokumentumok, határozatok és vélemények szövegezése terén szerzett szakmai tapasztalat.

3.

A pénzügy magánjogi vonatkozásaival (szerződési/vagyonkezelési jog, magántőke-jog, hitelfinanszírozás strukturálása, befektetési jog) kapcsolatos szakmai tapasztalat.

4.

A pénzügyi joghoz kapcsolódóan nemzetközi viszonylatban szerzett szakmai tapasztalat.

5.

A pénzügyi jog és/vagy az uniós jog területén szerzett szakirányú mesterképzési és/vagy PhD-oklevél.

6.

A pénzügyi joghoz kapcsolódóan (elsősorban a bankszabályozás, a bankok helyreállítása és szanálása, a (fogyasztói) pénzügyi szolgáltatások joga, az értékpapírokra, a pénzügyi piaci infrastruktúrára, a kereskedés utáni szolgáltatásokra és a tőkepiacokra, a befektetési vállalkozásokra és alapokra alkalmazandó jog, a biztosítási és nyugdíjalapok joga, a fizetésképtelenségi jog, a társasági pénzügyi jog terén) az alábbi tevékenységek egyike vagy mindkettő végzése során szerzett szakmai tapasztalat:

tudományos kutatás,

felsőoktatási intézménynél (záróvizsgán való részvételre feljogosító) teljes képzésben való oktatás legalább egy féléven keresztül.

7.

A pénzügyi joghoz kapcsolódóan (elsősorban a bankszabályozás, a bankok helyreállítása és szanálása, a (fogyasztói) pénzügyi szolgáltatások joga, az értékpapírokra, a pénzügyi piaci infrastruktúrára, a kereskedés utáni szolgáltatásokra és a tőkepiacokra, a befektetési vállalkozásokra és alapokra alkalmazandó jog, a biztosítási és nyugdíjalapok joga, a fizetésképtelenségi jog, a társasági pénzügyi jog terén) az alábbi tevékenységek egyike vagy mindkettő végzése során szerzett szakmai tapasztalat:

lektorált tudományos folyóiratokban megjelentetett munkák,

konferenciákon és műhelytalálkozón előadóként való részvétel.

8.

Nemzetközi szervezetek és szervek által kibocsátott jogi aktusokról és/vagy egyéb dokumentumokról (például ajánlások, iránymutatások) folytatott nemzetközi tárgyalások során szerzett szakmai tapasztalat.

3.   A gazdasági és monetáris unió (a továbbiakban: GMU) joga

1.

Uniós központi banknál szerzett, a GMU-val foglalkozó jogi kérdésekkel kapcsolatos szakmai tapasztalat (elsősorban jogi elemzés, a kormányzótanács határozatainak előkészítése és jogi tanácsadás az elnöknek).

2.

Uniós intézménynél vagy szervnél szerzett, a GMU-val foglalkozó jogi kérdésekkel kapcsolatos szakmai tapasztalat (elsősorban jogi elemzés, a GMU-val kapcsolatos jogi szövegek előkészítése vagy megtárgyalása, az uniós intézmény vagy szerv GMU-val foglalkozó jogi kérdésekkel kapcsolatos jogi álláspontjának előkészítése).

3.

Uniós pénzügyminisztériumnál szerzett, a GMU-val foglalkozó jogi kérdésekkel kapcsolatos szakmai tapasztalat (elsősorban jogi elemzés, a GMU jogi szövegeinek megtárgyalásában való közvetlen részvétel, a GMU-val kapcsolatos jogi kérdésekre vonatkozó nemzeti álláspontok előkészítése).

4.

A következő tevékenységek egyike vagy mindkettő során szerzett, a GMU jogával kapcsolatos szakmai tapasztalat:

felsőoktatási intézménynél (záróvizsgán való részvételre feljogosító) teljes képzésben való oktatás legalább egy féléven keresztül,

lektorált tudományos folyóiratokban megjelentetett munkák.

5.

A GMU joga területén szerzett szakirányú mesterképzési és/vagy PhD-oklevél.

6.

Nemzetközi összefüggésben szerzett, a GMU jogához kapcsolódó szakmai tapasztalat.

7.

Ügyvédi irodában, a GMU-val kapcsolatos megbízatások terén szerzett szakmai tapasztalat.

4.   Az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok

Felhívjuk figyelmét, hogy az 1., 2. és 7. kritériumnál említett, a költségvetési rendeletre vonatkozó hivatkozások a következő dokumentumra vonatkoznak: az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről.

1.

Az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok és eljárások terén szerzett szakmai tapasztalat, elsősorban az alábbi területeken: a) költségvetési rendelet; b) az uniós szervekre, végrehajtó ügynökségekre vagy köz-magán-társulásokra vonatkozó egyedi pénzügyi szabályok és eljárások; c) a megosztott irányítás alá eső uniós finanszírozásra alkalmazandó ágazati pénzügyi szabályok és eljárások; d) a belső politikák vagy a külkapcsolatok uniós finanszírozására alkalmazandó pénzügyi szabályok és eljárások; e) a vissza nem térítendő támogatásokra és a közbeszerzésre vonatkozó szabályok; f) az uniós költségvetésből finanszírozott pénzügyi eszközökre és költségvetési garanciákra vonatkozó szabályok; g) az alábbi uniós szervezetek közül egynek vagy többnek a csalás elleni küzdelemre (például a korai felismerési és kizárási rendszerre) vonatkozó szabályai:

a)

intézmények;

b)

szervek, végrehajtó ügynökségek;

c)

köz-magán-társulások.

2.

Az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok és eljárások terén szerzett szakmai tapasztalat, elsősorban az alábbi területeken: a) költségvetési rendelet; b) az uniós szervekre, végrehajtó ügynökségekre vagy köz-magán-társulásokra vonatkozó egyedi pénzügyi szabályok; c) a megosztott irányítás alatt álló uniós finanszírozásra, a belső politikákra vagy a külkapcsolatokra alkalmazandó ágazati szabályok; d) a vissza nem térítendő támogatásokra és a közbeszerzésre vonatkozó szabályok; e) az uniós költségvetésből finanszírozott pénzügyi eszközökre és költségvetési garanciákra vonatkozó szabályok; f) az alábbiak közül egynek vagy többnek a csalás elleni küzdelemre (például a korai felismerési és kizárási rendszerre) vonatkozó szabályai:

a)

nemzeti közigazgatás;

b)

vállalkozás vagy üzleti szervezet;

c)

nemzeti/nemzetközi bíróság vagy szervezet vagy szerv.

3.

Az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályokkal és eljárásokkal kapcsolatos jogi aktusok, határozatok, vélemények és egyéb dokumentumok szövegezése terén szerzett szakmai tapasztalat.

4.

Az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok és eljárások magánjogi vonatkozásai terén szerzett szakmai tapasztalat (elsősorban a közbeszerzés, a támogatási megállapodások, a pénzügyi eszközök és költségvetési garanciák, a szerződési/vagyonkezelési jog, a magántőke-jog vonatkozásai, a hitelfinanszírozás strukturálása területén).

5.

Nemzetközi szervezetek és szervek vagy pénzügyi intézmények által kibocsátott jogi aktusokról és/vagy egyéb dokumentumokról (például ajánlásokról, iránymutatásokról) folytatott tárgyalások során szerzett szakmai tapasztalat.

6.

Az európai uniós jog és/vagy a kereskedelmi jog területén szerzett szakirányú mesterképzési és/vagy PhD-oklevél.

7.

Az uniós költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok és eljárások terén szerzett szakmai tapasztalat, elsősorban az alábbi területeken: a) költségvetési rendelet; b) az uniós szervekre, végrehajtó ügynökségekre vagy köz-magán-társulásokra vonatkozó egyedi pénzügyi szabályok; c) a megosztott irányítás alatt álló uniós finanszírozásra, a belső politikákra vagy a külkapcsolatokra alkalmazandó ágazati szabályok; d) a vissza nem térítendő támogatásokra és a közbeszerzésre vonatkozó szabályok; e) az uniós költségvetésből finanszírozott pénzügyi eszközökre és költségvetési garanciákra vonatkozó szabályok; f) a csalás elleni küzdelemre (például a korai felismerési és kizárási rendszerre) vonatkozó szabályok; a fenti tapasztalatot a pályázó az alábbi tevékenységek közül egy vagy több során szerezte:

a)

tudományos kutatás,

b)

felsőoktatási intézménynél (záróvizsgán való részvételre feljogosító) teljes képzésben való oktatás legalább egy féléven keresztül,

c)

lektorált tudományos folyóiratokban megjelentetett munkák,

d)

konferenciákon és műhelytalálkozókon előadóként való részvétel.

5.   Az euróérmék hamisítás elleni védelme

1.

Az euro pénzhamisítás elleni védelmére vonatkozó nemzeti és/vagy uniós jog szabályainak és eljárásainak alkalmazása terén szerzett szakmai tapasztalat. Az alábbiak egyikénél/egyike számára vagy mindkettőnél/mindkettő számára végzett munka során szerzett szakmai tapasztalat vehető figyelembe:

a)

az 1338/2001/EK rendelet 2. cikkének b) pontjában említett, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság;

b)

uniós intézmény, szerv vagy hivatal.

2.

A hamis euróérmék technikai elemzése terén szerzett szakmai tapasztalat.

3.

A hamis euróérmék osztályozása terén szerzett szakmai tapasztalat.

4.

Az euro hamisítása elleni küzdelem terén szerzett bűnüldözési tapasztalat.

5.

A hamis euróérmék elemzésére és osztályozására szolgáló speciális informatikai eszközök – elsősorban a hamispénz-figyelő rendszer (CMS) – használata terén szerzett szakmai tapasztalat.

6.

Az (euróérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euróérmék kezeléséről szóló) 1210/2010/EU rendelet és/vagy az (euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló) 2182/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtása terén szerzett szakmai tapasztalat.

7.

Statisztikai és technikai jelentések szövegezése terén szerzett szakmai tapasztalat.

8.

Az euro pénzhamisítás elleni védelme során az EU-n belüli vagy harmadik országokkal folytatott nemzetközi együttműködés terén szerzett szakmai tapasztalat.

9.

Az uniós vagy nemzetközi ülések, konferenciák, szakmai képzések, illetve műhelytalálkozók megtervezése és szervezése, illetve azokon előadóként való részvétel terén szerzett szakmai tapasztalat.

10.

A hamis pénz felismerésével, elemzésével vagy osztályozásával kapcsolatos képzéseken való részvétel.

A II. MELLÉKLET vége, vissza a főszöveghez


III. melléklet

A NYÍLT VERSENYVIZSGÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az EPSO által szervezett kiválasztási eljárások egyes idegen nyelvű dokumentumaiban szereplő, meghatározott nemű személyt jelölő hivatkozások más nemű személyre egyaránt értendőek.

Amennyiben a versenyvizsga bármely szakaszában az utolsó helyen több azonos pontszámú pályázó található, valamennyien továbblépnek a versenyvizsga további szakaszába. Azok a pályázók, akik a fellebbezésük sikeres elbírálását követően a versenyvizsgát folytathatják, szintén meghívást kapnak a következő szakaszra.

Amennyiben a tartaléklista utolsó helyén több azonos pontszámú pályázó található, valamennyien a tartaléklistára kerülnek. Azok a pályázók, akiknek a fellebbezése az eljárás e szakaszában kedvező elbírálásban részesül, szintén felkerülnek a tartaléklistára.

1.   KIK PÁLYÁZHATNAK?

1.1.   Általános és speciális feltételek

Az egyes szakterületekre vagy profilokra vonatkozó általános és speciális feltételek (ideértve a nyelvismeretet) leírása a „Kik pályázhatnak?”szakaszban található.

A képesítésre, szakmai tapasztalatra és nyelvismeretre vonatkozó speciális feltételek a keresett profil függvényében eltérőek. A pályázónak a jelentkezéskor a munkakörhöz kapcsolódó lehető legtöbb információt meg kell adnia a képesítésére és (amennyiben a versenyvizsga-felhívás előírja) a szakmai tapasztalatára vonatkozóan, e versenyvizsga-felhívás „Kik pályázhatnak?”szakaszában leírtak szerint.

a)

Oklevél és/vagy bizonyítvány: Az okleveleket – függetlenül attól, hogy uniós vagy nem uniós országokban bocsátották ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének (például oktatási minisztériumának) el kell ismernie. Az oktatási rendszerek közötti különbségeket a vizsgabizottság figyelembe veszi.

Amennyiben a pályázó középfokúnál magasabb szintű oktatásban, műszaki vagy szakmai képzésen, illetve szaktanfolyamon vett részt, ismertetnie kell a tantárgyak nevét és a tanulmányi időt, továbbá fel kell tüntetnie, hogy nappali tagozatos, részidős vagy esti tanfolyamról volt-e szó.

b)

Szakmai tapasztalat (amennyiben a versenyvizsga-felhívás előírja) csak abban az esetben vehető figyelembe, ha kapcsolódik az előírt munkakör jellegéhez, valamint:

valódi és tényleges munkavégzés,

amelyre díjazás ellenében,

alá-fölérendeltségi viszony vagy szolgáltatásnyújtás keretében kerül(t) sor, valamint

megfelel a következő feltételeknek:

önkéntes munka: amennyiben díjazás ellenében végezték és a heti munkaórák száma és időtartama hasonló a rendszeres foglalkoztatásához,

szakmai gyakorlat: amennyiben díjazás ellenében végezték,

kötelező katonai szolgálat: arra akár az előírt oklevél megszerzése előtt, akár azt követően sor kerülhet, és annak időtartama nem haladhatja meg a kötelező katonai szolgálatnak a pályázó állampolgársága szerinti tagállamban előírt törvényes időtartamát,

szülési/apasági/örökbefogadási szabadság: amennyiben munkaszerződés keretében vették/veszik igénybe,

doktori képzés: legfeljebb három éves időtartamig, feltéve, hogy a pályázó a doktori címet ténylegesen megszerezte, és attól függetlenül, hogy a munkát díjazás ellenében vagy anélkül végezte-e, valamint

részmunkaidős munkavégzés: a ténylegesen ledolgozott munkaidő arányában vehető számításba. Ha például a pályázó hat hónapig dolgozott félmunkaidőben, az három hónapos szakmai tapasztalatnak számít.

1.2.   Igazoló dokumentumok

A pályázónak állampolgárságát a kiválasztási eljárás különböző szakaszaiban a jelentkezési határidő (a két részben történő jelentkezés esetén a jelentkezés első részére vonatkozó határidő) lejártakor érvényes hivatalos dokumentummal – például útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal – kell igazolnia.

A szakmai tevékenységet valamennyi érintett időszakra vonatkozóan a következő dokumentumok eredeti példányával vagy hiteles másolatával kell igazolni:

az előző és a jelenlegi munkáltató(k) igazolásai), amelyek tanúsítják a betöltött munkakör jellegét és a felelősségi szintet, valamint a munkavégzés kezdeti és záró időpontját, a társaság hivatalos fejlécével és bélyegzőjével, valamint a felelős személy nevével és aláírásával ellátva, vagy

a munkaszerződés(ek), valamint az első és az utolsó fizetési jegyzék, a részletes munkaköri leírással együtt,

(önfoglalkoztatás, például önálló vállalkozó, szabadfoglalkozású esetén) az elvégzett munkát részletező számla vagy megrendelőlevél, illetve bármely egyéb vonatkozó hivatalos igazoló dokumentum,

(konferenciatolmácsok esetében, amennyiben a versenyvizsga-felhívás szakmai tapasztalatot ír elő) a kifejezetten konferenciatolmácsként ledolgozott napok számát, valamint a tolmácsolási forrás- és célnyelvek megnevezését tartalmazó igazoló dokumentumok.

A nyelvismeretet általában nem kell igazoló dokumentummal alátámasztani, kivéve egyes nyelvi vagy szakmai profilok esetében.

A pályázóktól az eljárás bármely szakaszában további információkat vagy dokumentumokat kérhetünk be. Az EPSO tájékoztatja a pályázókat arról, hogy milyen igazoló dokumentumokat és mikor kell benyújtaniuk.

1.3.   Esélyegyenlőség és speciális vizsgakörülmények

Amennyiben a pályázót fogyatékossága vagy egészségi állapota akadályozhatja a vizsgákon való részvételben, kérjük, jelezze ezt jelentkezési lapján, és közölje, hogy milyen típusú speciális vizsgakörülményeket igényel. Amennyiben a fogyatékosság vagy egészségi állapot a jelentkezés érvényesítése után alakul ki, a pályázónak ezt haladéktalanul jeleznie kell az EPSO felé az alábbiakban szereplő információk felhasználásával.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiekre irányuló kérelmet az EPSO kizárólag akkor tudja figyelembe venni, ha a pályázó megküldi számára a tagállama szerinti nemzeti hatóság vagy orvosi szerv által kiállított igazolást. Az igazoló dokumentumok vizsgálatát követően szükség esetén – észszerű kereteken belül – speciális vizsgakörülményeket biztosíthatunk.

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos kérdésekben vagy amennyiben további információra van szüksége, kérjük, forduljon az EPSO akadálymentesítési csoportjához:

e-mailben (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faxon (+ 32 22998081) vagy

postai úton:

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KIK BÍRÁLJÁK EL A PÁLYÁZÓK TELJESÍTMÉNYÉT?

A pályázók teljesítményének összehasonlítására és a készségeik, képességeik és képesítéseik alapján az ebben a versenyvizsga-felhívásban meghatározott feltételeknek leginkább megfelelő pályázók kiválasztására vizsgabizottságot jelölünk ki. Tagjainak feladata egyebek mellett a versenyvizsga tesztjei, illetve vizsgái nehézségi fokának meghatározása és azok tartalmának jóváhagyása az EPSO javaslatai alapján.

A vizsgabizottság függetlenségének biztosítása érdekében a pályázóknak vagy bármely, a vizsgabizottságon kívüli személynek szigorúan tilos megkísérelni a kapcsolatfelvételt a vizsgabizottság bármely tagjával, kivéve az olyan vizsgák esetében, amelyeknél a pályázó és a vizsgabizottság között közvetlen kapcsolatfelvétel történik.

Amennyiben a pályázó az álláspontját kívánja ismertetni, vagy jogainak kíván érvényt szerezni, ezt írásban teheti meg, a vizsgabizottságnak szóló levelét az EPSO-nak címezve, amely továbbítja azt a vizsgabizottság felé. A pályázó részéről minden, az említett eljárásokkal ellentétes – akár közvetlen, akár közvetett módon tett – kapcsolatfelvételi kísérlet tilos, és a versenyvizsgából való kizárást vonhatja maga után.

Összeférhetetlenségnek minősül különösen a pályázó és a vizsgabizottság valamely tagja közötti családi kapcsolat vagy hierarchikus viszony. Amennyiben a vizsgabizottság ilyen helyzetről szerez tudomást, azt haladéktalanul jeleznie kell az EPSO felé. Az EPSO minden esetet egyedileg értékel, és megteszi a megfelelő intézkedéseket. A fenti szabályok megsértése esetén a vizsgabizottság tagja fegyelmi eljárás alá vonható, az érintett pályázót pedig az EPSO a versenyvizsgából kizárja (lásd a 4.4. szakaszt).

A vizsgabizottság tagjainak névsora az értékelőközpont/értékelési szakasz kezdete előtt megjelenik az EPSO honlapján (www.eu-careers.eu).

3.   KAPCSOLATTARTÁS

3.1.   Kapcsolattartás az EPSO-val

A pályázónak legalább hetente kétszer be kell lépnie EPSO-fiókjába annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhesse a versenyvizsga folyamatát. Amennyiben ez az EPSO részéről felmerülő technikai probléma miatt akadályba ütközne, a pályázónak haladéktalanul és kizárólag az EPSO-honlapon (https://epso.europa.eu/help_hu) keresztül értesítenie kell az EPSO-t.

Az EPSO fenntartja a jogot arra, hogy ne szolgáltasson olyan információt, amely e versenyvizsga-felhívásban, annak mellékleteiben vagy az EPSO honlapján – ideértve annak „Gyakran feltett kérdések”oldalát is – már egyértelműen szerepel.

A pályázónak a pályázattal kapcsolatos minden levelében fel kell tüntetnie nevét (az EPSO-fiókban megadott formában), a pályázata azonosító számát és a kiválasztási eljárás hivatkozási számát.

Az EPSO a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzat (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_hu; közzétéve a Hivatalos Lapban) elveit alkalmazza. Ennek megfelelően az EPSO fenntartja magának a jogot a nem helyénvaló – ismétlődő, sértő és/vagy irreleváns tartalmú – levelezés megszüntetésére.

3.2.   Információkhoz való hozzáférés

A pályázót – tekintettel az indokolási kötelezettségre – különös hozzáférési jogok illetik meg bizonyos, őt egyénileg érintő információkhoz, ami azért szükséges, hogy a pályázó az esetleges elutasító határozatok ellen jogorvoslati kérelmet nyújthasson be.

Az indokolási kötelezettséget össze kell egyeztetni a vizsgabizottság eljárásának titkosságával, amelynek célja a vizsgabizottság függetlenségének és a kiválasztás tárgyilagosságának biztosítása. Az eljárás titkossága miatt nem hozható nyilvánosságra a vizsgabizottság tagjai által a pályázók egyedi, illetve összehasonlító értékelésével kapcsolatban képviselt álláspont.

E hozzáférési jogok kizárólag a nyílt versenyvizsgák pályázóit illetik meg, és a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jogszabályok nem biztosítanak számukra több jogot annál, mint amennyit e szakasz elismer.

3.2.1.   Automatikus tájékoztatás

A pályázó az EPSO-fiókján keresztül az adott versenyvizsga tekintetében szervezett kiválasztási eljárás minden egyes szakasza után automatikusan megkapja a következő információkat:

számítógépes feleletválasztós tesztek: a pályázó eredményei, valamint a pályázó által az egyes kérdésekre adott válaszokat és a helyes válaszokat tartalmazó táblázat hivatkozási szám/betű alapján. A kérdések és a válaszok szövegéhez való hozzáférés kifejezetten kizárt,

a pályázati feltételek teljesülése: a pályázó versenyvizsgára bocsátható-e; amennyiben nem, mely pályázati feltételeknek nem felelt meg,

Talent Screener (tehetségszűrő): a pályázó eredményei, továbbá az egyes kérdések súlyozását, valamint a pályázó egyes válaszaira adott pontszámokat és az összpontszámot tartalmazó táblázat,

előzetes vizsgák: a pályázó eredményei,

közbenső vizsgák: a pályázó eredményei, amennyiben nem kap meghívást a versenyvizsga következő szakaszába,

értékelőközpont/értékelési szakasz: amennyiben a pályázó nem került kizárásra a versenyvizsgából, a pályázó készséglapja, amelyen szerepel az egyes készségek összpontszáma, valamint a vizsgabizottság mennyiségi és minőségi visszajelzést tartalmazó észrevételei a pályázó értékelőközpontban/értékelési szakaszban nyújtott teljesítményéről.

Általános szabályként az EPSO nem továbbítja a pályázók számára a forrásszövegeket és a vizsgafeladatokat, mivel ezek a későbbi versenyvizsgák során újból felhasználhatók. Bizonyos vizsgák esetében azonban kivételesen közzéteheti honlapján a forrásszövegeket vagy vizsgafeladatokat, amennyiben:

a vizsgák már befejeződtek,

az eredményeket megállapították és közölték a pályázókkal, valamint

az EPSO a forrásszövegeket/vizsgafeladatokat későbbi versenyvizsgák során nem szándékozik újból felhasználni.

3.2.2.   Kérésre kapható tájékoztatás

A pályázók kérhetik az írásbeli vizsgákon adott válaszaik kijavítatlan példányát, amennyiben az EPSO a vizsga tartalmát a jövőbeni versenyvizsgáknál nem kívánja újból felhasználni. Az elektronikus iratrendezési gyakorlat és az esettanulmány válaszaihoz való hozzáférés ezáltal egyértelműen kizárt.

A vizsgabizottság eljárásának titkossága kiterjed különösen a válaszok javítására és a pontozás részleteire, így ezek nem hozhatók nyilvánosságra.

Az EPSO törekszik arra, hogy a lehető legtöbb információt bocsássa a pályázók rendelkezésére, az indokolási kötelezettség, a vizsgabizottság eljárásának titkossága és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével. Minden tájékoztatási kérelmet a fenti kötelezettségek fényében értékelünk.

Tájékoztatási kérelmet az EPSO honlapján (https://epso.europa.eu/help_hu) keresztül lehet benyújtani legkésőbb 10 naptári nappal azt az időpontot követően, amikor a pályázó eredményei az EPSO-fiókjában megjelentek.

4.   PANASZ BENYÚJTÁSA ÉS PROBLÉMÁK

4.1.   Technikai és szervezési kérdések

Amennyiben a pályázó a kiválasztási eljárás bármely szakaszában súlyos technikai vagy szervezési problémával szembesül, annak érdekében, hogy ügyét kivizsgálhassuk, és megtehessük a szükséges intézkedéseket, kérjük, kizárólag az EPSO honlapján (https://epso.europa.eu/help_hu) keresztül értesítse az EPSO-t.

A pályázónak minden levelében fel kell tüntetnie nevét (az EPSO-fiókban megadott formában), a pályázata azonosító számát és a kiválasztási eljárás hivatkozási számát.

A vizsgaközpontban felmerülő problémák esetében:

forduljon haladéktalanul a felügyelőkhöz, hogy már a vizsgaközpontban meg lehessen vizsgálni, hogyan oldható meg az adott probléma. Mindenképpen kérje tőlük panaszának írásbeli rögzítését, valamint

a vizsgától számított legfeljebb három naptári napon belül forduljon az EPSO-hoz az EPSO honlapján (https://epso.europa.eu/help_hu) keresztül, és röviden ismertesse a problémát.

A vizsgaközponton kívül (leginkább a vizsgaidőpont foglalása során) felmerülő problémák esetében kérjük, kövesse az EPSO-fiókjában és az EPSO honlapján olvasható utasításokat, vagy haladéktalanul forduljon az EPSO-hoz az EPSO honlapján (https://epso.europa.eu/help_hu) keresztül.

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekben haladéktalanul – de mindenképpen még a jelentkezési határidő lejárta előtt – forduljon az EPSO-hoz az EPSO honlapján (https://epso.europa.eu/help_hu) keresztül. Előfordulhat, hogy a jelentkezési határidő lejárta előtt kevesebb mint öt munkanappal elküldött megkeresésekre a határidő lejárta előtt már nem kap választ.

4.2.   Belső felülvizsgálati eljárások

4.2.1.   Hiba a számítógépes feleletválasztós tesztekben

A számítógépes feleletválasztós tesztek adatbázisát az EPSO és a vizsgabizottságok folyamatosan igen alapos minőség-ellenőrzésnek vetik alá.

Amennyiben a pályázó úgy véli, hogy a számítógépes feleletválasztós tesztek során feltett egy vagy több kérdés olyan hibát tartalmazott, amely megnehezítette a helyes válaszadást, kérheti az érintett kérdés(ek) vizsgabizottság általi felülvizsgálatát (az ún. „semlegesítési”eljárás keretében).

Ezen eljárás keretében a vizsgabizottság úgy dönthet, hogy törli a hibás kérdést, és a pontszámot elosztja az érintett teszt többi kérdése között. Ennek során kizárólag azon pályázók pontszámait számítja újra, akiknek az érintett kérdést meg kellett válaszolniuk. A tesztekre adható, a versenyvizsga-felhívás vonatkozó szakaszaiban meghatározott pontszám nem változik.

A számítógépes feleletválasztós tesztekkel kapcsolatos panasz benyújtásának módja:

eljárás: kérjük, kizárólag az EPSO honlapján (https://epso.europa.eu/help_hu) keresztül forduljon az EPSO-hoz,

nyelv: a pályázó által a szóban forgó versenyvizsga tekintetében választott második nyelven,

határidő: a számítógépes tesztek időpontjától számított 3 naptári napon belül,

kiegészítő információk: ismertesse a kérdés témáját (tartalmát), amely alapján az érintett kérdés(ek) azonosítható(k), valamint a lehető legvilágosabban fejtse ki a kifogásolt hiba jellegét.

Nem vehető figyelembe az a kérelem, amely a határidő lejárta után érkezik be, vagy amely nem ismerteti kellő részletességgel a vitatott kérdés(ek)et és a kifogásolt hibát.

Ha valaki például csak annyit állít, hogy a szöveg fordítási hibát tartalmazott, de további részleteket nem közöl, panaszát nem fogadjuk el.

Ugyanez a felülvizsgálati eljárás alkalmazandó az elektronikus iratrendezési gyakorlattal kapcsolatos hibákra.

4.2.2.   Felülvizsgálati kérelem

A pályázó kérheti a vizsgabizottság vagy az EPSO bármely olyan határozatának felülvizsgálatát, amelynek tárgya a pályázó eredményeinek megállapítása és/vagy a pályázónak a versenyvizsga következő szakaszába bocsátása vagy az abból való kizárása.

A felülvizsgálati kérelem az alábbi indokokon alapulhat:

a versenyvizsga-eljárás során felmerült jelentős szabálytalanság, és/vagy

a személyzeti szabályzatban, a versenyvizsga-felhívásban, annak mellékleteiben és/vagy az ítélkezési gyakorlatban lefektetett szabályok vizsgabizottság vagy EPSO általi megsértése.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a pályázó vizsgákon nyújtott teljesítményéről vagy képesítésének és szakmai tapasztalatának megfelelőségéről alkotott vizsgabizottsági értékelés megalapozottsága nem vitatható. Ez az értékelés a vizsgabizottság értékítéletének kifejezése, és az a tény, hogy pályázó nem ért egyet azzal, ahogyan a vizsgabizottság a vizsgáját, a tapasztalatát és/vagy a képesítését számításba vette, nem bizonyítja, hogy a vizsgabizottság hibát követett el. Az ezen alapuló felülvizsgálati kérelmek nem vezetnek pozitív eredményre.

A felülvizsgálati kérelem benyújtásának módja:

eljárás: kérjük, kizárólag az EPSO honlapján (https://epso.europa.eu/help_hu) keresztül forduljon az EPSO-hoz,

nyelv: a pályázó által a szóban forgó versenyvizsga tekintetében választott második nyelven,

határidő: a vitatott határozatnak a pályázó EPSO-fiókjában való közlésétől számított 10 naptári napon belül,

kiegészítő információk: fejtse ki világosan, hogy melyik határozatot és milyen indokból vitatja.

Nem vehető figyelembe az a kérelem, amely a határidő lejárta után érkezik be.

A beérkezett kérelemről 15 munkanapon belül átvételi elismervényt kap. A vitatott határozatot meghozó szerv – a vizsgabizottság vagy az EPSO – megvizsgálja a kérelmet, arról határozatot hoz, és a lehető legrövidebb időn belül indokolással ellátott választ küld a pályázónak.

Amennyiben a felülvizsgálati kérelem elbírálása kedvező, a pályázó visszakerül a kiválasztási eljárás ugyanazon szakaszába, mint amelyikből kizárták, függetlenül attól, hogy időközben mennyit haladt előre a versenyvizsga menete.

4.3.   Egyéb jogorvoslati lehetőségek

4.3.1.   Közigazgatási panasz

A nyílt versenyvizsgák pályázói közigazgatási panasszal élhetnek az EPSO igazgatójánál mint kinevező hatóságnál.

A pályázó kizárólag abban az esetben nyújthat be panaszt egy olyan határozat ellen – vagy egy olyan határozat elfogadásának elmulasztása miatt –, amely közvetlenül és azonnal érinti pályázói jogállását, ha a kiválasztási eljárásra vonatkozó szabályokat egyértelműen megsértették. A vizsgabizottság értékítéletét az EPSO igazgatója nem bírálhatja felül (lásd a 4.2.2. szakaszt).

A közigazgatási panasz benyújtásának módja:

eljárás: kérjük, kizárólag az EPSO honlapján (https://epso.europa.eu/help_hu) keresztül forduljon az EPSO-hoz,

nyelv: a pályázó által a szóban forgó versenyvizsga tekintetében választott második nyelven,

határidő: a vitatott határozatról szóló értesítéstől (illetve határozat elmulasztása esetén attól a naptól, ameddig a határozatot meg kellett volna hozni) számított három hónapon belül,

kiegészítő információk: fejtse ki világosan, hogy melyik határozatot és milyen indokból vitatja.

Nem vehető figyelembe az a kérelem, amely a határidő lejárta után érkezik be.

4.3.2.   Bírósági kereset

A nyílt versenyvizsgák pályázói az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikke, valamint a személyzeti szabályzat 91. cikke alapján bírósági keresetet nyújthatnak be a Törvényszékhez.

Felhívjuk figyelmét, hogy az EPSO – nem pedig a vizsgabizottság – által hozott határozatokkal szemben kizárólag akkor nyújtható be kereset a Törvényszékhez, ha a pályázó előzőleg a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerint közigazgatási panaszt nyújtott be (lásd a 4.3.1. szakaszt). Ilyen lehet például az általános pályázati feltételekre vonatkozó határozat, amelyet nem a vizsgabizottság, hanem az EPSO hoz meg.

A bírósági kereset benyújtásának módja:

eljárás: kérjük, tájékozódjon a Törvényszék honlapján (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Európai ombudsman

Minden uniós polgár és lakos panasszal fordulhat az európai ombudsmanhoz.

Az ombudsmanhoz panasz csak az érintett intézménynél vagy szervnél tett megfelelő közigazgatási lépések megtételét követően nyújtható be (lásd a 4.1–4.3. szakaszt).

Az ombudsmanhoz benyújtott panasz nem hosszabbítja meg a közigazgatási panasz vagy a bírósági jogorvoslati kérelem benyújtása tekintetében előírt határidőket.

Az ombudsmanhoz címzett panasz benyújtásának módja:

eljárás: kérjük, tájékozódjon az európai ombudsman honlapján (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   A kiválasztási eljárásból való kizárás

Az EPSO a kiválasztási eljárás bármely szakaszában kizárhatja az érintett pályázót, amennyiben megállapítja, hogy a pályázó:

egynél több EPSO-fiókot hozott létre,

egymással összeférhetetlen szakterületekre vagy profilokra jelentkezett,

nem felel meg valamennyi pályázati feltételnek,

hamis nyilatkozatot tett, vagy nyilatkozatát nem tudja megfelelő dokumentumokkal alátámasztani,

nem foglalt időpontot valamelyik vizsgájára vagy nem vett részt azon,

csalt a vizsgán,

a jelentkezési lapján elmulasztotta megjelölni az e versenyvizsga-felhívásban előírt nyelveket vagy az e nyelvek tekintetében előírt minimumszinte(ke)t,

tiltott módon megkísérelte a vizsgabizottság tagjaival való kapcsolatfelvételt,

nem tájékoztatta az EPSO-t a vizsgabizottság valamely tagjával fennálló esetleges összeférhetetlenségről,

jelentkezését a versenyvizsga-felhívásban meghatározott nyelv(ek)től eltérő nyelven nyújtotta be (az igazoló dokumentumokban is használt tulajdonnevek, hivatalos pozíciók és munkakörök, valamint a bizonyítványok és oklevelek megnevezése esetében más nyelv is használható) és/vagy

a névtelenül javítandó írásbeli vagy gyakorlati vizsga példányát aláírta vagy megkülönböztető jellel látta el.

Az uniós intézmények álláshelyeire pályázóknak teljes feddhetetlenségről kell tanúbizonyságot tenniük. Bármilyen csalás vagy csalási kísérlet büntetést és a későbbi versenyvizsgákról való kizárást vonhat maga után.

A III. MELLÉKLET vége, vissza a főszöveghez


IV. MELLÉKLET

PÉLDÁK A VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS ELŐÍRÁSAINAK ELVILEG MEGFELELŐ MINIMÁLIS KÉPESÍTÉSEKRE ORSZÁGONKÉNT ÉS BESOROLÁSI FOKOZATONKÉNT

Kattintson ide a példák könnyen olvasható verziójához

ORSZÁG

AST-SC 1 – AST-SC 6

AST 1 – AST 7

AST 3 – AST 11

AD 5 – AD 16

(Felsőfokú tanulmányok folytatására jogosító) középfokú végzettség

Középfokúnál magasabb szintű oktatásban szerzett végzettség (felsőoktatáson kívüli felsőfokú képzés vagy legalább kétéves rövidebb felsőoktatási képzés)

Felsőoktatásban szerzett végzettség (legalább hároméves képzés)

Felsőoktatásban szerzett végzettség (legalább négyéves képzés)

Belgique –

België –

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus - Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto - Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa - studieveckor)

Maisterin tutkinto - Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa - studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen - antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

A IV. MELLÉKLET vége, vissza a főszöveghez