11.4.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CA 135/1


Pályázati felhívás az európai adatvédelmi biztos álláshelyének betöltésére

COM/2019/20036

(2019/C 135 A/01)

 

Magunkról

Az európai adatvédelmi biztos álláshelyéről az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 52. cikke rendelkezik. A rendelet – az egyének alapvető jogainak és szabadságainak, valamint különösen a személyes adatok védelméhez és a magánélethez való joguknak a tiszteletben tartása érdekében – megállapítja azokat az elveket, jogokat és kötelezettségeket, amelyek alapján az európai uniós intézmények, szervek és hivatalok feldolgozzák a személyes adatokat. Az európai adatvédelmi biztos (a továbbiakban: az adatvédelmi biztos) az említett rendelet rendelkezéseinek helyes alkalmazásáról gondoskodó független felügyeleti hatóság vezetője. Feladatának ellátása során teljes mértékben függetlenül jár el.

A felügyeleti hatóság az Európai Unió 2019. évi általános költségvetése értelmében összesen mintegy 16,6 millió eurós költségvetéssel és megközelítőleg 100 fős személyi állománnyal rendelkezik.

Az adatvédelmi biztos kinevezése ötéves időtartamra szól, amely egy alkalommal meghosszabbítható.

Az adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket – ezen belül az illetményeket, a juttatásokat és a javadalmazás helyett nyújtott egyéb kedvezményeket – az (EU) 2018/1725 rendelet 54. cikke határozza meg. E tekintetben az adatvédelmi biztos az Európai Unió Bíróságának bíráival egyenrangú (2).

Az adatvédelmi biztos székhelye Brüsszelben van.

Ajánlatunk (munkaköri leírás)

Az adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri és érvényre juttatja az (EU) 2018/1725 rendelet alkalmazását, ennek érdekében ellátja a rendeletben előírt feladatokat és gyakorolja az abban ráruházott hatásköröket. Feladatai közé tartozik továbbá az európai uniós intézmények és szervek, valamint az érintettek tanácsokkal való ellátása a személyes adatok feldolgozására vonatkozó kérdésekben.

Általában véve az adatvédelmi biztos felelős annak biztosításáért, hogy a személyes adatok feldolgozása tekintetében az Európai Unió intézményei, szervei és hivatalai tiszteletben tartsák a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen a személyes adatok védelméhez és a magánélet tiszteletben tartásához való jogukat. A személyes adatoknak valamely európai uniós intézmény szerv, ügynökség vagy hivatal általi feldolgozása során figyelemmel kíséri és biztosítja a rendelet és bármely más, a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelmével kapcsolatos európai uniós jogi aktus előírásainak alkalmazását.

Az adatvédelmi biztos feladatai a következők

figyelemmel kíséri és érvényre juttatja az (EU) 2018/1725 rendeletnek az uniós intézmények és szervek általi alkalmazását, kivéve a személyes adatoknak a Bíróság általi olyan kezelését, amelyet a Bíróság igazságszolgáltatási feladatkörében eljárva végez,

elősegíti a nyilvánosság figyelmének felkeltését és az ismeretek terjesztését az adatok kezelésével kapcsolatos kockázatok, szabályok, garanciák és jogok vonatkozásában (külön figyelmet igényelnek a kifejezetten gyermekeknek szóló tevékenységek),

felhívja az adatkezelők és az adatfeldolgozók figyelmét az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kötelezettségeikre,

kérésre tájékoztatást ad bármely érintettnek az (EU) 2018/1725 rendelet alapján őt megillető jogok gyakorlásával kapcsolatban, és e célból adott esetben együttműködik a nemzeti felügyeleti hatóságokkal,

kezeli az érintett vagy valamely szerv, szervezet vagy egyesület által az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban benyújtott panaszokat, a panasz tárgyát a szükséges mértékben kivizsgálja, továbbá észszerű határidőn belül tájékoztatja a panaszost a vizsgálattal kapcsolatos fejleményekről és eredményekről, különösen, ha további vizsgálat vagy egy másik felügyeleti hatósággal való együttműködés válik szükségessé,

vizsgálatot folytat az (EU) 2018/1725 rendelet alkalmazásával kapcsolatban, akár más felügyeleti hatóságtól vagy más közhatalmi szervtől kapott információ alapján is,

saját kezdeményezésére vagy kérésre tanácsot ad az uniós intézményeknek és szerveknek a természetes személyek jogainak és szabadságainak a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelmével kapcsolatos jogalkotási és közigazgatási intézkedésekről,

figyelemmel kíséri a vonatkozó fejleményeket – különösen az információtechnológia és a hírközlési technológia fejlődését –, amennyiben azok hatással vannak a személyes adatok védelmére,

elfogadja az (EU) 2018/1725 rendeletben említett általános szerződési feltételeket,

az (EU) 2018/1725 rendelet értelmében az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatban jegyzéket állít össze és vezeti azt,

részt vesz az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységeiben,

biztosítja az Európai Adatvédelmi Testület titkárságát az (EU) 2016/679 rendelet 75. cikkével összhangban,

tanácsot ad az (EU) 2018/1725 rendelet 40. cikkének (2) bekezdésében említett adatkezeléssel kapcsolatban,

engedélyezi az (EU) 2018/1725 rendeletben említett szerződési feltételeket és rendelkezéseket,

belső nyilvántartást vezet az (EU) 2018/1725 rendelet megsértéséről és a meghozott intézkedésekről,

a személyes adatok védelméhez kapcsolódó minden más feladatot ellát,

megállapítja saját eljárási szabályzatát.

Elvárásaink (kiválasztási szempontok):

Az ideális pályázóval szembeni elvárások:

adatvédelmi felügyeleti hatóság tagjaként vagy nagy szervezetnél (magán- vagy közszféra) szerzett, igazolt adatvédelmi tapasztalat,

az Európai Unió adatvédelmi politikáinak alapos ismerete és az e téren szerzett tapasztalat,

az adatvédelmi szabályok végrehajtása és az azoknak való megfelelés biztosítása terén – lehetőleg nagy szervezetnél (magán- vagy közszféra) – szerzett gyakorlati tapasztalat,

az adatvédelem terén kialakított európai uniós szakpolitikák által az európai polgárokra, vállalkozásokra és közigazgatásokra gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatban szerzett tapasztalat,

jövőkép kialakítására és kommunikálására, rendszerekben és folyamatokban való globális gondolkodásra, valamint konkrét javaslatok és megvalósítható megoldások előterjesztésére való képesség,

magas szintű vezetői tapasztalat, valamint egy magas fokon szakosodott adatvédelmi szakértői csapat irányításához, költségvetésének igazgatásához, valamint a különböző érdekeltek kezeléséhez szükséges vezetői képességek,

a fellépések során szükséges függetlenség,

olyan kommunikációs és hálózatépítési tapasztalat, amely alapján a pályázó képes a lehető legmagasabb szinten képviselni az európai adatvédelmi biztost, eredményes kapcsolatokat kialakítani és fenntartani az érdekeltekkel, akár az egyéb európai uniós intézményekben és a tagállamokban, akár harmadik országokban vagy más nemzetközi szervezeteknél.

A pályázóval szemben támasztott követelmények (jelentkezési feltételek)

A kiválasztási szakaszban az a pályázó vehet részt, aki a jelentkezési határidő napján megfelel a következő formai feltételeknek:

Állampolgárság: a pályázó az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára.

Felsőoktatásban szerzett oklevél vagy diploma: a pályázó

oklevéllel igazolt, legalább négyéves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettséggel rendelkezik,

vagy oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettséggel és legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik (ez az egyéves szakmai tapasztalat az alább megkövetelt szakmai tapasztalat éveinek számába nem számítható bele).

Szakmai tapasztalat: a pályázó legalább 15 éves, a fenti végzettség megszerzését követően szerzett, annak megfelelő szintű szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az említett szakmai tapasztalatból legalább öt évet az adatvédelmi biztos tevékenységéhez kapcsolódó területen szerzett.

Vezetői tapasztalat: a pályázó az említett szakmai tapasztalatból legalább öt évet felsővezetői munkakörben (3), az itt meghirdetett munkakörhöz kapcsolódó területen szerzett.

Nyelvismeret: Az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (4) magas szinten, egy további hivatalos nyelvét pedig kielégítő szinten ismeri.

Személyzeti felvételi politika

Az Európai Unió esélyegyenlőségi és megkülönböztetéstől mentes politikát alkalmaz.

Kiválasztási és kinevezési eljárás

Az európai adatvédelmi biztost az Európai Parlament és a Tanács közös megegyezéssel nevezi ki ötéves időtartamra, az Európai Bizottság által a nyilvános felhívást követően elkészített lista alapján.

Ezt a listát az Európai Bizottság saját kiválasztási és felvételi eljárása szerint állítja össze (lásd még a felsővezetők alkalmazási politikájára vonatkozó összefoglaló dokumentumot: Compilation Document on Senior Officials Policy (5)). E célból az Európai Bizottság előválogató bizottságot hoz létre, amely a fenti pályázati kritériumok alapján elemzi az összes benyújtott pályázatot, és kiválasztja azokat a pályázókat, akik a leginkább megfelelnek az adatvédelmi biztosi feladatok ellátására vonatkozó kiválasztási kritériumoknak. E pályázók az előválogató bizottsággal folytatandó interjúra kaphatnak meghívást.

Az interjúkat követően az előválogató bizottság kialakítja a véleményét, és javaslatot tesz azon pályázók listájára, akik további interjúkon vesznek részt az Európai Bizottság kinevezési tanácsadó bizottságával. A kinevezési tanácsadó bizottság az előválogató bizottság véleményét figyelembe véve határoz arról, hogy erre az interjúra mely pályázók kapnak meghívást.

A kinevezési tanácsadó bizottsággal folytatandó interjúra meghívott pályázók külső személyzeti felvételi tanácsadók által szervezett egész napos vezetői értékelőközpontban (assessment centre) vesznek részt.

Az előválogatás, valamint a kinevezési tanácsadó bizottsággal folytatott interjúk eredményének figyelembevételével az Európai Bizottság legalább három pályázóból álló listát állít össze. A pályázók listája nyilvános, és azt megkapja az Európai Parlament és a Tanács. Ezek az intézmények dönthetnek úgy, hogy további interjúkat tartanak a listán szereplő pályázókkal. A listára kerülés nem jelent semmiféle garanciát a kinevezésre.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy működési okokból, valamint a kiválasztási eljárásnak a pályázók és az intézmények érdekében történő mielőbbi lezárása érdekében a kiválasztási eljárás kizárólag angol és/vagy francia nyelven zajlik (6).

Jelentkezési eljárás

Pályázatának benyújtása előtt gondosan ellenőrizze, hogy valóban megfelel-e valamennyi jelentkezési feltételnek („A pályázóval szemben támasztott követelmények”), különös tekintettel a megkövetelt oklevélre és magas szintű szakmai tapasztalatra, valamint a nyelvismeretre. Azt a pályázót, aki valamelyik jelentkezési feltételnek nem felel meg, a Bizottság a kiválasztási eljárásból automatikusan kizárja.

Amennyiben jelentkezni kíván, regisztráljon az alábbi internetes oldalon, és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Mindenképpen rendelkeznie kell érvényes e-mail-címmel. Ennek segítségével igazoljuk vissza regisztrációját, és ezen tartjuk Önnel a kapcsolatot az eljárás különböző szakaszai során. Ebből következően e-mail-címének esetleges későbbi változásairól értesítenie kell majd az Európai Bizottságot.

A pályázónak a jelentkezés részeként önéletrajzát PDF formátumban fel kell töltenie, továbbá (legfeljebb 8 000 karakter terjedelemben) online motivációs levelet kell írnia. Önéletrajzát és motivációs levelét az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén benyújthatja.

Az internetes regisztráció befejeztével a pályázó elektronikus levélben visszaigazolást kap jelentkezésének regisztrálásáról. Amennyiben nem kap visszaigazoló e-mailt, ez azt jelenti, hogy jelentkezését nem regisztráltuk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat folyamatának online nyomon követésére nincs lehetőség. A jelentkezését érintő ügyekben az Európai Bizottság közvetlenül fogja Önnel felvenni a kapcsolatot.

Amennyiben további információra van szüksége, illetve technikai problémával szembesül, kérjük, jelezze a következő e-mail-címen: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Határidő

A jelentkezés határideje 2019. május 16., brüsszeli idő szerint déli 12 óra, amely időpontot követően elektronikus regisztrációra már nincs lehetőség.

Az elektronikus regisztráció határidőn belüli elvégzéséért a pályázót terheli a felelősség. Nyomatékosan javasoljuk, hogy a jelentkezéssel ne várjon az utolsó napokig, mivel a hálózat esetleges túlterheltsége vagy az internetkapcsolat meghibásodása miatt előfordulhat, hogy az elektronikus regisztráció folyamata félbeszakad, és ekkor újra kell kezdenie az eljárást. A regisztrációra vonatkozó határidő lejárta után nem lesz lehetősége semmiféle adatot bevinni. Késedelmes regisztrációt nem fogadunk el.

Fontos tudnivaló a pályázók számára

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a különböző vizsgabizottságok munkája bizalmas. A bizottságok egyes tagjaival sem a pályázók, sem a nevükben eljáró más személyek nem léphetnek közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba. Minden megkeresést a megfelelő bizottság titkárságának kell címezni.

A személyes adatok védelme

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a pályázók személyes adatait az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően kezeljék. Ez különösen vonatkozik az ilyen adatok bizalmas kezelésére és biztonságára.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(2)  A havi alapilletmény a 16-os besorolási fokozatú, harmadik fizetési fokozatba sorolt európai uniós AD tisztviselő alapilletményének következő százalékos arányából kapható meg: a bírák esetében: 112,5 %.

(3)  Önéletrajzukban a pályázók a vezetői munkakörben töltött évekre vonatkozóan egyértelműen közöljék a következőket: 1. a betöltött vezető beosztások megnevezése és az ezekhez tartozó munkakör; 2. a felügyelt személyzet létszáma; 3. az irányításuk alá tartozó költségvetés nagysága; 4. a hierarchiában alattuk és felettük lévő szintek száma; valamint 5. a velük azonos beosztásban lévő munkatársak száma.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=HU

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  A kiválasztási bizottság biztosítja, hogy az e két nyelvet anyanyelvként beszélők ne élvezhessenek indokolatlan előnyt.