7.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 401/9


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EACEA/37/2018

az Erasmus+ program keretében

KA3 – A szakpolitikai reform támogatása

A szakoktatási és szakképzési (VET) szolgáltatók hálózatai és partnerségei

(2018/C 401/09)

1.   Célkitűzés

E felhívás célja, hogy támogassa a szakoktatási és szakképzési szolgáltatók transznacionális és nemzeti hálózatainak és partnerségeinek létrehozására irányuló projekteket az alap- és továbbképzés terén, azzal a céllal, hogy európai szinten támogassa a szakpolitikai mérlegelést, valamint növelje a nemzeti és regionális szintű európai szakoktatási és szakképzési politikák ismertségét és előmozdítsa megvalósításukat.

A felhívás általános célkitűzése alulról építkező partnerségek létrehozására irányuló pályázatok benyújtása, amelyek ösztönzik a transznacionális és nemzeti szakoktatási és szakképzési szolgáltatók hálózatainak és partnerségeinek létrehozását nemzeti és európai szinten egyaránt.

A projekteknek javítaniuk kell a szakoktatás és -képzés minőségét és hatékonyságát, javítaniuk kell a hatását és jelentőségét a tanulók és a munkáltatók számára, valamint határokon átnyúló együttműködést kell kialakítaniuk a szakoktatás és -képzés minősége és vonzereje tekintetében.

Az e pályázati felhívás keretében finanszírozott pályázatoknak elő kell segíteniük a szakoktatási és szakképzési szakpolitikai menetrend uniós és nemzeti szintű végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatást, a menetrend terjesztését és támogatását, a szakképzéssel kapcsolatos ismeretek, visszajelzések és tapasztalatok cseréjét, valamint a szakképzési kiválósághoz kapcsolódó bevált módszerek megosztását.

A pályázatokat a következő két csoport egyikében lehet benyújtani:

—   1. rész: Nemzeti, regionális vagy ágazati szakoktatási és -képzési szervezetek

Az 1. rész keretében támogatott projektek nemzeti, regionális vagy ágazati szinten hálózatokat és partnerségeket hoznak létre vagy fejlesztenek tovább a szakoktatási és -képzési szolgáltatók között. Ezeket a tevékenységeket olyan transznacionális projektek révén fogják elérni, amelyek célja a kapacitásbővítés és a legjobb tapasztalatok megosztása e szakképzési szolgáltató szervezetek között, különösen azon országok esetében, amelyek a szakoktatási és -képzési szolgáltatók közül korlátozott képviselettel rendelkeznek.

—   2. rész: Európai szakoktatási és -képzési szolgáltató ernyőszervezetek

A 2. rész keretében támogatott projektek a szakoktatási és szakképzési szolgáltatók európai ernyőszervezetei közötti együttműködést segítik elő, miközben támogatják az európai szintű politikai gondolkodást, valamint a nemzeti vagy a társult szervezetek irányába történő tájékoztatási képességet. Az európai ernyőszervezetek kiemelt szerepet játszanak a tudatosság növelésében és az európai szakoktatási és -képzési politikák végrehajtásának támogatásában a nemzeti, regionális és ágazati szakoktatási és -képzési szervezeteken keresztül.

2.   Támogatható partnerségek

—   1. rész: Nemzeti, regionális vagy ágazati szakoktatási és -képzési szervezetek

A partnerség legalább két különböző Erasmus+ programországból (amelyek közül legalább az egyik az Európai Unió tagállama) származó legalább két nemzeti, regionális vagy ágazati hálózatot vagy szakképzési szolgáltatót foglal magában. A partnerek egyike lesz a koordináló szervezet, amely a partnerszervezetek nevében pályázatot nyújt be az Erasmus+ támogatásra.

A jogilag még nem létrejött hálózat/szövetség esetében a kérelmet az azt képviselő szakoktatási és -képzési szolgáltató nyújthatja be.

A partnerség további összetételének tükröznie kell a felhívás konkrét tevékenységeit.

—   2. rész: Európai szakoktatási és -képzési szolgáltató ernyőszervezetek

A partnerség magában foglalja legalább két európai szakoktatási és szakképzési szolgáltató európai ernyőszervezeteit, akik legalább öt Erasmus+ programban részt vevő országban (amelyek közül legalább az egyik az Európai Unió tagállama) tagokkal vagy társult szervezetekkel rendelkeznek. Az ernyőszervezetek egyike lesz a koordináló szervezet, amely a partnerség nevében pályázatot nyújt be az Erasmus+ támogatásra.

A partnerség további összetételének tükröznie kell a felhívás konkrét tevékenységeit.

Az Erasmus+ programban részt vevő országok a következők:

—   az Európai Unió 28 tagállama: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (1), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia;

—   a nem uniós programországok: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia (2), Törökország.

3.   Tevékenységek

A tevékenységeket 2019. szeptember 1. és 2019. november 1. között kell megkezdeni.

A projektek időtartama 24 hónap.

A tevékenységek fő célkitűzése a szakoktatási és -képzési szolgáltatói hálózatok és partnerségek létrehozásának és/vagy megerősítésének a támogatása, amelynek célja helyi szintű kapacitásbővítés az európai programok, kezdeményezések és prioritások hatékony végrehajtása érdekében a szakoktatás és -képzés területén, beleértve a koppenhágai folyamat keretében elfogadottakat is.

Mindkét rész esetében a kedvezményezetteknek a következő tevékenységet kell végezniük:

A szakoktatási és -képzési szolgáltatók közötti együttműködés erősítése a kölcsönös tanulás, a partneri konzultáció és a kapacitásbővítés terén, amelynek célja a szakoktatás és -képzés minőségének és vonzerejének növelése. A hálózatoknak és partnerségeknek elő kell mozdítaniuk és támogatniuk kell az uniós finanszírozási eszközök hatékony felhasználását, valamint támogatniuk kell a kapcsolódó uniós eszközök és kezdeményezések végrehajtását és terjesztését a szakoktatás és -képzés területén, lehetőség szerint nemzeti nyelv(ek)en. A projekteknek arra is törekedniük kell, hogy olyan szakoktatási és -képzési szolgáltatókat vonjanak be és érjenek el, amelyek még nem vesznek részt az európai együttműködésben, illetve még nem részesülnek annak előnyeiből.

Ezenkívül a kedvezményezetteknek a következő tevékenységek közül legalább háromban kell szerepet vállalniuk:

1.

Közreműködés a szakmai készségek európai hetében azáltal, hogy összehangolt innovatív eseményeket és tevékenységeket szerveznek országos szinten, amelyek célja a szakoktatás és -képzés vonzerejének növelése a szélesebb nyilvánosság, többek között a szülők, tanulók, tanárok, vállalatok és különösen a kkv-k megszólítása mellett.

2.

A nemzetköziesítési stratégia kidolgozásának támogatása a szolgáltatók szintjén, a vezetők, a személyzet és a szakképzésben részt vevő tanulók mobilitásának előmozdítása, valamint együttműködési partnerségek létrehozása.

3.

A szakoktatás és -képzés minőségének javítása visszajelzési körök segítségével a szakoktatási és -képzési szolgálatás adaptálása érdekében, összhangban a végzettek nyomon követéséről szóló ajánlással, valamint a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének (EQAVET) ajánlásaival. Adott esetben, a képzésen végzettek nyomonkövetési rendszereinek a fejlesztése, többek között a szakoktatási és -képzési szolgáltatók által gyűjtött adatokat tartalmazó nemzeti vagy regionális statisztikák ideiglenes kombinálásával, illetve a szakoktatás és -képzés javítása érdekében végzett, a képzésen végzettek nyomonkövetési rendszerek adatainak felhasználásával.

4.

A mikrovállalkozások és a kkv-k támogatása a humántőke fejlesztésében, a munkavállalók szakmai továbbképzése és új készségeik fejlesztése révén. Ez magában foglalhatja a készségigényeik azonosítását és/vagy a készségértékelést, és/vagy a készségek és/vagy személyre szabott képzések érvényesítését és elismerését, adott esetben figyelembe véve a 2016–2018 között működő, a felnőttoktatással foglalkozó ET2020 munkacsoport következtetéseit.

5.

A szakoktatás és -képzés terén a kulcskompetenciák innovatív elsajátításának előmozdítása (például a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség lehetővé tétele az egyéni tanulási igények kielégítése érdekében) a programtervezés és -értékelés adaptálásával.

6.

A tanárok, oktatók, mentorok és/vagy szakoktatók szakmai fejlesztését szolgáló eszközök és lehetőségek népszerűsítése annak érdekében, hogy jobban felkészítsék őket a jövőbeli kihívásokra (pl. digitalizáció), összhangban a 2016–2018 között működő, a felnőttoktatással foglalkozó ET2020 munkacsoport következtetéseivel.

4.   Odaítélési szempontok

A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján történik:

1.

a projekt relevanciája (maximum 30 pont – küszöbérték: minimum 16 pont);

2.

a projekt kialakításának és végrehajtásának minősége (maximum 20 pont – küszöbérték: minimum 11 pont);

3.

a projektkonzorcium és az együttműködési megállapodások minősége (maximum 30 pont – küszöbérték: minimum 16 pont);

4.

hatás és terjesztés (maximum 20 pont – küszöbérték: minimum 11 pont).

A támogathatósághoz a pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük (a maximális 100 pontból), figyelembe véve a minimális küszöbértéket is mind a négy odaítélési feltétel esetében.

5.   Költségvetés

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege maximum 6 millió EUR, melyből 4 millió EUR az 1. részre és 2 millió EUR a 2. részre vonatkozik. A maximális uniós társfinanszírozási arány 80 % lesz.

A támogatás összege minden esetben 300 000 és 500 000 EUR között lesz az 1. részre és 600 000 és 800 000 EUR között a 2. részre vonatkozóan.

Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

6.   A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatoknak eleget kell tenniük a következő követelményeknek:

A pályázatokat legkésőbb 2019. január 31-én déli 12:00 óráig (brüsszeli idő szerint) kell benyújtani.

A pályázatokat az interneten, a megfelelő, hivatalos pályázati űrlapon (e-űrlap) kell benyújtani.

A pályázatokat az EU valamelyik hivatalos nyelvén kell benyújtani.

A pályázatokhoz mellékelni kell a projekt részletes leírását, egy nyilatkozatot és a hivatalos űrlapokon benyújtott kiegyensúlyozott előzetes költségvetést.

A fenti követelmények teljesítésének elmulasztása a pályázat elutasítását eredményezi.

7.   Részletes információk

A pályázati útmutató az elektronikus pályázati űrlappal együtt a következő internetes oldalon található:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

A pályázatoknak meg kell felelniük az útmutatóban leírt valamennyi feltételnek.


(1)  A brit pályázók figyelmébe: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a támogathatóság feltételeinek a támogatás nyújtásának teljes időtartama alatt teljesülniük kell. Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az EU-ból és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit pályázók folyamatos jogosultsága, az uniós finanszírozás Önök számára való folyósítását meg kell szüntetni – amennyiben lehetséges, a projektben történő részvétel fenntartásával – vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően Önöknek ki kell lépniük a projektből.

(2)  Szerbia Erasmus+ programországként való elismerésére a következő feltételek vonatkoznak:

i)

A 2019. évi költségvetési tervezetben meghatározott előirányzatok rendelkezésre állása a 2019. évi szerb költségvetés elfogadását követően;

ii)

az Európai Unió és Szerbia közötti, Szerbiának az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramban való részvételéről szóló megállapodás módosítása.