5.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 398/18


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EACEA/41/2018

Erasmus+ program, 3. kulcstevékenység – A szakpolitikai reform támogatása

Civil társadalmi együttműködés az ifjúságpolitika terén (1)

(2018/C 398/14)

Bevezetés

Az oktatás és képzés, illetve az ifjúságpolitika területén a civil szervezetekkel való együttműködés kulcsfontosságú a tanulással kapcsolatos stratégiákra és szakpolitikákra vonatkozó széles körű felelősségvállalás kialakítása érdekében, valamint ahhoz, hogy minden szinten figyelembe lehessen venni az érdekeltek ötleteit és aggályait.

Mindez engedhetetlen a különböző érdekeltek aktív részvételének biztosításához, az Erasmus+ programban és egyéb európai programokban való részvételük előmozdításához, valamint a szakpolitika, a program eredményeinek, illetve a bevált gyakorlatnak a széles körű tagsági hálózatukon keresztüli megismertetéséhez.

1.   Célok és célkitűzések

E pályázati felhívás célja strukturális támogatás, pénzügyi hozzájárulás nyújtása az ifjúságpolitika terén tevékenykedő és az alábbi általános célok megvalósítására törekvő európai nem kormányzati szervezeteknek (ENGO-knak) és európai hálózatoknak:

Az érdekelt felek tudatosságának növelése az EU ifjúsági stratégiájáról (2) a 2019-2027 közötti időszakra a Bizottság javaslata (3) alapján, amely várhatóan az év végéig elfogadásra kerül.

Az EU ifjúsági stratégiájának szellemében új tervek, cselekvések, kidolgozása, ezzel támogatva az ifjúság részvételét az oktatás és képzés, illetve az ifjúságpolitika terén.

A fiatalok tudatosságának illetve részvételük növelése uniós projectekben, beleértve a nemrégiben létrehozott szervezeteket is, például az Európai Szolidaritási Testületet és a Fedezd fel Európát programot.

Az érdekeltek elkötelezettségének növelése, az állami hatóságokkal való együttműködés illetve döntéshozatalban való segítése a fiatalok számára fontos területeken.

Érdekelt felek részvételének ösztönzése ifjúsági területen.

Az érdekelt felek bevonása a program és cselekvéseik széleskörű terjesztésébe, beleértve korábbi eredményeket és a bevált gyakorlatokat tagjaik körében.

A pályázó szervezeteknek e célokat világosan szerepeltetniük kell munkaterveikben, tevékenységeikben és elért eredményeikben.

Az e pályázati felhívás keretében támogatott, az ifjúságpolitika terén működő szervezeteknek ezenkívül olyan tevékenységeket kell végezniük, amelyek célja:

előmozdítani az összes fiatal európai demokratikus és polgári életben való nagyobb részvételét; európai, nemzeti, regionális vagy helyi szinten hozzájárulni a fiatalokat és az ifjúsági szervezeteket érintő szakpolitikai kérdésekről folyó vitához/a szakpolitikák kialakításához; elérni, hogy a fiatalok hangját a társadalom jobban meghallja; bátorítani az európai parlamenti választásokon történő szavazást; fokozni a fiatalok felelős helyzetbe hozását a társadalomban és részvételüket a döntéshozatali folyamatokban;

ösztönözni a fiatalok lehetőségekhez való tisztességes és egyenlő hozzáférését; elősegíteni a fiatalkorból a felnőttkorba való átmenetet különösen a munkaerő-piaci integráció és a fiatalok foglalkoztathatósága révén; valamennyi fiatal társadalmi befogadásának és szolidaritási tevékenységekben való részvételének fokozása;

előmozdítani a kompetenciák és készségek fejlesztését nem formális tanulás, ifjúsági szervezetek és ifjúsági munka keretében; előmozdítani a digitális jártasságot, az interkulturális tanulást, a kritikus gondolkodást, a diverzitás tiszteletben tartását, valamint a szolidaritás, az esélyegyenlőség és az emberi jogok által képviselt értékeket az európai fiatalok körében;

A társadalomban kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok beilleszkedésének elősegítése

A polgári szerepvállalás, valamint közös értékeinknek – a szabadságnak, a toleranciának és a megkülönböztetés-mentességnek – az oktatás által történő előmozdításáról 2015. március 17-én Párizsban elfogadott nyilatkozat végrehajtásához való hozzájárulás, például a munkaprogramban általánosan érvényesített állampolgári ismeretek oktatásának, a kultúrák közötti párbeszédnek és a demokratikus polgárságnak az előmozdításával.

A harmadik országok állampolgárainak integrációjára vonatkozó, 2016. június 7-i cselevési terv végrehajtásához való hozzájárulás azáltal, hogy olyan intézkedéseket és projekteket indítanak és mozdítanak elő, amelyek a migráns háttérrel rendelkező fiatalok – ide értve az újonnan érkező menekülteket is – befogadó társadalomba való integrálásával foglalkoznak.

Valamennyi fent említett tevékenységnek szélesítenie kell a fiatalok felé irányuló tájékoztatást, biztosítva a vélemények sokszínűségét, elérve az ifjúsági szervezetekhez tartozó és azokon kívüli fiatalokat, valamint a szűkebb lehetőségekkel rendelkező fiatalokat, különböző csatornák használata révén.

2.   Támogathatóság

2.1.   Támogatható pályázók

E pályázati felhívásban két típusú szervezet vehet részt: európai nem kormányzati szervezetek (ENGO-k) és európai hálózatok (informális hálózatok).

Az ifjúságpolitika terén megvalósuló civil társadalmi együttműködés keretében az alábbi definíciók alkalmazandóak:

1. kategória : Egy európai nem kormányzati szervezet (ENGO) kötelező jelleggel:

hivatalosan elismert struktúrával működik, amelynek része a) egy európai szervezet/titkárság (a pályázó), amely a támogatható országok valamelyikében a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy éve hivatalosan be van jegyezve; és b) az európai szervezettel/titkársággal hivatalos kapcsolatban álló nemzeti szervezetek/fiókok legalább tizenkét támogatható országban;

az ifjúságpolitika terén működik, valamint olyan tevékenységeket folytat, amelyek támogatják az EU ifjúsági területének stratégiáját illetve cselekvései végrehajtását;

bevonja a fiatalokat a szervezet vezetésébe és irányításába.

2. kategória : Egy európai hálózat (informális hálózat) kötelező jelleggel:

olyan, jogilag önálló nonprofit szervezetekből áll, amelyek az ifjúságpolitika terén működnek, valamint az EU ifjúsági stratégiája cselekvési területeinek végrehajtását támogató tevékenységeket folytatnak;

informális irányítási struktúrával működik, amelynek része a) egy szervezet, amely a támogatható országok valamelyikében a pályázat benyújtásának napján legalább egy éve hivatalosan be van jegyezve, és a hálózat európai szintű koordinációját és támogatását végzi (a pályázó), és b) legalább tizenkét támogatható országban működő egyéb, hivatalosan bejegyzett szervezetek;

bevonja a fiatalokat a hálózat vezetésébe és irányításába.

2.2.   Támogatható országok

Az alábbi országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók:

az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia;

A brit pályázók figyelmébe: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a támogathatóság feltételeinek a támogatás nyújtásának teljes időtartama alatt teljesülniük kell. Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az EU-ból és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit pályázók folyamatos jogosultsága, az uniós finanszírozás Önök számára való folyósítását meg kell szüntetni – amennyiben lehetséges, a projektben történő részvétel fenntartásával – vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően Önöknek ki kell lépniük a projektből.

az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon országai, amelyek egyben az Európai Gazdasági Térség (EGT) részét is képezik: Izland, Liechtenstein és Norvégia;

az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia (4) és Törökország.

3.   Tevékenységek

A pályázó szervezeteknek be kell nyújtaniuk egy következetesen kidolgozott munkatervet, amely olyan, fiatalok vezette nonprofit tevékenységeket foglal magában, amelyek alkalmasak a pályázati felhívás célkitűzéseinek elérésére.

Ezek lehetnek:

fiataloknak és ifjúságsegítőknek szóló nem formális és informális tanulási és tevékenységi programok;

az ifjúsági munka minőségi fejlesztését szolgáló tevékenységek;

az ifjúságpolitika terén az elismerést és átláthatóságot szolgáló eszközök fejlesztésére és népszerűsítésére irányuló tevékenységek;

az ifjúságpolitikáról és/vagy európai kérdésekről szóló szemináriumok, találkozók, műhelytalálkozók, egyeztetések, viták fiatalok részvételével;

a fiatalok konzultációs eszközeinek, módszereinek és formáinak fejlesztése, tekintettel a jövőbeli uniós ifjúsági párbeszédre (5);

tevékenységek, amelyek célja előmozdítani a fiatalok aktív részvételét a demokratikus életben;

az Európán belüli interkulturális tanulást és megértést elősegítő tevékenységek;

média- és kommunikációs tevékenységek és eszközök az ifjúságpolitikáról és európai kérdésekről.

Átfogó elvként a pályázó szervezeteknek olyan stratégiákat kell követniük, amelyek segítségével a különböző hátterű fiatalokhoz helyi szinten kapcsolódhatnak, azt a célt szem előtt tartva, hogy egyre több fiatalt lehessen elérni a helyi szinteken.

E pályázati felhívás keretében nem támogathatóak sem az Erasmus+ nemzeti ügynökségei, sem a túlnyomórészt (2/3 vagy annál nagyobb arányban) az Erasmus+ nemzeti ügynökségeiből álló szervezetek.

4.   Rendelkezésre álló költségvetés

E pályázati felhívás keretében éves működési támogatást lehet igényelni (6).

Az éves működési támogatások a rövid távú, európai szintű együttműködésre irányulnak. A pályázatoknak tartalmazniuk kell egy részletes, 12 hónapos munkaprogramot (éves munkaprogram) a 2019. évre vonatkozóan, a támogatás kiszámításához szükséges információval együtt.

5.   Elbírálási szempontok

A támogatható pályázatok minőségének értékelése a következő szempontok alapján történik (7):

relevancia (maximum 30 pont),

a munkaterv kialakításának és végrehajtásának minősége (maximum 20 pont),

a tevékenységekben szereplő résztvevők és országok profilja, száma és hátterének sokszínűség (maximum 30 pont),

hatás, terjesztés és fenntarthatóság (maximum 20 pont).

6.   A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kötelezően egy online pályázati űrlap (e-Form) segítségével kell benyújtani.

Az elektronikus űrlap (e-Form) angol, francia és német nyelven az alábbi internetes címen érhető el: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en és az EU hivatalos nyelveinek egyikén kell megfelelően kitölteni.

A megfelelően kitöltött elektronikus űrlapot 2018. december 6-án 12 óráig (dél, brüsszeli idő szerint) kell online, a megfelelő mellékletekkel együtt benyújtani (8):

A kötelezően benyújtandó kiegészítő mellékleteket (9) e-mailben a fent említett határidőig kell megküldeni az Ügynökségnek.

7.   További információk

A pályázatoknak meg kell felelniük az EACEA/41/2018. sz. pályázati felhívás pályázati útmutatójában feltüntetett követelményeknek, amely az alábbi internetes címen érhető el: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


(1)  Lásd a HL C (2018) 6572 2018.10. kiadásában elfogadott Erasmus+ éves munkaprogramot, WPI 3.77

(2)  https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

(3)  A Bizottság közleménye „Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU Youth Strategy”, 22.5.2018, COM(2018) 269

(4)  Azok a költségvetési kiigazítások, amelyek Szerbia Erasmus+ programhoz kedvezményezett országként történő csatlakozása folytán kerültek meghatározásra, 2019. január 1-jétől érvényesek. Ennek feltétele, hogy 2019. január 1-jétől elfogadásra kerül a Szerb Köztársaság „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramban való részvételéről szóló, az Európai Unió és a Szerb Köztársaság között létrejött megállapodást (annak módosítását) jóváhagyó bizottsági határozat.

(5)  Amelyet a Bizottság tűzött ki célul a javasolt 2019-2027 közötti úniós ifjúsági stratégia keretében, melyet „A fiatalok bevonása, összekapcsolása és felelősségvállalásának ösztönzése: az EU új ifjúsági stratégiája” Közleményében, 2018.5.22, COM(2018) 269, terjesztett elő. Az új úniós ifjúsági párbeszéd „új és alternatív részvételi formákat is felkarol, ideértve az online kampányokat, illetve az Európai Ifjúsági Portálhoz kapcsolódó digitális platformokon lefolytatott konzultációkat. Az uniós szinten koordinált és nemzeti munkacsoportok által, továbbfejlesztett ellenőrzési intézkedések révén támogatott párbeszédben a fiatalok minden szinten részt vesznek. Annak átlátható és egyértelmű hatással kell bírnia. A minőségi információkhoz való hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy a fiatalok véleményüket tényekre és érvekre alapozva legyenek képesek kialakítani”.

(6)  A 2019. évben az ifjúságpolitika terén megvalósuló civil társadalmi együttműködésre elkülönített teljes költségvetés 4 000 000 EUR, amely a következőképpen oszlik meg: 3 500 000 EUR azon kedvezményezetteknek fenntartva, akik aláírták a 2018. évi, ifjúságpolitika terén megvalósuló civil társadalmi együttműködésre vonatkozó partnerségi keretmegállapodásokat, és amely ezért nem áll rendelkezésre ehhez a pályázathoz; 500 000 EUR azon pályázók számára, akik e pályázati felhívás keretében éves működési támogatásra vonatkozó pályázatot nyújtanak be.

(7)  Lásd a HL C (2018) 6572 2018.10. kiadásában elfogadott Erasmus+ éves munkaprogramot, WPI 3.77

(8)  A pályázati útmutatóban előírt bármely más adminisztratív dokumentumot e-mailben kell benyújtani az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez 2018.12.06 -ig (dél, brüsszeli idő szerint), az alábbi e-mail-címre: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

(9)  A benyújtandó mellékletekről bővebb felvilágosításért lásd a pályázati útmutató 14. pontját.