27.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CA 242/1


NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS

ÉPÍTŐIPARI TANÁCSOS ÉS ASSZISZTENS

EPSO/AD/342/17 (AD 6) – Épületüzemeltetési mérnök (beleértve a környezet- és épületgépész-mérnököket is)

EPSO/AST/141/17 (AST 3)

1. profil – Építési koordinátor/technikus (épületek)

2. profil – Klimatizációs, elektromechanikai és elektrotechnikai épületkoordinátor/technikus

3. profil – Munkavédelmi/épületbiztonsági asszisztens

(2017/C 242 A/01)

A regisztráció határideje: 2017. szeptember 12., közép-európai idő szerint déli 12 óra

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez az európai uniós intézményekhez – elsősorban az Európai Bizottsághoz, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz – tisztviselőként, „ tanácsos ” és „ asszisztens ” beosztásba (AD, illetve AST besorolási csoportba) Brüsszelbe, Luxembourgba vagy Strasbourgba felvehető pályázók tartaléklistáinak összeállítása céljából.

A kiválasztási eljárások jogilag kötelező érvényű keretét ez a versenyvizsga-felhívás és mellékletei alkotják.

A nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzat a III. MELLÉKLETBEN található.

A keresett sikeres pályázók száma versenyvizsgánként és profilonként:

EPSO/AD/342/17 – 24

EPSO/AST/141/17:

1. profil – 22

2. profil – 31

3. profil – 12

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik. Ezek egyike több profilból áll. Minden pályázó versenyvizsgánként csak egy profilra jelentkezhet.  A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania, és döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

MILYEN FELADATKÖRÖKRE LEHET SZÁMÍTANI?

EPSO/AD/342/17

Az európai intézmények épületállományának kezelésére és építési projektjeinek lebonyolítására és/vagy az európai intézmények épületállományának és építési projektjeinek környezetvédelmi teljesítményére vonatkozó felügyelet, programok vagy projektek keretében.

EPSO/AST/141/17

1. profil: A tanácsosok támogatása az építési projektek lebonyolítása (épületek építése és felújítása), a speciális technológiák, az épületszerkezetek és a burkolatok területén.

2. profil: A tanácsosok támogatása az építési projektek lebonyolításában a klimatizáció, az elektromechanika és az elektrotechnika területén.

3. profil: A tanácsosok támogatása a munkahelyi biztonságra és higiéniára irányuló megelőző intézkedések végrehajtása, a tervezés és az építés szakaszára vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági intézkedések koordinálása, a biztonsági és higiéniai előírások kidolgozása és a vészhelyzetkezelés terén.

A szokásos feladatkörökről bővebb tájékoztatás az I. MELLÉKLETBEN található.

KIK PÁLYÁZHATNAK?

A jelentkezés érvényesítésekor a pályázónak a következő feltételeknek kell MARADÉKTALANUL eleget tennie:

1)    Általános feltételek:

Az EU valamely tagállamának állampolgára, és állampolgári jogai maradéktalanul megilletik.

A katonai szolgálatra vonatkozó tagállami jogszabályokban előírt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

A betöltendő munkakör ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek megfelel.

2)    Speciális feltételek – nyelvismeret:

A pályázónak legalább két hivatalos uniós nyelvet  – az egyiket legalább C1 szinten (alapos ismeret), a másikat pedig legalább B2 szinten (kielégítő ismeret) – kell ismernie.

Felhívjuk figyelmét, hogy a minimális szintekre vonatkozó előírásnak a jelentkezési lapon kért valamennyi nyelvi készség (beszéd, írás, olvasás, valamint hallás utáni értés) tekintetében teljesülnie kell. Az egyes készségek tekintetében a Közös Európai Referenciakeret (https://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/european-language-levels-cefr) leírásai irányadók.

Ebben a versenyvizsga-felhívásban az alábbi módon hivatkozunk a nyelvekre:

Első nyelv: a számítógépes feleletválasztós teszteknél használt nyelv

Második nyelv: a jelentkezési lap, az értékelőközpont, valamint az EPSO és az érvényes jelentkezést benyújtott pályázók közötti kommunikáció nyelve. Ez a nyelv nem lehet azonos az első nyelvvel.

Második nyelvként az angol, a francia vagy a német nyelv választható.

Az újonnan felvett építőipari tanácsosoknak, technikusoknak és asszisztenseknek napi kapcsolatban kell állniuk Brüsszelben, Luxembourgban vagy Strasbourgban működő vállalkozókkal, külső cégekkel és helyi hatóságokkal. E külső érdekeltek fő munkanyelve Brüsszelben és Strasbourgban az angol és a francia, Luxembourgban pedig a francia és a német. A sikeres pályázóknak tehát kielégítő (legalább B2) szinten kell ismerniük legalább e nyelvek egyikét ahhoz, hogy felvételük után feladataikat azonnal képesek legyenek ellátni.

3)    Speciális feltételek – képesítés és szakmai tapasztalat:

EPSO/AD/342/17:

Oklevéllel igazolt, legalább hároméves , befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő mérnöki vagy építészi végzettség és azt követően szerzett legalább hároméves , a szóban forgó feladatkörhöz közvetlenül kapcsolódó szakirányú szakmai tapasztalat.

EPSO/AST/141/17:

Valamennyi profil:

Oklevéllel/bizonyítvánnyal igazolt, középfokúnál magasabb szintű oktatásban szerzett épületvédelmi, munkavédelmi és épületbiztonsági, épülettechnológiai vagy a szóban forgó feladatkörhöz közvetlenül kapcsolódó valamely más szakterületre irányuló végzettség és azt követően szerzett legalább hároméves , a szóban forgó feladatkörhöz közvetlenül kapcsolódó szakirányú szakmai tapasztalat

vagy

Felsőoktatási tanulmányok folytatására jogosító bizonyítvánnyal igazolt, középfokú oktatásban szerzett végzettség és azt követően szerzett legalább hatéves , a szóban forgó feladatkörhöz közvetlenül kapcsolódó szakirányú szakmai tapasztalat.

A minimális képesítésekre példák a IV. MELLÉKLETBEN találhatók .

MI A KIVÁLASZTÁS MÓDJA?

1)    Jelentkezési eljárás

A jelentkezési lapot a második nyelvként választott nyelven (lásd a „Speciális feltételek – nyelvismeret” szakaszt) kell kitölteni.

A jelentkezési lap kitöltésekor a pályázónak meg kell erősítenie, hogy megfelel a versenyvizsga pályázati feltételeinek, és a versenyvizsga szóban forgó profiljával kapcsolatban további információkat kell megadnia (például: oklevelek, szakmai tapasztalat és a szakterülettel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok [Talent Screener]). Ki kell választania továbbá első (a 24 hivatalos uniós nyelv bármelyike) és második (angol, francia vagy német) nyelvét.

A jelentkezési lap érvényesítésével a pályázó igazolja a „Kik pályázhatnak?” szakaszban említett feltételek teljesülését. A jelentkezési lap érvényesítése után a megadott adatok már nem változtathatók meg. A pályázó maga felel azért, hogy jelentkezését a megadott határidőig befejezze és érvényesítse.

2)    Számítógépes feleletválasztós tesztek

Amennyiben a pályázók száma meghalad egy bizonyos, az EPSO igazgatója mint kinevezésre jogosult hatóság által minden egyes versenyvizsgára és profilra vonatkozóan külön megállapított létszámküszöböt , valamennyi pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette jelentkezési lapját, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.

A számítógépes feleletválasztós tesztekhez a pályázónak eltérő rendelkezés hiányában időpontot kell foglalnia az EPSO-tól kapott utasítások szerint. A pályázó általában több időpont és több helyszín közül választhat. Mind az időpont lefoglalására, mind a teszteken való részvételre korlátozott időszak áll rendelkezésre.

Amennyiben a pályázók száma nem éri el az említett létszámküszöböt , e tesztek elvégzése az értékelőközpontban (5. pont) történik.

A számítógépes feleletválasztós tesztek a következőképpen épülnek fel:

Teszt

Nyelv

Kérdések

Időtartam

Szerezhető pontszám

Minimálisan elérendő pontszám

Szövegértési készség

Első nyelv

20 kérdés

35 perc

0–20 pont

10/20

Matematikai-logikai készség

Első nyelv

10 kérdés

20 perc

0–10 pont

Matematikai-logikai és absztrakciós készség együttesen: 10/20

Absztrakciós készség

Első nyelv

10 kérdés

10 perc

0–10 pont

Amennyiben e teszteken a pályázó nem éri el a minimálisan elérendő pontszámot, kiesik a versenyvizsgából. Továbbjutása esetén azonban az itt szerzett pontszáma nem adódik hozzá az értékelőközpontban lebonyolított többi vizsgán szerzett pontszámához.

3)    A pályázati feltételek teljesülésének ellenőrzése

A pályázó által a jelentkezési lapon megadott információk alapján ellenőrzésre kerül, hogy a pályázó megfelel-e a fenti „Kik pályázhatnak?” szakaszban meghatározott pályázati feltételeknek. Az általános pályázati feltételek teljesülését az EPSO, míg a speciális pályázati feltételek teljesülését a vizsgabizottság ellenőrzi.

Két eset lehetséges:

Amennyiben a számítógépes feleletválasztós tesztek lebonyolítására előzetesen kerül sor , a pályázati anyagok ellenőrzése a minimálisan elérendő pontszámok mindegyikét megszerző pályázók tekintetében, az ott szerzett pontszám szerinti csökkenő sorrendben történik, és akkor fejeződik be, amikor a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók száma eléri az EPSO igazgatója mint kinevezésre jogosult hatóság által az egyes versenyvizsgák és profilok tekintetében megállapított létszámküszöböt. A további anyagok ellenőrzésére nem kerül sor.

Amennyiben a számítógépes feleletválasztós tesztek lebonyolítására nem előzetesen kerül sor , valamennyi olyan pályázó anyaga ellenőrzésre kerül, aki a határidőn belül érvényesítette jelentkezési lapját.

4)    Képesítés szerinti kiválasztás (Talent Screener)

Annak érdekében, hogy a vizsgabizottság strukturált módon, tárgyilagosan hasonlíthassa össze a pályázók érdemeit, az azonos versenyvizsgára és profilra jelentkező pályázóknak a jelentkezési lap „Talent Screener” szakaszában ugyanazt a kérdéssort kell megválaszolniuk. A képesítés szerinti kiválasztásra kizárólag a 3. pont szerint a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók körében és kizárólag a „Talent Screener” szakaszban megadott információk alapján kerül sor. A „Talent Screener” válaszaiban ezért minden vonatkozó információt meg kell adni, még akkor is, ha azokat a pályázó a jelentkezési lap más szakaszában már feltüntette. A kérdések az e felhívásban felsorolt kiválasztási kritériumokon alapulnak. A kritériumok felsorolása a II. MELLÉKLETBEN található.

A képesítés szerinti kiválasztás céljából a vizsgabizottság először minden kiválasztási kritériumot annak viszonylagos fontossága szerint 1-től 3-ig súlyoz, és a pályázó válaszait egyenként 0–4 ponttal értékeli. Ezután megszorozza a pontszámot az adott kritérium súlyával, majd az összpontszám alapján kiválasztja az adott feladatkör ellátására leginkább megfelelő pályázókat.

A következő szakaszba csak a képesítés szerinti kiválasztáson legmagasabb összpontszámokat elért pályázók léphetnek.

5)    Értékelőközpont (assessment centre)

Ebbe a szakaszba az egyes versenyvizsgák és profilok tekintetében meghatározott sikeres pályázói létszám legfeljebb háromszorosának megfelelő számú pályázó kap meghívást. Az a pályázó, aki az internetes jelentkezési lapján megadott adatai szerint megfelel a pályázati feltételeknek, és a képesítés szerinti kiválasztáson a legmagasabb összpontszámokat elérők közé tartozik, egy vagy két napig tartó értékelőközpontban való részvételre kap meghívást, amelyre a pályázó második nyelvén , nagy valószínűséggel Brüsszelben kerül sor.

Amennyiben a 2. pontban említett számítógépes feleletválasztós tesztek lebonyolítására nem előzetesen kerül sor , ezeket a teszteket is az értékelőközpontban kell elvégezni. Amennyiben e teszteken a pályázó nem éri el a minimálisan elérendő pontszámot, kiesik a versenyvizsgából. Továbbjutása esetén azonban az összpontszáma kiszámításakor az itt szerzett pontszám nem adódik hozzá az értékelőközpontban lebonyolított többi vizsgán szerzett pontszámához.

A pályázóknak igazoló dokumentumaikat (azok eredeti példányát vagy hiteles másolatát) – eltérő rendelkezés hiányában – magukkal kell hozniuk az értékelőközpontba. Ezeket az értékelőközpontban zajló vizsgák alatt az EPSO beszkenneli, és még aznap visszaszolgáltatja.

Az értékelőközpontban négy vizsgán (általános, valamint speciális készségeket felmérő készségalapú interjú, csoportgyakorlat és esettanulmány) az AST versenyvizsga esetében hét, az AD versenyvizsga esetében nyolc általános készség, valamint az egyes versenyvizsgák és profilok tekintetében előírt speciális készségek felmérésére kerül sor az alábbi modellek szerint:

Készség

Vizsga

1.

Elemző- és problémamegoldó készség

Csoportgyakorlat

Esettanulmány

2.

Kommunikációs készség

Esettanulmány

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

3.

Minőségi és eredményes munkavégzés

Esettanulmány

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

4.

Tanulási és fejlődési képesség

Csoportgyakorlat

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

5.

Szervezőkészség, az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége

Csoportgyakorlat

Esettanulmány

6.

Munkabírás és rugalmasság

Csoportgyakorlat

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

7.

Együttműködési képesség

Csoportgyakorlat

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

8.

Vezetői készség ( kizárólag az EPSO/AD/342/17 versenyvizsga esetében képezi az értékelés részét)

Csoportgyakorlat

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú


Minimálisan elérendő pontszám EPSO/AST/141/17

készségenként 3/10 és együttesen 35/70

Minimálisan elérendő pontszám EPSO/AD/342/17

készségenként 3/10 és együttesen 40/80


Készség

Vizsga

Speciális készségek

Speciális készségeket felmérő készségalapú interjú

Minimálisan elérendő pontszám

50/100

6)    Tartaléklista

A pályázati feltételek teljesülésének a pályázók igazoló dokumentumai alapján történő ellenőrzése után a vizsgabizottság versenyvizsgánként és profilonként külön tartaléklistára veszi azon pályázók nevét, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek, valamennyi minimálisan elérendő pontszámot megszerezték és az értékelőközpont után a legmagasabb összpontszámokkal rendelkeznek. A tartaléklistára vétel akkor fejeződik be, amikor a vizsgabizottság eléri a keresett sikeres pályázói létszámot. A tartaléklistán a nevek betűrendben szerepelnek.

A sikeres pályázók tartaléklistáit és a vizsgabizottság minőségi visszajelzését tartalmazó készséglapjait megküldjük az uniós intézményeknek, így azok felhasználhatják azokat a felvételi eljárás során, illetve a szakmai előmenetel meghatározása céljából. A tartaléklistára kerülés sem jogot, sem garanciát nem biztosít a felvételre.

MIKOR ÉS HOL LEHET JELENTKEZNI?

A versenyvizsgára az EPSO honlapján (http://jobs.eu-careers.eu) lehet jelentkezni

legkésőbb 2017. szeptember 12-én, közép-európai idő szerint déli 12 óráig.


I. MELLÉKLET

A MUNKAKÖRÖK JELLEGE

EPSO/AD/342/17 – Épületüzemeltetési mérnök (beleértve a környezet- és épületgépész-mérnököket is)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság brüsszeli, luxembourgi és strasbourgi szolgálatai épületüzemeltetési mérnököket keresnek az európai intézmények épületállományának kelezése és építési projektjeinek lebonyolítása, és/vagy az európai intézmények épületállományának és építési projektjeinek környezetvédelmi teljesítménye feletti, a magasabb igazgatási szintek vagy a parlamenti szervek által meghatározott programok vagy projektek keretében történő felügyeletre.

A felvett sikeres pályázóknak a műszaki berendezésekhez kapcsolódó tervezési, műszaki irányítási, valamint elemzési, műszaki és igazgatási felügyeleti feladatokat kell ellátniuk.

A feladatkör ellátásához többek között szövegezési, elemzési, műszaki felügyeleti és igazgatási irányítási készségre, valamint az irodai szoftverek, tervező/projektmenedzsment- és számítógéppel segített tervezési (CAD-) programok alapos munkavégzési szintű ismeretére van szükség.

A felvett sikeres pályázóknak továbbá kifinomult diplomáciai érzékkel, kiváló előadói készséggel, valamint a különböző politikai, gazdasági és társadalmi partnerekkel való zökkenőmentes kapcsolattartás készségével kell rendelkezniük.

A munkakör keretében ellátandó feladatok a következők lehetnek:

a külső vállalkozásokkal/partnerekkel kötött szerződések tervezése és kezelése,

az éves munkaprogramban foglalt tevékenységek tervezésének előkészítése és nyomon követése,

összetett műszaki kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás és elemzés, valamint hozzájárulás az érintett területekre vonatkozó eljárások egyszerűsítéséhez,

az építési és felújítási projektek nyomon követése, valamint az építési beruházások koordinálása az ügyfelekkel, a szolgáltatókkal, a vállalkozókkal és más érdekeltekkel (például egészségvédelmi és biztonsági koordinátorokkal, tanácsadó cégekkel, hatóságokkal, felügyeleti szervekkel stb.) kapcsolatban,

az épületkarbantartás nyomon követése és tervezése (számítógépes karbantartás-irányítási rendszer (CMMS)), szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás, panaszkezelés stb.),

meghatározott projektek menedzselése és koordinálása, valamint a költségvetés, a költségek és a tervezési keret nyomon követése,

a vonatkozó szabályozási rendelkezések tekintetében hozzájárulás az egység adminisztratív irányításához és pénzgazdálkodásához,

a projektmenedzsment valamely területére (szervezés, tervezés, koordinálás, forrásgazdálkodás, kockázatkezelés stb.) vonatkozó alapos ismeretek biztosítása a szervezeti egység számára,

a külső műszaki és/vagy környezetvédelmi felügyeleti szolgálatok jelentései nyomán megtett intézkedések felügyelete,

az épületek környezeti teljesítményének javítására, a felhasználók jóllétének és kényelmének fokozására és/vagy az épületek és berendezések megfelelésére és műszaki korszerűsítésére irányuló projektek és végrehajtási intézkedések kidolgozása,

épületek (energetikai) auditjának lefolytatása, teljesítményadatok és (belső és/vagy külső) jelentéstételi információk elemzése és összeállítása,

műszaki leírások kidolgozása és közbeszerzési eljárásokban való részvétel,

az épületekkel kapcsolatos (fenntartható) beszerzésekben (építési beruházások, anyag, szolgáltatások, berendezések) való részvétel vagy e beszerzések megszervezése,

kapcsolattartás az intézmény irányítási rendszerével a szakpolitikák és gyakorlatok végrehajtása során,

a tevékenységi területre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés és az érintett jogszabály-módosítások nyomon követésének biztosítása.

EPSO/AST/141/17

1. profil – Építési koordinátor/technikus (épületek)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság brüsszeli, luxembourgi és strasbourgi szolgálatai építési koordinátorokat/technikusokat keresnek az építési projektek lebonyolítása (épületek építése és felújítása), a speciális technológiák alkalmazása, valamint az épületszerkezetekkel és a burkolatokkal kapcsolatos munkavégzés (teherhordó szerkezet, homlokzat, belső és külső árnyékolástechnika, tetőfedés, külső és belső asztalosmunka, padló- és falburkolás) támogatására.

A munkakör keretében ellátandó feladatok a következők lehetnek:

az épületek karbantartásával és berendezésével kapcsolatos feladatok,

az épületek számítógépes karbantartás-irányítási rendszeréhez (CMMS), központosított műszaki irányításához, energiagazdálkodásához és fenntartható használatához kapcsolódó feladatok,

az épületek tűzvédelméhez és műszaki biztonságához kapcsolódó feladatok,

az épületek vagy a műszaki berendezések karbantartásának többéves programozására vonatkozó követelmények elemzése,

az épületüzemeltetéshez kapcsolódó teljes berendezési/felújítási/építési/átalakítási projektek nyomon követése,

az üzemeltetési eljárások kidolgozása és a felhasználók képzése,

segítségnyújtás az épületállomány üzemeltetéséhez és/vagy a védelmi felszerelések és berendezések működtetéséhez,

segítségnyújtás az ajánlati felhívások közzététele előtt a műszaki leírások kidolgozásához, részvétel a közbeszerzési eljárásokban, az építési technikákkal kapcsolatos munkavégzés vagy szolgáltatások nyomon követése és koordinálása,

a külső szolgáltató, kivitelező, beszállító és bútorozó vállalkozásokkal kötött építőipari szerződések adminisztratív és műszaki kezelése (különösen a teljesítés felügyelete, a nyomon követés és a minőség-ellenőrzés),

az épület-karbantartás keretében a szerződések kezelése és nyomon követése,

projektmenedzsment, ezen belül pénzgazdálkodás és/vagy épületüzemeltetés és karbantartás-irányítás,

részvétel az épületvásárlásra vagy épület-használatbavételre irányuló kiválasztási eljárásokban és tárgyalásokon,

tervek kidolgozása, megtekintése és naprakésszé tétele számítógéppel segített tervezési (CAD-) programokkal,

a tevékenységi területtel kapcsolatos kérdésekben a vállalkozókkal és a tagállami közigazgatási szervekkel való kapcsolattartás,

több szakterületre kiterjedő védelmi megoldások kidolgozása,

intézményközi projektek és eszmecserék kezdeményezése, nyomon követése, koordinálása, és ilyen projektekben és eszmecserékben való részvétel,

szabályozási vagy megfelelési ügyiratok összeállítása és nyomon követése, valamint az ezekhez kapcsolódó (a megfelelés biztosítására irányuló) intézkedések kidolgozása és nyomon követése,

a technológiai fejlődés nyomon követése.

A feladatok ellátásához emellett elengedhetetlen az igazgatási és pénzgazdálkodási készség, valamint a számítógépes eszközök (irodai automatizálás, Excel, Word, MS Project stb.) alapos ismerete és az irányítási és CAD- (számítógéppel támogatott tervezési) programok ismerete.

2. profil – Klimatizációs, elektromechanikai és elektrotechnikai épületkoordinátor/technikus

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság brüsszeli, luxembourgi és strasbourgi szolgálatai koordinátorokat/technikusokat keresnek a következő területek egyikén való munkavégzésre:

Klimatizáció: Klimatizáció, szellőztetés, fűtés, vízvezeték és szaniterek, irodaépületek fenntartható használatának technikái és módszerei, energiagazdálkodás, központosított műszaki irányítás, automatizált szabályozás.

Elektromechanika és elektrotechnika: Villamos energia (nagy- és kisfeszültség), emelőberendezések, automatikus berendezések, tűzérzékelés és tűzvédelem, központosított műszaki irányítás, áramfejlesztő, vészvilágítás, EIB, KNX és analóg rendszerek.

Az egyes szakterületeken belül ellátandó feladatok a következők lehetnek:

az épületek karbantartásával és berendezésével kapcsolatos feladatok,

az épületek számítógépes karbantartás-irányítási rendszeréhez (CMMS), központosított műszaki irányításához, energiagazdálkodásához és fenntartható használatához kapcsolódó feladatok,

az épületek tűzvédelméhez és műszaki biztonságához kapcsolódó feladatok,

az épületek vagy a műszaki berendezések karbantartásának többéves programozására vonatkozó követelmények elemzése,

teljes berendezési/felújítási/építési/átalakítási projektek nyomon követése,

az üzemeltetési eljárások kidolgozása és a felhasználók képzése,

segítségnyújtás az épületállomány üzemeltetéséhez és/vagy a védelmi felszerelések és berendezések működtetéséhez,

segítségnyújtás az ajánlati felhívások közzététele előtt a műszaki leírások kidolgozásához, részvétel a közbeszerzési eljárásokban, az építési technikákkal kapcsolatos munkavégzés vagy szolgáltatások nyomon követése és koordinálása,

a külső szolgáltató, kivitelező, beszállító és bútorozó vállalkozásokkal kötött építőipari szerződések adminisztratív és műszaki kezelése (különösen a teljesítés felügyelete, a nyomon követés és a minőség-ellenőrzés),

az épület-karbantartás keretében a szerződések kezelése és nyomon követése,

projektmenedzsment, ezen belül pénzgazdálkodás,

részvétel az épületvásárlásra vagy épület-használatbavételre irányuló kiválasztási eljárásokban és tárgyalásokon,

tervek kidolgozása, megtekintése és naprakésszé tétele számítógéppel segített tervezési (CAD-) programokkal,

a tevékenységi területtel kapcsolatos kérdésekben a vállalkozókkal és a tagállami közigazgatási szervekkel való kapcsolattartás,

több szakterületre kiterjedő védelmi megoldások kidolgozása,

intézményközi projektek és eszmecserék kezdeményezése, nyomon követése, koordinálása, és ilyen projektekben és eszmecserékben való részvétel,

szabályozási vagy megfelelési ügyiratok összeállítása és nyomon követése, valamint az ezekhez kapcsolódó (a megfelelés biztosítására irányuló) intézkedések kidolgozása és nyomon követése,

a technológiai fejlődés nyomon követése.

A feladatok ellátásához emellett elengedhetetlen az igazgatási és pénzgazdálkodási készség, valamint a számítógépes eszközök (irodai automatizálás, Excel, Word, MS Project stb.) alapos ismerete és az irányítási és CAD- (számítógéppel támogatott tervezési) programok ismerete.

3. profil – Munkavédelmi/épületbiztonsági asszisztens

Az Európai Bizottság és a Tanács brüsszeli szolgálatai munkavédelmi és épületbiztonsági asszisztenseket keresnek.

A felvett sikeres pályázók feladata a tanácsosok támogatása a munkahelyi biztonságra és higiéniára irányuló megelőző intézkedések végrehajtása, a tervezés és az építés szakaszára vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági intézkedések koordinálása, a biztonsági és higiéniai előírások kidolgozása és a vészhelyzetkezelés terén.

A munkakör az alábbi tevékenységekben való részvételt foglalhatja magában:

az épületek tűzvédelméhez és műszaki biztonságához vagy a higiéniához kapcsolódó feladatok vagy a munkahelyi biztonsághoz kapcsolódó egyéb feladatok,

az üzemeltetési eljárások kidolgozása és az alkalmazottak képzése,

segítségnyújtás az ajánlati felhívások közzététele előtt a műszaki leírások kidolgozásához, részvétel a közbeszerzési eljárásokban, az épületbiztonsággal kapcsolatos munkavégzés vagy szolgáltatások nyomon követése és koordinálása,

a tevékenységi területtel kapcsolatos kérdésekben a vállalkozókkal és a tagállami közigazgatási szervekkel való kapcsolattartás,

az ergonómiához, a munkahelyekhez és a pszichoszociális kockázatokhoz kapcsolódó kockázatértékelési módszerek és biztonsági megoldások kidolgozása,

a más szakterületek (áramellátás és kábelezés, belső építési munkák, ergonómia, tűzoltás, fűtés, szellőztetés és légkondicionálás stb.) biztonságához kapcsolódó ügyiratok kezdeményezése és nyomon követése,

biztonsági szabványok és előírások kidolgozása, azok alkalmazása és felülvizsgálata, illetve az illetékes munkacsoportokban való részvétel.

A feladatok ellátásához emellett elengedhetetlen az igazgatási és pénzgazdálkodási készség, valamint a számítógépes eszközök (irodai automatizálás, Excel, Word, MS Project stb.) és a profilhoz kapcsolódó informatikai eszközök (például evakuációs szimulációs eszközök, evakuációs tervek számítógéppel támogatott kidolgozása, számítógéppel támogatott tervezés, kockázatkezelés stb.) alapos ismerete.

Az I. MELLÉKLET vége, vissza a főszöveghez


II. MELLÉKLET

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A képesítés szerinti kiválasztás során a vizsgabizottság a következő kritériumokat veszi figyelembe:

EPSO/AD/342/17 – Épületüzemeltetési mérnök (beleértve a környezet- és épületgépész-mérnököket is)

1.

Az épületek környezeti teljesítményének javítására irányuló intézkedések tervezése és végrehajtása, az épületek (energetikai) auditjának lefolytatása vagy műszaki berendezések (jogi előírások szerinti) megfelelőségének ellenőrzése és/vagy a berendezések (jogi előírások szerinti) műszaki korszerűsítése szükségességének tanulmányozása területén szerzett szakmai tapasztalat.

2.

Az építési beruházásoknak az ügyfelekkel, a szolgáltatókkal, a vállalkozókkal és más érdekeltekkel (például egészségvédelmi és biztonsági koordinátorokkal, tanácsadó cégekkel, hatóságokkal, felügyeleti szervekkel stb.) kapcsolatban történő koordinálása területén szerzett szakmai tapasztalat.

3.

Az épületekkel kapcsolatos (fenntartható) beszerzések (építési beruházások, anyag, szolgáltatások és/vagy berendezések) területén szerzett szakmai tapasztalat.

4.

Speciális magasépítési, tervezési vagy karbantartási szoftverek alkalmazása területén szerzett szakmai tapasztalat.

5.

Az építési projektekre vonatkozó költségvetési gazdálkodás és költségmenedzsment területén szerzett szakmai tapasztalat.

6.

A humán erőforrások, a költségvetés, a pénzügy, az információtechnológia, a jogi szempontok stb. területén szerzett vezetői szakmai tapasztalat.

7.

Az épületek műszaki berendezései üzemeltetésének és karbantartásának irányítása vagy az épületek és műszaki berendezéseik környezeti megfelelőségének biztosítása területén szerzett szakmai tapasztalat.

8.

Az összetett műszaki berendezéseket magukban foglaló építési projektek műszaki leírásának kidolgozása területén szerzett szakmai tapasztalat.

9.

Az épület-karbantartás nyomon követése és tervezése (állományvédelmi és gazdálkodási intézkedések, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás, panaszkezelés stb.) vagy az épületek energiagazdálkodási rendszerei területén szerzett szakmai tapasztalat.

10.

A speciális építési szakterületek (például különleges építési technikák, munkavédelem, épületbiztonság, tűzvédelem vagy építészet) valamelyikén szerzett szakmai tapasztalat vagy felsőoktatásban (a versenyvizsgán való részvétel feltételeként előírtakon túlmenően) szerzett kiegészítő végzettség.

EPSO/AST/141/17

1. profil – Építési koordinátor/technikus (épületek)

1.

A versenyvizsgán való részvétel feltételeként előírtakon túlmenően szerzett, a profil keretében ellátandó feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó legalább kétéves szakmai tapasztalat.

2.

A speciális magasépítési, tervezési és/vagy karbantartási informatikai szoftverek alkalmazása területén szerzett legalább hat hónapos szakmai tapasztalat.

3.

A versenyvizsgán való részvétel feltételeként előírtakon túlmenően szerzett, a profil keretében ellátandó feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó, középfokúnál magasabb szintű oktatásban szerzett végzettség(ek).

4.

A 3. kritériumban említett képzésen túlmenően az épületek területén végzett képzés vagy a profilhoz kapcsolódó műszaki bizonyítvány.

5.

A projektmenedzsment területén szerzett szakmai tapasztalat és/vagy végzett képzés.

6.

Az építési technikákhoz kapcsolódóan a beszerzések területén (szövegezőként és/vagy elbírálóként és/vagy ajánlattevőként) szerzett szakmai tapasztalat.

7.

A minőség-ellenőrzési módszerek építési beruházásokban történő alkalmazása területén szerzett szakmai tapasztalat.

8.

Az épület-karbantartás keretében a szerződések kezelése és nyomon követése területén szerzett szakmai tapasztalat.

2. profil – Klimatizációs, elektromechanikai és elektrotechnikai épületkoordinátor/technikus

1.

A versenyvizsgán való részvétel feltételeként előírtakon túlmenően szerzett, a profilhoz tartozó szakterületek egyikéhez közvetlenül kapcsolódó, legalább kétéves szakmai tapasztalat.

2.

A speciális magasépítési, tervezési és/vagy karbantartási informatikai szoftverek alkalmazása területén szerzett legalább hat hónapos szakmai tapasztalat.

3.

A versenyvizsgán való részvétel feltételeként előírtakon túlmenően a profilhoz tartozó szakterületek egyikén szerzett oklevél/oklevelek.

4.

A 3. kritériumban említett képzéstől eltérő, az épületek területén végzett képzés vagy a profilhoz tartozó szakterületek egyikéhez kapcsolódó műszaki bizonyítvány.

5.

A projektmenedzsment területén szerzett szakmai tapasztalat és/vagy végzett képzés.

6.

Az építési technikákhoz kapcsolódóan a beszerzések területén (szövegezőként és/vagy elbírálóként és/vagy ajánlattevőként) szerzett szakmai tapasztalat.

7.

A minőség-ellenőrzési módszerek építési beruházásokban történő alkalmazása területén szerzett szakmai tapasztalat.

8.

Az épület-karbantartás keretében a szerződések kezelése és nyomon követése területén szerzett szakmai tapasztalat.

3. profil – Munkavédelmi/épületbiztonsági asszisztens

1.

A munkavédelem vagy az épületbiztonság területén a versenyvizsgán való részvétel feltételeként előírtakon túlmenően szerzett legalább kétéves szakmai tapasztalat.

2.

A versenyvizsgán való részvétel feltételeként előírtakon túlmenően a munkavédelem, az épületbiztonság, a tűzbiztonság vagy a polgári védelem területén szerzett középfokúnál magasabb szintű végzettség vagy valamely uniós tagállam által elismert bizonyítvány.

3.

A munkavédelem, az épületbiztonság, a tűzbiztonság vagy a polgári védelem területén végzett (legalább 20 órás) képzés.

4.

A munkavédelem vagy az épületbiztonság területére vonatkozó szabványok alkalmazása területén szerzett szakmai tapasztalat.

5.

Az építési technikákhoz kapcsolódó, de a versenyvizsgán való részvétel feltételeként felhasználttól eltérő szakterületen szerzett legalább egyéves szakmai tapasztalat.

6.

A munkavédelemhez vagy épületbiztonsághoz kapcsolódó informatikai eszközök (például evakuációs szimulációs eszközök, evakuációs tervek számítógéppel támogatott kidolgozása, számítógéppel támogatott tervezés, kockázatkezelés stb.) ismerete és az ilyen eszközök alkalmazása területén szerzett szakmai tapasztalat.

7.

Az ergonómiához, a munkahelyekhez és/vagy a pszichoszociális kockázatokhoz kapcsolódó kockázatértékelési módszerek ismerete és az ilyen módszerek alkalmazása területén szerzett szakmai tapasztalat.

8.

Az épületbiztonsághoz vagy a kockázatértékeléshez kapcsolódóan a közbeszerzés területén (szövegezőként és/vagy elbírálóként és/vagy ajánlattevőként) szerzett szakmai tapasztalat.

A II. MELLÉKLET vége, vissza a főszöveghez


III. MELLÉKLET

A NYÍLT VERSENYVIZSGÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az EPSO által szervezett kiválasztási eljárások egyes idegen nyelvű dokumentumaiban szereplő, meghatározott nemű személyt jelölő hivatkozások más nemű személyre egyaránt értendőek.

Amennyiben a versenyvizsga bármely szakaszában az utolsó helyen több azonos pontszámú pályázó található, valamennyien továbblépnek a versenyvizsga további szakaszába. Azok a pályázók, akik a keresetük sikeres elbírálását követően a versenyvizsgát folytathatják, szintén meghívást kapnak a következő szakaszra.

Amennyiben a tartaléklista utolsó helyén több azonos pontszámú pályázó található, valamennyien a tartaléklistára kerülnek. Azok a pályázók, akik a keresetüknek az eljárás ezen szakaszában történő sikeres elbírálását követően a versenyvizsgát folytathatják, szintén felkerülnek a tartaléklistára.

1.   KIK PÁLYÁZHATNAK?

1.1.   Általános és speciális feltételek

Az egyes szakterületekre vagy profilokra vonatkozó általános és speciális feltételek (ideértve a nyelvismeretet) leírása a „Kik pályázhatnak?” szakaszban található.

A képesítésre, szakmai tapasztalatra és nyelvismeretre vonatkozó speciális feltételek a keresett profil függvényében eltérőek. A pályázónak a jelentkezéskor a munkakörhöz kapcsolódó lehető legtöbb információt meg kell adnia a képesítésére és (amennyiben a versenyvizsga-felhívás előírja) a szakmai tapasztalatára vonatkozóan, az e versenyvizsga-felhívás „Kik pályázhatnak?” szakaszában leírtak szerint.

a)

Oklevél és/vagy bizonyítvány: Az okleveleket – függetlenül attól, hogy uniós vagy nem uniós országokban bocsátották ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének (például oktatási minisztériumának) el kell ismernie. Az oktatási rendszerek közötti különbségeket a vizsgabizottság figyelembe veszi.

Amennyiben a pályázó középfokúnál magasabb szintű oktatásban, műszaki vagy szakmai képzésen, illetve szaktanfolyamon vett részt, ismertetnie kell a tantárgyak nevét és a tanulmányi időt, továbbá fel kell tüntetnie, hogy nappali tagozatos, részidős vagy esti tanfolyamról volt-e szó.

b)

Szakmai tapasztalat (amennyiben a versenyvizsga-felhívás előírja) csak abban az esetben vehető figyelembe, ha kapcsolódik az előírt munkakör jellegéhez, valamint:

valódi és tényleges munkavégzés,

amelyre díjazás ellenében,

alá-fölérendeltségi viszony vagy szolgáltatásnyújtás keretében kerül(t) sor, és

megfelel a következő feltételeknek:

önkéntes munka: amennyiben díjazás ellenében végezték és a heti munkaórák száma és időtartama hasonló a rendszeres foglalkoztatáséhoz,

szakmai gyakorlat: amennyiben díjazás ellenében végezték,

kötelező katonai szolgálat: arra akár az előírt oklevél megszerzése előtt, akár azt követően sor kerülhet, és annak időtartama nem haladhatja meg a kötelező katonai szolgálatnak a pályázó állampolgársága szerinti tagállamban előírt törvényes időtartamát,

szülési/apasági/örökbefogadási szabadság: amennyiben munkaszerződés keretében vették/veszik igénybe,

doktori képzés: legfeljebb három éves időtartamig, feltéve, hogy a pályázó a doktori címet ténylegesen megszerezte, és attól függetlenül, hogy a munkát díjazás ellenében vagy anélkül végezte-e, valamint

részmunkaidős munkavégzés: a ténylegesen ledolgozott munkaidő arányában vehető számításba. Ha például a pályázó hat hónapig dolgozott félmunkaidőben, az három hónapos szakmai tapasztalatnak számít.

1.2.   Igazoló dokumentumok

A kiválasztási eljárás különböző szakaszaiban a pályázónak állampolgárságát a jelentkezésre vonatkozó határidő (a két részletben történő jelentkezés esetén a jelentkezés első felére vonatkozó határidő) lejártakor érvényes hivatalos dokumentummal – például útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal – kell igazolnia.

A szakmai tevékenységet valamennyi érintett időszakra vonatkozóan igazolni kell a következő dokumentumok eredeti példányával vagy hiteles másolatával:

az előző és a jelenlegi munkáltató(k) igazolásai, amelyek tanúsítják a betöltött munkakör jellegét és a felelősségi szintet, valamint a munkavégzés kezdeti és záró időpontját, a vállalat hivatalos fejlécével és bélyegzőjével, valamint a felelős személy nevével és aláírásával ellátva, vagy

a munkaszerződés(ek), valamint az első és az utolsó fizetési jegyzék, részletes munkaköri leírással együtt,

(önfoglalkoztatás, például önálló vállalkozó, szabadfoglalkozású esetén) az elvégzett munkát részletező számla vagy megrendelőlevél, illetve bármely egyéb vonatkozó hivatalos igazoló dokumentum,

(konferenciatolmácsok esetében, amennyiben a versenyvizsga-felhívás szakmai tapasztalatot ír elő) a kifejezetten konferenciatolmácsként ledolgozott napok számát, valamint a tolmácsolási forrás- és célnyelvek megnevezését tartalmazó igazoló dokumentumok.

A nyelvismeretet általában nem kell igazoló dokumentummal alátámasztani, kivéve egyes nyelvi vagy szakmai profilok esetében.

A pályázóktól az eljárás bármely szakaszában további információkat vagy dokumentumokat kérhetünk be. Az EPSO tájékoztatja a pályázókat arról, hogy milyen igazoló dokumentumokat és mikor kell benyújtaniuk.

1.3.   Esélyegyenlőség és speciális vizsgakörülmények

Amennyiben a pályázót fogyatékossága vagy egészségi állapota akadályozhatja a vizsgákon való részvételben, kérjük, jelezze ezt jelentkezési lapján, és közölje, hogy milyen típusú speciális vizsgakörülményeket igényel. Amennyiben a fogyatékosság vagy egészségi állapot az internetes jelentkezés határidejének lejárta után alakul ki, a pályázónak ezt haladéktalanul jeleznie kell az EPSO felé az alábbiakban szereplő információk felhasználásával.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiekre irányuló kérelmet az EPSO kizárólag akkor tudja figyelembe venni, ha a pályázó megküldi számára a tagállama szerinti nemzeti hatóság vagy orvosi szerv által kiállított igazolást. Az igazoló dokumentumok vizsgálatát követően szükség esetén – észszerű kereteken belül – speciális vizsgakörülményeket biztosíthatunk.

További információkért kérjük, forduljon az EPSO akadálymentesítési csoportjához:

e-mailben (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faxon (+ 32 22998081) vagy

postai úton:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KIK BÍRÁLJÁK EL A PÁLYÁZÓK TELJESÍTMÉNYÉT?

A pályázók teljesítményének összehasonlítására és a készségeik, képességeik és képesítéseik alapján az ebben a versenyvizsga-felhívásban meghatározott feltételeknek leginkább megfelelő pályázók kiválasztására vizsgabizottságot jelölünk ki. Tagjainak feladata egyebek mellett a versenyvizsgatesztek nehézségi fokának meghatározása és a tesztek tartalmának jóváhagyása az EPSO javaslatai alapján.

A vizsgabizottság függetlenségének biztosítása érdekében a pályázóknak vagy a kívülállóknak szigorúan tilos megkísérelni a kapcsolatfelvételt a vizsgabizottság bármely tagjával, kivéve az olyan vizsgák esetében, amelyeknél a pályázó és a vizsgabizottság között közvetlen kapcsolatfelvétel történik.

Amennyiben a pályázó álláspontját kívánja ismertetni, vagy jogainak kíván érvényt szerezni, ezt írásban teheti meg, a vizsgabizottságnak szóló levelét az EPSO-nak címezve, amely továbbítja azt a vizsgabizottság felé. A pályázó részéről minden, az említett eljárásokkal ellentétes – akár közvetlen, akár közvetett módon tett – kapcsolatfelvételi kísérlet tilos, és a versenyvizsgából való kizárást vonhatja maga után.

Összeférhetetlenségnek minősül különösen a pályázó és a vizsgabizottság valamely tagja közötti családi kapcsolat vagy hierarchikus viszony. Amennyiben a vizsgabizottság ilyen helyzetről szerez tudomást, azt haladéktalanul jeleznie kell az EPSO felé. Az EPSO minden esetet egyedileg értékel, és megteszi a megfelelő intézkedéseket. A fenti szabályok megsértése esetén a vizsgabizottság tagja fegyelmi eljárás alá vonható, az érintett pályázót pedig az EPSO a versenyvizsgából kizárja (lásd a 4.4. szakaszt).

A vizsgabizottság tagjainak névsora az értékelőközpont/értékelési szakasz kezdete előtt megjelenik az EPSO honlapján (www.eu-careers.eu).

3.   KAPCSOLATTARTÁS

3.1.   Kapcsolattartás az EPSO-val

A versenyvizsga időtartama alatt a pályázónak legalább hetente kétszer be kell lépnie EPSO-fiókjába annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhesse a versenyvizsga folyamatát. Amennyiben ez az EPSO részéről felmerülő technikai probléma miatt akadályba ütközne, a pályázónak haladéktalanul értesítenie kell az EPSO-t:

lehetőleg az EPSO honlapjának (www.eu-careers.eu) „Kapcsolatfelvétel” oldalán keresztül, vagy

telefonon az Europe Direct-en keresztül (00 800 67 89 10 11) vagy

postai úton:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Az EPSO fenntartja a jogot arra, hogy ne szolgáltasson olyan információt, amely e versenyvizsga-felhívásban, annak mellékleteiben vagy az EPSO honlapján – ideértve annak „Gyakran feltett kérdések” oldalát is – már egyértelműen szerepel.

A pályázónak a pályázattal kapcsolatos minden levelében fel kell tüntetnie nevét (az EPSO-fiókban megadott formában), a pályázata azonosító számát és a kiválasztási eljárás hivatkozási számát.

Az EPSO a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzat (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_hu; közzétéve a Hivatalos Lapban) elveit alkalmazza. Ennek megfelelően az EPSO fenntartja magának a jogot a nem helyénvaló – ismétlődő, sértő és/vagy irreleváns tartalmú – levelezés megszüntetésére.

3.2.   Információkhoz való hozzáférés

A pályázót különös hozzáférési jogok illetik meg bizonyos, őt egyénileg érintő információkhoz, tekintettel az indokolási kötelezettségre; erre azért van szükség, hogy az esetleges elutasító határozatok ellen a pályázó fellebbezést nyújthasson be.

Az indokolási kötelezettséget össze kell egyeztetni a vizsgabizottság eljárásának titkosságával, amelynek célja a vizsgabizottság függetlenségének és a kiválasztás tárgyilagosságának biztosítása. Az eljárás titkossága miatt nem hozható nyilvánosságra a vizsgabizottság tagjai által a pályázók egyedi, illetve összehasonlító értékelésével kapcsolatban képviselt álláspont.

E hozzáférési jogok kizárólag a nyílt versenyvizsgák pályázóit illetik meg, és a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jogszabályokból nem származtatható több jog annál, mint amennyit e szakasz elismer.

3.2.1.   Automatikus tájékoztatás

A pályázó EPSO-fiókján keresztül az adott versenyvizsga tekintetében szervezett kiválasztási eljárás minden egyes szakasza után automatikusan megkapja a következő információkat:

számítógépes feleletválasztós tesztek: a pályázó eredményei, valamint a pályázó által az egyes kérdésekre adott válaszokat és a helyes válaszokat tartalmazó táblázat hivatkozási szám/betű alapján. A kérdések és a válaszok szövegéhez való hozzáférés kifejezetten kizárt,

a pályázati feltételek teljesülése: a pályázó versenyvizsgára bocsátható-e; amennyiben nem, mely pályázati feltételeknek nem felelt meg,

Talent Screener: a pályázó eredményei, továbbá az egyes kérdések súlyozását, valamint a pályázó egyes válaszaira adott pontszámokat és az összpontszámot tartalmazó táblázat,

előzetes vizsgák: a pályázó eredményei,

közbenső vizsgák: a pályázó eredményei, amennyiben nem kap meghívást a versenyvizsga következő szakaszába,

értékelőközpont/értékelési szakasz: amennyiben a pályázó nem került kizárásra a versenyvizsgából, a pályázó készséglapja, amelyen szerepel az egyes készségek összpontszáma, valamint a vizsgabizottság mennyiségi és minőségi visszajelzést tartalmazó észrevételei a pályázó értékelőközpontban/értékelési szakaszban nyújtott teljesítményéről.

Általános szabályként az EPSO nem továbbítja a pályázók számára a forrásszövegeket és a vizsgafeladatokat, mivel ezek a későbbi versenyvizsgák során újból felhasználhatók. Bizonyos vizsgák esetében azonban kivételesen közzéteheti honlapján a forrásszövegeket vagy vizsgafeladatokat, amennyiben:

a vizsgák már befejeződtek,

az eredményeket megállapították és közölték a pályázókkal, valamint

az EPSO a forrásszövegeket/vizsgafeladatokat későbbi versenyvizsgák során nem szándékozik újból felhasználni.

3.2.2.   Kérésre kapható tájékoztatás

A pályázók kérhetik az írásbeli vizsgán adott válaszaik kijavítatlan példányát, amennyiben a vizsga tartalmát a jövőbeni versenyvizsgáknál nem kívánjuk újból felhasználni. Az esettanulmány válaszaihoz való hozzáférés ezáltal egyértelműen kizárt.

A vizsgabizottság eljárásának titkossága kiterjed különösen a válaszok javítására és a pontozás részleteire, így ezek nem hozhatók nyilvánosságra.

Az EPSO törekszik arra, hogy a lehető legtöbb információt bocsássa a pályázók rendelkezésére, az indokolási kötelezettség, a vizsgabizottság eljárásának titkossága és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével. Minden tájékoztatási kérelmet a fenti kötelezettségek fényében értékelünk.

A tájékoztatási kérelmeket az EPSO honlapjának (www.eu-careers.eu) „Kapcsolatfelvétel” oldalán kell benyújtani legkésőbb 10 naptári nappal azt az időpontot követően, amikor a pályázó eredményei az EPSO-fiókjában megjelentek.

4.   PANASZ BENYÚJTÁSA ÉS PROBLÉMÁK

4.1.   Technikai problémák

Amennyiben a pályázó a kiválasztási eljárás bármely szakaszában súlyos technikai vagy szervezési problémával szembesül, annak érdekében, hogy ügyét kivizsgálhassuk, és megtehessük a szükséges intézkedéseket, kérjük, haladéktalanul értesítse az EPSO-t az alábbi módok egyikén:

lehetőleg az EPSO honlapjának (www.eu-careers.eu) „Kapcsolatfelvétel” oldalán keresztül, vagy

postai úton:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

A pályázónak a pályázattal kapcsolatos minden levelében fel kell tüntetnie nevét (az EPSO-fiókban megadott formában), a pályázata azonosító számát és a kiválasztási eljárás hivatkozási számát.

A vizsgaközponton kívül (például a jelentkezési vagy a foglalási folyamat során) felmerülő problémák esetében kérjük, vegye fel a kapcsolatot az EPSO-val (lásd a 3.1. szakaszt), és röviden ismertesse a problémát.

A vizsgaközpontban felmerülő problémák esetében:

forduljon a felügyelőkhöz, és kérje tőlük panaszának írásbeli rögzítését, valamint

vegye fel a kapcsolatot az EPSO-val az EPSO honlapjának (www.eu-careers.eu) „Kapcsolatfelvétel” oldalán keresztül és röviden ismertesse a problémát.

4.2.   Belső felülvizsgálati eljárások

4.2.1.   Hiba a számítógépes feleletválasztós tesztekben

A számítógépes feleletválasztós tesztek adatbázisát az EPSO és a vizsgabizottságok folyamatosan igen alapos minőség-ellenőrzésnek vetik alá.

Amennyiben a pályázó úgy véli, hogy a számítógépes feleletválasztós tesztek során feltett egy vagy több kérdés olyan hibát tartalmazott, amely megnehezítette a helyes válaszadást, kérheti az érintett kérdés(ek) vizsgabizottság általi felülvizsgálatát (az ún. „semlegesítési” eljárás keretében).

Ezen eljárás keretében a vizsgabizottság úgy dönthet, hogy törli a hibás kérdést, és a pontszámot elosztja az érintett teszt többi kérdése között. Ennek során kizárólag azon pályázók pontszámait számítja újra, akiknek az érintett kérdést meg kellett válaszolniuk. A tesztekre adható, a versenyvizsga-felhívás vonatkozó szakaszaiban meghatározott pontszám nem változik.

A számítógépes feleletválasztós tesztekkel kapcsolatos panasz benyújtásának módja:

eljárás: kérjük, kizárólag az internetes kapcsolatfelvételi űrlap útján vegye fel a kapcsolatot az EPSO-val (lásd a 3.1. szakaszt),

nyelv: a pályázó által a szóban forgó versenyvizsga tekintetében választott második nyelven,

határidő: a számítógépes tesztek időpontjától számított 10 naptári napon belül,

kiegészítő információk: ismertesse a kérdés témáját (tartalmát), amely alapján az érintett kérdés(ek) azonosítható(k), valamint a lehető legvilágosabban fejtse ki a kifogásolt hiba jellegét.

Nem vehető figyelembe az a kérelem, amely a határidő lejárta után érkezik be, vagy amely nem ismerteti kellő részletességgel a vitatott kérdés(eke)t és a kifogásolt hibát.

Ha valaki például csak annyit állít, hogy a szöveg fordítási hibát tartalmazott, de további részleteket nem közöl, panaszát nem fogadjuk el.

4.2.2.   Felülvizsgálati kérelem

A pályázó kérheti a vizsgabizottság vagy az EPSO bármely olyan határozatának felülvizsgálatát, amelynek tárgya a pályázó eredményeinek megállapítása és/vagy a pályázónak a versenyvizsga következő szakaszába bocsátása vagy az abból való kizárása.

A felülvizsgálati kérelem az alábbi indokokon alapulhat:

a versenyvizsga-eljárás során felmerült jelentős szabálytalanság, és/vagy

a személyzeti szabályzatban, a versenyvizsga-felhívásban, annak mellékleteiben és/vagy az ítélkezési gyakorlatban lefektetett szabályok vizsgabizottság vagy EPSO általi megsértése.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a pályázó vizsgákon nyújtott teljesítményéről vagy képesítésének és szakmai tapasztalatának megfelelőségéről alkotott vizsgabizottsági értékelés megalapozottsága nem vitatható. Ez az értékelés a vizsgabizottság értékítéletének kifejezése, és az a tény, hogy pályázó nem ért egyet azzal, ahogyan a vizsgabizottság a vizsgáját, a tapasztalatát és/vagy a képesítését számításba vette, nem bizonyítja, hogy a vizsgabizottság azokat tévesen értékelte. A fentieken alapuló felülvizsgálati kérelmek nem vezetnek pozitív eredményre.

A felülvizsgálati kérelem benyújtásának módja:

eljárás: kérjük, vegye fel a kapcsolatot az EPSO-val (lásd a 3.1. szakaszt),

nyelv: a pályázó által a szóban forgó versenyvizsga tekintetében választott második nyelven,

határidő: a vitatott határozatnak a pályázó EPSO-fiókjában való közlésétől számított 10 naptári napon belül,

kiegészítő információk: fejtse ki világosan, hogy melyik határozatot és milyen indokból vitatja.

Nem vehető figyelembe az a kérelem, amely a határidő lejárta után érkezik be.

A beérkezett kérelemről 15 munkanapon belül átvételi elismervényt kap. A vitatott határozatot meghozó szerv – az EPSO vagy a vizsgabizottság – megvizsgálja a kérelmet, arról határozatot hoz, és a lehető legrövidebb időn belül indokolással ellátott választ küld a pályázónak.

Amennyiben a felülvizsgálati kérelem elbírálása kedvező, a pályázó visszakerül a kiválasztási eljárás ugyanazon szakaszába, mint amelyikből kizárták, függetlenül attól, hogy időközben mennyit haladt előre a versenyvizsga menete.

4.3.   Egyéb jogorvoslati lehetőségek

4.3.1.   Közigazgatási panasz

A nyílt versenyvizsgák pályázói közigazgatási panasszal élhetnek az EPSO igazgatójánál mint kinevező hatóságnál.

A pályázó kizárólag abban az esetben nyújthat be panaszt egy olyan határozat ellen – vagy egy olyan határozat elfogadásának elmulasztása miatt –, amely közvetlenül és azonnal érinti a pályázó pályázói jogállását, ha a kiválasztási eljárásra vonatkozó szabályokat egyértelműen megsértették. Az EPSO igazgatója a vizsgabizottság értékítéletét nem semmisítheti meg (lásd a 4.2.2. szakaszt).

A közigazgatási panasz benyújtásának módja:

eljárás: kérjük, vegye fel a kapcsolatot az EPSO-val (lásd a 3.1. szakaszt),

nyelv: a pályázó által a szóban forgó versenyvizsga tekintetében választott második nyelven,

határidő: a vitatott határozatról szóló értesítéstől (illetve határozat elmulasztása esetén attól a naptól, amikor a határozatot meg kellett volna hozni) számított három hónapon belül,

kiegészítő információk: fejtse ki világosan, hogy melyik határozatot és milyen indokból vitatja.

Nem vehető figyelembe az a kérelem, amely a határidő lejárta után érkezik be.

4.3.2.   Bírósági kereset

A versenyvizsgák pályázói bírósági keresetet nyújthatnak be a Törvényszékhez.

Amennyiben a pályázó az EPSO által hozott határozat ellen kíván keresetet benyújtani, előzőleg közigazgatási panaszt kell benyújtania (lásd a 4.3.1. szakaszt).

A bírósági kereset benyújtásának módja:

eljárás: kérjük, tájékozódjon a Törvényszék honlapján (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Európai ombudsman

Minden uniós polgár és lakos panasszal fordulhat az európai ombudsmanhoz.

Az ombudsmanhoz panasz csak az érintett intézménynél vagy szervnél tett megfelelő közigazgatási lépések megtételét követően nyújtható be (lásd a 4.1–4.3. szakaszt).

Az ombudsmanhoz benyújtott panasz nem hosszabbítja meg a közigazgatási panasz vagy a bírósági jogorvoslati kérelem benyújtása tekintetében előírt határidőket.

Az ombudsmanhoz címzett panasz benyújtásának módja:

eljárás: kérjük, tájékozódjon az európai ombudsman honlapján (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   A kiválasztási eljárásból való kizárás

Az EPSO a kiválasztási eljárás bármely szakaszában kizárhatja az érintett pályázót, amennyiben megállapítja, hogy a pályázó:

egynél több EPSO-fiókot hozott létre,

egymással összeférhetetlen szakterületekre vagy profilokra jelentkezett,

nem felel meg valamennyi pályázati feltételnek,

hamis nyilatkozatot tett, vagy nyilatkozatát nem tudja megfelelő dokumentumokkal alátámasztani,

nem foglalt időpontot a vizsgákra vagy nem vett részt azokon,

csalt a vizsgán,

a pályázó a jelentkezési lapján elmulasztotta megjelölni a második nyelvként előírt nyelvet vagy nyelvek egyikét vagy a második nyelv tekintetében előírt minimumszintet,

tiltott módon megkísérelte a vizsgabizottság tagjaival való kapcsolatfelvételt,

nem tájékoztatta az EPSO-t a vizsgabizottság valamely tagjával fennálló esetleges összeférhetetlenségről,

jelentkezését a versenyvizsga-felhívásban meghatározott nyelv(ek)től eltérő nyelven nyújtotta be (az igazoló dokumentumokban is használt tulajdonnevek, hivatalos pozíciók vagy munkakörök, valamint a bizonyítványok és oklevelek megnevezése esetében más nyelv is használható), és/vagy

a névtelenül javítandó írásbeli vagy gyakorlati vizsga példányát aláírta vagy megkülönböztető jellel látta el.

Az uniós intézmények álláshelyeire pályázóknak teljes feddhetetlenségről kell tanúbizonyságot tenniük. Bármilyen csalás vagy csalási kísérlet büntetést és a későbbi versenyvizsgákról való kizárást vonhat maga után.

A III. MELLÉKLET vége, vissza a főszöveghez


IV. MELLÉKLET

PÉLDÁK A VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS ELŐÍRÁSAINAK ELVILEG MEGFELELŐ MINIMÁLIS KÉPESÍTÉSEKRE ORSZÁGONKÉNT ÉS BESOROLÁSI FOKOZATONKÉNT

Kattintson ide a példák könnyen olvasható verziójához

 

AST-SC1 – AST-SC6

AST1 – AST7

AST3 – AST11

AD5 – AD16

ORSZÁG

(Felsőfokú tanulmányok folytatására jogosító) középfokú végzettség

Középfokúnál magasabb szintű oktatásban szerzett végzettség (felsőoktatáson kívüli felsőfokú képzés vagy legalább kétéves rövidebb felsőoktatási képzés)

Felsőoktatásban szerzett végzettség (legalább hároméves képzés)

Felsőoktatásban szerzett végzettség (legalább négyéves képzés)

Belgique – België – Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature – Kandidaat

Graduat – Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

A IV. MELLÉKLET vége, vissza a főszöveghez