24.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 92/10


Pályázati felhívás az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság igazgatótanácsi tagsági tisztségének betöltésére

(2017/C 92/05)

Pályázatok nyújthatók be az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) létrehozott Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Igazgatótanácsának tizennégy tagsági tisztsége közül hét tisztség betöltésére. A Hatóság székhelye Párma (Olaszország).

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági kockázatértékelési rendszerének alappillére. A Hatóság azért jött létre, hogy tudományos tanácsadást és támogatást nyújtson az uniós jogalkotáshoz és szakpolitikákhoz minden olyan területen, amely közvetlenül vagy közvetve hatással lehet az élelmiszerek és takarmányok biztonságosságára, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó kérdésekben az állategészségügy és állatjólét, valamint a növényegészségügy területén. A Hatóság ezekről az ügyekről független tájékoztatást ad és ismerteti a kockázatokat. Küldetése kiterjed továbbá a tudományos tanácsadásra az élelmiszer- és takarmányjog számos területén, amennyiben az uniós jogszabályok ezt megkövetelik, beleértve az olyan új élelmiszer-ipari technológiákat, mint a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO). A Hatóságot függetlenségének, szakvéleményei és közzétett információi tudományos minőségének, eljárásai átláthatóságának és feladatai elvégzésekor tanúsított gondosságának köszönhetően széles körben hivatkozási alapként ismerik el. A Hatóság, azon túl, hogy saját szakszemélyzettel rendelkezik, támogatást kap az Európai Unióban tevékenykedő illetékes szervezetek hálózataitól is.

Jogi háttér

A fent említett rendelet 25. cikke értelmében az Igazgatótanács „tagjainak kinevezésénél a legfontosabb szempontok a lehető legnagyobb szakértelem, a szakmai ismeretek és tapasztalatok széles köre és ezzel összhangban az Unió lehető legszélesebb földrajzi képviselete”. Ezenkívül az Igazgatótanács négy tagja „fogyasztóvédelmi szervezetből vagy az élelmiszerláncban tevékenykedő egyéb érdekképviseleti szervezetből érkezik”.

Továbbá a fent hivatkozott rendelet (40) preambulumbekezdése megállapítja, hogy „nélkülözhetetlen a Közösség tagállamaival való együttműködés”, a (41) preambulumbekezdése pedig előírja, hogy „oly módon kell létrehozni az Igazgatótanácsot, hogy biztosítani lehessen a lehető legmagasabb szakmai színvonalat, a széleskörű szakmai tapasztalatokat, többek között vezetési és közigazgatási téren, valamint azt, hogy az Unió lehető legtöbb országának képviselői vegyenek részt a Tanács munkájában. Ezt segíti elő az Igazgatótanács tagjainak származási országuk szerinti rotációja, annak érdekében, hogy ne lehessen olyan tisztség, amely csak egy bizonyos tagállam állampolgárai számára van fenntartva.”

Az Igazgatótanács szerepe és működése

Az Igazgatótanács feladatai közé tartoznak különösen a következők:

a Hatóság munkájának általános felügyelete, biztosítandó, hogy küldetését és a rábízott feladatokat felhatalmazásával összhangban, és a függetlenség és átláthatóság szellemében teljesítse,

az ügyvezető igazgató kinevezése a jelöltek Bizottság által készített listája alapján, és szükség esetén az ügyvezető igazgató leváltása,

a Hatóság tudományos szakvéleményeinek kiadásáért felelős tudományos bizottság és tudományos testületek tagjainak kinevezése,

a Hatóság éves és többéves munkaprogramjának, valamint az éves tevékenységekről szóló általános jelentésnek az elfogadása,

a Hatóság belső szabályainak és pénzügyi szabályzatának elfogadása.

Az Igazgatótanács nyilvános hivatalos ülések, külön megbeszélések és levelezés keretében működik. Az EFSA dokumentumainak, az Igazgatótanács levelezésének és a külön megbeszéléseknek a munkanyelve angol. Az Igazgatótanács évente négy-hat alkalommal ülésezik, elsősorban Pármában.

Az Igazgatótanács összetétele

Az Igazgatótanács – a 178/2002/EK rendelet (2) 25. cikkének (1) bekezdése értelmében – tizennégy tagból, valamint a Bizottság képviselőjéből áll. Négy tagja fogyasztóvédelmi szervezethez vagy az élelmiszerláncban tevékenykedő más érdekképviseleti szervezethez kapcsolódó szakmai háttérrel rendelkezik. A jelenlegi Igazgatótanács hét tagjának megbízatása a 2014/C 192/02 tanácsi határozat (3) értelmében 2018. június 30-án jár le. A másik hét tag megbízatása – a 2016/C 223/08 tanácsi határozat (4) értelmében – 2020. június 30-án jár le.

Az Igazgatótanács jelenlegi tagjainak listája az EFSA weboldalán található: https://www.efsa.europa.eu/en/people/mbmembers.

Ez a felhívás az Igazgatótanács azon hét tagjának a tisztségére beadandó pályázatokra vonatkozik, akiknek a hivatali ideje 2018. június 30-án jár le.

A tisztség betöltéséhez szükséges képesítések és a kiválasztás szempontjai

Az Igazgatótanács tagjainak a legmagasabb szintű szakértelemmel, szakmai ismeretek és tapasztalatok széles körével kell rendelkezniük, és kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy külső befolyástól függetlenül fognak tevékenykedni.

A pályázóknak európai uniós állampolgársággal kell rendelkezniük, és igazolniuk kell a következőket:

1.

az alábbiakban felsorolt 5 terület közül legalább az egyiken legalább 15 éves gyakorlattal rendelkeznek, amelyből legalább 5 év vezetői gyakorlat:

független tudományos tanácsadás és tudományos, illetve szakmai segítségnyújtás az európai uniós jogszabályok és szakpolitikák kidolgozásához minden olyan területen, amelynek közvetlen vagy közvetett hatása van az élelmiszer- és takarmánybiztonságra,

vezetés és közigazgatás (beleértve az emberi erőforrásokat, és a jogi és pénzügyi vonatkozásokat),

szakpolitika-kidolgozás az integritás, a függetlenség, az átláthatóság, az etikus gyakorlat és a magas tudományos színvonal jegyében, fenntartva az érdekeltek bizalmát,

a közvélemény hatékony tájékoztatása tudományos kérdésekről,

a kockázatértékelési, kockázatkezelési és kockázatismertetési funkciók közötti szükséges koherencia elősegítése;

2.

legalább ötéves munkatapasztalattal rendelkeznek az élelmiszer- és takarmánybiztonsággal kapcsolatban vagy a Hatóság küldetéséhez kapcsolódó más területeken, különösen az állategészségügy és az állatvédelem, a környezetvédelem, a növényegészségügy és a táplálkozás területén;

3.

képesek többnyelvű, multikulturális és több szakágat felölelő környezetben tevékenykedni;

4.

elkötelezik magukat az iránt, hogy tevékenységüket függetlenül végzik:

a pályázókkal szemben elvárás a lehető legetikusabb magatartás, vagyis az, hogy becsületesen, függetlenül, pártatlanul, körültekintően és önös érdekektől mentesen járjanak el, továbbá kerüljenek minden olyan helyzetet, amely személyes összeférhetetlenséget válthat ki.

Az értékelés a pályázók érdemeinek összehasonlító vizsgálata és a függetlenség iránti elkötelezettsége alapján történik, az alábbi szempontok szerint:

a jelölteknek kellő jártassággal kell rendelkezniük a fent említett szakterületek közül egy vagy több tekintetében, illetve képesnek kell lenniük az azokhoz való hatékony hozzájárulásra,

a jelölteknek szakértelemmel kell rendelkezniük az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén, vagy a Hatóság küldetésével kapcsolatos más területeken,

a jelölteknek a többnyelvű, multikulturális és több szakágat felölelő környezetben való munka terén megfelelő képességekkel kell rendelkezniük.

Az előválasztáson túljutott jelöltek listáját az Igazgatótanács összetételére vonatkozó alábbi követelmények alapján is meg fogják vizsgálni:

biztosítani kell az Igazgatótanács kiegyensúlyozott, kollektív szakértelmét,

biztosítani kell az Unió lehető legszélesebb földrajzi képviseletét a különböző tagállamokat képviselő tagok rotációja révén.

A pályázóknak az internetes jelentkezési lapon túl ki kell tölteniük egy érdekeltségi nyilatkozatot, amelyben konkrét kötelezettségeket kell vállalniuk és nyilatkozatokat kell tenniük. A tagoknak – miután a Tanács kinevezte őket – évente írásos nyilatkozatot kell tenniük az érdekeltségeikről, valamint a napirendi pontokkal összefüggésben az Igazgatótanács valamennyi ülésén nyilatkozniuk kell minden olyan érdekeltségükről, amelyek esetleg veszélyeztethetik függetlenségüket.

Az érdekeltségi nyilatkozat célja annak igazolása, hogy a pályázó képes arra, hogy az EFSA Igazgatótanácsában betöltött tisztségét az EFSA függetlenségre vonatkozó belső szabályzatával (http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) és az EFSA Igazgatótanácsának magatartási kódexével (Code of Conduct of the EFSA Management Board) összhangban lássa el. Az említett szabályok rögzítik, hogy az Igazgatótanács tagjainak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetetlenséghez vezethet, illetve amely a közvélemény szemében az összeférhetetlenség látszatát keltheti.

Az elbírálás során megvizsgálják, hogy a pályázó rendelkezik-e fogyasztóvédelmi szervezetben vagy az élelmiszerláncban tevékenykedő egyéb érdekképviseleti szervezetben szerzett tapasztalattal. Ezzel kapcsolatban lásd „Az Igazgatótanács fogyasztóvédelmi szervezetben vagy az élelmiszerláncban tevékenykedő más érdekképviseleti szervezetben tapasztalattal rendelkező tagjai” című szakaszt.

Részvétel az Igazgatótanács ülésein; költségtérítés és napidíj

A tagoknak egyértelmű kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy rendszeresen részt vesznek az Igazgatótanács ülésein. A pályázóknak meg kell erősíteniük a pályázati nyomtatványon, hogy aktívan részt tudnak venni az Igazgatótanács munkájában. Az Igazgatótanács előreláthatólag évente négy–hat alkalommal ülésezik. Az Igazgatótanács tagjai nem kapnak javadalmazást, de a szokásos utazási költségeket megtérítik számukra, valamint napidíj illeti meg őket. A szállásköltségeket közvetlenül az EFSA fizeti. Ezenkívül az Igazgatótanács tagjai térítést kapnak az üléseken való részvételük után a költségek megtérítésére vonatkozó szabályzat 3. cikke szerint, amely előírja, hogy: „A különleges térítés összege 385 EUR az üléseken való részvétel minden egész napjára. Fél napos ülés vagy fél napos részvétel esetén a térítés összege feleannyi.”

Az Igazgatótanács azon tagjai, akik fogyasztóvédelmi szervezethez vagy az élelmiszerláncban tevékenykedő más érdekképviseleti szervezethez kapcsolódó szakmai háttérrel rendelkeznek

A pályázóknak fel kell tüntetniük és indokolniuk kell, hogy pályázatuk szándéknyilatkozatnak tekintendő-e az Igazgatótanács négy olyan tagjának tisztsége tekintetében is, akik fogyasztóvédelmi szervezethez vagy az élelmiszerláncban tevékenykedő más érdekképviseleti szervezethez kapcsolódó szakmai háttérrel rendelkeznek. Az indoklásnak tartalmaznia kell a fogyasztóvédelmi szervezetben vagy az élelmiszerláncban tevékenykedő egyéb érdekképviseleti szervezetben szerzett tapasztalataikra vonatkozó részleteket.

Kinevezés és a megbízatás időtartama

A Bizottság képviselőjének kivételével, akit a Bizottság nevez ki, az Igazgatótanács tagjait az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció után a Tanács nevezi ki az e pályázati felhívás alapján a Bizottság által készített névjegyzékről. A megbízatás négy évre szól, és egy alkalommal megújítható. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a bizottsági névjegyzéket közzéteszik, és hogy jogukban áll nevük közlése ellen kifogást emelni az ehhez a pályázathoz csatolt adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett címen kapcsolatba lépve a Bizottsággal (lásd „A személyes adatok védelme” című alábbi szakaszt is). Az említett jog gyakorlása nincs hatással a pályázó pályázatára. A Bizottság névjegyzékén szereplő azon személyek, akiket nem neveznek ki, felkérést kaphatnak, hogy szerepeljenek egy várólistán, amelyről szükség esetén olyan tagok helyettesítése történhet, akik megbízatásuk idejét nem tudják kitölteni.

Esélyegyenlőség

Az Európai Unió nagy gondot fordít a diszkrimináció bármilyen formájának elkerülésére, és bátorítja nők jelentkezését.

Pályázati eljárás és jelentkezési határidő

A pályázatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen:

(1)

Az érdeklődőket kérjük, hogy lehetőleg online rendszeren keresztül, az alábbi internetes oldalon jelentkezzenek: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

Az online jelentkezésnek tartalmaznia kell az alábbi két mellékletet:

a)

a következő címen található érdekeltségi nyilatkozatot, melyet a jelentkező írásos kézjeggyel látott el: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

b)

legalább 1,5 oldal és legfeljebb 3 oldal terjedelmű önéletrajzot.

(2)

Az online jelentkezés sikeres benyújtása esetén az online rendszer regisztrációs számot generál. Ha nem generálódik regisztrációs szám, az azt jelenti, hogy a jelentkezést a rendszer nem regisztrálta.

Technikai probléma esetén írjon a következő címre: sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu. A pályázat folyamatának online nyomon követésére nincs lehetőség.

(3)

A jelentkezési lapot, az érdekeltségi nyilatkozatot, az önéletrajzot és az igazoló dokumentumokat az Európai Unió egyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni. A kiválasztási eljárás megkönnyítése céljából azonban méltánylandó – noha nem követelmény – a szakmai tapasztalat összegzésének és más idetartozó információknak angol nyelven történő megadása is. Az összes pályázat kezelése bizalmasan történik. Kérésre az eljárás későbbi időszakában további alátámasztó dokumentumokat kell benyújtani.

(4)

Ha jelentkezését nem angol nyelven, hanem az Európai Unió egy másik hivatalos nyelvén kívánja benyújtani, a jelentkezési lapot kitöltheti az adott nyelven, vagy felveheti a kapcsolatot e-mailben (sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu) a pályázati titkársággal, ahol a kívánt nyelven készült formanyomtatványt igényelhet. A jelentkezési lap Word-formátumban érkezik majd.

(5)

Minden pályázat kezelése bizalmasan történik.

(6)

A pályázatok benyújtásának végső határideje 2017. május 19. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint).

(7)

A pályázatokat maradéktalanul kitöltve a megadott határidőn belül kell benyújtani. Nyomatékosan javasoljuk a pályázóknak, hogy a jelentkezéssel ne várjanak az utolsó napokig, mivel az internetkapcsolat meghibásodása miatt előfordulhat, hogy a pályázatot nem tudják a határidőig benyújtani. A pályázatok benyújtási határidejének lejárta után jelentkezést nincs módunkban elfogadni.

(8)

Az e-mailben küldött és a 3. pontban meghatározott követelményeknek megfelelő jelentkezéseket elfogadjuk. Főszabályként a Bizottság nem fogadja el sem a postai úton, faxon vagy személyesen kézbesített, sem a közvetlenül az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak küldött jelentkezéseket.

(9)

A pályázat benyújtásával a pályázók elfogadják az e felhívásban és a benne hivatkozott dokumentumokban leírt eljárási szabályokat és feltételeket. A pályázat összeállításakor a pályázók semmilyen körülmények között nem hivatkozhatnak korábbi pályázatokon beadott dokumentumokra (például nem fogadhatók el korábbi pályázatokról készült fénymásolatok). A kért információk megadása során tett bármilyen hamis közlés a pályázatból való kizárást vonhatja maga után.

(10)

A Bizottság értesíti az e pályázati felhívásra jelentkező valamennyi pályázót a kiválasztási folyamat eredményéről.

A személyes adatok védelme

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a pályázók személyes adatait a személyes adatok uniós intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően kezelik. Ez különösen vonatkozik ezen adatok bizalmas kezelésére és biztonságára. A pályázókat felkérjük, hogy e pályázattal kapcsolatosan a személyes adataik feldolgozásának hatályára, céljaira és módjára vonatkozó részletesebb információért tanulmányozzák a pályázatra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot a következő címen: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  HL L 31., 2002.2.1., 13. o.

(3)  HL C 192., 2014.6.21., 2. o.

(4)  HL C 223./7., 2016.6.21., 7. o.

(5)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.