17.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 200/2


IX-2016/01. pályázati felhívás – „Az európai szintű politikai pártoknak nyújtott támogatások”

(2015/C 200/02)

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához. Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikke előírja, hogy az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésében említett európai szintű politikai pártokra irányadó szabályokat, így különösen a finanszírozásukra vonatkozó előírásokat.

Erre tekintettel a Parlament pályázati felhívást tesz közzé az európai szintű politikai pártoknak nyújtandó támogatásokra vonatkozóan.

1.   Alap-jogiaktus

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2004/2003/EK rendelete az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól (a továbbiakban: a 2004/2003/EK rendelet) (1).

Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata a 2004/2003/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokról (a továbbiakban: a 2004. március 29-i elnökségi határozat) (2).

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) (3).

A Bizottság 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (a továbbiakban: alkalmazási szabályok) (4).

2.   Cél

A 2004. március 29-i elnökségi határozat 2. cikke értelmében „az Európai Parlament a támogatásra irányuló pályázatban szereplő évet megelőző minden év első félévében közzétesz egy pályázati felhívást a pártok és alapítványok finanszírozásának céljával adott támogatások odaítélésére”.

Ez a pályázati felhívás a 2016. pénzügyi évre vonatkozó támogatási kérelmeket érinti, és a 2016. január 1. és december 31. közötti tevékenységeket fedi le. A támogatás célja a kedvezményezett éves munkaprogramjának támogatása.

3.   Elfogadhatóság

A pályázatok csak akkor tekinthetők elfogadhatónak, ha azokat írásban, a 2004. március 29-i elnökségi határozat 1. mellékletében foglalt formanyomtatvány kitöltésével nyújtják be, és a megadott határidőig továbbítják az Európai Parlament elnökének.

4.   Kritériumok és igazoló okmányok

4.1.   Támogathatósági kritériumok

A támogathatóság feltétele, hogy az európai szintű politikai párt teljesíti a 2004/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeket, azaz:

a)

jogi személyiséggel rendelkezik azon tagállamban, amelyben a székhelye található;

b)

képviselteti magát európai parlamenti képviselői révén a tagállamok legalább egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a regionális parlamentekben vagy a regionális gyűlésekben, vagy a legutóbbi európai parlamenti választásokon a tagállamok legalább egynegyedében megkapta az adott tagállamokban leadott szavazatok legalább három százalékát;

c)

különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja azon elveket, amelyeken az Európai Unió alapul, azaz a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása, valamint a jogállamiság elvét;

d)

részt vett az európai parlamenti választásokon vagy kifejezte erre irányuló szándékát.

A 2004/2003/EK rendelet rendelkezéseinek alkalmazásában az Európai Parlament egy képviselője csak egyetlen európai szintű politikai párt tagja lehet (a 2004/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének utolsó albekezdése).

A fent említettekre tekintettel tájékoztatjuk a politikai pártokat, hogy az Európai Parlament oly módon alkalmazza a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontját, hogy az Európai Parlament képviselője kizárólag azon európai szintű politikai párt tagja lehet, amelynek nemzeti politikai pártja is tagja.

4.2.   Kizárási kritériumok

A pályázóknak tanúsítaniuk kell továbbá, hogy nincsenek a költségvetési rendelet 106. cikkének (1) bekezdésében és 107. cikkében felsorolt helyzetek egyikében sem.

4.3.   Kiválasztási szempontok

A pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy jogi és pénzügyi értelemben is képesek a támogatási kérelemben meghatározott munkaprogram végrehajtására, és rendelkeznek a támogatási kérelem tárgyát képező munkaprogram sikeres végrehajtásához szükséges technikai lehetőségekkel és igazgatási képességekkel.

4.4.   A támogatás odaítélésének szempontjai

A 2004/2003/EK rendelet 10. cikke értelmében a 2016-ös pénzügyi év tekintetében rendelkezésre álló előirányzatokat a következőképpen osztják el azon európai szintű politikai pártok között, amelyek támogatási kérelmét a támogathatósági és a kizárási kritériumok, valamint a kiválasztási szempontok alapján elfogadták:

a)

15 %-ot egyenlő arányban osztanak el,

b)

85 %-ot az Európai Parlamentben megválasztott képviselőkkel rendelkező pártok között osztanak el, a megválasztott képviselők számának arányában.

4.5.   Igazoló dokumentumok

A fenti feltételek értékeléséhez a pályázóknak a következő igazoló dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátaniuk:

a)

eredeti kísérőlevél a kért összeg megjelölésével;

b)

a 2004. március 29-i elnökségi határozat 1. mellékletében foglalt formanyomtatvány, megfelelően kitöltve és aláírva (az adatok valódiságáról szóló írásbeli nyilatkozattal együtt);

c)

a politikai párt alapokmánya (5);

d)

igazolás a hivatalos bejegyzésről (6);

e)

friss igazolás a politikai párt létezéséről;

f)

az igazgatók/igazgatótanácsi tagok névsora (vezeték- és keresztnév, tisztség vagy beosztás a pályázó párt szervezetén belül) (7);

g)

dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a pályázó megfelel a 2004/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek;

h)

dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a pályázó megfelel a 2004/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feltételeknek (8)  (9);

i)

a politikai párt programja (10);

j)

külső könyvvizsgáló által hitelesített átfogó pénzügyi kimutatás a 2014. évről (11)  (12);

k)

az éves munkaprogram leírása;

l)

az Unió költségvetésből finanszírozható költségeket tartalmazó ideiglenes működési költségvetés az érintett időszakra vonatkozóan (2016. január 1-jétől2016. december 31-ig).

5.   Az uniós költségvetésből nyújtott támogatás

A 2016-ös pénzügyi évre vonatkozóan a Parlament költségvetésének 402. jogcímcsoportja („Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások”) keretében nyújtott finanszírozás összesen 31 400 000 eurót tesz ki. Ezt a költségvetési hatóságnak jóvá kell hagynia.

A kedvezményezett részére az Európai Parlament által folyósított maximális összeg semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az európai szintű politikai pártok elszámolható működési költségének 85 %-át. A bizonyítási teher az érintett politikai pártra hárul.

A támogatást működési támogatás formájában nyújtják, a költségvetési rendeletben és az alkalmazási szabályokban meghatározottakkal összhangban. A támogatás kifizetésére és a felhasználásához kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó szabályokat a támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza, amelynek mintája a 2004. március 29-i elnökségi határozat 2a. mellékletében található.

6.   A pályázatok benyújtásának eljárása és határideje

6.1.   Határidő és a pályázatok benyújtása

A pályázatok benyújtásának határideje 2015. szeptember 30. A határidő után beérkező pályázatokat nem veszik figyelembe.

A pályázatokat:

a)

a támogatáshoz kapcsolódó pályázati formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani (a 2004. március 29-i elnökségi határozat 1. melléklete);

b)

a pályázónak vagy szabályszerűen felhatalmazott képviselőjének feltétlenül alá kell írnia;

c)

kettős borítékban lezárva kell megküldeni; mindkét borítékot le kell zárni. A címzett szervezeti egység pályázati felhívásban megjelölt címe mellett a belső borítékon a következőt is fel kell tüntetni:

„CALL FOR PROPOSALS – 2016 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON”

Öntapadós borítékok használata esetén ragasztószalaggal le kell zárni azokat, és a feladónak úgy kell aláírnia, hogy aláírása érintse a ragasztószalagot és a borítékot is. A feladó aláírása akkor teljes, ha a kézzel írott név mellett az általa képviselt szervezet bélyegzője is szerepel.

A külső borítékon fel kell tüntetni a feladó címét és a következő címet:

EUROPEAN PARLIAMENT

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

A belső borítékot a következőképpen kell megcímezni:

President of the European Parliament

Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

legkésőbb a pályázati felhívásban meghatározott határidő napján kell továbbítani ajánlott levélként vagy futárszolgálat által (előbbi esetében igazolásul a postai bélyegző, utóbbi esetben a feladóvevény kelte szolgál).

6.2.   További eljárás és menetrend

Az európai szintű politikai pártoknak nyújtandó támogatások odaítélése tekintetében a következő eljárást és menetrendet alkalmazzák:

a)

a pályázatok továbbítása az Európai Parlamenthez (legkésőbb 2015. szeptember 30-án);

b)

az Európai Parlament illetékes szervezeti egysége megvizsgálja és kiválasztja a pályázatokat; csak a pályázati felhívásban rögzített támogathatósági, kizárási és kiválasztási feltételeknek eleget tevő pályázatokat vizsgálják meg;

c)

az Európai Parlament Elnöksége elfogadja a támogatás odaítéléséről szóló határozatot (elvileg legkésőbb 2016. január 1-jén, a 2004. március 29-i elnökségi határozat 4. cikkében meghatározottak szerint);

d)

értesítés a támogatási határozatokról;

e)

a támogatási összeg 80 %-át kitevő előleg kifizetése (a támogatás odaítéléséről szóló határozatot követő 15 napon belül).

6.3.   További információk

A következő szövegek elérhetők az Európai Parlament internetes oldalán, az alábbi címen:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

2004/2003/EK rendelet;

b)

az Elnökség 2004. március 29-i határozata;

c)

pályázati formanyomtatvány támogatáshoz (a 2004. március 29-i elnökségi határozat 1. melléklete).

A támogatások odaítélésére irányuló pályázati felhívással kapcsolatos kérdések a következő e-mail címen tehetők fel, a közzétételre történő hivatkozás feltüntetésével: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   A személyes adatok feldolgozása

A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) értelmében a támogatási kérelemben és mellékleteiben szereplő személyes adatokat a tisztesség, a jogszerűség és az arányosság elveinek megfelelően, e projekt kifejezett és törvényes célja érdekében kezelik. Az Európai Parlament illetékes szolgálatai és szervei a kérelem feldolgozásához és a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges mértékben kezelhetik a személyes adatokat, és továbbíthatják azokat a belső ellenőrzési szolgálatokhoz, az Európai Számvevőszékhez, a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testülethez vagy az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF).

Az európai szintű politikai párt tagjainak és képviselőinek neveit, amelyeket a 2004/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésének b) pontjában foglalt, képviseletre vonatkozó kritériumnak való megfelelés érdekében a támogatás iránti kérelemmel együtt továbbítanak, az Európai Parlament az Európai Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet alkalmazásában közzéteheti és nyilvánosságra hozhatja (14). A politikai pártokat felkérjük, hogy kérelmükhöz csatolják a párt érintett tagjai vagy képviselői által aláírt nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy tájékoztatást kaptak nevük nyilvánosságra hozataláról, és hozzájárulnak ahhoz.

Az érintett személyek az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulhatnak jogorvoslatért.


(1)  HL L 297., 2003.11.15., 1. o.

(2)  HL C 155., 2004.6.12., 1. o.

(3)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)  HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

(5)  Vagy nyilatkozat arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumokhoz képest nem történt változás.

(6)  Vagy nyilatkozat arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumokhoz képest nem történt változás.

(7)  Vagy nyilatkozat arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumokhoz képest nem történt változás.

(8)  Vagy nyilatkozat arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumokhoz képest nem történt változás.

(9)  Beleértve a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának első albekezdésében és a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett megválasztott személyek listáját is.

(10)  Vagy nyilatkozat arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumokhoz képest nem történt változás.

(11)  Vagy nyilatkozat arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumokhoz képest nem történt változás.

(12)  Kivéve, ha az európai szintű politikai pártot a folyó évben hozták létre.

(13)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).