3.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CA 98/1


NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS

EPSO/AST/131/14 – ASSZISZTENS (AST 3)

NUKLEÁRIS FELÜGYELET

2014/C 098 A/01

 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) felvételi tartaléklista összeállítása céljából képzettségen és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát hirdet a következő asszisztensi munkakörökre (1).

E versenyvizsga célja, hogy tartaléklistát állítson fel az Európai Bizottság, különösen a luxemburgi székhellyel rendelkező Energiaügyi Főigazgatóság és a Közös Kutatóközpont szolgálatai nukleáris biztosítékokkal kapcsolatos üres tisztviselői álláshelyeinek betöltéséhez, nevezetesen a Transzurán Elemek Intézetében (ITU) (Karlsruhe, Németország), az Energiaintézetben (IE) (Petten, Hollandia), valamint az isprai létesítménygazdálkodási igazgatóságon (ISD) (Ispra, Olaszország).

Jelentkezés előtt olvassa el figyelmesen az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. március 1-jei C 60. A számában, valamint az EPSO honlapján közzétett, a nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzatot.

Ez a dokumentum a versenyvizsga-felhívás szerves részét képezi, és a versenyvizsga-eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint a jelentkezés módját ismerteti.

TARTALOMJEGYZÉK

I.

ÁLTALÁNOS KERET

II.

A MUNKAKÖRÖK JELLEGE

III.

A VERSENYVIZSGÁRA BOCSÁTÁS KÖVETELMÉNYEI

IV.

ELŐVÁLOGATÓ TESZTEK

V.

VERSENYVIZSGÁRA BOCSÁTÁS ÉS KÉPZETTSÉG SZERINTI KIVÁLASZTÁS

VI.

NYÍLT VERSENYVIZSGA

VII.

TARTALÉKLISTA

VIII.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

I.   ÁLTALÁNOS KERET

A sikeres pályázók száma: 32

II.   A MUNKAKÖRÖK JELLEGE

Az Energiaügyi Főigazgatóság missziója a nukleáris biztosítékok területén az, hogy biztosítsa az Euratom-Szerződésnek az Euratom biztosítéki rendszer létrehozásáról szóló VII. fejezetében meghatározott, a nukleáris anyagok elterjedésének megakadályozásával kapcsolatos feladatok és kötelességek teljesítését.

A Közös Kutatóközpont (JRC) feladata, hogy ügyfélközpontú tudományos és műszaki támogatást nyújtson az Európai Unió szakpolitikáinak kialakításához, kidolgozásához, végrehajtásához és nyomon követéséhez. Az Európai Bizottság szolgálataként a JRC az Unió tudományos és technológiai referenciaközpontjaként működik.

A nukleáris felügyelők feladata, hogy ellenőrizzék a nukleáris létesítmények üzemeltetői által összeállított nyilatkozatok és jelentések helytállóságát, fizikai ellenőrzéseket végezzenek a nukleáris anyagokon, és jelentéseket készítsenek az ellenőrzések eredményeiről. Feletteseik felügyelete mellett megfelelő kommunikációt biztosítanak az üzemeltetőkkel, a tagállami érintettekkel és a nemzetközi szervezetekkel. Elvárható tőlük továbbá, hogy támogassák a biztonsági felszerelések fejlesztését, telepítését és karbantartását.

A nukleáris felügyelők feladatai közé tartoznak elsősorban a következők:

A nukleáris létesítményeknek a nukleárisüzemanyag-ciklus minden szakaszára kiterjedő felügyelete (azaz a hasadóanyagok bányászata, konverziója, dúsítása, fűtőelemek gyártása, nukleáris reaktorok üzemeltetése, a kiégett fűtőelemek reprocesszálása, a hulladék kezelése és végső elhelyezése) azzal a céllal, hogy ellenőrizzék e létesítmények technikai jellemzőit, az üzemeltető által benyújtott nyilvántartási nyilatkozatok alátámasztó dokumentumait, és azt, hogy ezek a dokumentumok megfelelnek-e a valós állapotnak. Az ellenőrzés magában foglalja a mennyiségi és minőségi méréseket, a mintavételeket, valamint a mérési adatok, a videokamerás megfigyelésből származó adatok és a pecsétadatok értékelését.

A nukleáris létesítmények üzemeltetőitől kapott, nukleáris anyagokra vonatkozó nyilvántartási nyilatkozatok megfelelőségének és konzisztenciájának ellenőrzése. Ez az ellenőrzés magában foglalja adatok feltöltését a számítógépes nyilvántartási rendszerbe, a rendszer által jelentett rendellenességek elemzését, valamint az ilyen rendellenességek nyomon követését az érintett nukleáris létesítmény üzemeltetőjével.

Részvétel az egyes nukleáris létesítmények sajátosságaihoz igazított biztosíték-ellenőrzési intézkedések kidolgozásában, a Bizottság képviselete az üzemeltetőkkel, nemzeti hatóságokkal és nemzetközi szervezetekkel szervezett találkozókon, valamint átfogó jelentések összeállítása.

Nukleárisanyag-minták és törléssel vett minták elemzése, helyszíni laboratóriumokban vagy az Európai Bizottság laboratóriumaiban. Ez kiterjed az elemzéshez használt berendezések beállítására és minősítési vizsgálatára, valamint radioaktív minták ellenőrzött környezetben való kezelésére.

A helyszíni felügyeleti tevékenységek során használt felszerelések és eszközök fejlesztése, előkészítése és beállítása, valamint a megfigyelő- és mérőberendezések üzembe helyezése és karbantartása, ideértve a nukleáris létesítményekben használt videokamerás megfigyelést és az elektronikus lezáró rendszereket.

A fent felsorolt feladatok ellátásával különböző csoportokat bízhatnak meg. Bár elég, ha a pályázó a feladatcsoport valamelyikének szakértője, a fenti területeket átfogó multidiszciplináris készségek előnyt jelenthetnek. A nukleáris felügyelőket arra ösztönzik, hogy az évek során csoportot váltsanak.

E tevékenységeket az Euratom-Szerződés és az annak keretében elfogadott másodlagos jogforrások, valamint azok a nemzetközi megállapodások szabályozzák, melyeknek az Európai Atomenergia-közösség részes fele. E tevékenységek gyakori kiküldetésekkel járnak, és szükséges hozzájuk a nukleáris létesítmények ellenőrzött területeire való belépési jogosultság. A nukleáris létesítmények gyakran elszigetelt elhelyezkedése miatt a felügyelőknek jogosítvánnyal kell rendelkezniük.

A nukleáris felügyelőket biztonsági ellenőrzésnek vetik alá.

III.   A VERSENYVIZSGÁRA BOCSÁTÁS KÖVETELMÉNYEI

Az elektronikus jelentkezés benyújtási határidejének időpontjában a pályázónak az alábbi általános és speciális követelményeknek kell megfelelnie:

1.

Általános követelmények

a)

Az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára.

b)

Állampolgári jogai maradéktalanul megilletik.

c)

A katonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

d)

Megfelel a betöltendő munkakör ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek.

2.

Speciális követelmények

2.1

Képzettség és oklevelek

Oklevéllel igazolt, a középfokúnál magasabb szintű oktatásban szerzett végzettség a következő műszaki, természettudományos vagy alkalmazott tudományos területek valamelyikén: atomfizika, nukleáris kémia, sugárvédelem, sugárbiológia, fizika, kémia, mérnöki tudományok.

VAGY

A középfokúnál magasabb szintű oktatáshoz hozzáférést biztosító, oklevéllel igazolt általános vagy szakmai középfokú végzettség, és azt követően szerzett legalább hároméves szakmai tapasztalat valamelyik vonatkozó szakterületen.

Megjegyzés: Ez a hároméves szakmai tapasztalat nem vehető figyelembe az alább leírt szakmai tapasztalat időtartamának kiszámításakor.

2.2

Szakmai tapasztalat

A pályázó legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, amelyből 2 évet az atomfizika, a nukleáris kémia, a sugárvédelem, a sugárbiológia, a fizika, a kémia, mérnöki tudományok területén, vagy más kapcsolódó műszaki vagy alkalmazott tudományos területen szerzett a nukleáris iparban, nukleáris kutatóintézetben, állami vagy nemzetközi szervezetnél vagy egyéb kapcsolódó területen.

A szükséges végzettség megszerzését követő, az előírt specializációval kapcsolatos további képzés legfeljebb egyéves időtartamig vehető figyelembe szakmai tapasztalatként.

Csak az a szakmai tapasztalat vehető figyelembe, amelyet a pályázó a versenyvizsgán való részvételre jogosító oklevél megszerzése után szerzett.

2.3.

Nyelvismeret  (2)

Első nyelv

fő nyelv:

az Európai Unió valamely hivatalos nyelvének alapos ismerete

Második nyelv

második nyelv (az első nyelvtől kötelezően eltérő nyelv)

az angol, a francia vagy a német nyelv kielégítő ismerete

Az Európai Unió Bírósága (Nagytanács) által a C-566/10 P. sz. Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben hozott ítéletre tekintettel az uniós intézmények kötelesek megindokolni, hogy e versenyvizsga tekintetében miért korlátozzák a választható második nyelvet az EU hivatalos nyelvei közül egy meghatározott számú nyelvre.

Erre tekintettel tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az e versenyvizsga keretében választható második nyelveket a szolgálatok érdekeinek megfelelően határoztuk meg, amelyeknek értelmében az újonnan felvett munkatársaknak azonnal képesnek kell lenniük feladataik ellátására és a mindennapos munkavégzéshez szükséges hatékony kommunikációra. Ellenkező esetben az intézmények megfelelő működése súlyosan sérülhetne.

Az uniós intézmények által a belső kommunikációban régóta használatos nyelvek, valamint a külső kommunikációhoz és az iratkezeléshez szükséges nyelvek vonatkozásában elmondható, hogy az angol, a francia és a német nyelv a legelterjedtebb. Továbbá az Európai Unióban messze az angol, a francia és a német nyelv számít a legelterjedtebb és a legszélesebb körben tanult második nyelvnek. Mindez összhangban áll az uniós intézmények álláshelyeire pályázóktól jelenleg elvárható iskolai végzettséggel és szakmai készségszinttel, amely szerint az említett nyelvek közül legalább egyet kell ismerni. Ezért a szolgálatok érdekei és a pályázók képességei között egyensúlyt teremtve és egyúttal a versenyvizsga különleges szakterületét figyelembe véve indokolt a vizsgákat e három nyelven megszervezni annak érdekében, hogy valamennyi pályázó – függetlenül attól, hogy melyik az első hivatalos nyelve – képes legyen e három hivatalos nyelv közül legalább egyet munkanyelv szintjén használni. A speciális készségek ily módon történő értékelése lehetővé teszi az uniós intézmények számára, hogy felmérjék a pályázók azon képességét, hogy a leendő munkakörükhöz hasonló körülmények között el tudják-e azonnal látni feladataikat.

Ugyanilyen okokból célszerű korlátozni a pályázók és az intézmény közötti kommunikáció nyelvét, azt a nyelvet is beleértve, amelyen a pályázati adatlapot kell összeállítani. Ez a követelmény továbbá biztosítja az összehasonlítás egységességét és a pályázók saját pályázati adatlapjuk feletti ellenőrzését.

Ezenfelül annak érdekében, hogy valamennyi pályázó egyenlő bánásmódban részesüljön, minden pályázó – beleértve azokat is, akiknek első hivatalos nyelve e három nyelv közül kerül ki – köteles bizonyos vizsgafeladatokat az e három nyelv közül választott második nyelven letenni.

Ez a rendelkezés nem érinti a harmadik munkanyelv későbbi elsajátítását a személyzeti szabályzat 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

IV.   ELŐVÁLOGATÓ TESZTEK

Az előválogató tesztekre számítógépen kerül sor az EPSO szervezésében. A tesztek nehézségi fokának meghatározása és a tesztek tartalmának jóváhagyása a vizsgabizottság feladata az EPSO javaslatai alapján.

Előválogató tesztekre kizárólag akkor kerül sor, ha a jelentkezők száma meghalad egy bizonyos határszámot. A jelentkezési határidő lejártát követően az EPSO igazgatója – mint kinevezésre jogosult hatóság – állapítja meg a határszámot, amelyről a pályázó az EPSO-fiókján keresztül kap értesítést.

Ellenkező esetben az értékelőközpontban kerül sor alkalmassági tesztek szervezésére (lásd a VI. cím 2. pontját).

1.

Meghívás a tesztekre

Az előválogató tesztekre azok a pályázók kapnak meghívást, akik jelentkezésüket a megadott határidőn belül érvényesítették (lásd a VIII. címet).

Figyelem:

1.

jelentkezésének érvényesítésével a pályázó egyben nyilatkozik arról, hogy megfelel a III. címben felsorolt általános és speciális követelményeknek;

2.

a teszteken való részvételhez a pályázónak időpontot kell foglalnia; ezt a foglalást kötelezően az EPSO-fiókján keresztül közölt határidőn belül kell megtennie.

2.

A tesztek jellege és pontozása

Feleletválasztós kérdéssor a következő készségek és általános képességek felmérésére:

a) teszt

szövegértési készség:

pontozás: 0–20 pont

minimálisan elérendő pontszám: 10 pont

b) teszt

matematikai-logikai készség

pontozás: 0–10 pont

c) teszt

absztrakciós készség:

pontozás: 0–10 pont

 

Minimálisan elérendő pontszám: a b) és a c) teszt összesített pontjaiból 10 pont

3.

A teszt nyelve

Első nyelv

V.   VERSENYVIZSGÁRA BOCSÁTÁS ÉS KÉPZETTSÉG SZERINTI KIVÁLASZTÁS

1.   Eljárás

Az általános és speciális követelmények vizsgálata, valamint a képzettség alapján történő kiválasztás először a pályázó által a pályázati adatlapon megadott nyilatkozatok alapján történik.

a)

Az általános és speciális követelményekkel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok alapján megállapítjuk, hogy az adott pályázó megfelel-e a versenyvizsgára bocsátás valamennyi követelményének.

Amennyiben a versenyvizsgát megelőzően előválogató tesztekre kerül sor, az általános és speciális követelmények vizsgálatát az előválogató teszteken szerzett pontszám alapján csökkenő sorrendben végezzük a kinevezésre jogosult hatóság által megállapított határszám  (3) eléréséig azon pályázók közül, akik:

megszerezték a minimálisan elérendő pontszámot, és a vizsgázók közül a legmagasabb pontszámokat érték el az előválogató teszteken, valamint

megfelelnek a versenyvizsgára bocsátás követelményeinek.

Amennyiben az utolsó helyen több pályázó is azonos pontszámot ér el, a vizsgabizottság valamennyi érintett pályázót figyelembe veszi a képzettség szerinti kiválasztási szakaszban. A fenti határszám betöltése után a további pályázók elektronikus pályázati adatlapját nem vizsgáljuk meg.

b)

Ezt követően a versenyvizsgára bocsátás követelményeinek megfelelő pályázók közül a vizsgabizottság kiválasztja azokat, akiknek a képzettsége (különösen oklevelei és szakmai tapasztalata) a leginkább megfelel a versenyvizsga-felhívásban leírt munkakörök jellegének és a kiválasztási szempontoknak. Erre a kiválasztásra kizárólag a pályázati adatlap „tehetségszűrő” részében (Talent Screener/évaluateur de talent/Talentfilter) tett nyilatkozatok alapján kerül sor a következő módon megállapított pontozás szerint:

a vizsgabizottság minden kiválasztási kritériumot 1-től 3-ig súlyoz attól függően, hogy az adott kritérium mennyire fontos a munkakör ellátásához,

a vizsgabizottság megvizsgálja a pályázók válaszait, és a pályázó képzettségétől függően válaszonként 0–4 pontot ad rájuk. Az egyes válaszokra adott pontszámot megszorozza az adott kérdés súlyával, majd az eredményeket összesíti – az így kapott érték alkotja a pályázó összpontszámát.

Ezt követően a vizsgabizottság a kapott összpontszámok alapján rangsorolja a pályázókat. Az értékelőközpontba legfeljebb háromszor annyi pályázót hívunk be, mint amennyi a sikeres pályázók száma (4). Az EPSO a meghívott pályázók számát közzéteszi a honlapján (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   A pályázók által megadott adatok ellenőrzése

Az értékelőközpontban való részvételt követően és az ottani vizsgarészeken elért eredményektől függően az EPSO az általános követelmények, a vizsgabizottság pedig a speciális követelmények tekintetében ellenőrzi a pályázó által benyújtott igazoló dokumentumok alapján az elektronikus pályázati adatlapon megadott adatok helytállóságát. A képzettség szerinti értékeléskor az igazoló dokumentumokat csak a „tehetségszűrő” (Talent Screener/évaluateur de talent/Talentfilter) részben adott válaszok megerősítése céljából vesszük figyelembe. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a megadott adatok (5) nem támaszthatók alá megfelelő igazoló dokumentumokkal, az érintett pályázót kizárjuk a versenyvizsgából.

Az ellenőrzést az elért eredmények alapján csökkenő sorrendben végezzük el azon pályázók esetében, akik az értékelőközpont d), e), f) és g) vizsgarészén megszerezték a minimálisan elérendő pontszámot, és a vizsgázók közül a legmagasabb összpontszámokat érték el (lásd a VI. cím 2. pontját). Adott esetben e pályázókkal szemben követelmény, hogy előzőleg az a), b) és c) alkalmassági teszten is megszerezzék a minimálisan elérendő pontszámot. Az igazoló dokumentumok ellenőrzését mindaddig folytatjuk, amíg el nem értük a tartaléklistára vehető és a versenyvizsgára bocsátás valamennyi követelményének ténylegesen megfelelő pályázók számát. E létszám betöltése után a további pályázók igazoló dokumentumait nem vizsgáljuk meg.

3.   A kiválasztás kritériumai

A képzetts ég alapján történő kiválasztás során a vizsgabizottság a következő kritériumokat veszi számításba:

1.

Kísérleti technikák kifejlesztésében szerzett szakmai tapasztalat az atomfizika, a nukleáris kémia, a sugárvédelem, a sugárbiológia, a fizika, a kémia, a mérnöki tudományok területén, vagy más kapcsolódó műszaki vagy alkalmazott tudományos területen; idetartozik a kísérletek elvégzése, elemzése és értékelése is.

2.

Kísérleti technikák alkalmazásában szerzett szakmai tapasztalat az atomfizika, a nukleáris kémia, a sugárvédelem, a sugárbiológia, a fizika, a kémia, a mérnöki tudományok területén, vagy más kapcsolódó műszaki vagy alkalmazott tudományos területen; idetartozik a kísérletek elvégzése, elemzése és értékelése is.

3.

Mérési technikák kifejlesztésében szerzett szakmai tapasztalat az atomfizika, a nukleáris kémia, a sugárvédelem, a sugárbiológia, a fizika, a kémia, a mérnöki tudományok területén, vagy más kapcsolódó műszaki vagy alkalmazott tudományos területen.

4.

Mérési technikák alkalmazásában szerzett szakmai tapasztalat az atomfizika, a nukleáris kémia, a sugárvédelem, a sugárbiológia, a fizika, a kémia, a mérnöki tudományok területén, vagy más kapcsolódó műszaki vagy alkalmazott tudományos területen.

5.

Informatikai szakmai tapasztalat a kísérleti vagy mérési technikák kifejlesztésével vagy alkalmazásával kapcsolatban az atomfizika, a nukleáris kémia, a sugárvédelem, a sugárbiológia, a fizika, a kémia, a mérnöki tudományok területén, vagy más kapcsolódó műszaki vagy alkalmazott tudományos területen.

6.

Informatikai szakmai tapasztalat az adatbázis-kezelés és a nyilvántartási alkalmazások területén.

7.

Szakmai tapasztalat a nukleáris terület szabályozási aspektusai terén.

8.

A nukleáris anyagok nyilvántartása terén szerzett szakmai tapasztalat.

9.

Nemzetközi tapasztalat a fent említett területek (1–8. kritérium) legalább egyikén, ideértve az érintett nemzetközi szervezetekkel való együttműködés során szerzett tapasztalatot is.

10.

Harmadik felekkel – például tagállami hatóságokkal, létesítményüzemeltetők vagy vállalatok képviselőivel – folytatott tárgyalások terén szerzett tapasztalat.

VI.   NYÍLT VERSENYVIZSGA

1.

Meghívás az értékelőközpontba

Amennyiben Ön azon pályázók közé tartozik, akik (6)

elektronikus jelentkezéskor megadott adataik alapján eleget tesznek a III. cím szerinti általános és speciális követelményeknek

és

a képzettség szerinti kiválasztás során a legmagasabb pontszámokat érték el,

behívást kap az értékelőközpontba, amelyre várhatóan Brüsszelben (7) kerül sor, és egy vagy két napot vesz igénybe.

2.

Értékelőközpont

Az értékelő feladatok keretében a pályázónak három különböző értékelésen kell részt vennie, amelyek tartalmát a vizsgabizottság hagyja jóvá:

feladatmegoldó készségek , amennyiben e készségeket a korábban megrendezett előválogató tesztek során még nem vizsgáltuk, az alábbi tesztek útján:

a)

szövegértési készséget vizsgáló teszt

b)

matematikai-logikai készséget vizsgáló teszt

c)

absztrakciós készséget vizsgáló teszt

speciális készségek az alábbi vizsgarész útján:

d)

strukturált interjú a szakterülettel kapcsolatos speciális készségekről a pályázati adatlap „tehetségszűrő” (Talent Screener/évaluateur de talent/Talentfilter) részében megjelölt válaszok alapján

általános készségek  (8) az alábbi vizsgarészek útján:

e)

esettanulmány

f)

csoportgyakorlat

g)

strukturált interjú az általános készségekről

Az egyes általános készségek felmérése az alábbi modell szerint történik:

 

Esettanulmány

Csoportgyakorlat

Strukturált interjú

Elemző- és problémamegoldó készség

x

x

 

Kommunikációs készség

x

 

x

Minőségi és eredményes munkavégzés

x

 

x

Tanulási és fejlődési képesség

 

x

x

Szervezőkészség és az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége

x

x

 

Munkabírás és rugalmasság

 

x

x

Együttműködési képesség

 

x

x


3.

Az értékelőközpontban használt nyelv

Az a), b) és c) vizsgarész az első nyelven zajlik

A d), e), f) és g) vizsgarész a második nyelven zajlik

4.

Pontozás és súlyozás

Feladatmegoldó készségek:

a)

szövegértés: 0–20 pont

minimálisan elérendő pontszám: 10 pont

b)

matematikai-logikai készség: 0–10 pont

c)

absztrakciós készség: 0–10 pont

a b) és c) teszt tekintetében a minimálisan elérendő pontszám együttesen: 10 pont

Az a), b) és c) teszt kizáró jellegű, de az azokra adott pontszámokat nem összesítjük az értékelőközpontban lebonyolított többi vizsgarészre kapott pontszámmal.

Speciális készségek (d) vizsgarész)

0–100 pont

minimálisan elérendő pontszám: 50 pont

súlyozás: az összpontszám 55%-a

Általános készségek (e), f) és g) vizsgarész)

minden általános készségre 0–10 pont

minimálisan elérendő pontszám:

készségenként 3 pont

és

a 7 általános készségre összesen kapható 70 pontból 35 pont

súlyozás: az összpontszám 45%-a

VII.   TARTALÉKLISTA

1.

Tartaléklistára vétel

A vizsgabizottság azon pályázók nevét veszi tartaléklistára (9), akik

valamennyi értékelő feladaton (a)–g) vizsgarész) elérték az előírt minimális pontszámot, valamint a d), e), f) és g) vizsgarészen a legjobb összpontszámok egyikét (a sikeres pályázók számát lásd az I. cím 1. pontjában)

és az igazoló dokumentumaik alapján megfelelnek a versenyvizsgára bocsátás valamennyi követelményének.

2.

Sorrend

A listán a sikeres pályázók neve betűrendben szerepel.

VIII.   A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

1.

Elektronikus jelentkezés

A versenyvizsgára a pályázóknak elektronikus úton kell jelentkezniük az EPSO honlapján és különösen a jelentkezési útmutatóban (Online Application Manual/Mode d’emploi de l’inscription en ligne/Anleitung zur Online-Bewerbung) ismertetett eljárás szerint.

Határidő (érvényesítéssel együtt): 2014. május 6., déli 12 óra, brüsszeli idő szerint.

2.

Pályázati anyag

A teljes pályázati anyagot (aláírt elektronikus pályázati adatlap és igazoló dokumentumok) a pályázóknak az értékelőközpontba kell magukkal vinniük (10), amennyiben oda meghívást kapnak.

A benyújtás módja: lásd a nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzat 2.1.7. pontját.


(1)  A jelen hirdetésben adott esetben férfiakra érthető utalások nőkre is értendők.

(2)  Lásd a közös európai nyelvi referenciakeretet – előírt szint: első nyelv = C1, második nyelv = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(3)  E határszám megfelel a IV. cím második bekezdésében említett küszöbértéknek.

(4)  Azokat a pályázókat, akik nem kaptak meghívást az értékelőközpontba, tájékoztatjuk az értékelésen elért eredményükről, valamint az egyes kérdések vizsgabizottság általi súlyozásáról

(5)  Ezeket az adatokat a tartaléklista összeállítása előtt ellenőrizzük az igazoló dokumentumok alapján (lásd a VII. cím 1. pontját és a VIII. cím 2. pontját).

(6)  Amennyiben az utolsó helyen több pályázó is azonos pontszámot ér el, e pályázók valamennyien meghívást kapnak az értékelőközpontba.

(7)  Szervezési okokból előfordulhat, hogy az alkalmassági tesztekre a tagállamokban lévő vizsgaközpontokban, az értékelőközpont többi elemétől függetlenül kerül sor.

(8)  E készségek részletes ismertetése a nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzat 1.2. pontjában található.

(9)  Amennyiben az utolsó helyen több pályázó is azonos pontszámot ér el, e pályázók valamennyien felkerülnek a tartaléklistára.

(10)  Az értékelőközpontban való megjelenés időpontjáról a pályázót EPSO-fiókján keresztül időben értesítjük.