20.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 177/32


Pályázati felhívás IX-2013/01 – „Az európai szintű politikai pártoknak nyújtott támogatások”

2012/C 177/06

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához. Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikke előírja, hogy az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésében említett európai szintű politikai pártokra irányadó szabályokat, így különösen a finanszírozásukra vonatkozó előírásokat.

Tekintettel erre a Parlament pályázati felhívást tesz közzé az európai szintű politikai pártoknak nyújtott támogatásokra vonatkozóan.

1.   ALAP-JOGIAKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2004/2003/EK rendelete az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól (a továbbiakban: a 2004/2003/EK rendelet) (1).

Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata a 2004/2003/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokról (a továbbiakban: az elnökségi határozat) (2).

A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) (3).

A Bizottság 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (a továbbiakban: a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai) (4).

2.   CÉLKITŰZÉS

Az elnökségi határozat 2. cikkének értelmében „az Európai Parlament minden év első félévében közzétesz egy pályázati felhívást a pártok és alapítványok finanszírozásának céljával adott támogatások odaítélésére. A közzétett dokumentum meghatározza a jogosultsági feltételeket, a közösségi finanszírozás biztosítására vonatkozó rendelkezéseket és a folyósítás javasolt ütemezését.”

Ez a pályázati felhívás a 2013-as költségvetési évre vonatkozó támogatási kérelmeket érinti, és a 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti tevékenységeket fedi le. A támogatás célja a kedvezményezett éves munkaprogramjának támogatása.

3.   ELFOGADHATÓSÁG

A kérelmek csak akkor tekinthetők elfogadhatónak, ha azokat írásban, a fenti elnökségi határozat 1. mellékletében foglalt formanyomtatvány kitöltésével nyújtják be, és a megadott határidőig továbbítják az Európai Parlament elnökének.

4.   FELTÉTELEK ÉS IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

4.1.   Támogathatósági kritériumok

A támogathatóság feltétele, hogy az európai szintű politikai párt teljesítse a 2004/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeket, azaz:

a)

jogi személyiséggel rendelkezik azon tagállamban, amelyben a székhelye található;

b)

képviselteti magát európai parlamenti képviselői révén a tagállamok legalább egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a regionális parlamentekben vagy a regionális gyűléseken, vagy a legutóbbi európai parlamenti választásokon a tagállamok legalább egynegyedében megkapta az adott tagállamokban leadott szavazatok legalább három százalékát;

c)

különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja azon elveket, amelyeken az Európai Unió alapul, azaz a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának, valamint a jogállamiság elvét;

d)

részt vett az európai parlamenti választásokon vagy kifejezte erre irányuló szándékát.

A 2004/2003/EK rendelet rendelkezéseinek alkalmazásában az Európai Parlament egy képviselője csak egyetlen európai szintű politikai párt tagja lehet (a 2004/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének utolsó albekezdése).

A fent említettekre tekintettel tájékoztatják a politikai pártokat arról, hogya 2013-as pénzügyi évtől az Európai Parlament oly módon alkalmazza a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontját, hogy az Európai Parlament egy képviselője kizárólag azon európai szintű politikai párt tagja lehet, amelynek nemzeti politikai pártja is tagja.

4.2.   Kizárási kritériumok

A pályázóknak tanúsítaniuk kell továbbá, hogy nincsenek a költségvetési rendelet 93. cikkének (1) bekezdésében és 94. cikkében felsorolt helyzetek egyikében sem.

4.3.   Kiválasztási szempontok

A pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy jogi és pénzügyi értelemben is képesek a támogatási kérelemben meghatározott munkaprogram végrehajtására, és rendelkeznek a munkaprogram sikeres végrehajtásához szükséges technikai lehetőségekkel és igazgatási képességekkel.

4.4.   A támogatás odaítélésének szempontjai

A 2004/2003/EK rendelet 10. cikke értelmében a 2013-as pénzügyi év tekintetében rendelkezésre álló előirányzatokat a következőképpen osztják el azon európai szintű politikai pártok között, amelyek támogatási kérelmét az odaítélési, a kizárási és a kiválasztási szempontok alapján elfogadták:

a)

15 %-ot egyenlő részekben osztanak el;

b)

85 %-ot azok között osztanak el, amelyek az Európai Parlamentben megválasztott képviselőkkel rendelkeznek, az elosztás aránya megegyezik a megválasztott képviselőkével.

4.5.   Igazoló dokumentumok

A fenti feltételek értékeléséhez a pályázóknak a következő igazoló dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátaniuk:

a)

eredeti kísérőlevél a kért összeg megjelölésével;

b)

az elnökségi határozat 1. mellékletében foglalt formanyomtatvány, megfelelően kitöltve és aláírva (az adatok valódiságáról szóló írásbeli nyilatkozattal együtt);

c)

a politikai párt alapokmányai;

d)

igazolás a hivatalos bejegyzésről;

e)

friss igazolás a politikai párt létezéséről;

f)

az igazgatók/igazgatótanácsi tagok névsora (vezeték- és keresztnév, állampolgárság, tisztség és beosztás a pályázó párt szervezetén belül);

g)

dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a pályázó megfelel a 2004/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek (5);

h)

dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a pályázó megfelel a 2004/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feltételeknek;

i)

a politikai párt programja;

j)

külső könyvvizsgáló által hitelesített átfogó pénzügyi kimutatás a 2011. évről (6);

k)

az Unió költségvetéséből finanszírozásra jogosult költségeket feltüntető ideiglenes működési költségvetés az érintett időszakra vonatkozóan (2013. január 1-jétől2013. december 31-ig).

A c), d), f), h) és i) pontokra vonatkozóan a pályázó eskü alatt tett nyilatkozatot nyújthat be arról, hogy a korábbi szakaszban szolgáltatott információk továbbra is helytállóak.

5.   AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

A 2013-as pénzügyi évre vonatkozó finanszírozás az EU költségvetésének 402. jogcímcsoportja – „Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások” – tekintetében összesen körülbelül 21 794 200 EUR összeget tesznek ki. Ezeket a költségvetési hatóságnak jóvá kell hagynia.

A kedvezményezett részére az Európai Parlament által folyósított maximális összeg semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az európai szintű politikai pártok elszámolható működési költségének 85 %-át. A bizonyítási teher az érintett politikai pártra hárul.

A támogatást működési támogatás formájában nyújtják, a költségvetési rendeletben és a költségvetési rendelet végrehajtási szabályaiban meghatározottakkal összhangban. A támogatás kifizetésére és a felhasználásához kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó szabályokat a támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza, amelynek modellje az elnökségi határozat 2a. mellékletében található.

6.   A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ELJÁRÁSA ÉS HATÁRIDEJE

6.1.   A pályázatok benyújtásának határideje és a pályázatok benyújtása

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30. A határidő után beérkező pályázatokat nem veszik figyelembe.

A pályázatokat:

a)

a támogatáshoz kapcsolódó pályázati formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani (az elnökségi határozat 1. melléklete);

b)

a pályázónak vagy szabályszerűen felhatalmazott képviselőjének feltétlenül alá kell írnia;

c)

kettős borítékban lezárva kell megküldeni; mindkét borítékot le kell zárni. A címzett osztály címe mellett – amelyet a pályázati felhívás tartalmaz – a belső borítékon a következőt is fel kell tüntetni:

APPEL À PROPOSITIONS SUBVENTIONS 2013 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE

Öntapadós borítékok használata esetén ragasztószalaggal le kell zárni azokat, és a feladónak úgy kell aláírnia, hogy aláírása érintse a ragasztószalagot és a borítékot is. A feladó aláírása akkor teljes, ha a kézzel írott név mellett az általa képviselt szervezet bélyegzője is szerepel.

A külső borítékon fel kell tüntetni a feladó címét és a következő címet:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

A belső borítékot a következőképpen kell megcímezni:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

legkésőbb a pályázati felhívásban meghatározott határidő napján kell továbbítani ajánlott levélként vagy futárszolgálat által (előbbi esetében igazolásul a postai bélyegző, utóbbi esetben a feladóvevény kelte szolgál).

6.2.   További eljárás és menetrend

Az európai szintű politikai pártoknak nyújtandó támogatások odaítélése tekintetébena következő eljárást és menetrendet alkalmazzák:

a)

A pályázatok továbbítása az Európai Parlamenthez (legkésőbb 2012. szeptember 30-án).

b)

Az Európai Parlament osztályai megvizsgálják és kiválasztják a pályázatokat. Csak az elfogadhatónak nyilvánított pályázatokat vizsgálják meg a pályázati felhívásban meghatározott támogathatósági, kizárási és kiválasztási szempontok alapján.

c)

Az Európai Parlament Elnöksége elfogadja a támogatás odaítéléséről szóló határozatot (elvileg legkésőbb 2013. január 1-jén, az elnökségi határozat 4. cikkében meghatározottak szerint) és erről értesítik a pályázókat.

d)

A támogatási összeg 80 %-át kitevő előleg kifizetése (a támogatás odaítéléséről szóló határozatot követő 15 napon belül).

6.3.   További információk

A következő szövegek elérhetők az Európai Parlament internetes oldalán, az alábbi címen: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

2004/2003/EK rendelet;

b)

az elnökségi határozat;

c)

pályázati formanyomtatvány támogatáshoz (az elnökségi határozat 1. melléklete).

A pályázati felhívással – ezen belül a támogatások odaítélésével – kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címre küldhetik, feltüntetve a dokumentum hivatkozási számát: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   A személyes adatok feldolgozása

Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (7) értelmében a támogatási kérelemben és mellékleteiben szereplő személyes adatokat a tisztesség, a jogszerűség és az arányosság elveinek megfelelően, e projekt kifejezett és törvényes célja érdekében kezelik. Az Európai Parlament illetékes osztályai és szervei a kérelem feldolgozásához és a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges mértékben kezelhetik a személyes adatokat, és továbbíthatják azokat a belső ellenőrzési szolgálatokhoz, az Európai Számvevőszékhez, a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testülethez vagy az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF).

A 2004/2003/EK rendelet 3b. cikkében foglalt, képviseletre vonatkozó kritériumnak való megfelelés érdekében az európai szintű politikai párt tagjainak és képviselőinek nevét a támogatás iránti kérelemmel együtt továbbítják, és e neveket az Európai Parlament az Európai Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet (8) alkalmazásában közzéteheti és nyilvánosságra hozhatja. A politikai pártokat arra kérik, hogy kérelmükhöz csatolják a párt érintett tagjai vagy képviselői által aláírt nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy tájékoztatást kaptak, és hozzájárulnak nevük nyilvánosságra hozatalához.

Az érintett személyek az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulhatnak jogorvoslatért.


(1)  HL L 297., 2003.11.15., 1. o.

(2)  HL C 155., 2004.6.12., 1. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(5)  Beleértve a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett megválasztott személyek listáját is.

(6)  Kivéve, ha az európai szintű politikai pártot a folyó évben hozták létre.

(7)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.)