19.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/23


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2009/C 195/07

1.

2009. augusztus 11-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Panasonic Corporation (a továbbiakban: Panasonic, Japán) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás nyilvános vételi ajánlat útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 1. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében a Sanyo Electric Co., Ltd. (a továbbiakban: Sanyo, Japán) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Panasonic esetében: audiovizuális és kommunikációs termékek, háztartási készülékek, elektronikus alkatrészek és berendezések (elemek is), ipari és más termékek fejlesztése, gyártása és értékesítése,

a Sanyo esetében: fogyasztási cikkek, kereskedelmi berendezések, elektronikus alkatrészek (elemek is), ipari logisztikai/karbantartási berendezések fejlesztése, gyártása és értékesítése.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301 vagy 22967244) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.