14.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 162/16


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4773 – 3i/Eltel)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 162/08)

1.

2007. július 6-án a Bizottság az 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a 3i Group Plc (a továbbiakban: 3i, Egyesült Királyság) által tervezett összefonódásról, amely szerint az előbbi részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint az Eltel Group Corporation (a továbbiakban: Eltel, Finnország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a 3i esetében: magántőke-befektetés,

az Eltel esetében: távközlési és villamosenergia-infrastruktúra építése és karbantartása.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4773 – 3i/Eltel hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44), vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.