7.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 155/13


2007. április 25-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság

(C-217/07. sz. ügy)

(2007/C 155/24)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: W. Wils és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Holland Királyság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy

a Bíróság állapítsa meg, hogy a Holland Királyság, mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (vasútbiztonsági irányelv) (1)

illetve

a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK tanácsi irányelv és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2),

vagy egyébként ezeket a rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal, nem teljesítette ezen irányelvekből eredő kötelezettségeit.

kötelezze a Holland Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelvek átültetésére előírt határidő 2006. április 30-án lejárt.


(1)  HL L 164., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet 8. kötet 227. o.

(2)  HL L 164., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet 34. kötet 838. o.